บทความเสริมศรัทธา อาทิตย์ที่ 17 ในเทศกาลธรรมดา 26 กรกฎาคม 20

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อาทิตย์ ก.ค. 26, 2020 3:20 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธา อาทิตย์ที่ 17 ในเทศกาลธรรมดา 26 กรกฎาคม 2020
พระวรสาร: นักบุญมัทธิว 13:44-52
จาก "พระพักตร์ที่เห็นได้ของพระเป็นเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเห็น" ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส Chp-V 22,34 From “The Visible Face of the Invisible God” Testimony of Catalina Rivas)

22) เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเอ่ยถึงอาณาจักรสวรรค์และเปรียบเทียบว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นและไข่มุกลํ้าค่า พระองค์ตรัสว่า: เมื่อชายผู้นั้นถามพ่อว่าควรหรือไม่ที่เขาจะลาจากอาชีพ ธุรกิจ และฐานะสภาพของสังคมของเขาเพื่อไขว่คว้าอาณาจักรสวรรค์ พ่อบอกเขาว่า เขาควรจะรู้จักวิธีใช้สิ่งเหล่านี้เพราะถ้าผู้ใดกลายเป็นผู้หวงแหนสิ่งของวัตถุต่างๆที่เขามีอยู่และยินดีเสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาสิ่งของเหล่านั้น เมื่อถึงจุดสุดท้าย เขาจะรู้ว่าสิ่งของต่างๆที่เขาได้สะสมในโลก ไม่มีคุณค่าอะไรเลยในอาณาจักรสวรรค์

31) เมื่อเรารู้สึกว่าได้ค้นพบ"ไข่มุกลํ้าค่า"นั้น เราควรจะคุกเข่าต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเหมือนนายร้อยผู้อยู่เบื้องหน้าไม้กางเขนที่กล่าวว่า"ชายคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว" (มาระโก 15:39) หรือเหมือนกับอัครสาวกโทมัสของพระองค์เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ได้เห็นและแตะรอยแผลของพระองค์ ทรุดตัวเหนือเข่าแล้วกล่าวว่า"องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า" (ยอห์น 20:28)
อุปมาเรื่องขุมทรัพย์ และเรื่องไข่มุก
44“อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา คนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตินั้น และยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มี นำเงินมาซื้อนาแปลงนั้น 45“อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงาม 46เมื่อได้พบไข่มุกที่มีค่าสูง เขาจะไปขายทุกสิ่งที่มี นำเงินมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้น
อุปมาเรื่องอวน
47“อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับอวนที่หย่อนลงในทะเล ติดปลาทุกชนิด 48เมื่ออวนเต็มแล้ว ชาวประมงจะลากขึ้นฝั่ง นั่งลงเลือกปลาดีใส่ตะกร้า ส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไป 49เมื่อถึงเวลาสิ้นโลกก็จะเป็นเช่นนี้ เมื่อถึงคราวสิ้นโลก ทูตสวรรค์จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม 50ทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟ ที่นั่น จะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคือง”
สรุป
51“ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม่” บรรดาศิษย์ทูลตอบว่า “เข้าใจแล้ว”
52พระองค์จึงตรัสว่า “ดังนั้น ธรรมาจารย์ทุกคนที่มาเป็นศิษย์แห่งอาณาจักรสวรรค์ก็เหมือนกับเจ้าบ้านที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน”
SUNDAY JULY 26, 2020 – SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
GOSPEL - MT 13:44-52
Jesus said to his disciples: “The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad they throw away.
Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth.
“Do you understand all these things?”
They answered, “Yes.”
And he replied,
“Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven
is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old.”
The Catechism of the Catholic Church
1034 Jesus often speaks of “Gehenna,” of “the unquenchable fire” reserved for those who to the end of their lives refuse to believe and be converted, where both soul and body can be lost. Jesus solemnly proclaims that he “will send his angels, and they will gather... all evil doers, and throw them into the furnace of fire,” and that he will pronounce the condemnation: “Depart from me, you cursed, into the eternal fire!”
From “The Visible Face of the Invisible God” Testimony of Catalina Rivas (Chp-V: 22, 31)
22) When Jesus spoke about the Kingdom of God and compared it to the hidden treasure, to the precious pearl, He expressed: “When that man asked Me if he should leave his profession, his work and social status in order to attain the Kingdom of God, I replied that he should instead learn how to use them, because he who becomes attached to the material goods that he possesses and is willing to sacrifice everything in order to keep them, will discover in the end that all that he had accumulated on earth has no value at all in the Kingdom of Heaven.”

31) When we feel that we have found that “precious pearl,” we ought to kneel before God as that centurion who, faced by the Crucifixion, said: “Truly this man was the Son of God” (Mk 15:39); or as Thomas, His Apostle, who on seeing the Resurrected Risen Jesus and seeing and touching His wounds, fell on his knees and said: “My Lord and My God”
ตอบกลับโพส