Monday, 09 January 2012 12:31

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 27 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ ยอห์น อัครสาวก

     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านเพลิงไหม้, ต่อต้านยาพิษ, นักประพันธ์, ผู้จัดการศิลป์, คนขายหนังสือ, ผู้เข้าเล่มหนังสือ, เหยื่อที่ถูกเผา, ผู้แต่ง, บรรณาธิการ, ช่างทำแบบพิมพ์, นักวาด, มิตรภาพ, คนทำกระดาษ, ผู้พิมพ์, ผู้จัดจำหน่าย, ช่างฟอกหนัง, นักเขียน, นักเทวศาสตร์

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : หนังสือ, หม้อ, จอกาลิกษ์, จอกกาลิกษ์ พร้อมภาพลวงของงูในถ้วย เป็นจอกแห่งทุกขเวทยา ที่พระเยซูเคนดำรัสตรัสถึง, นกอินทรี สื่อแทนถึงบทบาทของท่านในฐานะผู้นิพนธ์พระวรสาร, งู 

     บิดาของท่านชื่อ เซเบดี เป็นชาวประมงที่ร่ำรวยของเมืองเบทไซดา และมารดาชื่อ ซาโลเม ซึ่งเป็นสตรีคนหนึ่งที่ได้อุทิศตัวในการคอยให้บริการพระเยซูเจ้า และบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ท่านเป็นอัครสาวกที่ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้ามากที่สุด และเป็นท่านเองที่พระเยซูเจ้าได้ไขแสดงพระองค์ว่าทรงเป็นพระบุตรพระผู้เป็นเจ้าที่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ ให้ท่านได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

     นักบุญยอห์นและพี่ชายของท่านคือ นักบุญยากอบ ได้รับการศึกษาอบรมในกลุ่มพวกรักชาติ (Zealot) ซึ่งทั้งนี้เราจะเห็นได้จากคำพูดโต้ตอบของท่านที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและร้อนแรง ครั้งแรกท่านคงเป็นศิษย์ของนักบุญยอห์น บัพติส ต่อมานักบุญ ยอห์น บัพติสได้แนะนำให้ท่านติดตามพระเยซูเจ้า และเมื่อท่านได้กลายเป็นสานุศิษย์ เป้นอัครสาวกของพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านก็ได้เป็นศิษย์คนหนึ่งที่ขยันขันแข็งที่สุด และเป็นผู้ที่พระองค์ได้มอบหมายหน้าที่ต่างๆ ให้ทำมากที่สุด พร้อมทั้งเรื่องที่พระองค์ไม่ทรงอยาก เปิดเผยให้คนอื่นรู้ ก็ได้บอกให้ท่านฟังด้วย ท่านได้เข้าร่วมประชุมสภาสังคายนาที่กรุงเยรูซาเลม และในบั้นปลายของชีวิตของท่าน ท่านได้ถูกเนรเทศไปที่เกาะปัทมอส ในสมัยของจักรพรรดิ โดมีซีอานุส

     นักบุญยอห์นได้บรรจงวางการไขแสดงของพระเจ้าให้โลก ได้รู้จักพระบุคคลของพระคริสตเจ้าโดยให้ เป็นศูนย์กลางของพระวรสารของท่าน นั่นก็คือ พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและได้ทรงแสดงพระองค์ว่าเป็นบุตรพระเจ้าจริงๆ โดยอาศัยถ้อยคำที่ว่า “เราเป็น” และด้วยการสำแดงพระองค์จริงๆ หลายครั้งด้วยกัน ซึ่งนักบุญยอห์นถือว่าเป็นการเป็น “พยาน” หรือเป็น “พระภารกิจของพระองค์” ที่สำคัญที่สุด คือ การได้รับ เกียรติมงคลของพระเยซูเจ้าในธรรมล้ำลึกแห่งปัสกา และหมายสำคัญนี้ก็ได้รับการรื้อฟื้นเรื่อยมาในชีวิตของพระศาสนจักรและในศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระองค์สถิตอยู่ ส่วนจดหมายของท่านก็เป็นการสืบทอดคำสั่งสอนของท่านต่อจากพระวรสารนั่นเอง พระเจ้าทรงเป็น “ความรักและแสงสว่าง” และหน้าที่ของคริสตชนในเรื่องความรักเมตตา และการระวังเอาใจใส่ต่อสู้กับบาป เป็นเรื่องที่สำคัญในบทจดหมายของท่าน

Administrator

Latest from Administrator

back to top