-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 

ไม้กางเขนแบบต่างๆ

Written by  Administrator
Rate this item
(4 votes)

55. Latin cross (cross of the Passion) ไม้กางเขนแบบละติน 
56. Greek cross ไม้กางเขนแบบกรีก 
57. Russian cross ไม้กางเขนแบบรัสเซีย 
58. St peter's cross ไม้กางเขนนักบุญปีเตอร์ 
59. St Anthony's cross (tau cross) ไม้กางเขนนักบุญแอนโทนี 
60. St Andrew's cross (saltere cross) ไม้กางเขนนักบุญแอนดรูว์ 
61. Y-cross ไม้กางเขนรูปตัววาย 
62. cross of Lorraine ไม้กางเขนแห่งแคว้นลอร์แรน 
63. ansate cross ไม้กางเขนที่มีห่วงตอนบน 
64. patriarchal cross ไม้กางเขนพระราชาคณะระดับแพตริอาร์ค 
65. cardinal's cross ไม้กางเขนพระราชาคณะระดับคาร์ดินัล 
66. Papal cross ไม้กางเขนของพระสันตะปาปา 
67. Constantinian cross, a monogram of Christ (CHR) พระคริสต์ 
68. crosslet ไม้กางเขนที่ทั้งสี่ด้านทำเป็นรูปไม้กางเขนขนาดเล็ก 
69. cross moline ไม้กางเขนที่มีด้านขวางและด้านยาวเท่ากันตรงปลายทำเป็นแฉก 
70. cross of Jerusalem ไม้กางเขนแห่งกรุงเยรูซาเล็ม 
71. cross botonnee (cross treflee) ไม้กางเขนที่ตรงปลายทำเป็นปุ่ม 
72. fivefold cross (quintuple cross) ไม้กางเขนที่ประกอบด้วยกลุ่มไม้กางเขน 5 อัน 
73. Celtic cross ไม้กางเขนแบบเคลต์ 


THE OXFORD-DUDEN PICTORIAL THAI & ENGLISH DICTIONARY : หน้า 332


Anchor Cross 


กางเขนสมอเรือ 

     ถ้าเราทำส่วนบนของสมอเรือให้เป็นรูปกางเขน เราก็จะได้รูปกางเขนสมอเรือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังที่คริสตชนมีต่อพระคริสตเจ้า และความเชื่ออันมั่นคงดุจสมอเรือที่คุ้มครองบรรดาคริสตชนในยามที่ผจญกับพายุแห่งวิบากกรรมในชีวิตประจำวัน โดยสัญลักษณ์นี้สืบเนื่องจากจดหมายจากนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู 6:19 “เรามีความหวังนี้เป็นดังสมอเรือที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับชีวิต ความหวังดังกล่าว ผ่านม่านเข้าไปถึงห้องภายในพระวิหาร” 

     คริสตชนในยุคแรก ๆ ที่ถูกเบียดเบียน ใช้กางเขนสมอเรือเป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความหวังและความมั่งคงปลอดภัย ส่วนบรรดาศัตรู เมื่อพวกเขาเห็นสัญลักษณ์นี้ พวกเขาก็เห็นแต่เพียงสมอเรือธรรมดาอันหนึ่งเท่านั้น ทำให้บรรดาคริสตชนรอดพ้นจากการถูกเบียดเบียนโดยศัตรูเหล่านั้น

BETHLEHEM STAR CROSS WITH FLAMES 

ดาวกางเขนเปลวไฟแห่งเบธเลแฮม 


     กางเขนนี้ คือดาวที่สำแดงถึงพระบังเกิดของพระคริสตเจ้าที่เบธเลแฮม และส่วนล่างของรัศมีดาวได้ถูกยืดให้ยาวออกเป็นรูปกางเขนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงกางเขนที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนม์ และในขณะเดียวกันเปลวไฟทั้งสี่ที่ล้อมรอบดาวกางเขนนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นที่แยกไปอยู่ที่เหนือศีรษะของอัครสาวกในวันเปนเตกอสเต

BUDDED CROSS 

กางเขนดอกตูม 


     เป็นสัญลักษณ์ของเยาวชนชาวคริสต์ที่เปรียบเสมือนดอกไม้ที่กำลังตูม ส่วนกางเขนดอกไม้ (Cross Fleuree) ซึ่งมีดอกบานเต็มที่แล้ว เป็นสัญลักษณ์ของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว มักใช้ปักบนยอดธงของคริสตชน

 

CALVARY CROSS 

กางเขนแห่งเขากัลวารีโอ
 

     บางครั้งก็เรียกว่า กางเขนขั้นบันได (Graded Cross ) โดยบันไดทั้งสามขั้นหมายถึงความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก ตามลำดับจากบนมาล่าง (ดู 1 คร.13:13)

CELTIC CROSS, CROSS OF IONA 

กางเขนแห่งชาวเชลท์ 


     หรือบางครั้งเรียกว่ากางเขนแห่งเกาะไอโอนา เริ่มใช้ตั้งแต่ยุคแรก ๆ แห่งคริสตศาสนา โดยเชื่อกันว่า ท่านโคลัมบา ได้นำกางเขนแบบนี้จากประเทศไอร์แลนด์ไปยังเกาะไอโอนา ในศตวรรษที่หก วงกลมในที่นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งนิรันดรภาพ


CROSS AND CROWN 

กางเขนและมงกุฎ 


     เป็นสัญลักษณ์แห่งรางวัลที่บรรดาสัตบุรุษผู้ที่เชื่อในพระผู้ไถ่ที่ถูกตรึงกางเขนจะได้รับในชีวิตหลังความตาย “จงซื่อสัตย์จนถึงวันตายเถิด และเราจะให้มงกุฎแห่งชีวิตแก่ท่าน” (วิวรณ์ 2:10 )

CROSS AND TRIANGLE 

กางเขนและสามเหลี่ยม 


     เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักอาภรณ์ที่ใช้ในพระศาสนจักร โดยกางเขนที่ซ้อนกับสามเหลี่ยมหมายความว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระตรีเอกภาพ

CROSS CROSSLET, HOLY CROSS, GERMAN CROSS 

ไม้กางเขนที่ทั้งสี่ด้านทำเป็นรูปไม้กางเขนขนาดเล็ก
 

     กางเขนลาตินสี่อันที่มาเชื่อมกันที่ฐาน เป็นสัญลักษณ์ถึงการที่คริสตศาสนาได้เผยแผ่ไปทั่วสี่มุมโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานมิชชันนารี่

CROSS FITCHEE 


กางเขนปลายแหลม 

     หมายถึงกางเขนทุกแบบที่เหลาปลายด้านล่างให้แหลม ซึ่งใช้โดยนักรบครูเสดเพื่อความสะดวกในการปักกางเขนลงบนดินในขณะที่ทำการสวดภาวนา

CROSS OF LORRAINE 

กางเขนแห่งแค้วนลอร์เรน 


     กางเขนแห่งแค้วนลอร์เรน เป็นกางเขนประจำแคว้น โดยประกอบด้วยเส้นแนวตั้งที่มีเส้นแนวนอนสองเส้นตัดอยู่ โดยเส้นแนวนอนทั้งสองเส้นมีระยะห่างจากด้านบนและด้านล่างเท่ากัน ในรูปแบบที่ใช้ในยุคก่อน เส้นแนวนอนทั้งสองเส้นมีความยาวเท่าก้น แต่ในศตวรรษที่ยี่สิบ เส้นล่างยาวกว่าเส้นบน ซึ่งคล้ายกับกางเขนแห่งพระสังฆบิดร (patriarchal cross) แต่ต่างกันตรงที่ เส้นแนวนอนของกางเขนแห่งสังฆบิดรจะอยู่ชิดไปทางด้านบน 


     กางเขนแห่งแค้วนลอร์เรนเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำแคว้นลอร์เรนในภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส แรกเริ่มทีเดียวกางเชนนี้เป็นสัญลักษณ์ของท่านนักบุญโยน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นผู้ต่อต้านการบุกรุกฝรั่งเศสโดยอังกฤษ ต่อมาในระหว่างปีค.ศ. 1871 – 1918 และ 1940 - 1944 พื้นที่ตอนเหนือของแคว้นลอร์เรนได้ถูกประเทศเยอรมัน ยึดครอง ในระหว่างนั้น กางเขนนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งการกอบกู้แคว้นนี้คืนมา กางเขนนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักชาติของผรั่งเศส

(Page 1 of 2)
Last modified on Wednesday, 23 May 2012 10:26

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home