พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2005 ณ บริเวณจัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสอนคำสอนและตอบคำถามของเด็กๆ ที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรกเด็กๆ ตั้งคำถามถามพระสันตะปาปา และพระองค์ทรงตอบอย่างเป็นกันเอง

ด.ช. อันเดรีย : พระสันตะปาปาครับ ผมอยากทราบว่า พระองค์จำอะไรได้บ้าง ในวันที่พระองค์รับศีลมหาสนิ

พระสันตะปาปาพระองค์แรก: สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปโตร St. Peter ค.ศ.67 (ฉลอง 29 มิถุนายน)

You are here: Home Displaying items by tag: pope