ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นพวารแม่พระสายจำพวก - 2

PDFPrintE-mail

บทภาวนาของวันที่หก

            โอ้ พระมารดาแห่งคารแมลที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระนางมากเกินกว่าที่จะบรรยายได้ และมากเกินกว่าที่วิญญาณข้าพเจ้าจะได้เข้าใจได้ ข้าพเจ้าขอเคารพเทิดทูนพระนาง ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระนาง โอ้ พรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระครรภ์บริสุทธิ์ของพระนางได้อุ้มและให้กำเนินพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด โปรดอวยพรแก่ข้าพเจ้า และโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งมวลเทอญ อาแมน.

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่เจ็ด

            โอ้ พรจารีแห่งคารแมลซึ่งเป็นสุดที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารับรู้ด้วยความกตัญญูถึงพระทัยดีไม่มีที่เปรียบของพระนางซึ่งมีต่อข้าพเจ้า โปรดฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้า และเมื่อพ้นชีวิตในแดนเนรเทศนี้แล้ว โปรดแสดงให้ข้าพเจ้าได้เห็น พระเยซู โอรสผู้มีบุญของท่านด้วยเทอญ โอ้ พรหมจารีผู้ใจกรุณา โอ้ ท่านผู้ใจอารี โอ้ พรหมจารีมารีอาผู้มีใจอ่อนหวาน อาแมน.

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่แปด

          โอ้ พระมารดาแห่งคารแมล เมื่อถึงวาระใกล้ตายของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าจะจับสายจำพวกของพระนางไว้ในมือที่สั่นกลัวของข้าพเจ้า โปรดทำให้หัวใจของข้าพเจ้าเปี่ยมไปด้วยไว้วางใจ โอ้ มารดาที่รักของข้าพเจ้า โปรดรับวิญญาณของข้าพเจ้าและนำไปถวายแก่พระเยซูผู้อ่อนหวานโอรสของท่านด้วยเทอญ อาแมน

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่เก้า

            โอ้ พระนางมารี มารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่คารแมล พรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลาย พระนางทรงเป็นที่พำนักศักดิ์สิทธิ์แห่งพระตรีเอกภาพ พระนางเป็นกระจกเงาแห่งนิกรเทวดา และเป็นที่หลบภัยไว้วางใจของคนบาป โปรดสงสารข้าพเจ้าในความทุกข์ทรมานของข้าพเจ้า โปรดฟังคำร่ำไห้ของข้าพเจ้าด้วยความเมตตากรุณา และโปรดดับพระพิโรธของพระบุตรของพระนางด้วยเทอญ อาแมน

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


(Page 3 of 3)
You are here: Home บทภาวนา บทภาวนาทั่วไป นพวารแม่พระสายจำพวก - 2