Tuesday, 27 March 2012 13:05

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 3 มีนาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ คูเนกุนเดส

     ท่านเป็นธิดาของซิกฟรีด เคาท์แห่งลูเซมเบิร์ก ท่านได้รับการศึกษาสอนสั่งทางศาสนา และได้ถือสัตยาบรรณส่วนตนในการคงรักษาพรหมจารีย์ ท่านได้สมรสกับพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 ดยุคแห่งบาวาเรีย ผู้ตกลงปลงใจเห็นด้วยที่จะให้เกียรติต่อสัตยาบรรณที่ท่านถือ

     ในคราวที่จักพรรดิอ็อตโต้ที่ 2 สิ้นพระชนม์นั้น พระเจ้าเฮนรี่ได้ทรงถูกเลือกให้เป็นกษัตริย์แห่งโรมัน และ ยังผลให้ท่านคูเนกุนเดสเอง ได้ขึ้นเป็นองค์ราชินี แห่ง พาเดอร์บอร์น ประเทศเยอรมันในปี 1002 และขึ้นเป็นจักพรรดินีแห่งจักวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ในปี 1014 โดยทรงได้รับพระราชทานมงกุฎจากพระสันตะปาปาเบเนดิคที่ 8

   กระทั่งวันหนึ่ง มีเสียงร่ำลืออย่างหนาหูว่าท่านได้คบชู้สู่ชาย หากแต่ท่านก็สามารถพิสูจน์ตนเองได้ว่าท่านนั้นบริสุทธิ์ไร้มลทิน โดยอาศัยซึ่งการร้องวิงวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ก่อนจะเดินเท้าเปล่าลุยเหล็กร้อนเผาไฟได้โดยไม่ได้รับภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น และตลอดช่วงการดำรงตำแหน่งเป็นจักพรรดิของพระเจ้าเฮนรี่นี่เอง ท่านได้ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์ใช้ในกิจการกุศล และในคราวที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ในปี 1024 ท่านคูเนกุนเดส ก็ถูกทิ้งอยู่ในความยากไร้จากทรัพย์สมบัติที่ได้สละให้คนยากไร้เสียจนสิ้น เมื่อถึงปี 1025 อันเป็นวันครบรอบการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าเฮนรี่นี่เอง ก็ได้เป็นวันเดียวกันกับที่ท่านได้อุทิศสร้างอารามนางชีเบเนดิคทิน ที่ คัฟฟุนเจน โดยท่านได้รับผ้าคลุมศีรษะ และเข้าร่วมกับทางอาราม และอุทิศใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา 15 ปีที่เหลือของท่านไปกับการบำเพ็ญเพียรภาวนา อ่านหนังสือ อ่านพระคัมภีร์ และลงแรงทำงานร่วมกับบรรดา ซิสเตอร์ท่านอื่นๆ

Administrator

Latest from Administrator

back to top