Tuesday, 27 March 2012 11:53

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 18 กุมภาพันธ์

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ แบร์แนแด๊ต แห่ง ลอร์เดส

     องค์อุปถัมภ์ : ต้านความเจ็บป่วยทางกาย ความป่วยไข้, ต่อต้านโรคภัย, ต่อต้านความยากจน, ต่อต้านอาการป่วย, คนยากไร้, คนเลี้ยงแกะ

     ท่านเป็นธิดาคนโตของพี่น้อง 6 คน ผู้เกิดและเติบโตมาในครอบครัวและภาวการณ์ที่ยากจนข้นแค้น โดยท่านได้รับการว่าจ้างให้ทำงานเป็นคนเลี้ยงแกะ ตั้งแต่อายุ 12 ปีจนถึง 14 ปี

     ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปี 1858 ในช่วงเวลาหลังจากท่านได้รับศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรก ท่านก็ได้รับนิมิตการเสด็จมาเยือนของแม่พระ และยังคงได้รับอีกเกินกว่า 17 ครั้งในช่วง 5 เดือนหลังจากนั้น ซึ่งนำพาท่านไปยังตาแหล่งน้ำพุศักดิ์สิทธิ์อันมีพลังในการรักษาโรค ท่านได้เข้าร่วมกับคณะซิสเตอร์แห่งเนเวอร์ส ที่ ลอร์เดส ซึ่งที่นั่นเอง ท่านได้เรียนรู้ซึ่งการอ่าน การเขียน โดยคณะซิสเตอร์ดงกล่าวได้มีพันธกิจหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยไข้ และผู้ยากไร้ทั้งหลาย และเมื่อท่านมีอายุได้ 22 ปี ท่านก็ได้รับการยอมรับเข้าโองการอย่างสมบูรณ์

     ท่านมรณภาพหลังจากท่านกำลังสวดภาวนาขอพระเมตตาจากแม่พระอยู่ และตั้งแต่การประจักษ์ของแม่พระต่อท่านในปี 1858 เป็นต้นมา ก็มีฝูงชนคาคับคั่งเกินกว่า 200 ล้านคน ได้มาเยือนวิหารแห่งลอร์เดสนี้ และจวบจนถึงทุกวันนี้ ศพของท่านที่ยังคงสดเปล่งปลังมีชีวิตชีวา คงความงาม หาได้เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาแต่อย่างใดไม่ เป็นเครื่องยืนยันอันดีแห่งความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของท่าน และเป็นเครื่องหมายยืนยันอันดีจากความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าของเรา

Administrator

Latest from Administrator

back to top