...หลักข้อเชื่อแห่งอาทานาเซีย 1ใน3หลักข้อเชื่อคริสตสากล...

คริสตสัมพันธ์ เอกภาพในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

จันทร์ มี.ค. 12, 2007 8:00 am

หลักข้อเชื่อแห่งอะทานาเซีย 1ใน3หลักข้อเชื่อของคริสตชนทุกนิกาย
(หลักข้อเชื่ออัครทูต-บทข้าพเจ้าเชื่อ
หลักข้อเชื่อ ไนเซีย - บทวจนพิธีกรรมในมิซซา)

หลักนี้ ถูกบัญญัติโดย นักบุญ Athanasius, Archbishop แห่ง Alexandria, ปิตาจารย์แห่งพระศาสนจักรซึ่งอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 4


ซึ่งเป็น บทที่กล่าวเน้นถึงข้อเชื่อ โดยเฉพาะ เรื่องพระตรีเอกานุภาพช่วยให้เข้าใจขึ้นมากเลยครับ

http://www.ccel.org/ccel/schaff/creeds2.iv.i.iv.html

1. Quicunque vult salvus esse: ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem.
1. Whosoever will be saved: before all things it is necessary that he hold the Catholic Faith:
1. เพื่อจะรับการไถ่ ท่านจงเชื่อในความเชื่อคาทอลิก(สากล)เหนือสิ่งอื่นใด

2. Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit: absque dubio in aeternum peribit.
2. Which Faith except every one do keep whole and undefiled: without doubt he shall perish everlastingly.
2. ความเชื่อซึ่งไม่มีผู้ใดบังอาจ ปกปิด หรือล่วงละเมิดได้ มิฉะนั้นเขาจะต้องพบกับความตายนิรันดร

3. Fides autem catholica hae est: ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in Unitate veneremur;
3. And the Catholic Faith is this: That we worship one God in Trinity, and Trinity in Unity;
3. ความเชื่อนั้นก็คือ เรานมัสการพระเจ้าแต่องค์เดียวคือพระตรีเอกานุภาพ ทั้งสามล้วนเป็นหนึ่ง

4. Neque confundentes personas: neque substantiam separantes.
4. Neither confounding the Persons: nor dividing the Substance [Essence].
4. ไม่อาจผสม หรือแบ่งแยก เป็นอื่นไปได้

5. Alia est enim persona Patris: alia Filii: alia Spiritus Sancti.
5. For there is one Person of the Father: another of the Son: and another of the Holy Ghost.
5. คือพระบิดา พระบุตร และพระจิต

6. Sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una est divinitas: aequalis gloria, coaeterna majestas.
6. But the Godhead of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, is all one: the Glory equal, the Majesty coeternal.
6. แต่พระเทวภาพทั้งพระบิดา พระบุตรและพระจิต ทรงเป็นหนึ่งเดียวกัน ทรงพระสิริรุ่งโรจน์และอานุภาพ เสมอร่วมกันตลอดนิรันดร

7. Qualis Pater: talis Filius: talis [et] Spiritus Sanctus.
7. Such as the Father is: such is the Son: and such is the Holy Ghost.
7. ทรงเป็นพระบิดา พระบุตร และพระจิต

8. Increatus Pater: increatus Filius: increatus [et] Spiritus Sanctus.
8. The Father uncreate [uncreated]: the Son uncreate [uncreated]: and the Holy Ghost uncreate [uncreated].
8. พระบิดามิได้ถูกสร้าง พระบุตรมิได้ถูกสร้าง และพระจิตมิได้ถูกสร้าง

9. Immensus Pater: immensus filius: immensus [et] Spiritus Sanctus.
9. The Father incomprehensible [unlimited]: the Son incomprehensible [unlimited]: and the Holy Ghost incomprehensible [unlimited, or infinite].
9. พระบิดาไร้ขีดจำกัด พระบุตรไร้ขีดจำกัด และพระจิตไร้ขีดจำกัด

10. Aeternus Pater: aeternus Filius: aeternus [et] Spiritus Sanctus.
10. The Father eternal: the Son eternal: and the Holy Ghost eternal.
10. พระบิดานิรันดร พระบุตรนิรันดร และพระจิตนิรันดร

11. Et tamen non tres aeterni: sed unus aeternus
11. And yet they are not three eternals: but one eternal.
11. มิใช่สามนิรันดรภาพ แต่เป็นหนึ่งนิรันดรภาพ

12. Sicut non tres increati: nec tres immensi: sed unus increatus: et unus immensus.
12. As also there are not three uncreated: nor three incomprehensibles [infinites], but one uncreated:
and one incomprehensible [infinite].
12. มิใช่3องค์ผู้มิได้ถูกสร้างหรือไร้ขีดจำกัด แต่องค์เดียวผู้มิได้ถูกสร้างและทรงไร้ขีดจำกัด

13. Similiter omnipotens Pater: omnipotens Filius: omnipotens [et] Spiritus Sanctus.
13. So likewise the Father is Almighty: the Son Almighty: and the Holy Ghost Almighty.
13. เช่นเดียวกับที่พระบิดาทรงฤทธานุภาพ พระบุตรทรงฤทธานุภาพ และพระจิตทรงฤทธานุภาพ

14. Et tamen non tres omnipotentes: sed unus omnipotens.
14. And yet they are not three Almighties: but one Almighty
14. มิใช่สามฤทธานุภาพ แต่ทรงเป็นหนึ่งฤทธานุภาพ

15. Ita deus Pater: deus Filius: deus [et] Spiritus Sanctus.
15. So the Father is God: the Son is God: and the Holy Ghost is God.
15. ดังนั้นทั้งพระบิดา พระบุตร และพระจิตทรงเป็นพระเจ้า

16. Et tamen non tres dii: sed unus est Deus.
16. And yet they are not three Gods: but one God.
16. มิใช่พระเจ้า3องค์ แต่เป็นพระเจ้าองค์เดียว

17. Ita dominus Pater: dominus Filius: dominus [et] Spiritus Sanctus.
17. So likewise the Father is Lord: the Son Lord: and the Holy Ghost Lord
17. เช่นเดียวกับที่ทั้งพระบิดา พระบุตร และพระจิต ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

18. Et tamen non tres domini: sed unus [est] Dominus.
18. And yet not three Lords: but one Lord.
18. จึงมิใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าสามองค์ หากเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียว

19. Quia sicut singulatim unamquamque personam Deum ac Dominum confiteri, Christiana veritate compellimur:
19. For like as we are compelled by the Christian verity: to acknowledge every Person by himself to be God and Lord:
19. เราจึงนอบน้อมต่อคริสตสัจจะที่จะเข้าใจว่า ทั้ง 3พระบุคคลทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่องค์เดียว

20. Ita tres deos, aut [tres] dominos dicere, catholica religione prohibemur.
20. So are we forbidden by the Catholic Religion: to say, There be [are] three Gods, or three Lords.
20. ดังนั้นโดยความเชื่อของพระศาสนจักร เราจึงไม่อาจกล่าวได้ว่ามีพระเจ้า3องค์ หรือองค์พระผู้เป็นเจ้า3องค์

21. Pater a nullo est factus: nec creatus, nec genitus.
21. The Father is made of none: neither created, nor begotten.
21. พระบิดามิได้ทรงถูกสร้างโดยผู้ใด มิได้ทรงถูกสร้าง และมิได้กำเนิดขึ้นมา

22. Filius a Patre solo est: non factus, nec creatus: sed genitus.
22. The Son is of the Father alone: not made, nor created: but begotten.
22. พระบุตรทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา มิได้ทรงถูกสร้างโดยผู้ใด มิได้ทรงถูกสร้าง แต่ทรงกำเนิดขึ้นมา

23. Spiritus Sanctus a Patre et filio: non factus, nec creatus, nec genitus: sed procedens.
23. The Holy Ghost is of the Father and of the Son: neither made, nor created, nor begotten: but proceeding.
23. พระจิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร มิได้ทรงถูกสร้างโดยผู้ใด มิได้ทรงถูกสร้าง มิได้กำเนิดขึ้นมา แต่ทรงดำรงอยู่เป็นนิจ

24. Unus ergo Pater, non tres patres: unus Filius, non tres filii: unus Spiritus Sanctus, non tres spiritus sancti.
24. So there is one Father, not three Fathers: one Son, not three Sons: one Holy Ghost, not three Holy Ghosts.
24. ดังนั้นจึงมีพระบิดาองค์เดียว มิใช่พระบิดา3องค์ พระบุตรองค์เดียว มิใช่พระบุตร3องค์ พระจิตองค์เดียวมิใช่พระจิต3องค์

25. Et in hac Trinitate nihil prius, aut posterius: nihil majus, aut minus.
25. And in this Trinity none is afore, or after another: none is greater, or less than another
[there is nothing before, or after: nothing greater or less].
25. และในพระตรีเอกภาพ ไม่มีผู้ใดดำรงมาก่อนหรือถัดไป ไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่กว่าหรือด้อยกว่า

26. Sed totae tres personae coaeternae sibi sunt, et coaequales.
26. But the whole three Persons are coeternal, and coequal.
26. ดังนั้นทั้ง3พระบุคคล จึงเป็นองค์นิรันดรร่วมกัน และเสมอเท่ากัน

27. Ita, ut per omnia, sicut jam supra dictum est: et Unitas in Trinitate, et Trinitas in Unitate, venerenda sit.
27. So that in all things, as aforesaid: the Unity in Trinity, and the Trinity in Unity, is to be worshiped.
27. ดังนั้นสรรพสิ่งจึงกล่าวได้ว่า "หนึ่งเดียวคือพระตรีเอกภาพ และ พระตรีเอกภาพทรงเป็นหนึ่งเดียว" ซึ่งเรานมัสการ


28. Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat.
28. He therefore that will be saved, must [let him] thus think of the Trinity.
28. ผู้ที่จะรับการไถ่ จะต้องยอมรับในเรื่องพระตรีเอกานุภาพนี้

29. Sed necessarium est ad aeternam salutem: ut incarnationem quoque Domini nostri Jesu Christi fideliter credat.
29. Furthermore it is necessary to everlasting salvation: that he also believe rightly [faithfully] the Incarnation of our Lord Jesus Christ.
29. เพราะความเชื่อที่ทำให้ท่านรับการไถ่นิรันดรคือ พระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของเราทรงรับธรรมชาติมนุษย์


30. Est ergo fides recta, ut credamus et confiteamur: quod Dominus noster Jesus Christus Dei Filius,Deus [pariter] et homo est;
30. For the right Faith is, that we believe and confess: that our Lord Jesus Christ, the Son of God, is God and Man;
30. ด้วยความจริงข้อนี้ เราจึงเชื่อและประกาศยืนยันว่า พระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของเรา ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้

31. Deus [est] ex substantia Patris, ante secula genitus: et homo ex substantia matris, in seculo natus.
31. God, of the Substance [Essence] of the Father; begotten before the worlds: and Man, of the Substance [Essence] of his Mother, born in the world.
31. ทรงมีสภาพพระเจ้าร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดาก่อนกาลเวลา  และทรงรับสภาพมนุษย์บังเกิดในโลกร่วมธรรมชาติเดียวกับพระมารดา

32. Perfectus Deus: perfectus homo, ex anima rationali et humana carne subsistens.
32. Perfect God: and perfect Man, of a reasonable soul and human flesh subsisting
32. ทรงเป็นพระเจ้าสมบูรณ์และมนุษย์สมบูรณ์ โดยพระวิญญาณซึ่งสัพพัญญูและโดยสภาพเนื้อหนังที่ดำรงอยู่

33. Aequalis Patri secundum divinitatem: minor Patre secundum humanitatem.
33. Equal to the Father, as touching his Godhead: and inferior to the Father as touching his Manhood.
33. ทรงเสมอกับพระบิดาโดยเทวภาพ แต่ยังทรงอยู่ต่ำกว่าพระบิดาโดยสภาพมนุษย์

34. Qui licet Deus sit et homo; non duo tamen, sed unus est Christus.
34. Who although he be [is] God and Man; yet he is not two, but one Christ.
34. ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ มิใช่2องค์ แต่เป็นพระคริสตเจ้าองค์เดียว

35. Unus autem, non conversione divinitatis in carnem: sed assumptione humanitatis in Deum.
35. One; not by conversion of the Godhead into flesh: but by taking [assumption] of the Manhood into God.
35. พระองค์มิได้มาจากการเปลี่ยนเทวภาพสู่สภาพเนื้อหนัง แต่ทรงยกธรรมชาติมนุษย์ขึ้นสู่พระเจ้า

36. Unus omnino; non confusione substantiae: sed unitate personae.
36. One altogether; not by confusion of Substance [Essence]: but by unity of Person
36. ความเป็นหนึ่งเดียวทั้งสองสภาพ มิได้มาจากการผสมกัน แต่ทรงเป็นเอกภาพเดียวของพระบุคคล

37. Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo: ita Deus et homo unus est Christus.
37. For as the reasonable soul and flesh is one man: so God and Man is one Christ;
37. เพราะพระวิญญาณสัพพัญญูและสภาพเนื้อหนังอยู่ในมนุษย์คนเดียวกัน พระคริสตเจ้าพระองค์เดียวจึงทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์


38. Qui passus est pro nostra salute: descendit ad inferos: tertia die resurrexit a mortuis.
38. Who suffered for our salvation: descended into hell [Hades, spirit-world]: rose again the third day from the dead.
38. พระองค์ทรงรับทรมาน เพื่อช่วยเราให้รอด เสด็จลงใต้บาดาล วันที่สามกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย

39. Ascendit ad [in] coelos: sedet ad dexteram [Dei] Patris [omnipotentis].
39. He ascended into heaven, he sitteth on the right hand of the Father God [God the Father] Almighty
39. เสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเป็นเจ้า พระบิดาทรงสรรพนุภาพ

40. Inde venturus [est] judicare vivos et mortuos.
40. From whence [thence] he shall come to judge the quick and the dead.
40. แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

41. Ad cujus adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis;
41. At whose coming all men shall rise again with their bodies;
41. ซึ่งทุกคนจะเป็นขึ้นมา พร้อมกับร่างกาย

42. Et reddituri sunt de factis propriis rationem.
42. And shall give account for their own works.
42. และรับผล ตามสิ่งที่ตนได้กระทำไว้

43. Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam: qui vero mala, in ignem aeternum.
43. And they that have done good shall go into life everlasting: and they that have done evil, into everlasting fire.
43. ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตนิรันดร ส่วนผู้ชั่วร้ายก็จะอยู่ในนรกนิรันดร

44. Haec est fides catholicae: quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit.
44. This is the Catholic Faith: which except a man believe faithfully [truly and firmly], he can not be saved.
44. นี่คือความเชื่อสากล ที่หากผู้ใดไม่เชื่ออย่างจริงใจและมั่นคง ก็จะไม่ได้รับการไถ่กู้
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ พฤหัสฯ. มิ.ย. 11, 2009 10:10 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ มี.ค. 16, 2007 12:19 am

ว่าแล้วขอ แปะหลักข้อเชื่อ อัครทูต และ ไนเซียไว้นะครับ


บทข้าพเจ้าเชื่อ

โปรฯแปล
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า
พระบิดา ผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงกำเนิดจากมารีย์พรหมจารี
ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปิลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที่การเขนแล้วมรณา
ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสู่แดนมรณา
ในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย
พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด
จากที่นั้นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย.
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรอันบริสุทธิ์
ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมิกชน การอภัยโทษบาป การคืนชีพฝ่ายเนื้อหนัง
และสมบูรณ์ในชีวิตนิรันดร์ อาเมน.คาทอลิคแปล
ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า
พระบิดาทรงสรรพานุภาพสร้างฟ้าดิน
เชื่อถึงพระเอกาบุตรเยซูคริสต์สวามีของเรา
ปฎิสนธิเดชะพระจิตบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
รับทรมานสมัยปอนซีโอ ปีลาโต ถูกตรึงกางเขน
ตาย และถูกฝังไว้ เสด็จลงใต้บาดาล
วันที่สามกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย
เสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเป็นเจ้าพระบิดาทรงสรรพนุภาพ
แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระจิต พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล
สหพันธ์นักบุญ การยกบาป การคืนชีพของเนื้อหนัง
และชีวิตนิรันดร อาแมน

__________________________________________________


หลักข้อเชื่อไนเซีย

โปรฯแปล

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าองค์เดียว พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์สูงสุด
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก และทุกสิ่งที่ประจักษ์และไม่ประจักษ์แก่ตา
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
ทรงกำเนิดจากพระบิดาก่อนทรงสร้างกัลปจักรวาลทั้งมวล
ทรงเป็นพระเจ้ากำเนิดมาจากพระเจ้า
แสงสว่างจากแสงสว่าง
พระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
ทรงกำเนิดไม่ใช่ถูกสร้างขึ้น ทรงเป็นสาระเดียวกันกับพระบิดา
พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ง พระองค์ทรงเสด็จลงมาแต่สวรรค์ เพื่อมนุษย์ และเพื่อช่วยเราให้รอดพ้น
ทรงกำเนิดเป็นมนุษย์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางมารีย์สาวพรหมจารี ทรงสภาพมนุษย์
แล้วในสมัยปอนทีอัสปีลาตปกครองนั้นเอง พระองค์ ถูกตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลาย
พระองค์ทรงทุกข์ทรมานจนสิ้นพระชนม์ ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์
และในวันที่สามทรงคืนพระชนม์ ตามที่พระคัมภีร์ทำนายไว้ พ
ระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา
พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริ เพื่อพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย พระราชอาณาจักรของพระองค์ ไม่รู้สิ้นสุด

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานชีวิต
ผู้ทรงเป็นมาจากพระบิดาและพระบุตร
ผู้ทรงรับนมัสการ และการสรรเสริญพร้อมพระบิดา และพระบุตร
พระองค์ได้ตรัสทางพวกผู้เผยพระวจนะ
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรที่สืบจากอัครธรรมทูตคริสตจักรเดียว
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในการคืนชีพของผู้ที่ตายแล้ว และในชีวิตโลกหน้า ....อาเมน


คาทอลิคแปล

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ เนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
เป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
มิได้ถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
อาศัยพระบุตรนี้ ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ เพื่อทรงช่วยเราให้รอด พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์
พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ จากพระนางมารีย์พรหมจารี ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
สมัยปอนทิอัส ปิลาต พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้
ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม ตามความในพระคัมภีร์
เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
รัชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิต พระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
พระองค์ดำรัสทางประกาศก
ข้าพเจ้าเชื่อว่า มีพระศาสนจักร หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก
ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่า มีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
และคอยชีวิตในโลกหน้า อาแมน
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ เสาร์ มี.ค. 24, 2007 10:13 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

ศุกร์ มี.ค. 23, 2007 6:29 pm

นอกจากการขยายความเรื่องพระตรีเอกภาพแล้ว ยังขยายความเรื่องพระเทวภาพพระเจ้าและมนุษย์ของพระเยซูด้วย


จากบทนี้ผมเข้าใจทันทีว่า ทำไมพระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม และบรรดาปิตาจารย์ในศตวรรษแรกๆ ให้ความสำคัญกับพระมารดามารีย์มาก

เพราะปราศจากพระนาง พระเยซูจะไม่มีพระธรรมชาติมนุษย์ และจะทำให้พระองค์ไม่มีสถานภาพ "บุตรแห่งมนุษย์" ที่พระองค์เรียกตัวเองนับร้อยครั้งในพระคัมภีร์  และเราจะไม่ได้รับฐานะของ บุตรพระเจ้า ร่วมกับพระองค์ซึ่งลงมาบังเกิดเป็นพี่น้องมนุษย์ของเรา

ในส่วนของพระตรีเอกภาพนั้น คงต้องบอกว่า อ่านและยอมรับไป ไม่ต้องเข้าใจก็ได้ เพราะที่ท่านเขียนอธิบายนั้น เหมือนตรรกะฝ่ายสวรรค์ไม่ใช่ฝ่ายโลก
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ ศุกร์ มี.ค. 23, 2007 6:33 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

เสาร์ มี.ค. 24, 2007 10:03 am

ที่ผมยก  บทข้อเชื่ออัครทูต และนิเซีย มาด้วย

เพราะ ทั้ง 3 ข้อเชื่อนี้


เป็น สิ่งที่ มาร์ติน ลูเธอร์   กล่าวว่า เป็น


"เอกภาพของคริสตชน" อีกด้วย
Alphonse
โพสต์: 1792
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ส.ค. 23, 2006 10:45 pm
ที่อยู่: Thailand

เสาร์ มี.ค. 24, 2007 10:26 am

ขอบคุณครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Big_TC29
โพสต์: 334
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.ค. 17, 2006 12:34 am
ที่อยู่: ในรู

เสาร์ มี.ค. 24, 2007 11:24 am

ได้เข้าใจอะไรของลูเทอร์มากขึ้นอีก ขอบใจมากๆ
แก้ไขล่าสุดโดย Big_TC29 เมื่อ จันทร์ เม.ย. 30, 2007 5:44 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ มี.ค. 24, 2007 10:08 pm

นี่ถ้าโบสถ์คริสตัง ใช้บทสวด อนาทาเซีย แทนบทข้าพเจ้าเชื่อ สัตบุรุษ คงเป็นลมแน่ๆ :grin:
ภาพประจำตัวสมาชิก
Deo Gratias
โพสต์: 1100
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มี.ค. 16, 2006 11:53 pm

เสาร์ เม.ย. 07, 2007 12:08 am

ยศิโยน:ผู้เห็นแด่พระเจ้า เขียน: ที่ผมยก  บทข้อเชื่ออัครทูต และนิเซีย มาด้วย

เพราะ ทั้ง 3 ข้อเชื่อนี้


เป็น สิ่งที่ มาร์ติน ลูเธอร์   กล่าวว่า เป็น


"เอกภาพของคริสตชน" อีกด้วย
สัญลักษณ์แห่งความเป็นสากลหรือเอกสัมพันธ์ 3 ประการนี้ (tria symbola catholica sive ecumerical)
คือสิ่งที่วินเซนต์ แห่งเลรินส์ กล่าวว่า
"quod sumper, quod ubique, quod ab omnibus creditum sum"
คือ "สิ่งที่เชื่อมั่นกันมาเสมอ ในทุกหนแห่ง และโดยทุกคน"
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ เสาร์ เม.ย. 07, 2007 12:10 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ministry Of Men
โพสต์: 3972
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 18, 2007 3:09 pm

อังคาร พ.ค. 01, 2007 11:40 pm

ขอบคุณครับ ::011::
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พุธ พ.ค. 02, 2007 2:16 pm

นักบุญ อาทานาซีอุส(อาทานาส)

พระสังฆราชและนักปราชญ์
ระลึกถึงวันที่ 2 พฤษภาคม


รูปภาพ

นักบุญ อาทานาซีอุส เกิดที่เมืองอเล็กซานเดรีย  ในประเทศอียิปต์ ได้เป็นอนุสงฆ์อยู่เคียงข้างกับพระสังฆราช นักบุญ อเล็กซานเดอร์ 
และได้ร่วมเดินทางพร้อมกับท่านเข้าประชุมสภาสังคายนาแห่งเมืองนีเชอา (ปี ค.ศ. 325)

สภาสังคายนานี้ได้ยืนยันอย่างแข็งขันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระเทวภาพของพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

หลังจากการเบียดเบียนพระศาสนจักรได้สิ้นสุดลง พระศาสนจักรที่เมืองอเล็กซานเดรียก็ได้มีการตื่นตัวกันมากในด้านชีวิตทางปัญญา
แต่ไม่วายที่จะมีความหลงผิดออกนอกลู่นอกทางที่มีภัยใหญ่หลวงอยู่ด้วย 
พระสงฆ์องค์หนึ่งนาม อารีอุส ได้สอนว่า พระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า  แต่ไม่ใช่พระบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า พระองค์เป็นเพียงแต่สิ่งสร้างธรรมดาๆคนหนึ่งเท่านั้น
  แต่ถึงกระนั้นก็มีอะไรในตัวพระองค์ที่เป็นพระเจ้าอยู่บ้าง คำสอนของคุณพ่อ อารีอุส นี้ได้มีพระสังฆราช และบรรดาเจ้านายใหญ่โตหลงเชื่อด้วยเป็นจำนวนมาก
คำสอนเช่นนี้เป็นการทำลายการมีส่วนร่วม ในการเป็นพระของเรามนุษย์โดยทางพระเยซูด้วย


ในปี ค.ศ. 328 เมื่อคุณพ่อ อาทานาซีอุส ได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราชของเมืองอเล็กซานเดรีย  ท่านได้ทำการต่อสู้กับลัทธิเฮเรติกนี้อย่างเข้มแข็ง
ท่านได้ป้องกันคำสั่งสอนต่างๆ  ที่ได้รับสืบทอดติดต่อกันมาจากพวกอัครธรรมทูต
ท่านได้ถูกพวกจักรพรรดิและพวกนิยมลัทธิของอารีอุสเบียดเบียนเคี่ยวเข็ญ และถูกเนรเทศถึง 5 ครั้งด้วยกัน 
แต่ที่สุดท่านได้แลเห็นความเชื่อที่แท้จริงและได้รับชัยชนะ

เพราะคำสั่งสอนและความรักอันร้อนรนที่ท่านมีต่อพระคริสตเจ้า 
ท่านจึงได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นหนึ่งในจำนวนนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 4 ท่านของพระศาสนจักรตะวันออก

ลัทธิของ อารีอุส (Arianism) ได้แพร่ขยายเข้าไปในภาคพื้นตะวันตกของทวีปยุโรปจนถึงสมัยของพระจักรพรรดิชาร์ลส์ เลอมาญ

ในสมัยนี้พวกลัทธิเหตุผลนิยมและพวกบ้าอุดมการณ์ทั้งหลายต่าง เห็นพ้องต้องกันกับลัทธิของอารีอุสด้วย ที่ว่าในพระคริสตเจ้ามีแต่มนุษยภาพ
หรือความเป็นมนุษย์เท่านั้น ไม่มีพระเทวภาพ  แต่ว่าจริงๆ แล้วพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า  มนุษย์ - พระ พระผู้ไถ่ 
ทุกอย่างในพระบุคคลของพระองค์ก็มาจากความเป็นจริงอันล้ำลึกประการนี้ ดังที่นักบุญ อาทานาซีอุส ได้ยืนยันและป้องกันอย่างเข้มแข็งจนถึงที่สุด

(ข้อมูลจากเวปไซ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ )
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พุธ มิ.ย. 10, 2009 7:54 pm

ขอขุดในโอกาส ฉลองพระตรีเอกภาพที่ผ่านมาครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Edwardius
โพสต์: 1394
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ต.ค. 12, 2006 3:02 pm
ที่อยู่: Lamphun, Thailand

ศุกร์ มิ.ย. 12, 2009 10:40 am

Prod Pran เขียน:
นี่ถ้าโบสถ์คริสตัง ใช้บทสวด อนาทาเซีย แทนบทข้าพเจ้าเชื่อ สัตบุรุษ คงเป็นลมแน่ๆ :grin:
ก็ใช้อยู่นี่ครับ เป็นบทตอบโต้ระหว่างพระสงฆ์กับสัตบุรุษไง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ มิ.ย. 12, 2009 11:07 am

Edwardius เขียน:
Prod Pran เขียน:
นี่ถ้าโบสถ์คริสตัง ใช้บทสวด อนาทาเซีย แทนบทข้าพเจ้าเชื่อ สัตบุรุษ คงเป็นลมแน่ๆ :grin:
ก็ใช้อยู่นี่ครับ เป็นบทตอบโต้ระหว่างพระสงฆ์กับสัตบุรุษไง
นั่นเป็นบทของสังคายนาที่เมืองนิเช : emo057 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
Edwardius
โพสต์: 1394
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ต.ค. 12, 2006 3:02 pm
ที่อยู่: Lamphun, Thailand

ศุกร์ มิ.ย. 12, 2009 11:29 am

ยศิยล:ผู้แสวงหาพระเจ้า เขียน:
Edwardius เขียน:
Prod Pran เขียน:
นี่ถ้าโบสถ์คริสตัง ใช้บทสวด อนาทาเซีย แทนบทข้าพเจ้าเชื่อ สัตบุรุษ คงเป็นลมแน่ๆ :grin:
ก็ใช้อยู่นี่ครับ เป็นบทตอบโต้ระหว่างพระสงฆ์กับสัตบุรุษไง
นั่นเป็นบทของสังคายนาที่เมืองนิเช : emo057 :
อ่าว โง่ซะแล้วเรา...

ปล. ยศ ผมอยู่พระนครน่ะตอนนี้
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

อาทิตย์ ธ.ค. 27, 2009 6:40 pm

ไม่ทราบว่า ออธอดอกซ์ มีความเห็นอย่างไรกับ
ท่านนักบุญอาทานาส และบทข้าพเจ้าเชื่อของท่านครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Mobster
โพสต์: 1623
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 30, 2007 8:02 pm
ที่อยู่: Bangkok
ติดต่อ:

อาทิตย์ ธ.ค. 27, 2009 7:04 pm

รู้สึกขี้เกียจพิมพ์หลักข้อเชื่อจังเพราะอยู่ในหนังสือทำวัตร(บททำวัตรเช้า)
เพราะปกติท่องฉบับคาทอลิกแปล(ยกเว้นตัดคำบางคำที่มีการเพิ่มเติม)

1.ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ เนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้

2.ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
เป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
มิได้ถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมลักษณ์เดียวกับพระบิดา
อาศัยพระบุตรนี้ ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
ผู้ทรงสถาปณาทุกอย่างขึ้นมา

3.เพื่อเห็นแต่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เหล่ามวลมนุษย์
พระองค์เสด็จลงจากสรวงสวรรค์เพื่อช่วยข้าพระองค์ให้รอด
พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ จากพระนางมารีย์พรหมจารี
และด้วยฤทธนุภาพของพระจิตศักดิ์สิทธิ์
และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

4.สมัยปอนทิอัส ปิลาต พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย

5.พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้
ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม ตามพระคัมภีร์ได้เขียนไว้

6.พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องพระหัตถ์ขวาของพระบิดา ของพระองค์

7.พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์
เพื่อทรงพิพากษาเหล่าคนเป็นและคนตาย
อาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด
 
8.ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิต ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
ทรงบังเกิดมาจากพระบิดา
ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
ผู้เป็นผู้เผยพระวัจนะขององค์พระบิดา

9.ข้าพเจ้าเชื่อว่า มีพระศาสนจักร หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก

10.ข้าพเจ้าประกาศว่า มีเพียงศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป

11.ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ

12.และรอคอยชีวิตในโลกหน้า อาแมน

(*เวอร์ชั่นคอปติก จะมีคำว่าTrulyนำหน้าทุกข้อ)
ภาพประจำตัวสมาชิก
เจนจิรา
โพสต์: 1168
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 21, 2008 12:13 am

อาทิตย์ ธ.ค. 27, 2009 7:04 pm

อันนี้ขอแทรก ละกัน ขออนุญาติ นำ หลักข้อเชื่อของ orthodox  จากคุณ แม็ก มาด้วยค่ะ จะได้เข้าใจทั้งสามนิกาย

ข้อแตกต่างระหว่างออร์โธด๊อกซ์และคาทอลิก


بسم الاب والابن والروح القدس, الله ,احد امين.
เดชะพระนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระจิตศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าหนึ่งเดียว,อามีน.

1.บาปกำเนิดของแม่พระ

คาทอลิก>แม่พระปราศจากบาปกำเนิด
ออร์โธด๊อกซ์>แม้พระยังมีผลจากบาปกำเนิด แต่แม่พระไม่เคยทำบาปเลยตลอดชีวิต

อ้างอิง ลก.1:47
จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า

แม้พระเยซูคริสตเจ้าจะเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ แต่มนุษย์ทำบาปอยู่ตลอดเวลา
แม้ความเชื่อจะทำให้เขาชอบธรรม ก็ยังยากที่เราจะเข้าหาพระเยซเจ้าได้
และด้วยความที่ยำเกรงในฤทธานุภาพของพระเจ้า
คริสตชนบางส่วนจึงไม่กล้าที่จะสวดวอนขอพระเจ้าในนามพระเยซูโดยตรงได้
แม่พระจึงมาช่วยสมานความกลัวนี้ จึงนำคำภาวนาของคริสตชนผู้วอนขอ ให้มาหาพระเยซูคริสตเจ้า

แม่พระทรงเป็นบันไดสวรรค์สำหรับคริสตชนที่ถ่อมตน
หากใครมีพระจิตเจ้าอยู่ภายในตนเองและนำความเชื่อนั้นมาปฏิบัติจนเข้าประตูสวรรค์อย่างผู้ศรัทธาได้
ก็ขอขอบพระคุณพระเจ้า แต่สำหรับเราออร์โธด๊อกซ์ เรารู้ตัวว่าลำพังตนเอง ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้
เพราะบาปที่ตนเองทำมันไม่เพียงพอกับกิจการของตนได้ และเราไม่ต้องการให้ความเชื่อ เป็นแค่ความรู้สึก
จึงขอวอนแม่พระ เพื่อให้แม่พระเป็นบันไดสวรรค์พาเข้าสู่สะพานที่จะเข้าสู่ประตูสวรรค์ได้

เหตุที่เราไม่ยกแม่พระเกินกว่านี้
เหตุผลหนึ่งคือ แม่พระก็ไม่ได้ยกตัวเองเกินกว่านี้เลย
เมื่อแม่พระได้รับทราบว่าจะบังเกิดองค์พระคริสตเจ้า แม่พระยิ่งถ่อมตนลงกว่าเดิม ดูได้จากบทเพลงแม่พระ(Magnificat)

อีกเหตุผลคือ หากยกแม่พระสูงเกินกว่าที่แม่พระเป็น บันไดสวรรค์จะสูงเกินกว่าที่เราจะปืนถึง แค่ลำพึงประตูสวรรค์ก็สูงอยู่แล้วเช่นกัน

ในบางท้องถิ่น มีการสอนว่า ถ้าไม่ผ่านแม่พระก็เข้าทางพระเยซูไม่ได้ เพราะแม่พระคือทางตรงไปหาพระเยซู
และพระเยซูปราศจากส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั่นคือ บาปกำเนิด

แม่พระที่มีบาปกำเนิดรอการไถ่เช่นกัน จึงเป็นส่วนเติมเต็มนั้น
แม่พระทรงเป็นมนุษย์ที่เป็นผลที่ดีที่สุด เพื่อให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ที่สุด จึงไม่ยอมรับคำสอนที่แม่พระปราศจากบาปกำเนิด

ส่วนตัวผม ผมเห็นด้วยแค่ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าไม่ผ่านแม่พระ
ถ้าไปทางพระเยซูเจ้าย่อมรอดได้ พระวจนะของพระเจ้าบอกไว้อย่างชัดแจ้ง โดยมีแม่พระช่วยสวดภาวนา

2.การบังเกิดของพระจิตเจ้า

คาทอลิก>พระจิตเจ้าเกิดจากความรักของพระบิดาและพระบุตร
ออร์โธด๊อกซ์>พระจิตเจ้าบังเกิดจากพระบิดา

อ้างอิง ยอห์น15:26
เมื่อพระผู้ช่วยเหลือซึ่งเราจะส่งมาจากพระบิดา จะเสด็จมา คือพระจิตแห่งความจริง
ผู้ทรงเนื่องมาจากพระบิดา พระองค์ทรงเป็นพยานให้เรา

ตามนั้น

พ่อยอห์นอธิบายเพิ่มเติม (แต่ผมไม่เห็นด้วยทั้งหมด)
“หาก พระจิตเจ้าบังเกิดจากความรักระหว่าง2บุคคล ความรักระหว่างพระเจ้าที่มีต่อเราก็จะบังเกิดพระจิตอีกองคอีก พระจิตเจ้าก็จะไม่เป็นองค์เดียวกัน”

3.ไฟชำระ

คาทอลิก>มี
ออร์โธด๊อกซ์>ไม่มี

ส่วนตัวผมมีเฉพาะสำหรับคนต่างศาสนา
แต่มีข้อกฎหมายศาสนาว่าห้ามตัดสินทุกดวงวิญญาณที่ล่วงหลับไปเด็ดขาด
แต่ผมเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าที่ว่า

ลูกา 23:43
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า วันนี้ ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์’

มาระโก 16:16
ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ

วิวรณ์ 20:13
ทะเลก็สงคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเล ความตายและแดนมรณาก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อญู่ในแดนนั้น
และคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคน

4.สิทธิพิเศษของสันตะสำนักแห่งโรมและความเท่าเทียมกันของพระสังฆราช

เรื่องนี้ผมพูดไปเยอะ(มาก)แล้ว


ย้อนกลับเรื่องที่ผมพูดบ่อยๆ
ในสมัยอัครสาวก มีการตั้งสันตะสำนักทั้งหมด4แห่ง ก่อนที่จะมีการขยายออก

1.สันตะสำนักแห่งอเล็กซานเดรีย
ก่อตั้งและมีพระสังฆอัยกาองค์แรกคือ น.มาระโก

2.สันตะสำนักแห่งคอนสแตนตินโนเปิล
ก่อตั้งและมีพระสังฆอัยกาองค์แรกคือ น.อันดรู

3.สันตะสำนักแห่งเยรูซาเลม-อันติโอก
ก่อตั้งและมีพระสังฆอัยกาองค์แรกคือ น.ยากอบ

4.สำตะสำนักแห่งโรม
ก่อตั้งโดย น.เปาโลและน.เปโตร พระสังฆอัยกาองค์แรกคือ น.เปโตร

สำหรับออร์โธด๊อกซ์ พระสังฆราชทุกองค์ล้วนเท่ากัน
แม้แต่จะเป็นพระสังฆอัยกาเองก็ตามก็ไม่ได้มีอำนาจสูงสุด
แต่เป็นเพียงตัวแทนของสันตะสำนักนั้นๆ

เห็นได้จากการลงคำสั่งซักอย่าง ต้องมีการประชุม และมีการรับรองเป็นคณะ
เพราะการปกครองและผู้นำ ต้องเป็นรูปของคณะเสมอ

5.การไม่รู้พลั้งของพระสังฆอัยกาแห่งโรม
แม้จะเรื่องคำสอนก็ตาม

เหตุผลสั้นๆ ไม่ว่าอย่างไรเราก็เป็นแค่มนุษย์ แต่เราเชื่อเรื่องการทำงานของพระจิตเจ้า
หากเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆ จะเป็นรูปของหมู่คณะ
เมื่อมีการประชุมของสมณะแล้วการให้ความเห็น ไปในทางเดียวกัน100%
ไมใช่แค่เสียงส่วนใหญ่ แต่คือทั้งหมด นั่นจะมีความเชื่อว่าพระจิตเจ้าทรงทำงานร่วม


ขอขอบคุณพระเจ้า สำหรับโอกาสที่ทำให้ข้าพระองค์ได้เข้าใจ
และบุคคลที่พระองค์ได้แนะนำให้ข้าพระองค์ ทั้งคุณพ่อโอเล๊ก คุณพ่อยอห์น และคุณพ่อโยนาธาน

สวดขอบพระคุณพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า ลูกชุมพาของพระเจ้า อามีน

-----------------------------

เพิ่มเติม

มีสิ่งหนึ่งที่พระศาสนจักรคอปติกออร์โธด๊อกซ์เคยสอนต่างจากพระศาสจักรอื่นๆ
(หรืออาจไม่เคยสอนต่างกันเลย แต่คำอธิบายไม่เคลียร์ในสมัยที่การติดต่อลำบากเท่านั้น)

เรื่องพระธรรมชาติพระเยซูคริสต์

พระศาสนจักรอื่นๆ>มี2พระธรรมชาติ ในธรรมชาติเดียว คือพระธรรมชาติพระเจ้า และพระธรรมชาติมนุษย์
พระศาสนจักรคอปติกออร์โธด๊อกซ์>>มีเพียงพระธรรมชาติเดียว พระเจ้าและมนุษย์

คำอธิบายเปรียบเทียบ

พระศาสนจักรอื่นๆ>ประดุจก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
CO2 ประกอบด้วธาตุก๊าซคาร์บอน(ประดุจมนุษย์ที่มีการตาย) และธาตุอ๊อกซิเจน(ประดุจพระเจ้าทรงชีวิต)
เกิดจากการรวมกันของ2ธาตุ

พระศาสนจักรคอปติกออร์โธด๊อกซ์>ประดุจถือว่าCO2 เป็นธาตุๆหนึ่งเลย ไม่ได้มาจากการรวมกันใดใด

ปัจจุบันจึงไม่มีข้อนี้
เพราะไม่ว่ามีพระธรรมชาติ1หรือ2 พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแท้100%และมนุษย์แท้100%
ภาพประจำตัวสมาชิก
Mobster
โพสต์: 1623
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 30, 2007 8:02 pm
ที่อยู่: Bangkok
ติดต่อ:

อาทิตย์ ธ.ค. 27, 2009 7:13 pm

^
^
^
^
(เอ่ ตั้งกระทู้ไว้แล้วนี่นา)

เคยถามพ่อโยนาธานว่านอกจากข้อแตกต่างที่สอนไปมีอะไรอีกไหม
พ่อตอบ
"นอกจากจารีตพิธีกรรมแล้ว ก็ไม่มีอะไรต่าง"
พ่อก็พูดติดตลกว่า "ถ้าจะต่างนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลแล้ว"
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

อาทิตย์ ธ.ค. 27, 2009 7:50 pm

อ่ารู้สึกว่าตอบไม่ตรงคำถามนะครับ

ผมไม่ได้ถามถึงเรื่อง บทข้าพเจ้าเชื่อสังคายนาเมืองนิเช(ที่เราทั้ง2นิกายต่างใช้ในพิธีกรรม)

แต่ถามเรื่องนักบุญอทานาส ว่า สารบบออธอดอกซ์ให้การยอมรับท่านและผลงานของท่านอย่างไร?
ภาพประจำตัวสมาชิก
Mobster
โพสต์: 1623
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 30, 2007 8:02 pm
ที่อยู่: Bangkok
ติดต่อ:

อาทิตย์ ธ.ค. 27, 2009 8:20 pm

รูปภาพ

ไปเจอชื่อในหนังสือ
"St.Barsanuphius and St.John,Guidance toward spiritual life"
ได้มีการกล่าวยกย่อง(ในหน้า43)
....in the rich library of the Great Lavra pf our holy and God-bearing Father,Athanasius.....

(เป็นหนังสือที่อ่านยากมากจริงๆ)
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พุธ ก.พ. 18, 2015 5:51 pm

เป็นกระทู้เลอค่าจริงๆที่มีหลักของ3นิกายใหญ่อยู่ในกระทู้เดียวกัน
ตอบกลับโพส