รำพึงศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ “7ประโยคสุดท้ายของพระเยซูเจ้า”

ใครมาใหม่เชิญทางนี้ก่อน ทักทาย ทดลองโพส

รำพึงศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ “7ประโยคสุดท้ายของพระเยซูเจ้า”

Postโดย rosa-lee » Fri Apr 19, 2019 8:56 pm

............รำพึงศุกร์ศักดิ์สิทธิ์...........
7 ประโยคสุดท้ายของพระเยซูเจ้า

7 ประโยคสุดท้ายของพระเยซูเจ้าที่ตรัสขณะทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน คือ "แก่นแท้ของพระวรสาร" ช่วยกระตุ้นเราให้เลียนแบบพระเยซูเจ้าที่ทรงดำเนินพระชนมชีพเพื่อผู้อื่น

ถ้าเราอยากจะเข้าใจแผนการของพระเจ้า จำเป็นที่เราจะต้องรำพึงภาวนาถึงพระมหาทรมาน ซึ่งเป็นหัวใจของพระวรสารทั้งครบ จึงขอเรียนเชิญและเชิญชวนทุกท่านนำ 7 ประโยคสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าตรัสก่อนสิ้นพระชนม์มารำพึงส่วนตัวในศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นี้

ประโยคที่หนึ่ง
"พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร" (ลก. 23:34)

พระเป็นเจ้าที่รักของลูก โปรดอภัยโทษแก่ลูกด้วย สำหรับบาปผิดต่างๆที่ลูกได้ทำไปทั้งที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว
โปรดค้นหาหัวใจของลูกเถิดพระเจ้าข้า และมองดูว่ามีสิ่งชั่วร้ายในตัวลูกไหม บอกให้ลูกทราบในความผิดบกพร่องต่างๆที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของลูก และโปรดชำระล้างลูกให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ด้วยเถิดพระเจ้าข้า เพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ และพระเยซูที่รักของลูก โปรดประทานพระจิตของพระองค์แก่ลูก เพื่อลูกจะได้ให้อภัยแก่ผู้ที่ทำร้ายลูก เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรลงไปด้วยเถิด อาแมน

****
ประโยคที่สอง
"เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์" (ลก 23:43)

พระเยซูที่รัก ตามที่พระองค์ทรงช่วยเหลือโจรที่กลับใจที่อยู่เคียงข้างพระองค์บนไม้กางเขน โปรดช่วยลูกให้ตระหนักว่า เมื่อเวลาที่ลูกวางใจในพระองค์ ลูกจะปลอดภัยตลอดไป นี่คือสิ่งที่ลูกจะทำ ลูกจะกล่าวคำๆนี้ไปพร้อมกับโจรผู้กลับใจคนนั้น "โปรดระลึกถึงลูก" ลูกจะพูดคำๆนี้ด้วยความเชื่อ ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงสดับฟังลูกอยู่ และทรงจำลูกได้เสมอ ลูกวอนขอพระองค์โปรดสร้างอาณาจักรของพระองค์ในใจของลูก โปรดทำให้ใจของลูกนี้เป็นดั่งมงกุฎของพระองค์เถิด พระเยซูเจ้าข้า ในพระนามพระองค์ อาแมน

****
ประโยคที่สาม
"เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่รัก (นักบุญยอห์น) ยืนอยู่ใกล้ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า "แม่ นี่ลูกของแม่" แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า "นี่คือ แม่ของท่าน" (ยน 19:26-27)

พระเยซูที่รักของลูกผู้ซึ่งในชั่วโมงแห่งมหาทรมานนี้ ยังได้ทรงแสดงความห่วงใยต่อพระมารดาและศิษย์ที่รักของพระองค์ โปรดทรงช่วยสอนลูกให้รู้ว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ความทุกข์ทรมานที่จะต้องฟันฝ่าในชีวิตนี้ ก็ขอให้ลูกได้แสดงความห่วงใยต่อคนในครอบครัว และเพื่อนๆของลูกเสมอ และขอบพระคุณพระองค์ที่ได้โปรดให้ลูกได้มีส่วนในครอบครัวของพระองค์ โปรดสอนลูกให้เข้าใจยิ่งขึ้นถึงความรักอันลึกซึ้งนี้ด้วยเถิด ในพระนามอันน่ารักยิ่งของพระองค์ อาแมน

****
ประโยคที่สี่
"ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า" (มธ 27:46)

พระบิดาเจ้าข้า ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่โปรดประทานพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์แก่ลูก พระเยซูเจ้าผู้ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อลูก ลูกได้ตระหนักแล้วว่า เป็นเพราะบาปของลูกที่พระบุตรของพระองค์ทรงรับแบกไว้ ซึ่งทำให้พระองค์ต้องข่มใจยิ่งนักที่จะต้องละทิ้งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ ในชั่วโมงแห่งมหาทรมานนี้ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และไม่สมควรที่จะมองมายังบาปนั้นได้ ลูกยอมรับความจริงที่ว่า พระเยซูเจ้าทรงแบกความผิดทั้งหมดของลูกไว้บนไม้กางเขน และลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อลูก และเต็มใจที่จะรับลูกเข้าในครอบครัวเดียวกับพระองค์

ลูกยินดีที่จะตอบรับคำเชื้อเชิญให้เข้าร่วมส่วนในครอบครัวของพระองค์ โดยการยอมรับพระบุตรของพระองค์ว่า พระองค์นั้นเป็นผู้ช่วยให้รอดเพียงผู้เดียว ลูกขอขอบพระคุณในคำสัญญาที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกเลย

ขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าข้า ในพระนามของพระบุตรของพระองค์ อาแมน

****
ประโยคที่ห้า
"เรากระหาย" (ยน 9:28)

พระเยซูที่รักของลูก ซึ่งตอนนี้กำลังกระหายอย่างที่สุด ท่ามกลางความทรมานบนไม้กางเขน แต่พระองค์ก็ทรงทนได้จนถึงที่สุด ก็เพื่อความกระหายฝ่ายจิตที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น สิ่งนั้นก็คือ สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการเพื่อวิญญาณของลูก ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ พระเจ้าข้า และบัดนี้วิญญาณของลูกได้กระหายหาพระองค์ และแสวงหาความเที่ยงธรรมของพระองค์ โปรดแสดงให้ลูกได้ดื่มน้ำอันทรงชีวิตแห่งพระจิตนี้ ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยเถิด อาแมน

****
ประโยคที่หก
"สำเร็จบริบูรณ์แล้ว" (ยน 19:30)

พระเยซูเจ้าข้า ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ สำหรับภาระกิจอันครบบริบูรณ์บนไม้กางเขน นำมาซึ่งชีวิตแห่งความรอด สำหรับลูกๆตระหนักว่า ลูกไม่สามารถเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นงานดีๆ ต่างๆ, การไปวัดบ่อยๆ, การภาวนาต่างๆ, สิ่งที่สำคัญต่างๆ ไม่มีสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความรอดนิรันดรได้ ลูกต้องการเพียงแค่การยอมรับในของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร ที่ถูกซื้อมาด้วยค่าอันสูงส่ง และใช้ชีวิตในการขอบคุณของขวัญที่ได้รับนี้

ขอบคุณพระเยซูเจ้าที่รัก ในพระนามแห่งความรอดของพระองค์ อาแมน

****
ประโยคที่เจ็ด
"พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์"
เมื่อตรัสดังนี้แล้ว ก็สิ้นพระชนม์ (ลก 23:46)

การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า คือ การติดตามพระองค์ไปถึงเขากัลวาริโอ
"ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้" (ลก 14:27)
"ผู้ที่สละทุกสิ่งเพราะเห็นแก่พระอาณาจักรของพระเจ้า จะได้รับสิ่งตอบแทนหลายเท่า ณ บัดนี้ และได้รับชีวิตนิรันดรในโลกหน้า" (ลก 18:30) ด้วยการอุทิศตนรับใช้ผู้อื่นโดยการให้และแบ่งปัน

พระเยซูเจ้าที่รัก ผู้ซึ่งมอบวิญญาณของพระองค์แด่พระบิดาเจ้า ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะสิ้นพระชนม์ ณ บัดนี้ ลูกขอมอบทุกสิ่งทั้งร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของลูกไว้ในพระหัตถ์อันมั่นคงของพระองค์ โปรดประทานพลังแห่งพระจิตเจ้าแก่ลูก เพื่อลูกจะได้รักและรับใช้พระองค์ตลอดไป และโดยทางพลังแห่งพระจิตองค์เดียวกันนี้ โปรดเผยแสดงข่าวดีแห่งความรักมั่นคงนี้แก่บรรดาคนบาปทุกคนในทุกที่

ขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าข้า ในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาแมน

http://youtu.be/iGKrU3w06_U
User avatar
rosa-lee
 
ตอบ: 3020
สมัครสมาชิก: Fri Jan 29, 2010 2:37 pm

กลับไปหน้า ห้องรับแขก

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก Google [Bot] และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน