นพวารพระบิดาเจ้าสวรรค์

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา

นพวารพระบิดาเจ้าสวรรค์

Postโดย Divine Mercy » Fri Oct 21, 2005 8:48 pm

นพวารเป็นการวิงวอนอธิษฐานอย่างต่อเนื่องรวม 9 วัน ซึ่งเป็นการตอบสนอง ต่อคำสอนของพระเยซูเจ้าของเราเกี่ยวกับการวิงวอนอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง กล่าวกันว่า นพวารครั้งแรกนั้นได้กระทำติดต่อกันเป็นเวลา9วัน โดยแม่พระและบรรดาสานุศิษย์ได้ ร่วมกันสวดภาวนา เพื่อเตรียมต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระจิตเจ้า เริ่มตั้งแต่วัน สมโภชน์พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์จนถึงวันอาทิตย์สมโภชพระจิตตาคม


Image

นพวารแด่พระบิดาเจ้าสวรรค์

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน

อาศัยพระองค์ พร้อมกับพระองค์ และในพระองค์
พระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของลูกทั้งหลาย
โปรดสดับฟังคำภาวาของพวกลูกทั้งหลายในเวลานี้ด้วยเทอญ

ขับร้องบทเพลงข้าแต่พระบิดา(หรือสวดบทข้าแต่พระบิดา..)


ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ ช่างเป็นความหวานชื่นนักที่ได้รู้ว่าพระองค์คือพระบิดาของลูก และลูกคือบุตรของพระองค์ โดยเฉพาะในยามที่วิญญาณของลูกหม่นหมอง และกางเขนของลูกหนักอึ้ง ลูกจำเป็นต้องทูลย้ำต่อพระองค์ว่า พระบิดาเจ้าข้า ลูกเชื่อในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อลูก จริงแล้ว ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของลูก ในทุกชั่วขณะของชีวิต และลูกคือบุตรของพระองค์ ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงรักลูกด้วยความรักอันไร้ขอบเขต ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเฝ้าดูแลลูกทุกคืนวัน และไม่มีเส้นผมสักเส้นเดียวร่วงหลุดไปโดยพระองค์ไม่ทรงอนุญาต ลูกเชื่อว่า ด้วยพระปรีชาญาณไร้ขอบเขตของพระองค์ พระองค์ทรงรู้ดีกว่าลูกว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สำหรับลูก ลูกเชื่อว่า ด้วยพระฤทธานุภาพไร้ขอบเขตของพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้เกิดสิ่งดี แม้จากความชั่ว ลูกเชื่อว่า ด้วยความดีอันไร้ขอบเขตของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่รักพระองค์ แม้จากน้ำมือของผู้ที่ทำร้ายลูก ลูกขอจุมพิตพระหัตถ์ซึ่งรักษาเยียวยาลูก ลูกเชื่อ แต่โปรดทรงทวีความเชื่อ ความไว้ใจ และความรักในตัวลูกด้วยเถิด โปรดทรงสอนให้ลูกมองเห็นความรักของพระองค์เป็นเครื่องนำทางในทุกเหตุการณ์ของชีวิตของลูก โปรดทรงสอนลูกให้ยอมมอบตัวของลูกแด่พระองค์ เหมือนทารกในอ้อมแขนของมารดาของตน
พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่ง พระองค์ทรงเห็นทุกสิ่ง พระองค์ทรงรู้จักลูกดีกว่าที่ลูกรู้จักตนเอง พระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้ และพระองค์ทรงรักลูก
ข้าแต่พระบิดาของลูก ด้วยพระองค์ทรงปรารถนาให้เราหันมาหาพระองค์เสมอ ลูกจึงมาหาด้วยความวางใจ เพื่อวิงวอนพระองค์พร้อมกับพระเยซูเจ้า และพระแม่มารีอา
(ทูลขอสิ่งที่ปรารถนาต่อพระบิดาเจ้า... และสงบเงียบสักครู่)
เพื่อจุดประสงค์นี้ และโดยร่วมสนิทกับพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของทั้งสองพระองค์ ลูกขอถวายคำภาวนา พลีกรรมทั้งปวงของลูก กิจกรรมทุกอย่าง และจะทวีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของลูก ลูกขอสัญญาว่าจะมีใจกว้างยิ่งขึ้น ระหว่างเวลาในช่วงของนพวารนี้ ในทุกสถานการณ์ต่อทุกคน โปรดประทานแสงสว่าง พระหรรษทาน และพระฤทธานุภาพแห่งพระจิตเจ้าแก่ลูก โปรดทรงทำให้ลูกเข้มแข็งด้วยพระจิตนี้ ไม่ให้ลูกสูญเสียพระองค์ได้เลย ไม่ทำให้พระองค์เศร้าหมอง และไม่ยอมให้พระองค์จืดจางลงภายในตัวลูก
ข้าแต่พระบิดา ลูกวอนขอทั้งนี้ด้วยเดชะพระนามของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดทรงเปิดพระหฤทัยของพระองค์ และวางไว้ในดวงใจของลูก และพร้อมกับดวงหทัยของพระแม่มารีอา โปรดทรงถวายดวงใจของลูกต่อพระบิดาเจ้าสวรรค์ โปรดทรงวอนขอพระหรรษทานที่จำเป็นสำหรับลูกด้วยเทอญ
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ โปรดทรงเรียกมนุษย์ทุกคนมาหาพระองค์ ขอให้ชาวโลกป่าวประกาศคุณความดีและพระเมตตาฉันบิดา โปรดทรงเป็นพระบิดาผู้อ่อนโยนสำหรับลูก และคุ้มครองลูกไม่ว่าลูกจุอยู่ ณ ที่ใด เสมือนว่าลูกเป็นแก้วตาของพระองค์ โปรดทรงทำให้ลูกเป็นบุตรชายและบุตรสาว ที่ควรค่าของพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาลูกด้วยเทอญ
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ผู้ทรงเป็นความหวังอันหวานชื่นของวิญญาณชาวเรา ขอให้มนุษย์ทุกคนรู้จักพระองค์ ถวายพระเกียรติ และรักพระองค์เทอญ
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ผู้ทรงเป็นความดีงามไร้ขอบเขต ซึ่งหลั่งลงมายังมวลมนุษย์ ขอให้มนุษย์ทุกคนรู้จักพระองค์ ถวายพระเกียรติ และรักพระองค์เทอญ
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ผู้ทรงเป็นหยาดน้ำค้างที่เอื้อประโยชน์แก่มนุษยชาติ ขอให้มนุษย์ทุคนรู้จักพระองค์ ถวายพระเกียรติ และรักพระองค์เทอญ

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระบิดาแห่งสวรรค์ ทรงเมตตาเทอญ
ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระบุตร พระผู้ไถ่กู้โลก ทรงเมตตาเทอญ
ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระจิตองค์บรรเทา ทรงเมตตาเทอญ
พระตรีเอกภาพ พระเจ้าพระองค์เดียว ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า พระผู้สร้างโลก ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า พระผู้สร้างสันติภาพ ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า พระปรีชาญาณนิรันดร ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า องค์ความดีไร้ขอบเขต ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ผู้อุดมบริบูรณ์ ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ต้นกำเนิดแห่งสรรพสิ่ง ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ผู้ทรงอ่อนหวานยิ่ง ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ทรงเมตตาไร้ขอบเขต ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ผู้ทรงปกป้องชาวเรา ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า สิริมงคลและความสุขของชาวเรา ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ความมั่งคั่งของประชากรทั้งมวล ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ชัยชนะของทุกชนชาติ ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ความหวังของคริสตชนทั้งปวง ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ความรุ่งเรืองแห่งพระศาสนจักร ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ความรุ่งเรืองแห่งกษัตริย์ทั้งหลาย ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ผู้ทรงล้มล้างเทพเจ้าเท็จเทียม ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ความบรรเทาใจของปวงชน ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ความสุขของพระสงฆ์ ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ผู้นำทางมนุษยชาติ ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า พระพรแห่งชีวิตครอบครัว ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ความช่วยเหลือสำหรับคนยากจน ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ผู้นำทางเยาวชน ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า มิตรสหายของบรรดาเด็กๆ ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า อิสรภาพของทาส ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า แสงสว่างของผู้อยู่ในความมืด ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ผู้ทำลายคนจองหอง ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ปรีชาญาณของผู้เที่ยงธรรม ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ที่พักพิงในยามทุกข์ยาก ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ความหวังในยามสิ้นหวัง ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ที่หลบภัยท่ามกลางอันตราย ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ความบรรเทาใจของคนยากจน ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ความบรรเทาใจของผู้ทุกข์ยาก ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ที่หลบภัยของผู้สิ้นหวัง ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ที่หลบภัยของเด็กกำพร้าและหญิงม่าย ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ที่หลบภัยของคนชราและคนไร้ที่พึ่ง ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ที่หลบภัยของคนใกล้จะสิ้นใจ ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ผู้ดับความกระหายและความยากไร้ของเรา ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้า ชีวิตสำหรับคนตาย ทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้าสิริมงคลของนักบุญทั้งหลาย ทรงเมตตาเทอญ
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ทรงยกบาปของโลก อภัยโทษเราเถิดพระเจ้าข้า
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ทรงยกบาปของโลก สดับฟังเราเถิดพระเจ้าข้า
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ทรงยกบาปของโลก เมตตาเราเถิดพระเจ้าข้า

พระบิดาเจ้าข้า โลกต้องการพระองค์ มนุษย์ทุกคนต้องการพระองค์ อากาศที่เปื้อนมลพิษต้องการพระองค์ ลูกขอวิงวอนพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า โปรดเสด็จกลับมาดำเนินบนถนนของโลกมนุษย์ โปรดเสด็จกลับมาสถิตท่ามกลางประชากรของพระองค์ โปรดเสด็จกลับมานำทางชนชาติทั้งหลาย โปรดเสด็จกลับมาเพื่อประทานสันติสุข และความยุติธรรมของพระองค์ โปรดเสด็จกลับมาเพื่อประทานไฟแห่งความรักของพระองค์ เพื่อว่า เมื่อความเศร้าระทมได้ไถ่ลูกคืนมาแล้ว ลูกจะสามารถกลายเป็นมนุษย์คนใหม่ได้
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ พระองค์ทรงจัดสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีงาม และบันดาลประโยชน์แก่ลูกๆ ที่รักพระองค์ โปรดทรงเติมดวงใจของลูกให้เต็มไปด้วยความรักมั่นคงต่อพระองค์ เพื่อขอให้ความคิดดีๆ ที่พระองค์ได้ประทานให้จะคงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน

ด้วยเดชะสำคัญมหากางเขน โปรดช่วยลูกพ้นจากศัตรูของลูก พระผู้ทรงเป็นพระเจ้าของลูก พระเจ้าข้า เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน

ที่มา : จากหนังสือพระบิดาตรัสกับลูกๆของพระองค์
Last edited by Divine Mercy on Wed Dec 07, 2005 2:53 pm, edited 1 time in total.
Divine Mercy
 

Re:นพวารพระบิดาเจ้าสวรรค์

Postโดย New lamb » Fri Oct 21, 2005 9:06 pm

ขอบคุณค่ะ พี่ยังไม่เคยสวดบทนพวารนี้ จะเริ่มสวดค่ะ :D
User avatar
New lamb
~@
 
ตอบ: 656
สมัครสมาชิก: Wed May 04, 2005 7:21 am
ที่อยู่: Florida U.S.A

Re:นพวารพระบิดาเจ้าสวรรค์

Postโดย • St.Gerard • » Fri Oct 21, 2005 10:22 pm

ขอบคุณมากครับ
ทุกความฝันความหวังความตั้งใจ ข้าขอมอบถวายให้แด่พระเจ้า
โปรดเปลี่ยนแปลงชำระโปรดขัดเกลาได้ตราบเท่าพระองค์พอพระทัย
ขอเป็นของพระองค์ทั้งดวงจิต ยกบัลลังก์ชีวิตเป็นของไท้
โปรดประทับครอบครองตลอดไป
User avatar
• St.Gerard •
 
ตอบ: 179
สมัครสมาชิก: Wed May 11, 2005 10:47 am
ที่อยู่: Phrae

Re:นพวารพระบิดาเจ้าสวรรค์

Postโดย Junior Boy » Sun Oct 23, 2005 1:31 am

ขอบคุณครับ
"คำว่า กล้าหาญ เป็นคำแห่งคุณธรรม หมายถึงขจัดความกลัวของตนและลุกขึ้นสู้ เอามาใช้กับเหตุผลในการฆ่าคนอย่างนี้มันไม่ถูก"
User avatar
Junior Boy
 
ตอบ: 659
สมัครสมาชิก: Sat Sep 10, 2005 2:01 pm
ที่อยู่: I believe in God...

Re:นพวารพระบิดาเจ้าสวรรค์

Postโดย :+:Regina Pacis:+: » Sun Oct 23, 2005 1:39 am

ขอบคุณมากค่ะ

:)
Image
User avatar
:+:Regina Pacis:+:
.
.
 
ตอบ: 945
สมัครสมาชิก: Tue Oct 18, 2005 11:16 pm

Re:นพวารพระบิดาเจ้าสวรรค์

Postโดย King Zadin » Mon Oct 24, 2005 10:12 pm

ขอบคุณครับ
ยิ่งฉันมอบความรักให้ผู้อื่นมากเท่าใด  ฉันยิ่งมีที่ว่างสำหรับความรักของพระเจ้ามากเท่านั้น
Image
User avatar
King Zadin
 
ตอบ: 419
สมัครสมาชิก: Fri May 13, 2005 3:53 am

Re:นพวารพระบิดาเจ้าสวรรค์

Postโดย Divine Mercy » Sun Nov 20, 2005 2:53 pm

นพวารมาหลายครั้งแล้วครับ

บทภาวนาทำให้ผมสัมผัสถึงความรักของพระบิดา

และทำให้ผมรักพระองค์มากขึ้น
Divine Mercy
 

Re:นพวารพระบิดาเจ้าสวรรค์

Postโดย Divine Mercy » Wed Dec 07, 2005 2:56 pm

นพวารนี้เป็นอีกบทหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ใกล้ชิดพระบิดามากขึ้น

ขอพระองค์อวยพระพรลูกๆ ของพระองค์เทอญ
Divine Mercy
 


กลับไปหน้า สนทนาธรรม สามัคคีธรรม

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน