“ความรู้เรื่อง ไวรัสโควิด19”

ใครมาใหม่เชิญทางนี้ก่อน ทักทาย ทดลองโพส

“ความรู้เรื่อง ไวรัสโควิด19”

Postโดย rosa-lee » Fri Apr 03, 2020 2:41 pm

เพื่อนใน ไลน์ส่งมาค่ะ เลยเอามาแบ่งปัน......
หลานชายที่อยู่จอห์น ฮอบกินส์
ส่งมาให้,..
ยิ่งอ่านยิ่งเหมือนเต่าไม่กล้าโผล่หัว/ออกนอกบ้านเลย
ศาสตราจารย์ในภาควิชาโรคระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสู้กับไวรัสโควิด19

Prof in infectious diseases at Johns Hopkins University, quite informative.

* The virus is not a living organism, but a protein molecule (DNA) covered by a protective layer of lipid (fat), which, when absorbed by the cells of the ocular, nasal or buccal mucosa, changes their genetic code. (mutation) and convert them into aggressor and multiplier cells.

* Since the virus is not a living organism but a protein molecule, it is not killed, but decays on its own. The disintegration time depends on the temperature, humidity and type of material where it lies.

ไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นโมเลกุลโปรตีน(DNA)หุ้มด้วยไลปิด(ไขมัน)ซึ่งเมื่อถูกเซลของตา หรือจมูกหรือสารคัดหลั่งในช่องปากก็จะกลายพันธ์ุให้รุนแรงขึ้นและแพร่ขยายเซล

เนื่องจากไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นโมเลกุลโปรตีน เราจึงฆ่ามันไม่ได้ แต่มันจะเสือมถอยหรือสลายไปเองขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้นและชนิดของพื้นผิวที่ไวรัสไปเกาะ

* The virus is very fragile; the only thing that protects it is a thin outer layer of fat. That is why any soap or detergent is the best remedy, because the foam CUTS the FAT (that is why you have to rub so much: for 20 seconds or more, to make a lot of foam). By dissolving the fat layer, the protein molecule disperses and breaks down on its own.

* ไวรัสนี้บอบบางมากเพราะถูกห่อหุ้มด้วยไขมันบางๆ

ดังนั้นการล้างด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดจึงเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุด เพราะฟองสบู่จะกัดไขมัน(เป็นเหตุผลทำไมต้องฟอกถูสบู่บนมือ 20 วินาทีหรือนานกว่าเพื่อให้เกิดฟองมากๆ) โดยการทำลายชั้นไขมันที่ห่อหุ้มอยู่ โมเลกุลโปรตีนจะแตกกระจายสลายไปด้วยตัวเอง

* HEAT melts fat; this is why it is so good to use water above 25 degrees Celsius for washing hands, clothes and everything. In addition, hot water makes more foam and that makes it even more useful.

* ความร้อนละลายไขมัน; จึงเป็นเหตุผลที่ดีจะใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียสล้างมือ เสื้อผ้าและสิ่งต่างๆ

* Alcohol or any mixture with alcohol over 65% DISSOLVES ANY FAT, especially the external lipid layer of the virus.

*แอลกอฮอล์หรือน้ำยาที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์มากกว่า 65% จะสามารถล้างไขมันทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไลปิดที่ห่อหุ้มไวรัสอยู่

* Any mix with 1 part bleach and 5 parts water directly dissolves the protein, breaks it down from the inside.

*น้ำยาที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาว 1 ส่วนกับน้ำสะอาด 5 ส่วนจะละลายโปรตีนไวรัส ย่อยสลายมันจากภายในเลย

* Oxygenated water helps along with alcohol and chlorine, because peroxide dissolves the virus protein, but you have to use it pure and it hurts your skin.

*น้ำออกซิเจน แอลกอฮอล์ และคลอรีนมีเพอร์รอคไซด์จะสลายไวรัสได้ แต่จะต้องใช้แบบเพียวๆ ซึ่งจะทำให้ระคายเคืองผิว

* NO BACTERICIDE WORKS. The virus is not a living organism like bacteria; they cannot kill what is not alive with antibiotics, but quickly disintegrate its structure with everything said.

น้ำยาฆ่าแบคทีเรียไม่ช่วย เพราะไวรัสตัวนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ไม่เหมือนกับแบคทีเรีย เราจึงไม่สามารถใช้แอนตี้ไบโอติกทำลายไวรัส แต่โครงสร้างของมันจะถูกทำลายโดยสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

* NEVER shake used or unused clothing, sheets or cloth. While it is glued to a porous surface, it is very inert and disintegrates only between 3 hours (fabric and porous), 4 hours (copper, because it is naturally antiseptic; and wood, because it removes all the moisture and does not let it peel off and disintegrates). ), 24 hours (cardboard), 42 hours (metal) and 72 hours (plastic).

But if you shake it or use a feather duster, the virus molecules float in the air for up to 3 hours, and can lodge in your nose.

*อย่าสะบัดเสื้อผ้าเด็ดขาด ไม่ว่าที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ผ้าปู เพราะในขณะที่ไวรัสเกาะติดผืนผ้า ไวัรัสตัวนี้มันเฉื่อยมาก และจะสลายไปในเวลา 3 ชั่วโมง(กรณีเส้นใยที่มีรูพรุน) 4 ชั่วโมง(บนผิวทองแดง เพราะมันเป็นแอนตี้เซพติกโดยธรรมชาติ; และบนผิวไม้ เพราะมันคายความชื้นออกไปหมดและไม่ยอมให้เปลือกที่หุ้มอยู่ลอกออกมันจึงไม่ย่อยสลาย) 24 ชั่วโมง (บนกระดาษแข็ง) 42 ชั่วโมง(บนผิวโลหะ) และ 72 ชั่วโมง(บนผิวแผ่นพลาสติก)

แต่ถ้าเราสะบัดหรือใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่น ไวรัสตัวนี้จะฟุ้งและลอยอยู่ในอากาศถึง 3 ชั่วโมงและเข้าจมูกเราได้

* The virus molecules remain very stable in external cold, or artificial as air conditioners in houses and cars. They also need moisture to stay stable, and especially darkness. Therefore, dehumidified, dry, warm and bright environments will degrade it faster.

*โมเลกุลของเจ้าไวรัสตัวนี้สามารถอยู่ได้สบายในอากาศเย็นนอกบ้าน หรือในบ้านและในรถที่มีเครื่องปรับอากาศ มันอยู่ได้ในที่ๆมีความชื้นและความมืด ดังนั้น สภาพที่ไม่มีความชื้น แห้ง อุ่นและสว่างจ้า จะทำให้ไวรัสนี้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น

* UV LIGHT on any object that may contain it breaks down the virus protein. For example, to disinfect and reuse a mask is perfect. Be careful, it also breaks down collagen (which is protein) in the skin, eventually causing wrinkles and skin cancer.

* แสง UV จะทำลายไวรัสโปรตีน ดังนั้น จึงสามารถนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำได้ แต่ต้องฆ่าเชื้อตากแดดเสียก่อน

ต้องระมัดระวังว่าแสง UV จะทำลายคอลลาเจน(ซึ่งเป็นโปรตีนเช่นกัน)บนผิวหนังของเรา และอาจเป็นสาเหตุให้ผิวเหี่ยวย่นและมะเร็งผิวหนัง

* The virus CANNOT go through healthy skin. * Vinegar is NOT useful because it does not break down the protective layer of fat.

ไวรัสไม่สามารถทะลุเข้าผิวหนังที่ไม่มีบาดแผล น้ำส้มสายชูไม่มีปะโยชน์เพราะไม่สามารถทำลายผิวไขมันที่ห่อหุ้มไวรัส

* NO SPIRITS, NOR VODKA, serve. The strongest vodka is 40% alcohol, and you need 65%.

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว๊อดก้าไม่ช่วย เพราะว๊อดก้าที่แรงที่สุด มีแอลกอฮอล์แค่40% คุณต้องการแอลกอฮอล์อย่างต่ำ65%

* LISTERINE IF IT SERVES! It is 65% alcohol.

* น้ำยาบ้วนปากLISTERINEอาจช่วยได้เพราะมีส่วนผสมแอลกอฮอล์65%

* The more confined the space, the more concentration of the virus there can be. The more open or naturally ventilated, the less.

* สถานที่ยิ่งคับแคบไวรัสยิ่งเข้มข้น สถานที่ยิ่งโล่งไวรัสยิ่งน้อย

* This is super said, but you have to wash your hands before and after touching mucus organs, food, locks, knobs, switches, remote control, cell phone, watches, computers, desks, TV, etc. And when using the bathroom.

* สิ่งที่สำคัสุดคือ ต้องล้างมือก่อนและหลังทำสิ่งต่อไปนี้ สัมผัสสารคัดหลั่งในปากจมูก อาหาร กุญแจ ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ทีวี หรือสิ่งของต่างๆ และการใช้ห้องน้ำ

* You have to HUMIDIFY HANDS DRY from so much washing them, because the molecules can hide in the micro cracks. The thicker the moisturizer, the better. * Also keep your NAILS SHORT so that the virus does not hide there.

* ต้องทำให้มือชุ่มชื้นหลังมือแห้งจากการล้างมือบ่อยๆ เพราะมือจะแห้งแตกหลังการล้างบ่อย โมเลกุลของไวรัสจึงอาจจะติดอยู่ตามรอยแตกของมือ ครีมมอยซ์เจอไรซ์เซอร์เนื้อครีมยิ่งเข้มข้นยิ่งดี *ควรตัดเล็บให้สั้นด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสไปแฝงตัวอยู่

From Michele Assaf จากมิแซล อาแซฟ
ศาสตราจารย์ Michele Assaf เขียนเพื่อเป็นข้อมูลสู้โควิด19

ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ ถอดความเพื่อคนไทยใช้สู้โควิด19 ปกป้องผองไทยในการทำสงครามโลกโควิด19

วันศุกร์28มีนาคม พ.ศ.2563
User avatar
rosa-lee
 
ตอบ: 3005
สมัครสมาชิก: Fri Jan 29, 2010 2:37 pm

กลับไปหน้า ห้องรับแขก

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน