ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นักบุญยอห์น บัพติส

     
ท่านเป็นบุตรของเศคาริยาห์ผู้เป็นใบ้ และนางเอลิซาเบธผู้เป็นหมัน การบังเกิดมาของท่าน เป็นการประกาศให้ทราบว่า ยุคสมัยของพระผู้ไถ่กำลังจะมาถึงแล้ว และในสมัยของพระผู้ไถ่นี้ ผู้ที่เป็นหมันจะมีลูกดก และผู้ที่เป็นใบ้จะกลายเป็นประกาศก
You are here: Home Displaying items by tag: stjohnthebaptist