ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

Saint Bernadette of Lourdes
นักบุญแบร์นาแด๊ต แห่ง ลูดส์องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านอาการป่วยไข้, ต่อต้านโรคภัย, ต่อต้านความยากไร้, ต่อต้านอาการเจ็บป่วย, บรรดาผู้คนที่ถูกเยาะเย้ยเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของตน, ผู้ยากไร้, ชุมพาบาล, คนเลี้ยงแกะ, ผู้เจ็บป่วย

You are here: Home Displaying items by tag: Saint Bernadette of Lourdes