พระเยซูเจ้า ประจักษ์ ซิสเตอร์มาร์การีตา มารีย์

คริสตสัมพันธ์ เอกภาพในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
fukky
โพสต์: 34
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ มี.ค. 27, 2011 12:53 pm

อาทิตย์ มี.ค. 27, 2011 4:50 pm

ทุกครั้งหลังเลิกงานข้าพเจ้าเดินกลับบ้านพักพร้อมกับความเหนื่อยล่าจากการทำงาน
และทุกครั้งข้าพเจ้าจะเห็นรูปปันพระพระเยซูคริสต์ชี้พระหัตที่พระหฤทัยของพระองค์
ข้าพเจ้าเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์จึงต้องชี้พระหัตที่พระหฤทัยของพระองค์
และทำไมพระองค์ต้องปรากฏพระวรกายให้กับซิสเตอร์มาร์การีตา มารีย์
พระองค์และสิ่งที่เธอถ่ายทอดออกมาคือรูปปั้นพระหฤทัยของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเลยไปอ่านประวัติของเธอ
ก็ได้ความว่าเธอเป็นชาวฝรั่งเศส เธอศรัทธาในพระบิดามาก หลังจากเธอมีอายุได้ 17
พระเยซูเจ้าประจักษ์มาหาเธอ พร้อมทั้งบาดแผลที่เต็มไปด้วยพระโลหิต พระเยซูเจ้าตรัสสัญญาแก่เธอว่า
พระองค์จะโปรดประทานพรนานาประการแก่ผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระองค์
ทั้งจะให้เขาอยู่ในศีลมหาสนิท และพระพรในยามเมื่อใกล้จะตายด้วย
ถ้าหากเขาจะรับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือนติดต่อกันถึง 9 ครั้ง
พระเยซูเจ้าขอร้องให้เธอทำการชดเชยบาปแทนการเนรคุณของมนุษย์
ให้เธอเฝ้าศีลมหาสนิทและเผยแพร่ความรักที่พระหฤทัยของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์
สิ่งที่หน้าแปลกก็คือเวลาที่ข้าพเจ้าได้เดินผ่านรูปปั้นพระหฤทัยที่ไรเหมือนกับว่าพระองค์ทรงมองข้าพเจ้า
เสมอและเดินกับข้าพเจ้า ถึงแม้ว่านั้นจะเป็นรูปปั้นแต่ก็แสดงถึงความอ่อนโยนและพระทัยเมตตายิ่งต่อมนุษย์
ครูคำสอนคนหนึ่งได้ถามข้าพเจ้าว่าคุณเคยกราบไว้รูปปั้นพระหฤทัยหรือไม่ ข้าพเจ้าตอบไปอย่างไม่ลังเลเลยว่า
ไม่ครับและไม่มีวันที่ข้าพเจ้าจะกราบไหว้สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมา
ถึงแม้สิ่งนั้นจะมีความสักสิทธิ์เพียงใดก็ตาม
เพราะถ้าข้าพเจ้าทำเช่นนั้นก็คือข้าพเจ้าก็ทำพระบัญญัติขอที่ 2 ของพระบิดา
สิ่งที่ข้าพเจ้ามองเห็นในรูปพระหฤทัยนั้นก็คือ ความเมตตา ความกรุณา และความรัก ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์
และสิ่งที่ข้าเจ้าได้ถามในตอนแรกนั้นก็ได้คำตอบ
คือนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์มนุษย์ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้
แต่สิ่งที่มาจากน้ำพระทัยของพระองค์จะคงทนและประกอบไปด้วยความรัก จงเชื่อในน้ำพระทัยของพระ
องค์และท่านจะเป็นสุข (เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม
และพระกรรณของพระองค์ทรวสดับคำอ้อนวอนของเขาแต่พระพักตร์ของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทำความชั่
ว 1ปต.3:12)
พี่น้องทั้งหลายถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็ยังมีความสงสัยในพรฤทัย
แต่ความสงสัยนี้ก็ขอให้ปล่อยไปตามน้ำพระทัยของพระองค์
ข้าพเจ้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะบอกกับข้าพเจ้าเองถึงข้อสงสัยต่าง ๆ บนโลกใบนี้
ขอพระพรจากพระบิดาจงมีแก่ท่านทั้ง

ที่มา http://www.christianboard.net/church/vi ... topic=7507
ตอบกลับโพส