บทความเสริมศรัทธาวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า (23 พฤษภาคม 2021)

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 715
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ พ.ค. 24, 2021 12:10 pm

สวัสดีครับ *วันนี้เป็นวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า (23 พฤษภาคม 2021) ที่สหรัฐอเมริกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่งโมงของฝั่งตะวันออกและ 14 ชั่วโมงของฝั่งตะวันตก) ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธาและธรรมประเพณีของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกของเราที่มีพื้นฐานมาจากศาสนาของชาวอิสราเอล (จูดาอิสซึ่ม/Judaism) จากข้อเขียนประจําอาทิตย์ของคุณพ่อ ทิม อิลเกน (Father Tim Ilgan) เจ้าอาวาส วัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองเลซี่ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ที่ผมและครอบครัวเป็นลูกวัดของท่าน

เพนติคอส (Pentecost = 50): เป็นวันสิ้นสุดเทศกาลอิสเตอร์ (Easter) ที่ยาว 50 วัน เป็นวันฉลองสําคัญวันหนึ่งของชาวอิสราเอลสมัยโบราณ เป็นวันขอบคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานอาหารใหม่ ของฤดูปลูกพืช ข้าว ผัก ผลไม้ ฉลอง 50 วันหลังจากการฉลองการผ่านพ้นอันตรายจากภัยพิบัติที่พระเจ้าทรงลงโทษทุกคนที่อยู่อาศัยในประเทศอียิปต์ เอาชีวิตบุตรคนโต จากฟาโรห์ถึงทาส และลูกสัตว์เพศชายตัวแรกทุกชนิด พระเจ้าทรงบอกให้โมเสสบอกชาวอิสราเอลที่เป็นทาสให้ฆ่าลูกแกะแล้วเอาเลือดทาด้านข้างและด้านบนของกรอบประตูบ้านเพื่อให้ภัยอันตรายผ่านพ้นบ้านนั้น (Passover อพยพ 11:12)

พระเยซูเจ้าทรงเป็นการผ่านพ้นภัย (Passover) ทรงเป็นลูกแกะพลีชีวิตถวายพระองค์ อภัยโทษบาปและให้พวกเรามวลมนุษย์ได้ข้ามพ้นความตายไปสู่ชีวิตใหม่

พระองค์ทรงอยู่กับอัครสาวก หลังฟื้นคืนพระชนมชีพ 40 วัน ก่อนเสด็จสู่สวรรค์ 10 วันต่อมาพระองค์ทรงส่งพระจิตเจ้าเป็นของขวัญให้ประทับในตัวพระแม่มารีย์และอัครสาวก เพนติคอส (Pentecost 50 วัน) เป็นการเริ่มต้นเก็บเกี่ยว "พืชผลแรก" แก่ผู้ถูกนํามาสู่ความเชื่อว่าพระเยซูเจ้าคือพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์ หลังจากพระจิตเจ้าทรงถูกมอบโดยพระเยซูเจ้า การเก็บเกี่ยวก็อุดมสมบูรณ์มาตลอดทุกกาลเวลา ทุกสมัย ทุกชั่วคน

จาก "การรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งพระเมตตา" ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ( From " The Great Crusade of Mercy" Testimony of Catalina Rivas CM-15:16)

15) ในวันนึ้ที่ลูกกําลังเตรียมตัวรําพึงวันสมโภชพระจิตเจ้า ลูกควรจะนึกถึงบรรดาอัครสาวกที่เป็นที่รักของพวกเราซึ่งไม่ได้สําเหนียกรับรู้ในสิ่งอื่นใด ดําเนินชีวิตของพวกเขาเหมือนแต่ก่อนราวกับว่าพ่อไม่ได้ผ่านท่ามกลางพวกเขาและได้เปลี่ยนแปลงอนาคตของพวกเขาแบบขุดรากถอนโคน ถ้าลูกคิดว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของวันเพนติคอสสมโภชพระจิตเจ้าแบบสุดแสนจะง่ายดายนั่นก็คือความคิดที่ผิด จงมองดูสิ่งนี้ให้ถี่ถ้วนและรําพึงว่าพ่อจะทําแบบนี้กับลูกเช่นกันถ้าลูกน้อมรับคําสัญญาของพ่อแบบแท้จริง

16) พระจิตเจ้าจะทรงเสด็จมาด้วยการกุมถือความสว่าง งานของพ่อคือการไถ่กู้ งานขององค์พระจิตเจ้าคือการเทิดทูนสรรเสริญและงานชิ้นสุดท้ายที่กําลังดําเนินอยู่ และมันจะหยุดเมื่อมวลมนุษย์ได้รับการไถ่กู้ นั่นก็คือพวกเขาที่ปราถนาจะได้รับการรอดพ้น แต่ก่อนหน้านี้ จงลอยตัวสู่สวรรค์กับพ่อและรําพึงว่าพ่อรักลูกมากปานใด จงสวดต่อหน้าศีลศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแล้วพระจิตเจ้าจะทรงหลั่งเทพระองค์ลงเหนือลูก

*หลังเทศน์: ลูกวัดชายหญิง 5 คนที่เป็นชาวต่างชาติได้ยืนต่อหน้าพระแท่นและหันมาทางพวกเราแล้วเอ่ยสวดขอพระเจ้าให้ทรงช่วยในภาษาของตัวเอง ภาษาฟิลิบปินส์ เยอรมันนี แม็กซิกัน เวียดนาม ชาวเก่าชะโมโร ลูกวัดรู้สึกทึ่งและประทับใจในความคิดของทีมงานของวัด ช่างเหมาะสมกับวันสมโภชพระจิตเจ้าที่ทรงให้พระพรในการพูดภาษาต่างๆ

ยอห์น บทที่ 20 ข้อที่ 19-23
19ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ ประตูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่iเพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” 20ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูพระหัตถ์และด้านข้างพระวรกาย เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี 21พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” 22ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมjเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า
“จงรับพระจิตเจ้าเถิด 23ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”

SUNDAY MAY 23, 2021 – PENTECOST SUNDAY

GOSPEL - JN 20:19-23
On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord.
Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had said this, he breathed on them and said to them,
“Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.”

The Catechism of the Catholic Church
731 On the day of Pentecost when the seven weeks of Easter had come to an end, Christ’s Passover is fulfilled in the outpouring of the Holy Spirit, manifested, given, and communicated as a divine person: of his fullness, Christ, the Lord, pours out the Spirit in abundance.
1287 This fullness of the Spirit was not to remain uniquely the Messiah’s, but was to be communicated to the whole messianic people. On several occasions Christ promised this outpouring of the Spirit, a promise which he fulfilled first on Easter Sunday and then more strikingly at Pentecost. Filled with the Holy Spirit the apostles began to proclaim “the mighty works of God,” and Peter declared this outpouring of the Spirit to be the sign of the messianic age. Those who believed in the apostolic preaching and were baptized received the gift of the Holy Spirit in their turn.
1288 “From that time on the apostles, in fulfillment of Christ’s will, imparted to the newly baptized by the laying on of hands the gift of the Spirit that completes the grace of Baptism. For this reason in the Letter to the Hebrews the doctrine concerning Baptism and the laying on of hands is listed among the first elements of Christian instruction. The imposition of hands is rightly recognized by the Catholic tradition as the origin of the sacrament of Confirmation, which in a certain way perpetuates the grace of Pentecost in the Church.

From “The Great Crusade of Mercy” Testimony of Catalina Rivas (CM-15:16)
15) On this day when you are preparing to reflect on Pentecost, it is well to give some thought to those beloved Apostles who without being aware of anything, continued their lives as before as if I had not passed among them without radically changing their futures. To think that in one stroke they would experience the brilliant day of Pentecost is an error. So look upon this thoughtfully and reflect on the fact that I will do the same with you if you truly accept My promise.
16) The Holy Spirit will come beholding the Light. The work of the Father was to send Me to this earth. My work was to redeem; the work of the Holy Spirit is to exalt. That final work is taking place and it will cease when all are saved, that is, all those who wish to be saved. But before that, arise with Me to Heaven, and meditate on how much I love you. Pray before My Blessed Sacrament and then the Spirit will pour Itself upon you.
ตอบกลับโพส