พระมารดามารีย์ สตรีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งพระศาสนจักร

Written by  Administrator Thursday, 07 April 2011 11:41
Rate this item
(0 votes)

    พระมารดามารีย์คือใคร

    พระมารดามารีย์ หรือพระแม่มารีย์ หรือที่คริสตชนคาทอลิค เรียกสั้นๆว่า "แม่พระ" คือพระมารดาของพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิค และออธโธดอค ให้ความเคารพพระนางเป็นพิเศษ ในฐานะ มารดาพระเจ้า สตรีผู้นี้คือสตรีที่มีผู้คนมอบความรัก และความเคารพให้ มากที่สุดในโลก

    และต่อไปนี้ เราจะได้เห็นถึงเกียรติมงคลอันรุ่งเรืองยิ่งของสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระ ศาสนจักร ที่คริตชนนิกายโรมันคาทอลิค และออธโธดอค กว่า1พันล้านคนทั่วโลก ถวายเกียรติแด่เธอรองจากพระเยซู
สตรีผู้มีฐานะมารดาพระเจ้า

ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ได้บันทึกฐานะของพระมารดามารีย์นี้ในฐานะมารดาพระเจ้า เมื่อตอนพระนางทรงครรภ์ และได้เสด็จไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธ มารดาของนักบุญยอห์น บัสติส ขณะนั้น ทารกทั้งสองยังอยู่ในครรภ์มารดาของตน

พระคัมภีร์บันทึกโดยนักบุญลูกาบทที่ 1 ข้อที่ 39-45 พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ
หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมหนอ พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึง เสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”

ดังนั้นพระศาสนจักรคาทอลิคจึงถวายพระนามอีกพระนามหนึ่งให้กับพระแม่มารีย์อย่างเป็นทางการคือ "มารดาพระเจ้า" (Sancta Dei Genetrix) ในการสังคยนาที่เมืองเอเฟซัส ค.ศ. 431

ซึ่งถือเป็นเกียรติสุงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถมีได้ และมนุษย์คนนั้นเป็น"ผู้หญิง"
พรหมจารีย์ผู้ควรเคารพและประกาศสรรเสริญ

นอก จากนี้ พระศาสนจักรยังขนานพระนามแม่พระในฐานะที่เป็นการบอกแก่คริสตชนทุกคนอย่าง แจ่มแจ้งว่าควรมีท่าที่อย่างไรต่อสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้ และแน่นอนว่า พระคัมภีร์ไบเบิ้ลก็บันทึกยืนยันเรื่องนี้เช่นกัน

 


พระคัมภีร์บันทึกโดยนักบุญลูกาบทที่ 1 ข้อ 46
พระนางมารีย์ ตรัสว่า วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะ พระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงบุญ พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย

ดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิคจึงถือตามพระคัมภีร์ข้อนี้คือ คริสตชนทุกกาลสมัยต้องเคารพและสรรเสริญพระมารดามารีย์ จึงได้ถวายพระนามแต่พระมารดามารีย์อีกคือ

พรหมจารีย์ควรเคารพ(Virgo veneranda) และ
พรหมจารีย์ควรประกาศสรรเสริญ(Virgo praedicanda)

ถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านเริ่มรู้สึกทะแม่งๆ บ้างไหมครับ ไหนว่าพระศาสนจักร และไบเบิ้ลต้องการทำลายสตรีศักดิ์สิทธิ์ไง แต่นี่ พระศาสนจักร กำลังสั่งให้คริสตชนทุกคนเคารพและสรรเสริญผู้หญิงที่ชื่อ"มารีย์" อยู่นี่นา

แบบนี้ภาษากฏหมายเรียกว่า "แจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ" ครับ

Holy Grail ตัวจริง

เราจำได้ว่า นิยาย อ้างว่านักบุญ มารีย์ มักดาเลนา สำคัญนักหนาในฐานะ "จอกศักดิ์สิทธิ์" เพราะครรภ์ของเธอ เก็บสายโลหิตพระเยซูอยู่

แต่นิยายลืมอะไรไปหรือเปล่าว่า ยังมีครรภ์ของสตรีศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าอีกคนที่เก็บโลหิตของพระเยซู ซึ่งที่จริง ควรเรียกให้ถูกว่าเคยเป็นที่ประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองเลยทีเดียว และอีกเช่นกัน พระศาสนจักรยินดีถวายพระนามพระแม่ในฐานะ "ภาชนะ" จริงๆซะด้วย และแน่นอนว่า ขนานพระนามให้โดยมีพระคัมภีร์ไบเบิ้ลรองรับเช่นกัน ในเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์กาเบียรลมาแจ้งข่าวการแประสูติของพระนาง

พระคัมภีร์บันทึกโดยนักบุญลูกาบทที่ 1 ข้อ28-38
ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” เมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้ พระนางมารีย์ทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่า คำทักทายนี้หมายความว่ากระไร แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลย” พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของ พระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า" ดู ซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์บุตรชาย ใคร ๆ คิดว่านางเป็นหมัน แต่นางก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป
จากเหตุการณ์นี้ พระคัมภีร์ระบุชัดว่า พระนางมารีย์เป็นที่รักยิ่งของพระเจ้า และพระจิตของพระเจ้า เสด็จลงมาในครรภ์พระนางเพื่อทำให้การปฏิสนธิของพระเยซูเจ้าเกิดขึ้นได้ทั้ง ที่เป็นยังพรหมจารีย์ และทั้งที่พระนางได้รับภาระกิจที่ยากลำบากและดูจะอันตรายต่อชีวิตในอนาคต เช่นนี้ กลับตอบรับทันทีด้วยความนอบน้อมและเปี่ยมศรัทธา ดังนั้น พระศาสนจักรจึงถวายพระนามอีก3พระนามนี้ให้แด่พระแม่คือ

ภาชนะรองรับพระจิต (Vas spirituale)
ภาชนะล้ำเกียรติ (Vas honorabile)
ภาชนะยอดศรัทธา (Vas insigne devotionis)
ราชินีคณะนักบุญ และอัครสาวก

เรารู้กันดีว่า พระศาสนจักรคาทอลิค จะยกย่องบุคคลที่ทำประกอบคุณงามความดีในโลกนี้ ตลอดจนมีความเชื่อความศรัทธาในพระเยซูเจ้าและพระเจ้าอย่างดี ตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าสอน จนมั่นใจได้ว่าคนๆนี้ จะได้ไปสวรรค์แน่นนอน โดยประกาศให้เป็น "นักบุญ" และแน่นอนนี่คือเกียรติสูงสุดในฐานะคริสตศาสนิกชนที่พระศาสนจักรมอบให้ และแน่นอนว่าอัครสาวกทั้ง11คนที่เหลือ ตลอดจนผู้บันทึกพระคัมภีร์ไบเบิ้ลทั้ง4ท่าน และรวมทั้งมารีย์ มักดาเลนา ศิษย์หญิงคนสำคัญของพระเยซู ก็ล้วนได้รับการประกาศ ให้เป็น "นักบุญของพระศาสนจักร" (สิ่งนี้ทำให้ข้อกล่าวหาที่ว่าพระศาสนจักรทำลาย มารีย์ มักดาเลนา กระเด็นตกไปเช่นกัน)

แต่สำหรับพระมารดามารีย์ สตรีศักดิสิทธิ์สูงสุดของพระศาสนจักรนั้น พระศาสนจักร ยินดีถวายพระเกียรติที่เหมาะสมกว่านั้นให้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนั่นคือ ตำแหน่งที่อยู่เหนือนักบุญทั้งหลายทุกคนตั้งแต่บัดนี้จนตลอดกาลคือ

ราชินีคณะนักบุญ (Regina Sanctorum omnium)

และ

ราชินีคณะอัครสาวก (Regina Apostolorum)
ซึ่งภาพนี้สามารถอธิบายสถานะภาพของพระแม่ได้ชัดแจ้งที่สุด
ท่านนักบุญเปโตร และ ท่านนักบุญเปาโล อยู่ด้านล่าง สีม่วง4คนด้านข้างคือผู้บันทึกพระคัมภีร์ทั้ง4เล่ม กลุ่มสีเขียวคืออัครสาวก ที่เหลือ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคนล้วนแสดงความเคารพพระมารดามารีย์ ที่กำลังอุ้มพระกุมารเยซูอยู่ ซึ่งนั่นหมายความว่า ทุกคนย่อมเคารพพระนางในฐานะมารดาของอาจารย์ และแน่นอนว่า ตำแหน่งนี้สูงกว่า ตำแหน่งผู้นำพระศาสนจักร ที่นิยายอ้างว่านักบุญเปโตร แย่งชิงกับ นักบุญมารีย์ มักดาเลนา เพราะสุดท้ายทั้งสองคนก็ต้องให้เกียรติและเคารพพระมารดามารีย์สตรี ศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้อยู่ดี

 


มารดาพระคริสตเจ้า

ตำแหน่งที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญในตัวเองอยู่แล้ว เพราะเหตุว่า สตรีที่พระเยซูเจ้ารักที่สุด และอยู่เคียงข้างพระองค์ตั้งแต่เกิดจนตาย จะเป็นใครถ้าไม่ใช่พระมารดามารีย์ แม่แท้ๆของพระองค์
น่า แปลกใจ ทำไมผู้แต่งนิยาย จึงเข้าใจว่าตำแหน่งของสตรีที่สำคัญที่สุดสำหรับพระเยซู เป็นตำแหน่ง "ภรรยา" แทนที่จะเป็น "มารดา" อันโดยสามัญสำนึกและ จารีตประเพณี หรือจริยธรรมคุณธรรมใดๆ ก็สามารถตอบและตัดสินได้โดยแทบไม่ต้องเสียเวลาคิดว่า ตำแหน่งมารดานั้น สำคัญกว่ามากมายขนาดไหน

และแน่นอนว่าพระศาสนจักรก็ถวายพระนามพระแม่ว่า

มารดาพระคริสตเจ้า(Mater Christi)และ
มารดาพระผู้ไถ่(Mater Salvatoris)

อันเป็นฐานะของสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเจ้ารักมากที่สุดในโลก
ลีโอนาร์โด ดาวินชี่ กับสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระศาสนจักร

ถึงตรงนี้คงไม่ต้องสงสัยเลยว่า สีโอนาร์โด ดาวินชี่ เองก็ไม่ต่างกับคริสตชนทั่วไปที่รักและให้เกียรติสตรีศักดิ์สิทธิ์คนนี้ และสิ่งนี้ยิ่งชัดแจ้ง...

เมื่อเราพบว่า ลีโอนาร์โด วาดสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระศาสนจักรโดยแสดงความสูงส่งของเธออย่างชัดแจ้ง

ลีโอนาร์โด เป็นคนที่รักและเคารพพระแม่มารีย์ มารดาของพระเยซูเจ้ามาก เพราะมีภาพกว่า7ภาพที่เขาวาดพระแม่ โดยน่าสังเกตุที่เขาไม่เคยวาดรูปนักบุญมารีย์ มักดาเลนาเลย ทั้งๆที่ภาพของท่านนักบุญมารีย์ มักดาเลนามีศิลปินคนอื่นมากมายในยุคสมัยเดียวกับเขาที่วาดออกมาหลายคนเพราะ ท่านเป็นนักบุญที่ดังและมีคนนับถือมากคนหนึ่งของพระศาสนจักร แต่ลีโอนาร์โดกลับกระหน่ำวาดภาพพระแม่มารีย์ มารดาของพระเยซูเจ้ามากมายหลายหลากแบบจริงๆ

ภาพหนึ่งที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามมากคือ

ภาพการแจ้งข่าว(ทูตสวรรค์กาเบียรลการแจ้งข่าวการประสูติของพระเยซู)
The Annunciation
c. 1472-1475
Oil and tempera on panel
38 1/4 x 84 5/8 in. (98 x 217 cm)
Galleria degli Uffizi, Florence
ซึ่งภาพนี้บรรยายเหตุการณ์อัครเทวดากาเบียรลลงมาจากสวรรค์มาพบหญิงพรหมจา รีย์ชื่อมารีย์ เพื่อบอกเธอว่าพระเยซูเจ้าจะมาบังเกิดในครรภ์ของเธอด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้า

ภาพนี้เหมือนภาพ การแจ้งข่าวการประสูติฯ ทั่วๆไปที่จะมีเทวดากาเบีรยล และมีพระแม่มารีย์อยู่

แต่ภาพนี้ ไม่ธรรมดาซะแล้วล่ะครับ

เพราะเมื่อเรามองภาพนี้ดีๆ เราพบการจัดวางท่าทางที่แปลก

คือ ในภาพนี้นั้นทูตสวรรค์ คุกเข่าและก้มตัวลงแสดงการคำนับและยกมือถวายพระพร
ในขณะที่พระมารดามารีย์ยืดหลังตรงและยกพระหัตถ์ขึ้นรับการถวายพระพรนี้
และระดับศีรษะของเทวดาก็ต่ำกว่าระดับศีรษะของแม่พระพอดี
นี่คือภาพของขุนนางที่เข้าคำนับถวายพระพรองค์ราชินี มากกว่าการปรากฏตัวของเทวดาต่อหญิงชาวบ้าน

อันเป็นการบ่งบอกอย่างแจ่มแจ้งว่า ในความคิดของลีโอนาร์โด พระแม่มารีย์มารดาของพระเยซูเจ้า ยังมีศักดิ์สูงกว่าทูตสวรรค์ชั้นอัครเทวดาซะอีก!!!

และนั่นแปลว่า ลีโอนาร์โด ได้วาดภาพนี้ในโดยตระหนักถึงพระนามของแม่พระพระนามหนึ่งที่พระสาสนจักรคาทอ ลิคเต็มใจถวายเกียรติเรียกพระนางคือ

ราชินีนิกรเทวดา(Regina Angelorum)

ซึ่งเป็นการประกาศอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจน ถึงสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ลีโอนาร์โด อุทิศพรสวรรค์ของเขา เพื่อถวายเกียรติแด่พระนางอย่างยิ่ง และในหัวใจของเขา สตรีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร คือมารีย์ มารดาของพระเยซูเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัย

และนอกจากนั้นเมื่อเรากลับไปเทียบกับภาพ The Last Supper เราพบว่า ภาพพระแม่มารีย์ภาพนี้ ใส่เสื้อสีเดียวกันกับพระเยซุเจ้าแบบไม่ต้องกลับตัวในตัวนอก ลีโอนาร์โดใช้โทนสีเดียวกันอย่างใกล้เคียงยิ่งกว่านักบุญยอห์นที่โดนบิด เบือนว่าเป็นนักบุญมารีย์ มักดาเลนา อย่างมาก
แต่ยังไม่หมดนะครับ เพราะว่าเมื่อเราสังเกตุความประหลาดอีกอันของภาพนี้ คือทัศนียภาพของมัน บรรดาต้นไม้ที่เรียงรายอยู่ในฉาก เราพบว่ามีต้นไม้ประหลาดโดดออกมา1ต้นครับ
เห็นไหมครับมันคือต้นไม้ที่มีกิ่งพิลึกเป็นแนวขนาน และยอดของมันเป็นรูปกางเขน และไม่ใช่กางเขนธรรมดา เป็นกางเขนหลายชั้นแบบPAPAL CROSS กางเขนที่ใช้ในขบวนแห่พระสันตะปาปาเท่านั้น

แต่ที่น่าสังเกตุคือ ทำไมมันมาอยู่ที่ปีกของเทวดาพอดีอย่างจงใจเหมือนมันงอกออกมาจากกลางปีกของ ทูตสวรรค์ เหมือนท่านกำลังค้ำจุนกางเขนอันเป็นสัญลักษณ์ของพระสันตะปาปาอยู่

นี่คือการบอกเป็นนัย ว่าแม้แต่พระสันตะปาปาและพระศาสนจักรก็เคารพพระแม่ด้วย

ดังนั้นต่อให้เรื่องในนิยายเป็นจริง เราลองเอานักบุญมารีย์ มักดาเลนา มาแทนที่นักบุญเปโตร ท่านก็จะมีศักดิ์เป็นพระสันตะปาปาคนแรก(ที่เผอิญเป็นหญิง) ซึ่งเมื่อเอามาเทียบกับฐานะของพระมารดามารีย์ที่ลีโอนาร์โดยกให้สูงยิ่งกว่า เทวดา ก็ยังถือว่าต่ำกว่าของพระมารดามารีย์หลายเท่า ลำพังแค่ตำแหน่งภรรยาพระเยซู มันก็เทียบไม่ได้กับตำแหน่งมารดาของพระเยซูอยู่แล้ว

ดังนั้นถ้าพระศาสนจักรจะทำลาย มารีย์ มักดาเลนา เพราะจะรักษาอำนาจผู้ชาย แล้วสตรีที่มีตำแหน่งสูงกว่าเธอและเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรมาเสมอ ยังสูงเด่นตลอดกาล กลับปล่อยไว้ แถมยังยกย่องไม่ยอมหยุด ถ้าเช่นนั้นนอกจากขัดกันเองระหว่างข้อกล่าวหากับข้อเท็จจริงแล้ว

ยังควรตั้งคำถามต่อไปว่า แล้วพระศาสนจักรยังจะทำลาย นักบุญ มารีย์ มักดาเลนา ไปให้ได้อะไรขึ้นมา

เพราะสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่สูงกว่าตำแหน่งพระสันตะปาปา และยังสูงกว่าทูตสวรรค์ด้วยซ้ำ และเป็นสตรีที่พระศาสนจักรเคารพอย่างสูงเสมอมานาน2000ปี คือ พระนางมารีย์มารดาของพระเยซูเจ้านี่เอง

 

Last modified on Monday, 19 November 2012 11:50
Administrator

Latest from Administrator

Related items (by tag)

back to top