พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

นพวารแม่พระสายจำพวก

PDFPrintE-mail

นพวารแม่พระแห่งภูเขาคารแมล

บทภาวนาสำหรับสวดทุก ๆ วัน

            ข้าแต่พรหมจารีผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งและราชินีแห่งคารแมล พระนางเป็นความหวังของผู้ทนทุกข์และเป็นความบรรเทาใจของผู้โศกเศร้า โปรดอย่ามองดูบาปของข้าพเจ้าเลย แต่ว่าเพียงแต่ระลึกถึงเท่านั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นวิญญาณที่น่าส่งสารซึ่งพระบุตรของพระนางได้ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์ และดวงใจข้าพเจ้าได้ถูกประทับตราจากสายจำพวกศักดิ์สิทธิ์ของพระนางแล้ว โปรดฟังคำอ้อนวอนของข้าพเจ้าด้วย ถ้าเป็นเพื่อสิริมงคลของพระเป็นเจ้า และเพื่อเทิดเกียรติของพระนางและเพื่อความรอดของวิญญาณข้าพเจ้าแล้ว ขอพระนางประทานให้ตามที่ข้าพเจ้าวอนขอในนพวารนี้ด้วยเทอญ อาแมน

 

บทภาวนาของวันที่หนึ่ง

            พระนางได้รับความสวยสดงดงามแห่งคารแมลและสิริมงคลแห่งเลบานอนในการปฏิสนธินิรมลของพระนางแล้ว โอ้ราชินีผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งคารแมล ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยบาปโสมมขึ้นมาจากทะเลบาปของโลกนี้ ไม่เหมือนกับพระนางผู้บริสุทธิ์ทุกประการและปราศจากมลทินใด ๆ โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเทอญ โปรดทอดพระเนตรอันเมตตาของท่านมายังข้าพเจ้าด้วยเทอญ อาแมน

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่สอง

            โอ้ พรหมจารีมารดาแห่งคารแมล ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระนางซึ่งได้ประทานสายจำพวก อันเป็นเครื่องหมายเข้าอยู่ในคณะของพระนาง โอ้ พระมารดาที่รัก โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เหมาะสมที่จะสวมสายจำพวกศักดิ์สิทธิ์นี้ ขอให้ดวงใจของข้าพเจ้าเป็นดวงใจที่บริสุทธิ์ปราศจากราคีของบาปใดเสมอ อาแมน.

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่สาม

            โอ้ พระนางพรหมจารีมารดาแห่งคารแมล โปรดระลึกเถิดว่า ข้าพเจ้าได้ถวายตัวแก่พระนาง โดยอาศัยสายจำพวกศักดิ์สิทธิ์แล้ว ข้าพเจ้าวางใจในพระนาง โอ้ ดอกไม้แห่งคารแมล โอ้ ไร่องุ่นที่ผลิตดอกสพรั่ง โอ้ ราชินีผู้ปราศจากมลทินใด ๆ โอ้พระมารดาผู้มีใจอ่อนหวาน โปรดวิงวอนพระบุตรของพระนางให้ฟังคำภาวนานของข้าพเจ้าในเวลานี้และเมื่อใกล้จะตายด้วยเทอญ อาแมน

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญบทภาวนาของวันที่สี่

          โอ้ พระนางมารีมารดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระนางที่ได้ทรงประทานสายจำพวกแก่ข้าพเจ้า พระนางทรงรู้ถึงความอ่อนแอและนิสัยชั่วร้ายของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าวางใจในพระนางและขอหลบมาพึ่งภายใต้ การอารักขาของพระนางพระมารดาศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาคารแมล โปรดอย่างเมินเฉยต่อคำวิงวอนในยามทุกข์ร้อนของข้าพเจ้า แต่โปรดช่วยให้พ้นภัยทั้งสิ้นด้วยเถิด อาแมน

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่ห้า

            โอ้ ราชินีและความสวยสดงดงามแห่งคารแมล สายพระเนตรของพระนาง เปี่ยมไปด้วยความรักและความอ่อนหวานและให้ความหวัง ประดุจแสงอาทิตย์ที่ให้สีสดแก่ดอกไม้ สายพระเนตรของพระนางก็ประทานพละกำลังและความสวยงามแก่วิญญาณ ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ต่อพระพักตร์พระนางเสมอไปเทอญ โอ้ พระมารดาที่รัก โปรดทอดพระเนตรอันเมตตามายังข้าพเจ้าด้วยเทอญ อาแมน

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญบทภาวนาของวันที่หก

            โอ้ พระมารดาแห่งคารแมลที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระนางมากเกินกว่าที่จะบรรยายได้ และมากเกินกว่าที่วิญญาณข้าพเจ้าจะได้เข้าใจได้ ข้าพเจ้าขอเคารพเทิดทูนพระนาง ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระนาง โอ้ พรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระครรภ์บริสุทธิ์ของพระนางได้อุ้มและให้กำเนินพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด โปรดอวยพรแก่ข้าพเจ้า และโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งมวลเทอญ อาแมน.

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่เจ็ด

            โอ้ พรจารีแห่งคารแมลซึ่งเป็นสุดที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารับรู้ด้วยความกตัญญูถึงพระทัยดีไม่มีที่เปรียบของพระนางซึ่งมีต่อข้าพเจ้า โปรดฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้า และเมื่อพ้นชีวิตในแดนเนรเทศนี้แล้ว โปรดแสดงให้ข้าพเจ้าได้เห็น พระเยซู โอรสผู้มีบุญของท่านด้วยเทอญ โอ้ พรหมจารีผู้ใจกรุณา โอ้ ท่านผู้ใจอารี โอ้ พรหมจารีมารีอาผู้มีใจอ่อนหวาน อาแมน.

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่แปด

          โอ้ พระมารดาแห่งคารแมล เมื่อถึงวาระใกล้ตายของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าจะจับสายจำพวกของพระนางไว้ในมือที่สั่นกลัวของข้าพเจ้า โปรดทำให้หัวใจของข้าพเจ้าเปี่ยมไปด้วยไว้วางใจ โอ้ มารดาที่รักของข้าพเจ้า โปรดรับวิญญาณของข้าพเจ้าและนำไปถวายแก่พระเยซูผู้อ่อนหวานโอรสของท่านด้วยเทอญ อาแมน

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่เก้า

            โอ้ พระนางมารี มารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่คารแมล พรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลาย พระนางทรงเป็นที่พำนักศักดิ์สิทธิ์แห่งพระตรีเอกภาพ พระนางเป็นกระจกเงาแห่งนิกรเทวดา และเป็นที่หลบภัยไว้วางใจของคนบาป โปรดสงสารข้าพเจ้าในความทุกข์ทรมานของข้าพเจ้า โปรดฟังคำร่ำไห้ของข้าพเจ้าด้วยความเมตตากรุณา และโปรดดับพระพิโรธของพระบุตรของพระนางด้วยเทอญ อาแมน

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


(Page 1 of 3)
You are here: Home บทภาวนา บทภาวนาทั่วไป นพวารแม่พระสายจำพวก