บทความเสริมศรัทธา ของมิสซา อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020 สมโภช

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อาทิตย์ พ.ย. 01, 2020 12:43 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธา ของมิสซา อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

จาก"หีบพันธสัญญาใหม่" From "The Ark of the New Covenant) ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส/ Testimony of Catalina Rivas (Ark -53:1)

ขอบคุณ: Thaicatholicbible.com, dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

(รวมทุกบทความเสริมศรัทธาประจำมิสซาวันอาทิตย์: ไลน์ "กลุ่มรักแม่พระ" ใน San Man Album และ www.newmana.com ในเว็บบอร์ด " สารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ" ใต้หัวข้อ "รวมบทความเสริมศรัทธาวันอาทิตย์")

1) พ่ออยู่กับลูกในที่นี่และในสะสาร พระคริสตเจ้าผู้น้อมถ่อมตัวบอกลูกว่า โลกนี้มีสิทธิ์ที่ได้รับสันติสุขที่พ่อได้นํามาให้ลูกๆด้วยการบังเกิดของพ่อ พระเป็นเจ้าผู้สูบฉีดลูกๆด้วยพระจิตของพระองค์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถจะโกหกพระองค์ได้ จงดํารงชีพในคําเทศนาบนเขาลูกนั้น เรากําลังดํารงชีพในการกลับคืนชีพจากความตาย...พ่อมากู้ฟื้นคืนชีพให้ลูกๆ มาช่วยเนื้อหนังจากความตายนิรันดร มายกมันให้ขึ้นสู่ความบริสุทธิ์ใหม่ที่สวยงามเหมือนกับพระบิดาของพ่อได้ทรงสร้างมันไว้

จาก "จากซายนายถึงคาวารี่" (From " Sinai to Cavalry") ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส/ Testimony of Catalina Rivas (Part 1:16, Part 4:18)

ตอนที่ 1:16) คําพูดที่วันหนึ่งได้ถูกรับฟังจากปากของพระองค์บนเขาความสุขที่แท้จริง พระองค์กําลังเปลี่ยนให้เป็นการกระทําบนเนินเขาที่เรียกว่า "กลโกธา" หรือ "แห่งหัวกะโหลก"

ตอนที่ 4:18) พระองค์ทรงกระหายที่จะเห็นพวกเราผู้ประกาศ พระคริสตเจ้าคือพระผู้ไถ่ รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวด้วยความรัก ไม่แตกแยกด้วยเรื่องหยุมหยิม ความถือตัวเองเป็นสําคัญ และความสนใจในสิ่งของฝ่ายโลก พระองค์ต้องการให้ความสุขที่แท้จริงซึ่งพระองค์ได้ป่าวประกาศอย่างสุดกําลังและสุดความหวานชื่นของพระหฤทัยของพระองค์ ให้เป็นเส้นทางเส้นเดียวที่นําไปสู่ความรอดพ้นของมนุษยชาติ ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเลือดเนื้อในหัวใจของพวกเรา: คนต่อคน กลุ่มชนต่อกลุ่มชน เขตวัดต่อเขตวัด ผู้นำพระศาสนจักรต่อผู้นําพระศาสนจักร ไม่แข่งขันหรือไม่ทําลายกันและกัน เหมือนกับว่าพวกเราเป็นศัตรูทางการเมืองที่แสวงหาสิ่งของที่ปล้นมา
พระวรสาร: นักบุญมัทธิว 5:1-12
ข. บทเทศน์บนภูเขา
ความสุขแท้จริง
5 1พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ 2พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า 3“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 4ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
5ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก 6ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม 7ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา 8ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า 9ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า 10ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 11“ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา 12จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก เขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยู่ก่อนท่านดังนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

SUNDAY NOVEMBER 1, 2020 – SOLEMNITY OF ALL SAINTS
GOSPEL - MT 5:1-12A
When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the Kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven.”
The Catechism of the Catholic Church
1716 The Beatitudes are at the heart of Jesus’ preaching. They take up the promises made to the chosen people since Abraham. The Beatitudes fulfill the promises by ordering them no longer merely to the possession of a territory, but to the Kingdom of heaven:

1717 The Beatitudes depict the countenance of Jesus Christ and portray his charity. They express the vocation of the faithful associated with the glory of his Passion and Resurrection; they shed light on the actions and attitudes characteristic of the Christian life; they are the paradoxical promises that sustain hope in the midst of tribulations; they proclaim the blessings and rewards already secured, however dimly, for Christ’s disciples; they have begun in the lives of the Virgin Mary and all the saints.

1723 The beatitude we are promised confronts us with decisive moral choices. It invites us to purify our hearts of bad instincts and to seek the love of God above all else. It teaches us that true happiness is not found in riches or well-being, in human fame or power, or in any human achievement—however beneficial it may be—such as science, technology, and art, or indeed in any creature, but in God alone, the source of every good and of all love:

From “The Ark of the New Covenant” Testimony of Catalina Rivas (ARK-53:1)
1) I am with you in presence and in essence. A Christ who humbly bends to tell you that the world has the right to the peace that I brought you with My birth. God infuses you with His own spirit and He cannot be deceived. Live the Sermon on the Mount; we are living the resurrection of the dead… I come to resurrect you, to save the flesh from eternal death, to raise it up new, pure, beautiful; as My Father created it.

From “From Sinai to Calvary” Testimony of Catalina Rivas (Part 1:16, Part 4:18)
Part 1:16) The Words that one-day were heard from His lips on the Mount of the Beatitudes, He was now converting them into action on the mountain called “Golgotha” or “of the Skull”…

Part 4: 18) He was thirsty to see all of those of us who proclaim Christ as Savior, united by love and not separated by petty, egotistical and materialistic interests. He wanted the Beatitudes, which He one day proclaimed with all the strength and sweetness of His Heart as the only path to salvation for all mankind, would become part of the flesh of our hearts. In short, He was thirsty to see us help each other: man to man, community to community, parish to parish, apostolate to apostolate, not competing nor destroying each other as if we were political enemies who go in search of spoils.
ตอบกลับโพส