Thursday, 03 November 2011 11:34

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 8 กันยายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)
     การฉลอง "แม่พระบังเกิด" เป็นพระสันตะปาปาจิอุสที่ 1 เป็นพระสันตะปาปาที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก ได้เป็นผู้นำเข้าสู่พระศาสนจักรลาติน ในปลายศตวรรษที่ 7 เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นวันฉลอง "คล้ายวันเสกวิหารนักบุญอันนาที่กรุงเยรูซาเล็ม" ตามคำบอกเล่าที่สืบทอดต่อกันมา ก็บอกว่าเป็นสถานที่นี้เองที่เป็นที่พำนักอาศัยของนักบุญยออากิม และนักบุญอันนาซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีอา
    พระเป็นเจ้าโปรดให้แม่พระเปี่ยมด้วยพระหรรษทานอย่างล้นเหลือ เมื่อแม่พระทรงบังเกิดและแม่พระทรงร่วมมือกับพระหรรษทานนี้ อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป แม่พระเกิดมาเยี่ยงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ แต่เราจะเข้าใจว่าแม่พระศักดิ์สิทธิ์เพียงใดเมื่อเราเข้าใจเหตุผล 2 ประการ คือ 
     1. เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่เพียงไรที่แม่พระได้รับพระหรรษทานอันเต็มเปี่ยมจากพระเป็นเจ้า
     2. แม่พระทรงตอบสนองแผนการของพระเป็นเจ้าทันที ด้วยความซื่อสัตย์
    วิญญาณของแม่พระ เป็นดวงวิญญาณที่สวยที่สุดที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างมา เพื่อให้สมกับที่แม่พระจะทรงนำองค์ความรอดมาสู่โลก นักบุญเปโตรดาเนียนกล่าวว่า "นี่เป็นงานซึ่งพระเป็นเจ้าเองทรงบันดาลให้บรรลุผล" และเมื่อพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระก่อนที่จะบังเกิด นักบุญวินเซนต์แฟร์เรอ กล่าวว่า "พระนางพรหมจารีเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งกว่าบรรดานักบุญและเทวดาตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา" แม่พระได้รับพระหรรษทานมากมายตามความคิดเห็นของบรรดานักเทวศาสตร์ว่า 
   
   ประการหนึ่ง พระเป็นเจ้าทรงเลือกแม่พระเป็นพิเศษ ให้เป็นมารดาของพระเจ้า ดังนั้นบุญราศีเดนิส แห่งคณะคาร์ทูเซียนกล่าวว่า แม่พระได้รับเลือกให้เป็นผู้สูงสุดในบรรดาสิ่งสร้าง ด้วยเหตุนี้เองชีวิตเริ่มต้นของเธอจึงได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าและดีกว่า เรียกว่าพิเศษกว่าบรรดาสรรพสิ่ง
ความจริงแล้วไม่ควรจะมีข้อสงสัยใดๆ เมื่อพระเป็นเจ้าทรงมีแผนการจะให้พระบุตรเสด็จลงมาบังเกิดจากพระนางตามธรรมชาติของมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ย่อมจะมีวิธีการให้แม่ของพระองค์มีอะไรพิเศษกว่าสิ่งสร้างใดๆ
     นักบุญโทมัสสอนว่า พระเป็นเจ้าทรงประทานพระหรรษทานแก่ทุกคนตามัดส่วนและเต็มเปี่ยมตามฐานะของแต่ละคน
   นักบุญเปาโลสอนเรื่องนี้มาก่อนแล้วว่า "พระเป็นเจ้าทรงประทานพระพรและความสามารถให้แต่ละคนตามพันธสัญญาใหม่ (2คร.3:6) ทั้งนี้หมายความอัครสาวกก็ได้รับพระพรตามสัดส่วนสำหรับแต่ละคนให้ทำงานด้วยดีตามที่ตนได้รับเลือก 
   นักบุญเบอร์นาดีนกล่าวเพิ่มเติมว่า "ความจริงในวิชาเทวศาสตร์กล่าวว่าเมื่อบุคคลใดได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ใดเขาย่อมจะได้รับไม่เพียงแต่คุณภาพ แต่เขาย่อมจะได้รับพระหรรษทานโดยเฉพาะเมื่อเขาจะได้ทำหน้าที่อย่างดีโดยสมบูรณ์ 
   ด้วยเหตุนี้ แม่พระผู้เป็นมารดาของพระเจ้าก็ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่โดยเฉพาะ เธอจึงควรจะไดรับสิ่งต้องการเป็นพิเศษนับตั้งแต่เธอเกิดมา คือพระหรรษทานและพระคุณที่มากกว่าบรรดานักบุญและเทวดารวมกัน เพื่อว่าเธอจะได้ทำหน้าที่อย่างดีและสมศักดิ์ศรี
   นักเทวศาสตร์ทุกๆ คนต่างลงความเห็นพ้องต้องกัน เช่นเดียวกับนักบุญโทมัสกล่าวว่า "พระนางพรหมจารีได้รับเลือกให้เป็นมารดาของพระเจ้า ดังนั้นเราไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระเป็นเจ้าย่อมให้พระหรรษทานพิเศษแก่เธอ เพื่อทำหน้าที่อันเหมาะสมนี้" ท่านได้เห็นว่าก่อนที่แม่พระจะได้เป็นพระมารดาของพระเจ้า เธอได้รับการตกแต่งด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และสมบูรณ์ยิ่งเพื่อจะเหมาะสมกับศักดิ์ศรีที่ได้รับ
   บรรดานักปราชญ์ของพระศาสนจักรกล่าวว่า "ในตัวของแม่พระ มีความครบครันที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เธอได้เป็นมารดาของพระเจ้า และเหมาะสมที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างครบครัน"
 
   ก่อนที่จะกล่าวรวบยอด ก็ขอนำความคิดเห็นของนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรที่กล่าวว่า แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทานแต่มิใช่เป็นจุดสุดยอด เพราะเธอมิได้เป็นเจ้าของพระหรรษทานทั้งหมดทุกระดับ 
   ประการที่สอง  แม่พระศักดิ์สิทธิ์กว่าบรรดานักบุญรวมกัน นับแต่วินาทีแรกที่พระนางมีตัวตน รับหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้า
แม่พระผู้เป็นมารดาขององค์พระผู้ไถ่ทรงรับหน้าที่ เป็นคนกลางของมวลมนุษย์ และนักบุญทั้งหลายตั้งแต่ต้น จึงจำเป็นตั้งแต่แรก แม่พระจะต้องได้รับพระหรรษทานทุกประการเพื่อเป็นผู้เสนอ
   แม่พระเพียบพร้อมด้วยฤทธิ์กุศล ก็เพราะเธอเป็นต้นแบบฉบับของบรรดานักบุญ ด้วยเหตุว่าเธอเป็นมารดาแห่งความรัก ความกล้าหาญ สติปัญญา ความรู้และ ความหวังอันศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของเธอ เราย่อมจะได้รับความรัก แสงสว่าง และความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอ
    พระบุตรที่เสด็จจากสวรรค์เป็นกลางของโลก และพระมารดาของพระผู้ไถ่ย่อมได้รับพระหรรษทานตั้งแต่แรกเริ่ม มากกว่านักบุญทั้งหลายเอามารวมกัน
    ดังนั้นช่างเป็นภาพที่สวยงามและน่าชื่นชมยินดีมากพียงใดที่สวรรค์และแผ่นดินมีแม่พระบังเกิดในโลก ในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้า เธอก็เป็นยอดรักของพระองค์ในบรรดาสิ่งสร้าง หรือแม้จะกล่าวว่า "เมื่อดิฉันยังเล็กอยู่ ดิฉันเป็นที่พอพระทัยของพระผู้สูงสุดอยู่แล้ว"
    แม่พระเองเป็นผู้ที่รักพระเป็นเจ้ามากกว่าผู้ใด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพอแม่พระบังเกิดและทันทีที่ลืมตาดูโลกเธอก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรมากกว่าเทวดา และนักบุญ    ทังหลายรวมกัน แม่พระทรงร่วมงานกับพระหรรษของทานพระเป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์ 
   นักบุญโทมัสเขียนไว้ว่า แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน 3 วิธี คือ
  1. วิญญาณเธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะเธอเป็นวิญญาณแรกที่สวยสด ความที่เป็นของพระเจ้าทั้งหมด
  2. ร่างกายของเธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะเธอเป็นที่พำนักของพระบุตรที่ทรงบังเกิดด้วยร่างกายที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด
   3. เธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพื่อผลบุญของมวลมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในพระหรรษทานนี้
   นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรกล่าวว่า "ถ้าผู้ใดรับพระหรรษทานเพียงพอสำหรับทุกคน แต่พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงมีพระหรรษทานสำหรับความรอดของของทุกๆ คน

Saint Adrian of Nicomedia
นักบุญแอดเรี่ยน แห่ง นิโคเมเดีย
องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านโรคระบาด, คนขายเนื้อ, ทหาร, ป้องกันพิษ, คนขายอาวุธ
    ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ชาวเพเกิน และเป็นผู้คุ้มครอง ผู้รักษาความปลอดภัยของเขตราชฐานในนิโคเมเดีย ท่านเกิดความประทับใจต่อพวกคริสต์ศาสนิกชนยิ่ง ที่แสดงออกถึงความเชื่ออย่างแรงกล้า และแม้จะถูกเบียดเบียน จับกุม และทรมานจนตาย พวกคริสตชนเหล่านี้ก็ยังยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ ไม่ยอมที่จะละทิ้งซึ่งความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังเหตุนี้เอง ท่านจึงตัดสินใจประกาศอ้างว่าตนเองก็เป็นคริสต์ศาสนิกชนด้วย แม้ท่านจะยังไม่ได้รับศีลล้างบาปก็ตาม และแน่นอน ท่านถูกจับกุมตัว และถูกนำไปทรมานในทันที 
   ท่านกับบรรดาผองเพื่อนนักโทษร่วมคุก ได้รับความเอาใจใส่อย่างเหลือล้ำจากตัวภรรยาของท่าน คือนักบุญนาตาเลีย ที่คอยมาดูแลเฝ้าเยี่ยมด้วยความเป็นห่วง จวบจนกระทั่งถึงวันสุดท้าย ที่ท่านถูกนำตัวไปประหารชีวิตด้วยการตัดเป็นชิ้นๆ และตาย มรณภาพเพื่อความเชื่อเฉกเช่นคริสตชน มรณสัขขีท่านอื่นๆ ศพของท่านถูกนำไปเผา แต่เมื่อไฟมอดลง ภรรยาของท่านได้เก็บแขนของท่านมาเป็นพระธาตุ และนำพาไปที่ อาร์ไจโรโปลิส ใกล้ๆ กับกรุงคอนแสตนติโนเปิล ขณะที่พระธาตุส่วนอื่นๆ อยู่ที่ กรามมอนท์ ประเทศเบลเยี่ยม

Administrator

Latest from Administrator

back to top