“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

นพวารแม่พระสายจำพวก

PDFPrintE-mail

นพวารแม่พระแห่งภูเขาคารแมล

บทภาวนาสำหรับสวดทุก ๆ วัน

            ข้าแต่พรหมจารีผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งและราชินีแห่งคารแมล พระนางเป็นความหวังของผู้ทนทุกข์และเป็นความบรรเทาใจของผู้โศกเศร้า โปรดอย่ามองดูบาปของข้าพเจ้าเลย แต่ว่าเพียงแต่ระลึกถึงเท่านั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นวิญญาณที่น่าส่งสารซึ่งพระบุตรของพระนางได้ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์ และดวงใจข้าพเจ้าได้ถูกประทับตราจากสายจำพวกศักดิ์สิทธิ์ของพระนางแล้ว โปรดฟังคำอ้อนวอนของข้าพเจ้าด้วย ถ้าเป็นเพื่อสิริมงคลของพระเป็นเจ้า และเพื่อเทิดเกียรติของพระนางและเพื่อความรอดของวิญญาณข้าพเจ้าแล้ว ขอพระนางประทานให้ตามที่ข้าพเจ้าวอนขอในนพวารนี้ด้วยเทอญ อาแมน

 

บทภาวนาของวันที่หนึ่ง

            พระนางได้รับความสวยสดงดงามแห่งคารแมลและสิริมงคลแห่งเลบานอนในการปฏิสนธินิรมลของพระนางแล้ว โอ้ราชินีผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งคารแมล ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยบาปโสมมขึ้นมาจากทะเลบาปของโลกนี้ ไม่เหมือนกับพระนางผู้บริสุทธิ์ทุกประการและปราศจากมลทินใด ๆ โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเทอญ โปรดทอดพระเนตรอันเมตตาของท่านมายังข้าพเจ้าด้วยเทอญ อาแมน

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่สอง

            โอ้ พรหมจารีมารดาแห่งคารแมล ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระนางซึ่งได้ประทานสายจำพวก อันเป็นเครื่องหมายเข้าอยู่ในคณะของพระนาง โอ้ พระมารดาที่รัก โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เหมาะสมที่จะสวมสายจำพวกศักดิ์สิทธิ์นี้ ขอให้ดวงใจของข้าพเจ้าเป็นดวงใจที่บริสุทธิ์ปราศจากราคีของบาปใดเสมอ อาแมน.

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่สาม

            โอ้ พระนางพรหมจารีมารดาแห่งคารแมล โปรดระลึกเถิดว่า ข้าพเจ้าได้ถวายตัวแก่พระนาง โดยอาศัยสายจำพวกศักดิ์สิทธิ์แล้ว ข้าพเจ้าวางใจในพระนาง โอ้ ดอกไม้แห่งคารแมล โอ้ ไร่องุ่นที่ผลิตดอกสพรั่ง โอ้ ราชินีผู้ปราศจากมลทินใด ๆ โอ้พระมารดาผู้มีใจอ่อนหวาน โปรดวิงวอนพระบุตรของพระนางให้ฟังคำภาวนานของข้าพเจ้าในเวลานี้และเมื่อใกล้จะตายด้วยเทอญ อาแมน

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


(Page 1 of 3)
You are here: Home บทภาวนา บทภาวนาทั่วไป นพวารแม่พระสายจำพวก