Monday, 02 April 2012 10:03

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 26 เมษายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)
 Pope St. Cletus
พระสันตะปาปา นักบุญ เคลตุส
มรณะสัขขี ณ วันที่ 26 เมษายน ปี 91
          นักบุญเคลตุสเป็น พระสันตะปาปาองค์ที่ 3 แห่งโรม ท่านรับสืบช่วงต่อจากนักบุญ ลีนุส และท่านก็ทำหน้าที่รับสืบทอดมาได้อย่างดีเยี่ยมตามความคาดหวังและตัวท่านเอง ก็ยังเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่ได้รับศีลเจิมจากนักบุญเปโตรโดยตรงอีกด้วย ชื่อของท่านมีความหายแปลว่า “ระลึกถึงได้” ในภาษากรีก ท่านเป็นที่จดจำในเรื่องสารระบบพิธีบูชามิซซา ที่ท่านได้มีส่วนร่วมสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง ท่านได้เจิมพระสงฆ์ 25 นายให้กับโรม และได้สร้างอนุสรณ์สถานเหนือที่ฝังศพของนักบุญเปโตรด้วย ท่านได้มรณะภาพเฉกเช่นมรณะสัขขีในยุคการครองราชย์ของ จักพรรดิ โดมิเธียน และพระศพได้ถูกฝังอยู่ ณ เชิงเขาวาติกัน
Administrator

Latest from Administrator

back to top