รายพระนามสมเด็จพระสันตะปาปาจากน.เปโตรถึงปัจจุบัน

วันระลึกถึงนักบุญ 365-6วัน ประวัตินักบุญ และวันฉลองสำคัญของคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10009
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พุธ มี.ค. 18, 2015 11:09 pm


พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย” (มธ 16:17)รูปภาพ

นับจากวันที่พระเยซูคริสต์ตั้งพระศาสนจักร และตั้งประมุขของพระศาสนจักร พระศาสนจักรของพระองค์ดำรงอยู่มาแม้ผ่านวิกฤตนานา แต่พระสัญญาของพระเยซูยังคงเป็นจริง พระศาสนจักรของพระองคืยังคงดำรงอยู่อย่างแข็งแรงดุจมหาศิลารายพระนามสมเด็จพระสันตะปาปา

ตั้งแต่ ค.ศ. 30 จนถึง ค.ศ. 249

องค์ที่ 1
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปโตร (St.Peter) ค.ศ.67
(ฉลอง 29 มิถุนายน)
เกิดที่เมืองเบธไซดา กาลิลี พระเยซูคริสต์เป็นผู้มอบมอำนาจสูงสุดของพระสันตะปาปาให้
ตกทอดไปสู่ ผู้สืบตำแหน่งเป็นหลักแรกทางศาสนจักรและบทสวด “ข้าพบิดา..”เป็นมรณสักขีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.67องค์ที่ 2
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลินุส (St.Linus) ค.ศ. 67 - 76
(ฉลอง 23 กันยายน)
เกิดที่เมืองโวล แตร์รา ได้รับเลือกใน ค.ศ.67 มรณะวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 76
พระองค์ตั้งพระสังฆราชขึ้น 15 องค์ เป็นชุดแรก ได้ห้ามสตรีทที่ไม่คลุมศีรษะเข้าวัด ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ลูกาและมาระโก ได้พลีชีพเพื่อศาสนาองค์ที่ 3
สมเด็จพระสันตะปาปานัีกบุญอานาเกลตุส (St. Anacletus) ค.ศ. 76-88
(ฉลอง 26 เมษายน)
เป็นชาวโรม ได้รับเลือกใน ค.ศ. 76 เป็นมรณะสักขีที่พลีชีพในปี ค.ศ. 88
ได้วางกฎสำหรับการแต่งตั้งพระสังฆราชพระองค์ยังรับผิดชอบออกกฎต่างๆ ควบคุมดูแลอาภรณ์ของสงฆ์องค์ที่ 4
สมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญเคลเมนต์ที่ 1 (St. Clement I ) ค.ศ. 88-97
(ฉลอง 23 พฤศจิกายน)
เป็นชาวโรม ได้รับเลือก เมื่อ ค.ศ. 88 มรณะใน ค.ศ. 97 เป็นมรณะสักขี ถูกจักรพรรดิ
ิทราแจนเอาสมอผูกพระศอถ่วงทะเล ทรงรื้อฟื้นศีลกำลังตามจารีตของนักบุญเปโตร ได้มีการใช้ “อาแมน” ในพิธีทางศาสนาในสมัยพระองค์องค์ที่ 5
องค์ที่ 5 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวาริสตุส (St. Evaristus) ค.ศ. 97-105
(ฉลอง 26 ตุลาคม)
เป็นชาวกรีก ได้รับเลือกใน ค.ศ. 97 มรณะ ในปี ค.ศ. 105 พระองค์ทรงแบ่ง
อาณาเขตเมืองให้มีวัดประจำอยู่และทรงแต่งตั้งสังฆานุกรเจ็ดคนขึ้นเป็นชุดแรก มอบหมายให้
้พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ นี่เป็นเริ่มต้นของสภาพระคาร์ดินัลองค์ที่ 6
สมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญอเล็กซานเดอร์ที่ 1 (St. Alexander I) ค.ศ. 105-115
(ฉลอง 3 พฤษภาคม)
เป็นชาวโรม และเป็นสาวกของพูลตาร์ช ได้รับเลือกในปี ค.ศ. 105 มรณะ ค.ศ.115
พระองค์เป็นผู้ให้ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ในวัดและตามบ้านเรือนและกำำหนดว่าปังที่เสกนั้น จะต้องทำมาจากขนมปังที่ไม่มีเชื้อองค์ที่ 7
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุสที่ 1 (St. Sixtus I) ค.ศ. 115-125
(ฉลอง 3 เมษายน)
เป็นชาวโรม ได้รับเลือกใน ค.ศ. 115 มรณะในปี 125 ถูกฝังในเมืองอลาตรี
พระองค์เป็นผู้กำหนดว่าภาชนะศักดิ์สิทธิ์นั้นศาสนบริกรเท่านั้นจึังจะจับต้องได้ และให้ร้อง Trysaghion ก่อนมิสซาองค์ที่ 8
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเทเลสโฟรุส (St. Telesphorus) ค.ศ. 125-136
(ฉลอง 5 มกราคม)
เป็นชาวกรีก ได้รับเลือกใน ค.ศ. 125 เสียชีวิตในปี ค.ศ.136 เป็นมรณสักขี ทรงประพันธ์เพลง “Gloria in Excelsis Deo” และได้ถือศีลอดอาหารเจ็ดสัปดาห์ก่อนปัสกา ทรงกำหนดว่า
พระสงฆ์ควรจะทำมิสซาสามครั้งในคืนวันคริสตสมภพองค์ที่ 9
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮีจีนุส St. Hyginus ค.ศ. 136-140
(ฉลอง 11 มกราคม)
ชาวเอเธน ได้รับเลือกในปี ค.ศ.136 มรณะ ในปี ค.ศ.140 เป็นมรณสักขี ทรงวางระเบียบ
สิทธิพิเศษของสงฆ์ และกำหนดขั้นต่าง ๆ ระดับขั้นของคณะสงฆ์ และให้มีพ่อแม่ทูนหัว เมื่อทำพิธีล้างบาปองค์ที่ 10
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปีโอ ที่ 1 St. Pius I ค.ศ. 140-155
(ฉลอง 11 กรกฎาคม)
เกิดที่ เมืองอดิเลีย ได้รับเลือกเมื่อปี ค.ศ. 140 มรณกรรมในปี ค.ศ.155 เป็นมรณสักขี
เข้าใจกันว่าพระองค์เป็นผู้ตั้งวันฉลองปัสกา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ แรกหลังวันเพ็ญเดือนมีนาองค์ที่ 11
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนิเชตุส St. Anicetus ค.ศ. 155-166
(ฉลอง 17 เมษายน)
เกิดในประเทศซีเรีย ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 155 มรณสักขีในปี
ค.ศ.166 ทรงกำหนดว่า “พระสงฆ์จะต้องไม่ไว้ผมยาว และยืนยันให้ฉลองวันปัสกาตามประเพณีนิยมของนักบุญเปโตร”องค์ที่ 12
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโซแตร์ St. Soter ค.ศ. 166 - 175
(ฉลอง 22 เมษายน)
เกิดที่เมืองฟอนดี ได้รับเลือกในปี ค.ศ.166 มรณะเป็นมรณสักขีในปี ค.ศ. 175
เป็นพระสันตะปาปาที่มีเมตตาธรรม ทรงห้ามสตรีเผากำยานในที่ชุมชนผู้เชื่อ กำหนดการแต่งงานว่าเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีองค์ที่ 13
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอเลวเทริอุส St. Eleutherius ค.ศ. 175-189
(ฉลอง 26 พฤษภาคม)
เกิดที่เมืองนิโคโปลิส ได้รับเลือกใน ปี ค.ศ.175 เป็นมรณสักขี ในปี ค.ศ.189
พระองค์ทรงส่งฟูกาซิอุส และดาเมียนไปชวยให้ชาวบริตันกลับใจองค์ที่ 14
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิกเตอร์ ที่ 1 St.. Victor I ค.ศ.189-199
(ฉลอง 28 กรกฎาคม)
เกิดในแอฟริกา ได้รับเลือก ในปี ค.ศ.189 มรณะ ปี ค.ศ.199 เป็นมรณสักขี ได้ออกคำสั่งว่าใน กรณีฉุกเฉินจะใช้น้ำอะไรก็ได้เพื่อโปรดศีลล้างบาป พระองค์พยายามคัดค้านพระสังฆราชเอเซียและแอฟริกาให้ฉลองวันปัสกาตามจารีตโรมันองค์ที่ 15
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซฟีรีนุส St. Zephyrinus ค.ศ. 199-217
(ฉลอง 26 สิงหาีคม)
เกิดในโรม ได้รับเลือก ปี ค.ศ.199 และมรณะ ปี ค.ศ.217 เป็นมรณสักขี ได้ออกคำสั่งว่าเยาวชนอายุ 14 ปีขึ้นไป ควรรับศีลมหาสนิทในวันปัสกา พระองค์เป็นผู้นำ้การใช้จานรองแผ่นศีลและถ้วยกาลิกษ์ที่ทำด้วยแก้วเจียระไน
องค์ที่ 16
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญกัลลิสตุส ที่ 1 St. Callistus I ค.ศ. 217-222
(ฉลอง 14 ตุลาคม)
เกิดในโรม ได้รับเลือกใน ปี ค.ศ.217 เป็นมรณสักขีในปี ค.ศ.222 ทรงรับผิดชอบขุดอุโมงค์ใต้ดินที่มีชื่อใต้ถนนวีอา อาบีอา อันเป็นฝังพระศพพระสันตะปาปา 46 องค์และมรณสักขี 200,000 คนองค์ที่ 17
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอูรบัน ที่ 1 St. Urban I ค.ศ.222-230
(ฉลอง 25 พฤษภาคม)
เกิดในโรม ได้รับเลือกในปี ค.ศ.222 เป็นมรณสักขีในปี ค.ศ.230 พระองค์ทำให้ นักบุญเชชีเลียกลับใจเป็นคริสตชน ทรงให้สร้างวัดขึ้นตรงที่ฝังศพของท่านนักบุญ
องค์ที่ 18
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปอเทียน St. Pontian ค.ศ. 230-235
(ฉลอง 19 พฤศจิกายน)
เกิดในโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.230 มรณะวันที่ 28 กันยายน ค.ศ.235
ทรงสั่งให้สวดบทเพลงสรรเสริญและสวด “บทข้าพเจ้าขอสารภาพ” ก่อนสิ้นใจ และใช้คำทักทาย “พระเจ้าสถิตกับท่าน”(Dominus Vobiscum)องค์ที่ 19
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอันเตรุส St. Anterus ค.ศ.235-236
(ฉลอง 3 มกราคม)
เกิดในเมืองแมกนา เกรเชีย ได้รับเลือก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 236 พระองค์ถูกทรมานจนสิ้นชีวิต ได้เก็บรวบรวมเรื่องราวการพลีชีพเพื่อศาสนาและพระธาตุของมรณสักขีไว้ในวัดต่างๆในสถานที่เรียกว่า สกรีนีอุม (Scrinium)องค์ที่ 20
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฟาเบียน St. Fabian ค.ศ. 236-250
(ฉลอง 20 มกรา่คม)
เกิดในโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ.236
มรณะด้วยการพลีชีพเพื่อศาสนา ในระหว่างที่เป็นพระสันตะปาปาต้องหนีจากโรมเพราะถูกเดซิอุส เบียดเบียนข่มเหง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10009
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พุธ มี.ค. 18, 2015 11:18 pm

ตั้งแต่ ค.ศ. 250 จนถึง ค.ศ. 499

องค์ที่ 21
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอันเตรุคอร์เนลีอุส (St. Cornelius ค.ศ. 251-253)
(ฉลอง 16 กันยายน)
เกิดในโรม ได้รับเลือก เมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.251 มรณะ ปี ค.ศ. 253 ระหว่างที่ดำรง
ตำแหน่ง พระสันตะปาปาเกิดแตกแยกทางศาสนาเป็นครั้งแรก พระองค์ทรงถูกเนรเทศไปอยู่
ชีวีตาเวกเกีย และได้ถึงแก่กรรมที่นั่นองค์ที่ 22
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลูซิอุส ที่ I (St. Lucius I ค.ศ. 253-254)
(ฉลอง 4 มีนาคม)
เกิดในโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.253
มรณะ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 254 ทรงห้ามชายและหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกัน สงฆ์ไม่ควรอยู่กับศาสนบริกรสตรีองค์ที่ 23
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 1 (St. Stephen I ค.ศ. 254-257)
(ฉลอง 2 สิงหาคม)
เกิดในโรม ได้ัรับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.254
มรณะ ในวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.257 ได้ต่อสู้กับสาวกของโนวาเทียนผู้เป็นปรปักษ์กับ พระสันตะปาปา พระองค์ถูกตัดศีรษะในระหว่างทำหน้าที่ทางศาสนาองค์ที่ 24
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที่ 2 (St. Sixtus II ค.ศ. 257-258)
(ฉลอง 6 สิงหาคม )
เป็นชาวกรีก ได้รับเลือกเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ.257 มรณะในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.258 ได้เริ่มใช้คำ “ดิโอกราซิอาส” แปลว่า “ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า”องค์ที่ 25
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดีโอนิซิอุส (St. Dionysius ค.ศ. 259-268)
(ฉลอง 26 ธันวาคม)
เกิดที่เมืองทูริโอ ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.259 มรณะวันที่ 26 ธันวาคม
ค.ศ.268 มีการเบียดเบียนศาสนา ทรงจัดระเบียบวัดต่างๆ ในโรมขึ้นใหม่ให้คริสตชนได้รับเสรีภาพจากจักรพรรดิกัลลีเอนุสองค์ที่ 26
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 1 (St. Felix I ค.ศ. 269-274)
(ฉลอง 30 พฤษภาคม)
เกิดในโรม ได้รับเลือก เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ.269 และมรณะเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
ค.ศ.274 พระองค์ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์ และยืนยันหลักคำสอนว่า
พระเยซูคริสต์ทรงมีสองสภาวะในพระบุคคลเดียวกันองค์ที่ 27
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวทีเคียอานุส (St. Eutychianus ค.ศ.275-283)
(ฉลอง 8 ธันวาคม)
เกิดที่เมืองลูนี ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 4 มกราคม ค.ศ.275 มรณะสักขี
ี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 283 พระองค์บัญชาว่าใ่ห้คลุมพระธาตุของมรณสักขีด้วยเสื้อสังฆานุกรองค์ที่ 28
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญกายุส (St. Caius ค.ศ. 283-296)
(ฉลอง 22 เมษายน)
เกิดที่เมืองซาโลนา (ดัลมาเทีย) ได้รับเลือก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.283
มรณะเป็นมรณสักขี เมื่อวันที่ 22 เมษายน ค.ศ.296 บัญชาว่า ผู้จะได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชต้องได้รับศีลคนเฝ้าประตู ผู้อ่าน ผู้ช่้วยพิธี คนไล่ผี อุปสังฆานุกร สังฆานุกร และผ่านการเป็นพระสงฆ์มาแล้วองค์ที่ 29
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์แชลลีนุส (St. Marcellinus ค.ศ. 296-304)
(ฉลอง 26 เมษายน)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.296 มรณะเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
ค.ศ.304 ในช่วงเวลานี้ ไดโอเคิลเตียน เบียดเบียนศาสนาอย่างหนัก ทำลายวัดและหนังสือประวัติศาสตร์องค์ที่ 30
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์แชลลุสที่ 1 (St. Marcellus I ค.ศ. 308-309)
(ฉลอง 16 มกราคม)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.308 มรณะ เมื่อวันที่ 16 มกราคม
ค.ศ.309 เนื่องจากพระองค์ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาหลังจากตำแหน่งว่างอยู่สี่ปี จึงต้องจัดการกับปัญหาเรื่องการให้อภัยแก่ผู้ที่ทิ้งศาสนาไปองค์ที่ 31
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเซบีอุส (St. Eusebius ค.ศ. 309-310)
(ฉลอง 17 สิงหาคม)
เกิดในเมืองคาสซาโน (เดิมเป็นของกรีก) ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.309
มรณะเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.309 มีการโต้เถียงกันในเรื่องคนละทิ้งศาสนาถึงขั้นเกือบจะทำให้
ผู้ที่โต้เถียงแยกตัวออกจากพระศาสนจักรองค์ที่ 32
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเมลคีอาเดส (St. Miltiades ค.ศ. 311-314)
(ฉลอง 10 ธันวาคม)
เกิดในแอฟริกา ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.311 และมรณะเมื่อวันที่ 2 มกราคม
ค.ศ.314 จักรพรรดิคอนสแตนติน ทรงมีบัญชาให้มีใจกว้างในเรื่องความเชื่อของคริสตชน การเสกปังเริ่มมีในสมัยนี้องค์ที่ 33
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวสเตอร์ ที่ 1 (St. Sylvester ค.ศ. 314-335 )
(ฉลอง 7 ตุลาคม)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.314 มรณะวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.335
ทรงฉลองสภาสังคายนาสากลครั้งแรก ที่เมือนีเชอา ทรงตั้งวันอาิทิตย์เป็นวันหยุดเพื่อระลึกถึงพระเยซูเจ้าฟื้นคืนพระชนม์
องค์ที่ 34
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์คุส St. Marcus ค.ศ. 336 (ฉลอง 7 ตุลาคม)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.336 มรณะวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.336
พระองค์ทรงบัญชาว่า ควรให้พระสังฆราชแห่งออสเทียเป็นผู้อภิเษกพระสันตะปาปา พระองค์ทรงจัดให้มี “ผ้าปัลลีอุม” และทรงทำปฎิทินวันฉลองทางศาสนาขึ้นองค์ที่ 35
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยูลีอุส ที่ 1 (St. Julius I ค.ศ. 337-352)
(ฉลอง 12 เมษายน)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.337 และมรณะ เมื่อวันที่ 12 เมษายน
ค.ศ.352 พระองค์ทรงบัญชาให้พระศาสนจักรตะวันออกฉลองวันคริสตสมภพในวันที่ 25 ธันวาคมองค์ที่ 36
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลิเบริอุส St.. Liberius ค.ศ. 352-366
เกิดในกรุงโรมได้รับเลือกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.352 มรณะในวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.366
มีการโต้เถียงกับพวกแอเรียน อย่างยืดเยื้อจนนำไปสู่การเลือกผู้เป็นปฎิปักษ์กับพระสันตะปาปา
องค์ที่ 37
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดามาซุส ที่ 1 ( St. Damasus I ค.ศ. 366-384 )
(ฉลอง 11 ธันวาคม)
เกิดในประเทศสเปน ได้รับเลือกเืมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.366 และมรณะ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.384
เป็นผู้แนะให้ใช้คำภาษาฮีบรู “อัลเลลูยา” ทั้งยังให้แปลพระคัมภีร์จากภาษาฮีบรู
องค์ที่ 38
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิริชีอุส (St. Siricius ค.ศ. 384-399 )
(ฉลอง 26 พฤศจิกายน)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.384 มรณะวันที่่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ.399
ทรงยืนยันว่าจำเป็นที่พระสงฆ์จะถือพรหมจรรย์
องค์ที่ 39
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนาสตาซิอุส ที่ 1 (St. Anastasius I ค.ศ. 399-401)
(ฉลอง 16 ธันวาคม)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ.399
มรณะวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.401 พระองค์ทรงทำใ่ห้ความไม่ปรองดองกันระหว่างโรม และ
พระศาสนจักรอันติโอเกียหมดไป
องค์ที่ 40
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอินโนเซนต์ ที่ 1 ( St. Innocent I ค.ศ. 401-417 )
(ฉลอง 28 กรกฎาคม)
เกิดในอัลบาโน (โรม) ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.401 มรณะเมื่อวันที่ 12 มีนาคม
ค.ศ.417 พระองค์เป็นผู้สถาปนาจารีตโรมันขึ้น ทรงชักชวนโฮโนริอุสให้ห้ามมีการต่อสู้ด้วยดาบ
แบบเอาเป็นเอาตายในสังเวียนองค์ที่ 41
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโซซิมุส (St. Zosimus ค.ศ. 417-418 )
(ฉลอง 26 ธันวาคม)
เป็นเชื้อชาติกรีก ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 417 มรณะวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 418
ทรงบัญญัติไว้ว่าลูกนอกกฎหมายจะเป็นพระสงฆ์ไม่ได้ พระองค์ทรงส่งผู้แทนพระสันตะปาปาไป
ยังพวกฟรังค์องค์ที่ 42
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 1 (St. Boniface I ค.ศ. 419-422)
(ฉลอง 4 กันยายน)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.418 มรณะวันที่ 4 กันยายน ค.ศ.422
พระเจ้าชาร์ล แห่งราเวนน่าเข้าแทรกแซง ในการเลือกตั้ง พระสันตะปาปางานต้องช้าไปหลายเดือน
เพราะถูกยูลาลิอุส พระสันตะปาปาปลอมขัดขวางองค์ที่ 43
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเชเลสทีน ที่ 1 (St. Celestine I ค.ศ. 422-432)
(ฉลอง 27 กรกฎาคม)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ.422 มรณะวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.432
ทรงเรียกประชุมสภาสังคายนาสากล ครั้งที่ 3 ซึ่งตัดสินลงโทษพวกสาวกของเนสโทริอุส รวมทั้ง
พระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิลองค์ที่ 44
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที่ 3 St. Sixtus III ค.ศ. 432-440 (ฉลอง 19 สิงหาคม)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.432 มรณะวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.440
ทรงสนับสนุน อำนาจตัดสินคดีการมีอำนาจของโรมเหนืออิลลีเรีย ขัดแย้งกับจักรพรรดิทางตะวันออกองค์ที่ 45
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 1 (St. Leo I, The Great ค.ศ. 440-461)
(ฉลอง 11 เมษายน)
เป็นชาวเมืองตุสเซีย ประเ่ทศอิตาลี ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 440 มรณะเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 461 ทรงจัดให้มีสังคายนาศาสนสัมพันธ์ครั้งที่ 4 และ 5
องค์ที่ 46
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮิลารีอุส (St. Hilarius ค.ศ. 461-468)
(ฉลอง 28 กุมภาพันธ์)
เกิดที่เมืองกัลยารี ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 461 มรณะเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 468
ทรงตัดสินพระทัยว่าบุคคลที่จะเป็นพระสงฆ์ ควรได้รับการฝึกอบรม พระสันตะปาปาและ พระสังฆราชไม่ควรแต่งตั้งผู้สืบตำแหน่งของตนองค์ที่ 47
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมปลีชีอุส (St. Simplicius ค.ศ. 468-483)
(ฉลอง 10 มีนาคม)
เกิดในเมืองตีโวลี ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.468 มรณะเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
ค.ศ.483 อาณาจักรตะวันตกล่มจม การแตกแยกด้านศาสนานำไปสู่การตั้งพระศาสนจักรในอาร์เมเนีย ซีเรีย และอียิปต์ (นิกาย Copts)องค์ที่ 48
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 2 (St. Felix II ค.ศ. 483-492)
(ฉลอง 1 มีนาคม)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ.483 และมรณะเมื่อวันที่ 1 มีนาคม
ค.ศ.492 พระองค์พยายามจะให้พระศาสนจักรตะวันออกกลับคืนสู่สันติองค์ที่ 49
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเจลาซีอุส ที่ 1 (St..Gelasius I ค.ศ.492-496)
(ฉลอง 21 พฤศจิกายน)
เกิดในกรุงโรม จากเชื้อสายชาวแอฟริกัน ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม
ค.ศ.492 มรณะเมื่อวันที่ 21กันยายน ค.ศ.496 ทรงตั้งหลักเกณฑ์ สำหรับพิธีและจารีต ให้เป็นแบบเดียวกันองค์ที่ 50
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานัสตาซีอุส ที่ 2 (Anastasius II ค.ศ.496-498)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลืิอกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.496 และมรณะเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน ค.ศ.498 ทรงทำให้โคลวิส กษัตริย์ของชาวยุโรปตะวันตกและประชากรของพระองค์
กลับใจองค์ที่ 51
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมมาคุส (St..Symmachus ค.ศ.498-514)
(ฉลอง 19 กรกฎาคม)
เกิดในซาร์ดิเนีย ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.498 มรณะเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
ค.ศ.514 ทรงไถ่ทาสทั้งหมดให้มีอิสรภาพ พระองค์เป็นคนแรกที่ใ่ห้มีการสร้างพระราชวังวาติกัน
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10009
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พุธ มี.ค. 18, 2015 11:29 pm

ตั้งแต่ ค.ศ. 500 จนถึง ค.ศ. 749องค์ที่ 52
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮอร์มิสดาส (St. Hormisdas ค.ศ.514-523)
(ฉลอง 8 สิงหาคม)
เำกิดในฟรอสิโนเน (โรม) ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.514 มรณะเมื่อวันที่ 6
สิงหาคม ค.ศ.523 ในรัชสมัยของพระองค์ นักบุญเบเนดิกตินตั้งคณะเบเนดิกติน และฉลอง
อารามทีมองเตคาสสิโนองค์ที่ 53
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 1 (St..John I ค.ศ.523-526)
(ฉลอง 27 พฤษภาคม)
เกิดในเมืองปอปูโลเนีย ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.253 มรณะเมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม ค.ศ.526 พระองค์ทรงเป็นผู้สวมมงกุฎให้จักรพรรดิจัสติเนียน พระองค์สวรรคตในคุก
เมืองราเวนนาองค์ที่ 54
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 3 (St. Felix III ค.ศ.526-530)
(ฉลอง 22 กันยายน)
เกิดในเมืองเบเนเวนโต ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม ค.ศ.526 และ มรณะเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.530 กษัตริย์ที่โอโดริคเป็นผู้ตั้งขึ้นโดยพลการ ให้เป็นพระสันตะปาปาเพื่อประโยชน์ของตนเององค์ที่ 55
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 2 (ฺฺSt. Boniface II ค.ศ.530-532)
เกิดในโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.530 และมรณะเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.532 เป็นเชื้อสายเยอรมันโบราณองค์ที่ 56
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 2 (St. John II ค.ศ.533-535)
เกิดในโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ.533 มรณะเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.535
อทาลาริคเป็นผู้ประกาศกฤษฎีกาให้พระสันตะปาปาเป็นประมุขของพระสังฆราชทั่วโลก
องค์ที่ 57
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอกาิปิตุส ที่ 1 (St.. Agapitus I ค.ศ.535-536)
(ฉลอง 22 เมษายน)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.535 มรณะเมื่อวันที่ 22 เมษายน
ค.ศ.536 กษัตริย์แห่งเยอรมันชักชวนพระองค์ให้ไปกรุงคอนสแตนติโนเปิล เพื่อว่ากล่าวจักรพรรดิ
จัสติเนียนที่ทะเยอทะยาน
องค์ที่ 58
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวริอุส (St. Silverius ค.ศ.536-537)
(ฉลอง 20 มิถุนายน)
เกิดในเมืองโฟรสิโนเน ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 1 มิุุถุนายน ค.ศ.536 มรณะและเป็นมรณสักขี
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.537 พระสันตะปาปาุถูกเนรเทศไปอยู่เกาะปอนซ่่า ทรงถูกบังคับให้
สละตำแหน่งพระสันตะปาปาองค์ที่ 59
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิจีลิอุส (St. Vigilius ค.ศ.537-555)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ.537 มรณะเมื่อวันที่ 7 มิุถุนายน ค.ศ.555
ทรงถูกจับขณะทำพิธีมิสซาแต่ก็หนีไปได้ พระองค์เป็นผู้เรียกประชุมสภาสังคายนาสากล ครั้งที่ 50องค์ที่ 60
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปลาจีอุส ที่ 1 (St. Pelagius I ค.ศ.556-561)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.556 มรณะเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ.561
การที่ได้เป็นพระสันตะปาปา ก็เพราะอิทธิพลของจักรพรรดิจัสติเนียน เนื่องจากโรมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนทีน


องค์ที่ 61
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 3 ( St. John III ค.ศ.561-574 )
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.561 มรณะเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
ค.ศ.574 พระองค์ทรงช่วยอิตาลีให้พ้นจากพวกคนเถื่อนลอมบาร์ด ภายใต้การนำของนาซีทที่นำกำลังบุกรุกรานประเทศ

องค์ที่ 62
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 1 ( St. Benedict I ค.ศ.575-579 )
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 2 มิุถุนายน ค.ศ.575 หลังจากที่ตำแหน่งพระสันตะปาปา
ว่างลงเกือบหนึ่งปี มรณะเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.579 พระองค์ทรงยืนยันให้มีสังคายนาครั้งที่ 5 ณ กรุงคอนสแตนติโนเปิลองค์ที่ 63
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปลาจิอุส ที่ 2 (St. Pelagius II ค.ศ.579-590)
เกิดในกรุงโรม เป็นเชื้อสายเยอรมันโบราณ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน ค.ศ.579 มรณะวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.590 พระองค์ออกข้อกำหนดให้พระสงฆ์
์ต้องสวดทำวัตรทุกวันองค์ที่ 64
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 1 (มหาสมณะ)
St. Gregory I ( The Great ) ค.ศ.590-604 ( ฉลอง 12 มีนาคม )
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.590 มรณะเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.604
ทรงยืนยันอีกว่าพระสันตะปาปามีอำนาจเหนือรัฐ ซึ่งเป็นการเริ่ม “อำนาจชั่วคราว” พระองค์เป็นผู้ริเริ่มการร้องเพลงสวดแบบเกรโกเรียนองค์ที่ 65
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซาบินิอานุส (St. Sabinianus ค.ศ.604-606)
เกิดในเมืองบลาเอรา ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ.604
มรณะวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.606 ทรงวางระเบียบไว้ว่าให้ตีระฆังเพื่อบอกประชาชนถึงเวลารำพึง
และสวดภาวนาและให้จุดตะเกียงไว้ตลอดเวลาในวัดต่างๆองค์ที่ 66
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 3 (St. Boniface III ค.ศ.607)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ.607 มรณะ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 607 พระองค์ทรงห้ามเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่จนกว่าจะผ่าน
สามวันไปแล้ว นับตั้งแต่พระสันตะปาปาองค์ก่อนสิ้นพระชนม์ลงองค์ที่ 67
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 4 (St. Boniface IV ค.ศ.608-615)
(ฉลอง 8 พฤษภาคม) เกิดที่เมืองอบรุซโซ ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.608 มรณะวันที่ 8
พฤษภาคม ค.ศ.615 พระองค์ได้ตั้ง วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ทรงให้มีการแก้ไขปรับปรุงศีลธรรมและปัจจัยองค์ที่ 68
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดโอดาตุส (St. Adeodatus ค.ศ.615-618)
(ฉลอง 8 พฤศจิกายน) เกิดในกรุงโรม พระองค์ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
ค.ศ.615 มรณะเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.618 ทรงดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้เป็นโรคระบาด
ทรงเป็นคนแรกที่ใช้ตราทำด้วยตะกั่วองค์ที่ 69
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 5 (St. Boniface V ค.ศ.619-625)
เกิดในกรุงเนเปิลส์ ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.619 มรณะเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
ค.ศ.625 พระองค์ทรงเริ่มเป็นพระสันตะปาปาช้าไป 11 เดือน เพราะสงครามเนื่องจากแต่งตั้งกษัตริย์ของอิตาลีองค์ที่ 70
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโฮโนริอุส ที่ 1 (St..Honorius I ค.ศ.625-638)
เกิดในเมืองคาปัว ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.625 มรณะวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.638
พระองค์ทรงส่งธรรมทูตออกไปเกือบทุกส่วนของโลกเท่าที่รู้จักกันในเวลานั้น และทรงตั้งวันที่ 14
กันยายน เป็นวันฉลอง เทิดทูนไม้กางเขนองค์ที่ 71
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซเวรินุส (St. Severinus ค.ศ.640)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.640 มรณะวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.640
มีการไม่เห็นด้วยอย่างจริงจังระหว่่างจักพรรดิเฮราคลีอุสแห่งไบแซนทีน และพระสันตะปาปา เนื่องจากพระสันตะปาปาประณามจักรพรรดิว่าเป็นคนนอกรีตองค์ที่ 72

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 4 (St. John IV ค.ศ.640-642)
เกิดในเมืองดัลมาเทีย ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.640 มรณะวันที่ 12 ตุลาคม
ค.ศ.642 พระองค์พยายามจะนำพวกไม่เห็นพ้องด้วยในอียิปต์เข้ามาสู่สัจธรรม พระองค์ทรงย้ายศพ
มรณสักขีเวนันซีอุส อนาสตาซิอุส และเมารุส มายังลาเตรันองค์ที่ 73
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเธโอโดร์ ที่ 1 (St. Theodore I ค.ศ.642-649)
เกิดในกรุงเยรูซาเล็ม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.642 มรณะ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.649 พระองค์เป็นผู้เติมคำ “ยิ่งใหญ่” เข้ากับพระนาม“สมเด็จพระสันตะปาปา” และรื้อฟื้นระเบียบอำนาจตัดสิันคดีของสงฆ์องค์ที่ 74
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์ติน ที่ 1 (St. Martin I ค.ศ.649-655)
(ฉลอง 13 เมษายน) เกิดในเมืองโตดี ได้รับเลือก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.649 มรณะ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ.655 ด้วยการเป็นมรณสักขี พระองค์เองทรงถูกจองจำและเนรเทศจน
สิ้นพระชนม์ทรงเริ่มฉลองพระนางผู้ปฎิสนธินฤมลในช่วงนี้องค์ที่ 75
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเยน ที่ 1 (St. Eugene I ค.ศ.655-657)
(ฉลอง 2 มิถุนายน) เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.654 มรณะเมื่อวันที่ 2
มิถุนายน ค.ศ.657 พระองค์ได้รับเลือกก่อนที่พระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 1 จะสิ้นพระชนม์หนึ่งปี
พระองค์ทรงบัญชาให้พระสงฆ์ทั้งหมดถือความบริสุทธิ์องค์ที่ 76
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิตาเลียน (St. Vitalian ค.ศ.657-672)
(ฉลอง 27 มกราคม) เกิดที่เมืองเซญี ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.657 มรณะเมื่อวันที่ 27
มกราคม ค.ศ.672 พระองค์ทรงส่งพระสมณทูตไปประจำประเทศฝรั่งเศส สเปน และอังกฤษองค์ที่ 77
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดโอดาตุส ที่ 2 (St. Adeodatus II ค.ศ.672-676)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือก เมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ.672 มรณะ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.676
ทรงเป็นคนแรกที่ใช้ถ้อยคำว่า “ขอให้มีสุุขภาพดี และได้รับพรของอัครสาวก”องค์ที่ 78
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโดนุส (St. Donus ค.ศ.676-678)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.676 และมรณะเมื่อวันที่ 2 เมษายน
ค.ศ.678 ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา พระองค์ทรงทำให้นิกายของพระศาสนจักร
ในราเวนนา ที่เคยแยกออกกลับคืนมาใหม่องค์ที่ 79
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอากาโธ (St.. Agatho ค.ศ.678-681)
(ฉลอง 10 มกราคม) เกิดในเมืองพาแลร์โม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.678 มรณะ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ.681 ทรงส่งเสริมประเทศไอร์แลนด์ให้เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม
ทรงจัดให้มีสังคายนาศาสนสัมพันธ์ครั้งที่ 6องค์ที่ 80
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 2 (St. Leo II ค.ศ.682-683)
(ฉลอง 3 กรกฎาคม) เกิดในเมืองซิซีลี ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.682
มรณะเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.683 พระองค์ทรงประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างสง่าเพื่อจะให้สัตบุรุษตระหนักว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ ทรงเริ่มใช้น้ำเสกพรมให้ผู้คน


องค์ที่ 81
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 2 (St. Benedict II ค.ศ.684-685)
(ฉลอง 8 พฤษภาคม) เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 26 มิุถุนายน ค.ศ.684
มรณะเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.685 พระองค์ทรงปลดเปลื้องพระศาสนจักรให้พ้นจากการแทรกแซงของจักรพรรดิที่จัสติเนียนเป็นผู้ชักจูงเข้ามาเป็นผลสำเร็จองค์ที่ 82
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 5 (St. John V ค.ศ.685-686)
เกิดในเมืองอันทิโอก (ซีเรีย) ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ.685 มรณะเมื่อวันที่ 2
สิงหาคม ค.ศ.686 การเลือกตั้งพระองค์ถูกราชสำนักไบแซนทีนเข้า่แทรกแซง พระองค์ทรงรื้อฟื้น
ระเบียบการปกครองในสังฆมณฑลซาร์ดิเนียและคอร์ซีก้าองค์ที่ 83
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโคนอน (St. Conon ค.ศ.686-687)
เกิดในเมืองเธรส ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ.686
มรณะเมื่อ วันที่ 21 กันยายน ค.ศ.687 ในสมณสมัยของพระองค์ถูกพวกที่ต้องการล้มล้างการปกครองซึ่งมีอยู่มากในพระศาสนจักรรบกวนอย่างหนักองค์ที่ 84
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซอร์จีอุส ที่ 1 (St. Sergius I ค.ศ.687-701)
(ฉลอง 8 กันยายน) เกิดในเมืองอันทิโอก ได้รับเลือกเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.687 มรณะ วันที่ 8
กันยายน ค.ศ.701 ได้รับแต่งตั้งหลังผู้เป็นปรปักษ์พระสันตะปาปาสองคนองค์ที่ 85
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 6 (John VI ค.ศ.701-705)
เกิดในเมืองเอเฟซัส ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.701 มรณะวันที่ 11 มกราคม
ค.ศ.705 เป็นช่วงเวลาที่คริสตศาสนาลำบากเดือดร้อนอย่างยิ่ง พระองค์ทรงปกป้องสิทธิของ
พระศาสนจักรจากพระจักรพรรดิองค์ที่ 86
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 7 (John VII ค.ศ.705-707)
เกิดในเมืองรอสซาโน แขวงคาลาเบรีย ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.705 มรณะเมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.707 พระองค์ไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของจักรพรรดิจัสติเนียน ที่ 2
ผู้สั่งสังหารหมู่องค์ที่ 87
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิซินนิอุส (St. Sisinnius ค.ศ.708)
เกิดในเมืองซีเรีย ได้รับเลือกวันที่ 15 มกราคม ค.ศ.708 มรณะเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ.708
ทรงเป็นพระสันตะปาปาในระยะสั้นทรงถูกพวกลอมบาร์ดและซาราเซนขู่อยู่เสมอองค์ที่ 88
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญคอนสแตนติน (St. Constantine ค.ศ.708-715)
เกิดในเมืองซีเรีย ได้รับเลือกวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ.708 มรณะเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ.715
พระองค์ประสบความสำเร็จนำให้เกิดสันติภาพบางประการ ทรงสนับสนุนคริสตชนในสเปนใ่ห้ต่อสู้
กับคนนอกศาสนาองค์ที่ 89
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 2 (St. Gregory II ค.ศ.715-731)
(ฉลอง 11 กุมภาพันธ์) เกิดในกรุงโรม ได้ัรับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
ค.ศ.715 มรณะเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.7องค์ที่ 90
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 3 (St. Gregory III ค.ศ.731-741)
(ฉลอง 10 ธันวาคม) เกิดที่เมืองซีเรีย ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ.731 มรณะเมื่อวันที่ 28
มีนาคม ค.ศ.741 พระองค์ทรงขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าชาร์ล เดอะแฮมเมอร์ กษัตริย์ของชนชาติฝรั่งเศสโบราณ ต่อสู้กับพวกลอมบาร์ดองค์ที่ 91
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซาคารี (St. Zachary ค.ศ.741-752)
(ฉลอง 15 มีนาคม) เกิดในเมืองคาลาเบรีย ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.741 มรณะ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.752 เป็นครั้งแรก ที่พระสันตะปาปาโรมเข้าไปมีส่วนในการมอบอำนาจกษัตริย์
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10009
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พุธ มี.ค. 18, 2015 11:42 pm

ตั้งแต่ ค.ศ. 750 จนถึง ค.ศ. 999

องค์ที่ 92
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 2 (St. Stephen II ค.ศ.752-757)
มีพระสันตะปาปาสองพระองค์ที่ทรงพระนามเดียวกันองค์แรกขึ้นครองเพียงวันเดียว
(วันที่ 23 มีนาคม) องค์ที่สองได้รับเลือกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ.752 มรณะเมื่อวันที่ 26
เมษายน ค.ศ.757องค์ที่ 93
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปาโล ที่ 1 (St. Paul I ค.ศ.757-767) ฉลอง 28 มิถุนาียน
เกิดในโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.757 มรณะเมื่อวันที่ 28 มิุถุนายน ค.ศ.767
พระองค์เสด็จไปเยี่ยมคุกและปลดปล่อยนักโทษที่ถูกลงโทษเพราะหนี้สินให้เป็นอิสระองค์ที่ 94
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 3 (St. Stephen III ค.ศ. 768-772)
เกิดที่เมืองซิซีลี ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ.768 มรณะเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ.772
ก่อนหน้าพระองค์มีปรปักษ์พระสันตะปาปาถึงสองคนก่อภัยใ่้ห้ แต่พระองค์ก็เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีองค์ที่ 95
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 1 (St. Adrian I ค.ศ.772-795)
เกิดในโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.772 มรณะเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.795
พระองค์ทรงบูรณะกำแพงเมืองโรม และสะพานท่อส่งน้ำ นอกจากนี้ยังสร้างรูปที่ฝังศพนักบุญเปโตรด้วยทองคำองค์ที่ 96
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 3 (St. Leo III ค.ศ.795-816) ฉลอง 12 มิถุนายน
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.795 มรณะเมื่อวันที่ 12 มิุถุนายน
ค.ศ.816 เมื่อพระองค์ทรงราชาภิเษกชาร์ลเลอะมาเญอะ ในมหาวิหารนักบุญเปโตรในคืนวันคริสมาสปี 800 ก็ทรงสถาปนาอาณาจักรตะวันตกขึ้นใหม่องค์ที่ 97
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 4 (St. Stephen IV ค.ศ.816-817)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ.816 มรณะเมื่อวันที่
24 มกราคม ค.ศ.817 พระองค์พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการจลาจล โดยออกกฎให้จักรพรรดิทรงสาบานว่าจะซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระสันตะปาปาองค์ที่ 98
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปัสกัล ที่ 1 (St. Paschal I ค.ศ.817-824) ฉลอง 14 พฤษภาคม
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ.817 และมรณะ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.824 ในวันที่ได้รับแต่งตั้ง พระองค์ทรงได้รับเกาะคอร์สิกา และซาร์ดิเนียจากพระเจ้าหลุยส์ ผู้ศรัทธากล้าในพระศาสนาองค์ที่ 99
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเยน ที่ 2 (St. Eugene II ค.ศ.824-827)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.824 มรณะเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
ค.ศ.827 พระองค์ยังทรงตั้งสภาสูงขึ้น เพื่อใช้ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร และกฎหมายสงฆ์
องค์ที่ 100
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวาเลนไทน์ (St. Valentine ค.ศ.827)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.827 มรณะเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ.827
ประชาชนทั่วไป ขุนนาง และคณะสงฆ์รักพระองค์มากเพราะคุณความดีและใจบุญกุศล เมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งพระสันตะปาปาซึ่งมีระยะเวลาสั้นมาก


องค์ที่ 101
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 4 (St. Gregory IV ค.ศ.827-844)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันุตะปาปา เมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.827 มรณะเมื่อวันที่
11 มกราคม ค.ศ.844 พระองค์ทรงสร้างกองทัพที่ทรงอนุภาพภายใต้การบังคับบัญชาของดยุ๊กแห่ง
ทุสคานี ซึ่งปราบพวาเซนในแอฟริกาได้ถึงห้าครั้งองค์ที่ 102
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซอร์จีอุส ที่ 2 (St. Sergius II ค.ศ.844-847)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันุตะปาปา เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.844 มรณะเมื่อวันที่
27 มกราคม ค.ศ.847 ระหว่างสมณสมัยของพระองค์พวกซาราเซนได้ล้อมกรุงโรมและปล้นมหาวิหารนักบุญเปาโล และวัดอื่นๆ ในที่สุดถูกปราบลงที่กาเอตาองค์ที่ 103
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 4 (St. Leo IV ค.ศ.847-855) ฉลอง 17 กรกฎาคม
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.847 มรณะเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.855
พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่ลงวันที่ในเอกสารราชการ ทรงยืนยันว่าชาวเวนิสมีสิทธิ
เลือกตั้งเจ้าเมืองของตนองค์ที่ 104
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 3 (St. Benedic III ค.ศ.855-858)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ.855 มรณะเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ.858
พระองค์ทรงเป็นที่รักของประชาชนเพราะทรงรักคุณธรรม พระองค์พยายามรวบรวมฝ่ายต่างๆ เพื่อ
ต่อสู้กับพวกซาราเซนองค์ที่ 105
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญนิโคลัส ที่ 1(มหาสมณะ)
St. Nicholas I (The Great) ค.ศ.858-867
ฉลอง 13 พฤศจิกายน เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ.858 มรณะเมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน ค.ศ.867 ทรงตั้งวันที่ 15 สิงหาคม เป็นวันฉลองแม่พระถูกยกขึ้นสวรรค์องค์ที่ 106
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 2 (St. Adrian II ค.ศ.867-872)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.867 มรณะเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.872
พระองค์เป็นผู้ราชาภิเษก อัลเฟรดมหาราชขึ้นเป็นกษัตริย์ประเทศอังกฤษทรงเรียกประชุมสภาสังคายนา ศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8องค์ที่ 107
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 8 (St. John VIII ค.ศ.872-882)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันุตะปาปา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ.872 มรณะเมื่อวันที่
16 ธันวาคม ค.ศ.882 ด้วยความช่วยเหลือของชาวโรม พระองค์ทรงปราบพวกซาราเซนลงที่เมืองแตราซินาองค์ที่ 108
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมารินุส ที่ 1 (St. Marinus I ค.ศ.882-884)
เกิดในเมืองกอลเลส(โรม) ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.882
มรณะเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ.884 พระองค์ทรงบีบให้จักรพรรดิบาซิลซึ่งอยู่ทางตะวันออก
ดำเนินงานต่อต้านความแตกแยกทางนิกายศาสนาองค์ที่ 109
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 3 (St. Adrian 3 ค.ศ.884-885) ฉลอง 8 กรกฎาคม
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.884 มรณะเมื่อ
เดือนกันยายน ค.ศ.885 จักรพรรดิโฟซีอุส พระเจ้าชาร์ล เดอะ กรอส ทลูเชิญพระองค์เสด็จเยือน
ประเทศฝรั่งเศสองค์ที่ 110
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟนที่ 6 (St. Stephen VI ค.ศ.885-891)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.885 มรณะเมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ.891
พระองค์ทรงห้ามพิจารณาคดีในศาลโดยใช้ไฟ น้ำ พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปะและการช่าง
องค์ที่ 111
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฟอร์โมซุส (St. Formosus ค.ศ.891-896)
เกิดในเมืองออสเตีย ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.891 และมรณะเมื่อวันที่ 4 เมษายน
ค.ศ.896 ขณะที่เป็นพระคาร์ดินัล พระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 8 บัพพาชนียกรรมพระองค์เพราะได้
ราชาภิเษกอารโนลโฟ ขึ้นดำรงตำแหน่งกษัตริย์ประเทศอิตาลีองค์ที่ 112
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 6 (St. Boniface ค.ศ.896)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันเดือนเมษายน ค.ศ.896 และมรณะใน
เดือนเดียวกัน บรรดาผู้ที่เป็นปรปักษ์กับฟอร์โมซุส สนับสนุนให้พระองค์ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา แต่ก็ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา แต่ก็ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาได้เพียง 15 วันเท่านั้นองค์ที่ 113
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 7 (St. Stephen VII ค.ศ.896-897)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.896 มรณะในเดือนสิงหาคม ค.ศ.897
ผลจากการที่ประชาชนจลาจลเป็นกบฎ พระองค์ทรงถูกจับและถูกแขวนคอในคุกองค์ที่ 114
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโรมานุส (St. Romanus ค.ศ.897)
เกิดในเมืองกอลเลส (กรุงโรม) ได้รับเลือกเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.897 มรณะในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน การกระทำแรกของพระองค์ก็คือ กู้ชื่อเสียงและให้ระลึกถึงพระสันตะปาปาฟอร์โมซุสองค์ที่ 115
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเธโอโดร์ ที่ 2 (St. Theodore II ค.ศ.897)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.897 มรณะในเดือนเดียวกัน ทรงปกครอง
พระศาสนจักรเพียง 20 วัน แต่ในระหว่างนี้ทรงให้ค้นหาพระศพของพระสันตะปาปาฟอร์โมซุสจากแม่น้ำไทเบอร์และให้ฝังไวในกรุงวาติกันองค์ที่ 116
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 9 (St. John IX ค.ศ.898-900)
เกิดในเมืองตีโวลี ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.898 มรณะในเดือน
มกราคมค.ศ.900 พระองค์ทรงยืนยันอีกว่าพระศาสนจักรมีอำนาจเหนือโรมและดินแดนทั้งหมดของโรมองค์ที่ 117
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 4 (St. Benedict IV ค.ศ.900-903)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.900 มรณะในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.903
พระองค์ทรงสืบตำแหน่งพระสันตะปาปา ท่ามกลางการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่มีอยู่แพร่หลายมากมาย
แต่ก็ยังดำรงความเป็นหนึ่งเดียวของสันตะสำนักไว้ได้องค์ที่ 118
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 5 (St. Leo V ค.ศ.903)
เกิดในเมืองอาร์เดอา ได้รับเลือกเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.903 มรณะในเดือนกันยายนปีเดียวกันเกิดจลาจลวุ่นวาย พระองค์ถูกจำคุกและถูกลอบปลงพระชนม์องค์ที่ 119
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซอร์จีอุส ที่ 3 (St. Sergois III ค.ศ.904-911)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 29 มกราคม ค.ศ.904 มรณะเมื่ีอวันที่ 14 เมษายน ค.ศ.911
พระองค์ทรงให้สร้างมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรันที่ถูกเพลิงเผาผลาญขึ้นใหม่องค์ที่ 120
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานัสตาซีอุส ที่ 3 (St. Anastasius III ค.ศ.911-913)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเดือนเมษายน ค.ศ.911 มรณะในเดือนมิถุนายน ค.ศ.913 มีความ
ระส่ำระสายภายใน ทำให้พระองค์ประสบความสำเร็จไม่ได้มากซ้ำยังถูกเบเรงการิอุส ที่ 1 บีบคั้น


องค์ที่ 121
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลันดุส (St. Landus ค.ศ.913-914)
เกิดในซาบิน่า ได้รับเลือกเป็นพระสันุตะปาปา เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.913 มรณะเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.914 ที่่ได้รับเลือกสู่ตำแหน่งพระสันตะปาปา เนื่องจากเล่ห์เหลี่ยมของฝ่ายหนึ่งในหลายฝ่ายในสมัยนั้นองค์ที่ 122
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 10 (St. John X ค.ศ.914-928)
เกิดในเมืองทอสซิกญาโน ได้รับเลือกเป็นพระสันุตะปาปา เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.914
มรณะเมื่อพฤษภาคม ค.ศ.928 ที่ได้รับตำแหน่ง เนื่องจากเล่ห์อุบายแม้ว่าพระองค์จะไม่พอใจกับฝ่ายออกความคิดนี้ ทรงถูกประหารในคุกเนื่องจากไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายเจ้าเล่ห์องค์ที่ 123
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 6 (St.. Leo VI ค.ศ.928)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อ ค.ศ.928 มรณะในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน
พระองค์ทรงทำงานเต็มที่เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ในโรมปรองดองกันองค์ที่ 124

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 8 (St. Stephen VIII ค.ศ. 928-931)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.928 มรณะในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.913 พระองค์ได้รับเลือกด้วยเลห์เหลี่ยมของตุสโคโล ขณะที่มาโรเซียผู้เป็น
มาร์ควิสแห่งตุสเซียปกครองโรมอยู่องค์ที่ 125
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 11 (St. John XI ค.ศ. 913-935)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.931 มรณะในเดือนธันวาคม ค.ศ.935 พระองค์พยายามไกล่เกลี่ยให้เกิดความปรองดองกันในครอบครัวของพระองค์ทรงมรณะเมื่อมีพระชนมายุได้ 29 พรรษาองค์ที่ 126
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 7 (St. Leo VIII ค.ศ. 936-939)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 3 มกราคม ค.ศ.936 มรณะวันที่ 13 มกราคม ค.ศ.936 พระองค์ทรงปรับปรุงและจัดวางระเบียบชีวิตในอารามเสียใหม่ทรงให้สร้างอารามให้ึคณะซิโนไบ้ท เก่าแก่อยู่ใกล้มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมืององค์ที่ 127
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 9 (St. stephen IX ค.ศ. 939-942)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ.939 มรณะในเดือนตุลาคม ค.ศ.942 พระองค์ทรงสนับสนุนพระเจ้าหลุยส์ ที่ 4 โคลเตรอะมาร์ ใ่ห้สู้กับการแข็งข้อของรัฐบริวารองค์ที่ 128
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมารินุส ที่ 2 (St. Marinus II ค.ศ. 942-946)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.942 มรณะในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.946 พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ไร้ตำหนิ พระองค์ทรงให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับของพระศาสนจักรหลายประการองค์ที่ 129
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอกาเปตุส ที่ 2 (St. Agapetus II ค.ศ. 946-955)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.946 มรณะในเดือนตุลาคม ค.ศ.955 พระองค์ทรงพยายามเต็มที่ยกสภาพจิตใจของสงฆ์ ด้วยความช่วยเหลือของ
ออตโต ที่ 1 แห่งประเทศเยอรมันและอิตาลีองค์ที่ 130
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 12 (St..John XII ค.ศ. 955-963)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.955 มรณะวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.964 ทรงตั้งอาณาจักรโรมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นใหม่อีก ด้วยการอภิเษกออตโตที่ 1 แห่งประเทศเยอรมันขึ้นองค์ที่ 131

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 8 (St. Leo VIII ค.ศ. 963-964)
เกิดในโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ.963 และมรณะเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.965 พระองค์ทรงห้ามฆราวาสเข้าสถานที่ทำพิธีทางศาสนาในระหว่างทำพิธีอย่างสง่าองค์ที่ 132

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 5 (St.Benedict V ค.ศ. 964-966)
เกิดในโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.964 และมรณะเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม
ค.ศ.966 ออตโตที่ 1 เนรเทศพระองค์ไปอยู่เมืองฮัมเิบิร์ก จนสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 8 มรณะองค์ที่ 133
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 13 (St. John XIII ค.ศ. 965-972)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.965 มรณะเมื่อวันที่ 6 กันยายน ค.ศ.972 พระองค์เป็นผู้ัตั้งธรรมเนียมการเสกและตั้งชื่อระฆังองค์ที่ 134
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 6 (St. Benedict VI ค.ศ. 973-974)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 19 มกราคม ค.ศ.973 มรณะเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.974
ฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กับเยอรมันเข้าล้อมปราสาท ซาน แองเจโล จับพระองค์ขังคุกและประหารชีวิตพระองค์องค์ที่ 135
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 7 (St. Benedict VII ค.ศ. 974-983)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกพระสันตะปาปาเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.974 มรณะเมื่อวันที่ 10
กรกฏาคม ค.ศ.983 ทรงพยายามสกัดกั้นการเสพสุรา มึนเมาและการเสเพล พระองค์ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมองค์ที่ 136
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 14 (St. John XIV ค.ศ. 983-984)
เกิดเมืองปาเวีย ได้รับเลือกเเดือนธันวาคม ค.ศ.983 มรณะเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.984
ฟรังโคนจับพระองค์ขังให้อดอยากจนสิ้นชีวิตในคุกที่ปราสาทซาน แองเจโลองค์ที่ 137
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 15 (St. John XV ค.ศ. 985-996)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกพระสันตะปาปาเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.985 มรณะในเดือนมีนาคม ค.ศ.996 พระองค์ทรงใช้อำนาจในทางที่ผิดเพราะโมหะ โลภหลง จึงถูกบังคับให้หนีไปอยู่เมืองทัสคานีองค์ที่ 138
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 5 (St. Gregory V ค.ศ. 996-999)
เกิดในเมืองแซกโซนี่ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.996
มรณะเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.999 เกรกอรี่ตั้งพิธีระลึกถึงผู้ตายขึ้น
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10009
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พุธ มี.ค. 18, 2015 11:46 pm

ตั้งแต่ ค.ศ. 1000 ถึง ค.ศ. 1249

องค์ที่ 139
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวสเตอร์ ที่ 2 (St. Sylvester II ค.ศ. 999-1003)
เกิดในเมืองโอแวร์เญอะ ในฝรั่งเศส ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 2 เมษายน
ค.ศ.999 มรณะเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.1003 พระองค์มีวัฒนธรรมสูง นำตัวเลขอาราบิกมาใช้องค์ที่ 140
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 17 (St. Jonh XVII ค.ศ.1003)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกพระสันตะปาปาเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.1003 มรณะในเดือนธันวาคม ค.ค.1003 พระองค์ได้รับเลือกในช่วงที่ ออตโต ที่ 3 ของเยอรมันสิ้นพระชนม์ แล้วเกิดระส่ำระสายอย่างหนัก


องค์ที่ 141

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 18 (St. John XVIII ค.ศ.1004-1009)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1004 มรณะในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1009
ทรงเผยแผ่ความเชืี่อของคริสตชนด้วยความศรัธทาแรงกล้า ในหมู่ผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าองค์ที่ 142
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซอร์จีอุส ที่ 4 (St. Sergius IV ค.ศ.1009-1012)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม ค.ศ.1009 มรณะเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
ค.ศ.1012 พระองค์ทรงพยายามลดการผิดศีลธรรมในหมู่พระสังฆราช และลดอำนาจของพระสงฆ์
เจ้าอาวาส แต่ไม่ได้ผลองค์ที่ 143
สมเด็จพระสันตะปาปานักเบเนดิก ที่ 8 (St.. Benedict VIII ค.ศ.1012-1024)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.1012 มรณะเมื่อวันที่ 9 เมษายน
ค.ศ.1024 ทรงออกกฎหมายห้ามมีการซื้อขายตำแหน่งหรือของศักดิ์สิทธิ์ และการต่อสู้ตัวต่อตัว
เพื่อประหารคู่ต่อสู้ทรงบัญชาว่าสงฆ์ต้องไม่แต่งงานองค์ที่ 144
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 19 (St. John XIX ค.ศ.1024-1032)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1024 มรณะในปี
ค.ศ.1032 กวีโด ดาแรสโซ ผู้คิดค้นโน้ตดนตรี 7 ตัว ชื่อโน้ต เหล่านี้เป็นพยางค์ชุดแรกของ
บทเพลงสดุดีองค์ที่ 145 (รอบที่ 1)
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 9 (St. Benedict IX ค.ศ.1032-1044)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาในปี ค.ศ.1032 เมื่อวัย 12 ปี ในที่สุด
พระองค์ทรงลี้ภัยในอารามฤาษีที่กร๊อตตาเฟราต้า พระองค์ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาถึงสามครั้งองค์ที่ 146

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวสเตอร์ ที่ 3 (St. Sylvester III ค.ศ.1045)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1045 มรณะวันที่ 10 กุมภาพันธ์
ค.ศ.1045 แม้จะมีการโต้แย้งมากมายพระศาสนจักรก็ยอมรับพระองค์เป็นพระสันตะปาปา
ตามกฏหมายองค์ที่ 147 (รอบที่ 2)
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 9 (St. Benedict IX ค.ศ.1045)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ปีค.ศ.1045 ทรงสละ
บัลลังก์ วันที่ 1 พฤษภาคม ปีเดียวกัน ทรงถูกบังคับให้สละตำแหน่งหลังจากที่อยู่ในตำแหน่งเพีียง
20 วัน เพราะมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงองค์ที่ 148
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 6 (St. Gregory VI ค.ศ.1045-1046)
เกิดในกรุุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.1045 มรณะเมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1046 พระองค์เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่จัดตั้งกองทัพพระสันตะปาปาขึ้นองค์ที่ 149
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเคลเมนต์ ที่ 2 (St. Clement II ค.ศ.1046-1047)
เกิดในซักซอนี ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.1046 มรณะเมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ.1047 ทรงปราบพระสังฆราชอริเบิร์ตแห่งมิลานที่ต่อต้านพระองค์สำเร็จ
ทรงแต่งตั้ง วีโบราตา มรณสักขีชาวฮังการีขึ้นเป็นนักบุญองค์ที่ 150 (รอบที่ 3)
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 9 (St. Benedict IX ค.ศ.1047)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.1047
พระองค์ทรงสละบัลลังก์ เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม ค.ศ.1048 พระองค์กลับใจจากการมีชีวิตที่วุ่นวาย
มาเป็นนักบวชในอารามนักบุญบาซิลองค์ที่ 151
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดามาซุส ที่ 2 (St. Damasus II ค.ศ.1048)
เกิดในเมืองบาวาเรีย ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม ค.ศ.1048
มรณะ วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1048 พระสังฆราชแห่งลีอองส์ปฏิเสธมงกุฏพระสันตะปาปา
พระองค์ลาเกษียณไปอยู่ปาเลสตรินาและได้มรณะที่นั่นองค์ที่ 152
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 9 (St. Leo IX ค.ศ.1049-1054) ฉลอง 19 เมษายน
เกิดในเมืองลอเรน ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.1049 มรณะ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1057 ได้รับเลือกอย่างเสรีจากคณะสงฆ์และประชาชนโรม ทรงปรารถนา
จะเสด็จพระบาทเปล่าเข้าไปอันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการถ่อมพระองค์องค์ที่ 153

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิกเตอร์ ที่ 2 (St. Victor II ค.ศ.1055-1057)
เกิดในเมืองบาวาเรีย ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1055 มรณะ
วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1057 ทรงทำตามมาตรฐานที่ผู้ดำรงตำแหน่ง ก่อนพระองค์วางไว้
ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำให้พระศาสนจักรรุ่งเรืององค์ที่ 154
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 9 (St. Stephen IX ค.ศ.1057-1058)
เกิดในเมืองลอเรน ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.1057 มรณะ
วันที่ 29 มีนาคม ค.ศ.1058 พระองค์ทรงห้ามญาติทางสายเลือดแต่งงานกันองค์ที่ 155
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญนิโคลัส ที่ 2 (Nicholas II ค.ศ.1058-1061)
เกิดในเมืองบอร์โกญา ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 24 มกราคม ค.ศ.1059 มรณะ
วันที่ 27 กรฎาคม ค.ศ.1061 มีการห้ามพระสังฆราชประกอบพิธีกรรม เช่น อภิเษกกษัตริย์ โดย
ไม่ได้้รับอนุญาตจากพระสันตะปาปาองค์ที่ 156
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (St. Alexander II ค.ศ.1061-1073)
เกิดในเมืองมิลาน ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1061 มรณะวันที่ 21
เมษายน ค.ศ.1073 ทรงสนพระทัยในศาสนา มากกว่าการเมือง ทรงปฎิรูปคณะสงฆ์ในฝรั่งเศสองค์ที่ 157
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 7 (St. Gregory VII ค.ศ.1073-1085)
เกิดในเมืองทัสคานี่ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 22 เมษายน ค.ศ.1073 มรณะวันที่ 25
พฤษภาคม ค.ศ.1085 พระองค์ทรงเรียกประชุมสังคายนาออกโองการว่า “พระสันตะปาปาเท่านั้น
ที่เป็นสากล ไม่มีผู้ใดอาจตัดสินพระองค์ได้”องค์ที่ 158
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีวิกเตอร์ ที่ 3 (Bl. Victor III ค.ศ.1086-1087)
(ฉลอง 16 กันยายน) เกิดที่เมืองมองเตคาสซิโน ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 24
พฤษภาคม ค.ศ.1086 มรณะวันที่ 16 กันยายน ค.ศ.1087 หลังจากได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา
ได้สี่วันได้หนีไปอยู่เมืองมองเตคาสซิโน
องค์ที่ 159
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอูรบัน ที่ 2 (ฺBl. Urban II ค.ศ.1088-1099)
เกิดในประเทศฝรั่งเศส ได้รับเลือกพระสันตะปาปา วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.1088 มรณะวันที่ 29
กรกฎาคม ค.ศ.1099 เนื่องจากโรมตกอยู่ในอำนาจของคลีเมนต์ ที่ 3 ผู้เป็นปรปักษ์กับพระสันปาปา
จึงทรงตั้งธรรมเนียม “พักรบ” ขึ้น เพื่อฝังผู้ที่เสียชีวิตองค์ที่ 160
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปัสกัล ที่ 2 (St. Paschal II ค.ศ.1099-1118)
เกิดในเมืองไบดา (ราเวนนา) ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.1099
มรณะ วันที่ 21 มกราคม ค.ศ.1118 การต่อสู้เพื่อความเป็นใหญ่ระหว่างพระสันตะปาปาและ
จักรพรรดิทำให้พระองค์ต้องการถูกเนรเทศ


องค์ที่ 161
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเจลาซีอุส ที่ 2 (St. Gelasius ค.ศ.1118-1119)
เกิดในเมืองกาเอตา ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 10 มีนาคม ค.ศ.1118 มรณะ
วันที่ 28 มกราคม ค.ศ.1119 หลังจากที่พระองค์ถูกโจมตีในพระวิหารลาเตรัน พระองค์ก็ถูกจองจำ
โดย เชนีโอ ฟรังยีปา ที่เป็นกบฎองค์ที่ 162

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญกัลลิสตุส ที่ 2 (St. Callistus II ค.ศ.1119-1124)
เกิดในเมืองเบอร์กันดี ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1119
มรณะวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ.1124 ได้มีการตกลงกันที่เมืองเวอร์ม ยอมรับว่าพระสันตะปาปามีสิทธิ
แต่งตั้งพระสังฆราชองค์ที่ 163

สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 2 (Pope Honorius II ค.ศ.1124-1130)
เกิดที่เมืองฟีอาญาโน ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 21 กันยายน ค.ศ.1124 มรณะ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1130 ในด้านความสัมพันธ์ทรงผูกมิตรกับแทบทุกราชสำนักในยุโรป เพื่อ
จะสู้รบกับพวกซาราเซน
องค์ที่ 164
สมเด็จพระสันตะปาปาิอินโนเซนต์ ที่ 2 (Pope Innocent II ค.ศ.1130-1143)
เกิดในโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1130 มรณะ
วันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1143 พระองค์เกือบจะไม่ได้รับเลือกเพราะถูกบังคับให้หนีออกจากโรม
องค์ที่ 165
สมเด็จพระสันตะปาปาิ้เซเลสทีน ที่ 2 (Pope Celestine II ค.ศ. 1143-1144)
เกิดในเมืองคาสเตลโล ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1143 มรณะ
วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.114 ด้วยความช่วยเหลือของนักบุญเบอร์นาร์ด พระองค์ทรงพยายามยุติ
สงครามระหว่างสก็อตแลนด์และอิงแลนด์
องค์ที่ 166
สมเด็จพระสันตะปาปาิลูซิอุส ที่ 2 (Lucius II ค.ศ.1144-1145)
เกิดในเมืองโบโลญา ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.1144 มรณะ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1145 พระองค์ขึ้นปกครองในระหว่างที่อาร์โนลด์ แห่งเบรสเซียก่อนให้
เกิดระส่ำระสาย
องค์ที่ 167
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศียูจีนี ที่ 3 (Bl. Eugene III ค.ศ. 1145-1153)
(ฉลอง 8 กรกฎาคม)
เกิดในเมืองมองเตแม็กโน (ปิซา) ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 18 ค.ศ.1145
มรณะวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.1153 พระองค์ทรงตั้งคณะพระคาร์ดินัลขึ้นครบทุกตำแหน่งองค์ที่ 168
สมเด็จพระสันตะปาปา อานัสตาซิอุส ที่ 4 (Pope Anastasius VI ค.ศ.1153-1154)
เกิดในกรุุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ.1153 มรณะเมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1154 ทรงมีพระคาร์ดินัลนิโคลัส เบรกสเปียร์ เป็นที่ปรึกษา พระองค์ประสบ
ความสำเร็จ นำความสงบมาสู่เขตปกครององค์ที่ 169
สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 4 (Pope Adrian IV ค.ศ. 1154-1159)
เกิดในเมืองแลงเลย์ (ประเทศอังกฤษ) ได้รับเลือกพระสันตะปาปา วันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.1154
มรณะวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.1159 ทรงเป็นผู้พากเพียรปกป้องความเป็นผู้นำของสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 170
สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 (Pope Alexander III ค.ศ.1159-1181)
เกิดในเมืองเซียนนา ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 20 กันยายน ค.ศ.1159 มรณะ
วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.1181 พระองค์ทรงเรียกประชุมสภาสังคายนา ครั้งที่ 11องค์ที่ 171
สมเด็จพระสันตะปาปาลูชิอุส ที่ 3 (Pope Lucius III ค.ศ.1181-1185)
เกิดในเมืองลูกกา ได้รับเลือกพระสันตะปาปา วันที่ 6 กันยายน ค.ศ.1181 มรณะวันที่ 25
กันยายน ค.ศ.1185 ทรงรีบเร่งจัดทำ “ธรรมนูญ” ให้เข้ารูปเข้ารอย ทรงชักชวนผู้มีอำนาจให้ใช้อาวุธปราบคนสอนนอกรีตองค์ที่ 172
สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 3 (Pope Urban III ค.ศ.1185-1187)
เกิดในเมืองมิลาน ได้รับเลือกพระสันตะปาปา วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.1185 มรณะวันที่ 20
ตุลาคม ค.ศ.1187 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสันตะปาปาในเมืองเวโรนา และที่นั่นเองพระองค์
สถาปนาศาลของพระสันตะปาปาขึ้น
องค์ที่ 173
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 8 (Pope Gregory VIII ค.ศ.1187)
เกิดในเมืองเบเนเวนโต ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.1187 มรณะ
วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1187 พระองค์ทรงช่วยคริสตชนที่อยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทุกทางองค์ที่ 174
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 3 (Pope Clement III ค.ศ.1187-1191)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1187 มรณะ
ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1191 พระองค์นำสันติภาพมาสู่โรมสำเร็จหลังจาก 60 ปี ที่บรรดาพระสันตะปาปา ถููกบังคับให้อยู่นอกกรุงโรมองค์ที่ 175
สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีน ที่ 3 (Pope Celestine III ค.ศ.1191-1198)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 14 เมษายน ค.ศ.1191 มรณะวันที่ 8
มกราคม ค.ศ.1198 พระองค์ทรงสนับสนุนว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะมาลบล้างได้
องค์ที่ 176
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 3 (Pope Innocent III ค.ศ.1198-1216)
เกิดในเมืองอากาญี ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1198 มรณะ
วันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.1216 เป็นผู้ที่มีลักษณะดีและมีอิทธิพลมาก ทรงสถาปนาอำนาจชั่วคราวขึ้น
ภายในรัฐต่างๆ ของพระสันตะปาปาองค์ที่ 177
สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 3 (Pope Honorius III ค.ศ.1216-1227)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะุปาปา วันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1216 มรณะวันที่ 18
มีนาคม ค.ศ.1227 ทรงกำหนดสิทธิของพระสันตะปาปาและระบุพิธีการเลือกอย่างละเอียดองค์ที่ 178
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 9 (Pope Gregory IX ค.ศ.1227-1241)
เกิดในเมืองอากาญี ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 21 มีนาคม ค.ศ.1127 มรณะ
วันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.1241 พระองค์ทรงจัดให้มีการสอบสวนหาความผิดในคดีศักดิ์สิทธิ์ทรงเห็นดี
ให้จัดรวบรวมบทสวดทำวัตรองค์ที่ 179
สมเด็จพระสันตะปาปาเซแลสติน ที่ 4 (Pope Celestine IV ค.ศ.1241)
เกิดในเมืองมิลาน ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1241 มรณะวันที่ 10
พฤศจิกายน ค.ศ.1241 บรรดาพระคาร์ดินัลไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องจะเลือกใครขึ้นดำรง
ตำแหน่งพระสันตะปาปา จากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำว่า “ที่ประชุมลับ” (Conclave)
องค์ที่ 180
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 4 (Pope Innocent IV ค.ศ.1243-1254)
เกิดในเมืองเจนัว ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1243 มรณะวันที่ 7
ธันวาคม ค.ศ.1254 พระองค์เป็นนักกฎหมายพระศาสนจักรที่เก่งกาจทรงตั้งวันฉลองแม่พระเสด็จ
เยี่ยมนางเอลีซาเบธ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10009
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พุธ มี.ค. 18, 2015 11:50 pm

ตั้งแต่ ค.ศ. 1254 จนถึง ค.ศ. 1492

องค์ที่ 181

สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 4 (Pope Alexander IV ค.ศ.1254-1261)
เิกิดในเมืองอากาญี ได้รับเลือกพระสันตะปาปา วันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.1254 มรณะวันที่ 25
พฤษภาคม ค.ศ.1261 พระองค์ทรงสถาปนานักบุญแคลร์ขึ้นเป็นนักบุญและยืนยันว่ารอยแผล
ศักดิ์สิทธิ์ ของนักบุญฟรันซิสเป็นความจริงองค์ที่ 182
สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 4 (Pope Urban IV ค.ศ.1261-1264)
เกิดในเมืองไทรส์ (ประเทศฝรั่งเศส) ได้รับเลือกพระสันตะปาปา วันที่ 4 กันยายน ค.ศ.1261
พระองค์มรณะวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1264 ทรงตั้งวันฉลอง “พระคริสตกายา” 60 วันหลังปัสกาองค์ที่ 183
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 4 (Pope Clement IV ค.ศ.1265-1268)
เกิดในเมืองแซงจีลส์ ประเทศฝรั่งเศส ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 15 กุมภาพันธ์
ค.ศ.1265 มรณะวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.1268 แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้โรมและเนเปิลส์พ้นการยึดครอง
ไปได้ ทรงอยู่และมรณะในเมืองวีแตร์โบองค์ที่ 184
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีเกรโกรี ที่ 10 (Bl.Gregory X ค.ศ.1271-1276)
(ฉลอง 11 มกราคม) เกิดที่เมืองเปียเชนซา ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 27 มีนาคม
ค.ศ.1272 มรณะวันที่ 10 มกราคม ค.ศ.1276 พระองค์เรียกประชุมสภาสังคายนาครั้งที่ 14องค์ที่ 185
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอินโนเซนต์ ที่ 5 (Bl. Innocent V ค.ศ.1276)
(ฉลอง 22 มิถุนายน) เกิดที่เมืองซูทรอน (ซาวอย) ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 22
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1276 มรณะวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ.1276 ได้รับการบังคับให้ที่ประชุมลับอยู่
ุ่แยกกันอย่างสิ้นเชิงที่ประชุมจึงได้เลือกพระองค์เป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 186
สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 5 (Pope Adrian V ค.ศ.1276)
เกิดที่เมืองเจนัว ได้รับเลือกพระสันตะปาปา วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1276 มรณะวันที่ 18
สิงหาคม ค.ศ.1276 ไม่ได้รับการอภิเษก พระองค์ทรงจัดกฎหมายสงฆ์ให้เข้าระเบียบและงดใช้
หลักเกณฑ์ ของบุญราศีเกรกอรี ที่ 10 ในเรื่องการประชุมลับองค์ที่ 187
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 21 (Pope John XXI ค.ศ.1276-1277)
เกิดในประเทศโปรตุเกส ได้รับเลือกพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.1276
มรณะ วันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ.1277 พระองค์ได้รับคำสัญญาจากอััลฟอนโซ ที่ 2 ของโปรตุเกสว่า
วัดต่างๆ และรายได้ของวัดจะได้รับการยกเว้นในอาณาจักรองค์ที่ 188

สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 3 (Pope Nicholas III ค.ศ.1277-1280)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกพระสันตะปาปา วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.1277 มรณะวันที่ 22
สิงหาคม ค.ศ.1280 พระองค์เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่ประทับอยู่ในกรุงวาติกันอย่างถาวร
พระองค์ทรงเริ่มออกแบบอุทยานที่มีชื่อเสียงองค์ที่ 189
สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 4 (Pope Martin IV ค.ศ.1281-1285)
เกิดในฝรั่งเศส ได้รับเลือกพระสันตะปาปาวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1281 มรณะวันที่ 28
มีนาคม ค.ศ.1285 พระองค์พยายามให้กษัตริย์และเจ้านายสมัยนั้นสามัคคีกัน โดยรวมกันทำการกุศลองค์ที่ 190
สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 4 (Pope Honorius IV ค.ศ.1285-1287)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกพระสันตะปาปาวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ.1285 มรณะวันที่ 3
เมษายน ค.ศ.1287 ทรงจัดระเบียบในรัฐของสันตะสำนัก ทรงส่งเสริมมหาวิทยาลัยของปารีส
เป็นอย่างมากองค์ที่ 191
สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 4 (Pope Nicholas ค.ศ.1288-1292)
เกิดในเมืองอาส์โกลี ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1288 มรณะ
วันที่ 4 เมษายน ค.ศ.1292 ทรงทำให้ราชสำนักโปรตุเกส กลับมีระเบียบตามเดิม พระองค์ทรง
ส่งเสริมการศึกษา ให้ก้าวหน้าไปองค์ที่ 192
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซเลสทีน ที่ 5 (St. Celestine V ค.ศ.1294)
ฉลอง 19 พฤษภาคม เกิดในเมืองอีแซรเนีย ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 29 สิงหาคม
ค.ศ.1294 พระองค์เป็นคนที่เรียบง่าย ซื่อสัตย์อยู่ในศีลในธรรมอย่างยิ่งองค์ที่ 193
สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 8 (Pope Boniface VIII ค.ศ.1294-1303)
เกิดในเมืองอานาญี ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.1294 มรณะ
วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.1303 พระองค์่ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์เป็นปีแรก (ปีค.ศ.1300) และ
ออกประกาศิตว่าใ่ห้มีปีศักดิ์สิทธิ์ทุก 100 ปีองค์ที่ 194
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีเบเนดิก ที่ 11 (Bl. Benedict XI ค.ศ.1303-1304)
ฉลอง 7 กรกฎาคม เกิดที่เมืองเตรวีโซ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.1303
มรณะวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1304 ทรงระงับข้อโต้เถียงที่ยุ่งยากที่มีกับอา่ณาจักรฝรั่งเศส
ทรงถูกพวกกบฏเบียดเบียนอย่างสาหัสองค์ที่ 195
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 5 (Pope Clement V ค.ศ.1305-1314)
เกิดที่เมืองวีลังโดร ได้รับการเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1305
มรณะวันที่ 20 เมษา่ยน ค.ศ.1314 ได้รับอภิเษกที่เมืองลีอองส์ ทรงเรียกประชุมสภาสังคายนา
ครั้งที่ 15 ทรงตั้งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดขึ้นองค์ที่ 196

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 22 (Pope John XXII ค.ศ.1316-1334)
เกิดในเมืองดาฮอร์ ประเทศฝรั่งเศส ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
ค.ศ.1316 มรณะวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ.1334 ได้รับเลือกที่เมืองลีอองส์ พระองค์ทรงตั้งวันฉลอง
พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
องค์ที่ 197
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กที่ 12 (Benedict XII ค.ศ. 1334- 1342)
เกิดในเมืองซาแวร์เดิง ( ประเทศฝรั่งเศส) ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1335
มรณะวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1342 ฟิลิปที่ 6 บังคับให้พระองค์อยู่ในฝรั่งเศส พระองค์ทรงเข้าแทรกแซงในกิจการงานของโรมด้วย
องค์ที่ 198

สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 6 (Clement VI ค.ศ. 1342- 1352)
เกิดในเมืองโมมองต์ (ประเทศฝรั่งเศส) ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1342
และมรณะวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1352
ทรงลดช่วงระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์จาก 100 ปี เป็น 50 ปี

องค์ที่ 199
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 6 (Innocent VI ค.ศ. 1352- 1362)
เกิดในเมืองแบร์ซามองต์ (ประเทศฝรังเศส) ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1352
มรณะวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1362 พระองค์ทรงรับคำสั่งให้พระคาดินัลอัลบอร์นอซ ชาวสเปนฟื้นฟูระเบียบในรัฐต่างๆของพระสันตะปาปา
องค์ที่ 200
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอูรบัน ที่ 5 (BI. Urban V ค.ศ. 1362- 1370)
เกิดในประเทศฝรั่งเศส ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1362
มรณะวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1370 พระองค์ทรงนำตำแหน่งพระสันตะปาปากลับมาสู่โรมหลังจากเกิดยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบอยู่สามปี


องค์ที่ 201

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่ 11 (Gregory XI ค.ศ. 1370- 1378)
เกิดในเมืองโมมองต์ (ประเทศฝรั่งเศส) ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา
เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1371 มรณะวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1378
พระองค์ทรงนำสันตะสำนักกลับมาไว้ที่กรุงโรม

องค์ที่ 202
สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 6 ( Urban VI ค.ศ. 1378- 1389)
เกิดในเมืองเนเปิลส์ ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1378
มรณะเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1389 ได้มีการประชุมเลือกตั้งพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงวาติกัน

องค์ที่ 203
สมเด็จพระสันตะปาปาบอนีฟาสที่ 9 (Boniface IX ค.ศ. 1389-1404)
เกิดในเมืองเนเปิลส์ ได้รับเลือกในเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1389
มรณะวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1404
พระองค์ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 3 และที่ 4 (ปี ค.ศ. 1390, 1400)

องค์ที่ 204
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 7 (Innocent VII ค.ศ. 1404-1406)
เกิดในเมืองซุลโมนา ได้รับเลือกวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1404
มรณะวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1406
เป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมสูง ทรงขยายสาขาภาษากรีกและสาขาการแพทย์

องค์ที่ 205
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 (Gregory XII ค.ศ. 1406-1415)
เกิดในเมืองเวนิส ได้รับเลือกวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1406
มรณะวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1417 ทางตะวันตกแยกตัวออกจากพระศาสนจักรกรุงโรม มาถึงจุดที่มีข้อเรียกร้องร่วมสมัยสามประการให้พระสันตะปาปาต้องเชื่อฟัง

องค์ที่ 206
สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5 (Martin V ค.ศ. 1417-1431)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1417
มรณะวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1431
พระองค์ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 5 ( ค.ศ. 1423)

องค์ที่ 207
สมเด็จพระสันตะปาปายูจีน ที่ 4 (Eugene IV ค.ศ. 1431-1447)
เกิดในเมืองเวนิส ได้รับเลือกวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1431
มรณะวันที่ 23 กุภาพันธ์ ค.ศ. 1447 พระองค์ทรงเรียกประชุมสภาสังคายนาครั้งที่ 17
ที่เมืองบาเซลแต่มีความกลัวจึงย้ายครั้งแรกไปสู่เมืองเฟอราราแล้วย้ายไปเมืองฟลอเรนซ์


องค์ที่ 208
สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลาส ที่ 5 (Nicholas V ค.ศ. 1447-1455)
เกิดที่เมืองสวิซเซรา ได้รับเลือกวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1447
มรณะวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1455 พระองค์ทรงเริ่มสร้างมหาวิหารนักบุญเปโตร และทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที 6 (ปี ค.ศ. 1450)

องค์ที่ 209
สมเด็จพระสันตะปาปาคาลิกซ์ตุส ที่ 3 (Callistus III ค.ศ. 1455-1458)
เกิดในเมืองจาติวา (ประเทศสเปน) ได้รับเลือกวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1455
มรณะวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1458 ทรงให้ทั่วโลกตีระฆังในเวลาเที่ยงทุกวัน

องค์ที่ 210
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 2 (Pius II ค.ศ. 1458-1464)
เกิดที่เมืองเซียนนา ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1458
มรณะวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1464

องค์ที่ 211
สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 2 (Paul II ค.ศ. 1464-1471)
เกิดในเมืองเวนิส ได้รับเลือกวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1464
มรณะวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1471 พระองค์ทรงลดช่วงระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์ลงจนถึง 25 ปี

องค์ที่ 212
สมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตุส ที่ 4 ( Sixtus IV ค.ศ. 1471-1484)
เกิดในเมืองซาโวน่า ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1471
มรณะวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1484 ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 7 (ปี 1475) และให้ฉลองต่อจนถึงวันปัสกาปี ค.ศ. 1476

องค์ที่ 213
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 8 ( Innocent VIII ค.ศ. 1484-1492)
เกิดในเมืองเจนัว ได้รับเลือกวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1484
มรณะวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1492 ทรงทำงานใหญ่ช่วยให้รัฐต่างๆของคาทอลิกสงบ พระองค์ไม่ยอมผ่อนปรนทรงต่อสู้การค้า


องค์ที่ 214
สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 6 (Alexander VI ค.ศ. 1492-1503)
เกิดในเมืองจาติวา (สเปน) ได้รับเลือกวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1492
มรณะวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1503 ทรงจัดฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 8 (ปี ค.ศ. 1500) ระหว่างสันตะสมัยของพระองค์
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10009
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พุธ มี.ค. 18, 2015 11:54 pm

ตั้งแต่ ค.ศ. 1503 จนถึง ค.ศ. 1750

องค์ที่ 215
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่3 (Pius III ค.ศ. 1503)
เกิดในเมืองเซียนนา ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1503
มรณะวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1503 เนื่องจากสุขภาพไม่ดีพระองค์ทรงรับเลือกเป็นพระสันตะปาปาหลังจากถูกชักชวนอยู่นาน

องค์ที่ 216
สมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียส ที่ 2 ( Julius II ค.ศ. 1503-1513)
เกิดในเมืองซาโวนา ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1503
มรณะวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1513 ทรงเรียกประชุมสภาสังคายนาครั้งที่ 18 ทรงสร้างมหาวิหารนักบุญเปโตรจนสำเร็จสมบูรณ์

องค์ที่ 217
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 10 (Leo X ค.ศ. 1513-1521)
เกิดในเมืองฟลอเรนซ์ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1513 มรณะวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1521 พระองค์มีส่วนช่วยตั้งโรงจำนำเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

องค์ที่ 218
สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียน ที่ 6 (Adrian VI ค.ศ. 1522-1523)
เกิดในเมืองอูเทร็ซ์ท (ประเทศฮอลแลนด์) ได้รับเลือกโดยไม่รู้ตัวเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1522 เมื่อเป็นพระสังฆราชแห่งทอร์โทนา และมรณะวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1523

องค์ที่ 219

สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ ที่ 7 ( Clenment VIII ค.ศ. 1523-1534)
เกิดในเมืองฟลอเรนซ์ ได้รับเลือกวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1523
มรณะวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1534 ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 9 (ปี ค.ศ. 1525)

องค์ที่ 220
สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 3 (Paul III ค.ศ. 1534- 1549)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1534
มรณะวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1549 พระองค์ทรงเรียกประชุมสภาสังคายนาครั้งที่ 19


องค์ที่ 221
สมเด็จพระสันตะปาปายูลส์ ที่ 3 ( Julius III ค.ศ. 1550-1555)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1550 มรณะวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1555 พระองค์ทรงขัดขวางหลักคำสอนของลูเธอร์
ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 10 (ปี ค.ศ. 1550)องค์ที่ 222
สมเด็จพระสันตะปาปามาร์แชลลุส ที่ 2 ( Marcellus II ค.ศ. 1555)
เกิดที่เมืองมอนเตบูลซิอาโน ได้รับเลือกวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1555
มรณะวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1555
ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่ใช้นามนักบุญที่ตั้งให้เมื่อล้างบาป

องค์ที่ 223
สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 4 (Paul IV ค.ศ. 1555-1559)
เกิดในกรุงเนเปิลส์ ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1555
มรณะวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1559 พระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการสอบสวนหาความผิดเพื่อแก้ไขให้ศีลธรรมดีขึ้น ทรงคัดค้านคำสอนผิดของลูเธอร์

องค์ที่ 224
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 4 ( Pius IV ค.ศ. 1559-1565)
เกิดในเมืองมิลาน ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1560
และมรณะวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1565
ทรงเปิดสังคายนาแห่งเทร้นท์ใหม่อีก และทรงนำพระสังคายนาให้ประสบผลสำเร็จ


องค์ที่ 225

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปีโอ ที่ 5 (St. Pius V ค.ศ. 1566-1572)
เกิดในเมืองบอสโก ได้รับเลือกวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1566
และมรณะวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1572
เพื่อไม่ให้คำสอนผิดแพร่ระบาดไป พระองค์ทรงส่งเสริมให้คนทั้งหลายมีวัฒนธรรม

องค์ที่ 226

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่ 13 (Gregory XIII ค.ศ. 1572-1585)
เกิดในเมืองโบโลญา ได้รับเลือกวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1572
มรณะวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1585 พระองค์ทรงเปิดสามเณราลัยในกรุงเวียนนา
กรุงปร๊าก เกรทซ์ และญี่ปุ่น ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 11 (ปี ค.ศ. 1575)

องค์ที่ 227
สมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตุส ที่ 5 (Sixtus V ค.ศ. 1585-1590)
เกิดในเมืองกร๊อตตัมมาเร ได้รับเลือกวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1585
มรณะวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1590
พระองค์ทรงเป็นคนเอาจริงเอาจัง ได้ปฏิรูปพระศาสนจักร
องค์ที่ 228
สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 7 (Urban VII ค.ศ. 1590)
เกิดในโรม รับเลือกวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1590
มรณะวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1590 ทรงกอปรไปด้วยคุณธรรมและมีจิตเมตตา

องค์ที่ 229
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่14 (Gregory XIV ค.ศ. 1590-1591)
เกิดที่เมืองเกรโมนา ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1590 มรณะวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1591 พระองค์ทรงเป็นคนตรงและถือสันโดษ

องค์ที่ 230
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 9 (Innocent IX ค.ศ. 1591)
เกิดในเมืองโบโลญา ได้รับเลือกวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1591
มรณะอย่างฉับพลันในวันที่ 30 ธันวาคมค.ศ. 1591 พระองค์ทรงจำกัดโรคร้ายระบาดเป็นผลสำเร็จและต่อสู้กับโจรและกลุ่มแตกแยกภายในประเทศประสบความสำเร็จ

องค์ที่ 231

สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ ที่ 8 ( Clement VIII ค.ศ. 1592-1605)
เกิดในเมืองฟลอเรนซ์ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1592 มรณะวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1605 พระทำให้ประเทศฝรั่งเศสและสเปนสงบลงได้ ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 12 (ปี ค.ศ. 1600) ทรงตั้งการสวดภาวนา 40 ชั่วโมง

องค์ที่ 232
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 11 (Leo XI ค.ศ. 1605)
เกิดในเมืองฟลอเรนซ์ ได้รับเลือกวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1605
มรณะวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1605 พระองค์ทรงมีพระทัยเอื้ออารี ระหว่างเข้าขบวนแห่ไปสู่อาสนวิหารประจำสังฆมลฑลของพระองค์ พระองค์ทรงประชวรแล้วมรณะ

องค์ที่ 233
สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 5 (Paul V ค.ศ. 1605-1621)
เกิดในโรม ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1605
มรณะวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1621 ทรงผูกสัมพันธ์ไมตรีกับ ไมเคิล โรมานอฟ แห่งรัสเซีย ทรงวิงวอนบรรดาชาติที่เจริญแล้วให้เข้าแทรกแซงและป้องกันคริตชนในญี่ปุ่นและจีนไม่ให้ถูกเบียดเบียน


องค์ที่ 234
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่ 15 (Gregory XV ค.ศ. 1621-1623)
เกิดในเมืองโบโลญา ได้รับเลือกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1621
มรณะวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1623 ทรงให้กำลังใจชาวไอริชและช่วยเหลือคาทอลิกในฝรั่งเศสให้กลับสู่สภาพดี ทรงสนพระทัยงานแพร่ธรรมมาก

องค์ที่ 235

สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 8 (Urban VIII ค.ศ. 1623-1644)
เกิดในเมืองฟลอเรนซ์ ได้รับเลือกวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 1623
มรณะวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1644 พระองค์ทรงดำเนินงานต้นฉบับศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับพระสันตะปาปา หนังสือทำวัตร กาลิเลโอ กาลิเลอี ถูกลงโทษระหว่างสันตะสมัยของพระองค์

องค์ที่ 236
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 10 ( Innocent X ค.ศ. 1644-1655)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1644
มรณะวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1655 พระองค์ทรงแนะนำซาร์แห่งรัสเซียอเล็กซิส ที่ 1 ให้ปล่อยพวกข้ารับใช้พวกเกล็บให้เป็นอิสระ พระองค์ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 14 (ปี ค.ศ. 1650)

องค์ที่ 237
สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 7 (Alexander VII ค.ศ. 1655-1667)
เกิดในเมืองเซียนนา ได้รับเลือกวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1655
มรณะวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1667 พระองค์ทรงใช้อำนาจทุกวิถีทางป้องกันไม่ให้ลัทธิโปรเตสแตนต์แพร่หลายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิตาลีและอังกฤษ

องค์ที่ 238
สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ ที่9 (Clement IX ค.ศ. 1667-1669)
เกิดในเมืองปิสตอยเอ ได้รับเลือกวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1667
มรณะวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1669 ทรงทำหน้าที่เป็นคนกลางติดต่อระหว่างฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ และฮอลแลนด์ เรียกกันว่า สันติภาพคลีเมนติน

องค์ที่ 239
สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ ที่ 10 (Clement X ค.ศ. 1670-1676)
เกิดในกรุงโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1670
มรณะวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1676 ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 15 (ปี ค.ศ. 1675)

องค์ที่ 240
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอินโนเซนต์ ที่ 11 (BI. Innocent XI ค.ศ. 1676-1689)
เกิดในเมืองโคโม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1676
มรณะวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1689
พระองค์ทรงตั้งงานฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีย์
องค์ที่ 241
สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 8 (Alexander VIII ค.ศ. 1689-1691)
เกิดในเมืองเวนิส ได้รับเลือกวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1689
มรณะวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1691 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 กษัตริย์ฝรั่งเศสเข้าแทรกแซง
การเลือกตั้ง แต่แล้วก็ได้ตกลงกันได้ในปัญหาสี่ข้อที่เรียกกันว่า “ เสรีภาพของฝรั่งเศสโบราณ”

องค์ที่ 242

สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 12 (Innocent XII ค.ศ. 1691-1700)
เกิดในเมืองเนเปิลส์ ได้รับเลือกวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1691
มรณะวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1700 พระองค์ทรงบัญชาให้พระสงฆ์สวมเสื้อหล่อทุกวันและมีการฟื้นฟูจิตใจเป็นช่วงๆ ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 16 (ปี ค.ศ. 1700)


องค์ที่ 243
สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ ที่ 11 (Clement XI ค.ศ. 1700-1721)
เกิดในเมืองอูร์บิโน ได้รับเลือกวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1700
มรณะวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1721 ทรงปิดปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 16 (ปี ค.ศ. 1700)


องค์ที่ 244
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 13 (Innocent XIII ค.ศ. 1721-1724)
เกิดในโรม ได้รับเลือกวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1721
มรณะวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1724 พระองค์ทรงยืนยันโองการ พระบุตรแต่องค์เดียว (Unigenitus) ของพระสันตะปาปาแก่คณะสงฆ์ฝรั่งเศสที่ไม่ยอมรับ

องค์ที่ 245
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊ก ที่ 13 (Benedict XIII ค.ศ. 1724-1730)
เกิดในกราวินาดิ พูลลิเอ ได้รับเลือกวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1724
มรณะวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1730 พระองค์ทรงแต่งตั้งนักบุญหลุยส์ กองซาก้า และนักบุญสแตนิเลาส์ ผู้อุปถัมภ์ประเทศโปแลนด์ขึ้นเป็นนักบุญ

องค์ที่ 246
สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ ที่ 12 (Clement XII ค.ศ. 1730-1740)
เกิดในเมืองฟลอเรนซ์ ได้รับเลือกวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1730
มรณะวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1740
พระองค์ทรงเลิกแทรกแซงในสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้น

องค์ที่ 247
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊ก ที่ 14 ( Benedict XIV ค.ศ. 1740-1758)
เกิดในเมืองโบโลญา ได้รับเลือกวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1740
มรณะวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1758 ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 18 (ปี ค.ศ. 1750)
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10009
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พฤหัสฯ. มี.ค. 19, 2015 12:08 am

ตั้งแต่ ค.ศ. 1758 จนถึง ปัจจุบัน

องค์ที่ 248
สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ ที่ 13 (Clement XIII ค.ศ.1758-1769)
เกิดในเมืองเวนิส ได้รับเลือกวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1758
มรณะอย่างลึกลับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1769
ทรงเผชิญกับปัญหาที่ก่อขึ้นจากการแพร่หลายของลัทธิถือเหตุผล

องค์ที่ 249
สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ ที่ 14 (Clement XIV ค.ศ. 1769-1774)
เกิดในเมืองซาง อาร์คแองเจโล ( รีมีนี ) ได้รับเลือกวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ.1769
มรณะวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1774 (อาจเป็นเพราะถูกวางยาพิษ)


องค์ที่ 250
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 6 (Pius VI ค.ศ. 1775-1799)
เกิดในเมืองเซซีนา ได้รับเลือกวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1775
มรณะวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1799 ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 19 (ปี ค.ศ. 1775) ทรงถูกบังคับให้ตัดสัมพันธ์กับฝรั่งเศส

องค์ที่ 251
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 7 ( Pius VII ค.ศ. 1800-1823)
เกิดในเมืองเซเซนา ได้รับเลือกวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1800
มรณะวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1823
เมื่อเป็นพันธมิตรกับนโปเลียนพระองค์ทรงมีสนธิสัญญาไมตรีซึ่งส่งเสริมฐานะพระศาสนจักรในฝรั่งเศส

องค์ที่ 252
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 12 (Leo XII ค.ศ. 1823-1829)
เกิดในเมืองเกนกา ( สโปเลโต) ได้รับเลือกวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1823
มรณะวันที่10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1829
ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 20 (ปี ค.ศ. 1825) ทรงสร้างมหาวิหารนักบุญเปาโลซึ่งถูกไฟ้ไหม้เสียหายไปแล้วขึ้นใหม่
องค์ที่ 253
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 8 ( Pius VIII ค.ศ. 1829-1830)
เกิดในเมืองชิงโกลิ ได้รับเลือกวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1829
มรณะวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1830
พระองค์ทรงสนับสนุนธรรมทูตให้ออกไปแพร่ธรรมในโลก
องค์ที่ 254
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่ 16 (Gregory XVI ค.ศ. 1831-1846)
เกิดในเมืองเบลลูโน ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1831
มรณะวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1846 พระองค์ทรงพึ่งอำนาจของพันธมิตร (ออสเตรเลีย ปรัสเซีย รัสเซีย ) เพื่อปกครองรัฐต่างๆของสันตะสำนัก

องค์ที่ 255
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีปีโอ ที่ 9 ( BI. Pius IX ค.ศ. 1846-1878)
ทรงพระนามว่า โจวันนี มาเรีย มาสตัย-เฟเร็ตตี เกิดในเมืองเสนิกัลป์เลีย
ได้รับเลือกวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1846
มรณะวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1878 ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 21 (ปี ค.ศ. 1875)

องค์ที่ 256
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 (Leo XIII ค.ศ. 1878-1903)
ทรงพระนามว่า โยอากิม เปชชี เกิดในเมืองการ์ปิเนโต
ได้รับเลือกวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1878 มรณะวันมี่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1903
พระองค์ทรงออกพระสมณสาสน์ซึ่งเกี่ยวกับแรงงาน และการเมืองเกี่ยวกับสังคม ( Rerum Novrum)

องค์ที่ 257

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปีโอ ที่ 10 ( St.Pius X ค.ศ. 1903-1914)
ทรงพระนามว่า โจเซฟ ซาร์โต เกิดที่เมือง รีเอเซ ได้รับเลือกวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1903
มรณะวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1914
พระองค์ทรงสรุปประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร ทรงเริ่มพิมพ์หนังสือกิจการของสันตะสำนัก

องค์ที่ 258
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเบดิ๊กต์ ที่ 15 (Benedict XV ค.ศ. 1914-1922)
ทรงพระนามว่า ฟรันซิสแห่งพระศาสนจักร เกิดที่เมืองเจนัว
ได้รับเลือกวันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1914
มรณะวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1922
พระองค์ทรงแต่งตั้ง โจน ออฟ อาร์ค ขึ้นเป็นบุญราศี

องค์ที่ 259
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11 (Pius XI ค.ศ. 1922-1939)
ทรงพระนามว่า อากิลเล รัตตี เกิดในเมืองเดซิโอ
ได้รับเลือกวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1922
มรณะวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1939 พระองค์ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์เมื่อครบรอบร้อยปีที่ 19 ของการไถ่บาป (ปี ค.ศ. 1933)

องค์ที่ 260
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 (Pius XII ค.ศ. 1939-1958)
ทรงพระนามว่า อูจีน ปาแชลลี เกิดในโรม ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาในวันเกิด วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1876
มรณะวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1958 พระองค์ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 24
(ปี ค.ศ. 1950) และประกาศข้อความเชื่อเรื่องแม่พระได้รับการยกขึ้นสู่สวรรค์

องค์ที่ 261
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศี ยอห์น ที่ 23 ( BI. John XXIII ค.ศ. 1958-1963)
ทรงพระนามว่า แองเจโล ยูเซปเป้ รอนกัลป์ลี เกิดในเมืองซอตโต อิล มอนเต (แบร์กาโม)
ได้รับเลือกวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1958 สิ้นพระชนม์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1963
ด้วยสาร “เพื่อความรอดของมวลมนุษย์” พระองค์ทรงเรียกประชุมสังคายนาศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 พระองค์ได้ทิ้งผลงานเขียนที่มีชื่อเสียงและเป็นหนังสือศรัทธาคือหนังสือที่ชื่อว่า บันทึกวิญญาณ (Diary of the Soul) ไว้ให้เราได้ศึกษา และเดินตามชีวิตฝ่ายจิตของพระองค์
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 ทรงได้รับสถาปนาเป็นบุญราศี พร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปา ปี โอ ที่ 9 ( ค.ศ. 1846-1878) วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2000 ซึ่งตรงกับปีศักดิ์สิทธิ์ (ปีปีติมหาการุญ) โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงประกอบพิธีสถาปนา ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร วันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2001 พระศพของพระองค์ได้ถูกย้ายจากสุสานภายใต้พระมหาวิหาร นักบุญเปโตร ขึ้นมาไว้ภายในพระมหาวิหารแทน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญจำนวนมาก ที่มาสวดภาวนาและคารวะพระศพ.

องค์ที่ 262
สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 (Paul VI ค.ศ. 1963-1978)
ทรงพระนามว่า โจวันนี บัปติสตา มอนตินี่ เกิดในเมืองกอนแซซีโอ (เบรซา)
ได้รับเลือกวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1963
มรณะเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1978
พระองค์ทรงปิดสภาสังคายนาวาติกัน (วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1965)
ทรงฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 25 ( ปี ค.ศ. 1975)

องค์ที่ 263
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 (John Paul I ค.ศ. 1978)
ทรงพระนามว่าอัลบิโน ลูซีอานี เกิดในเมืองฟอร์โน ดิ กานาเล (เบลลูโน)
ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1978
มรณะวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1978
ทรงอยู่ในสันตะสำนักสมัยเพียง 33 วัน แล้วมรณะด้วยโรคหัวใจล้มเหลว


องค์ที่ 264
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศียอห์น ปอล ที่ 2 (John Paul II ค.ศ. 1978-2005)
(คาโรล โยเซฟ วอยติวา) เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1920 ที่เมืองวาโดวิเช โปแลนด์
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่งสังฆมณฑลคาร์คูฟ ใน ปี ค.ศ. 1958
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1967
ได้รับเลือกให้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1978
เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์แรก ที่เป็นชาวโปแลนด์ (นับจากเอเดรียนที่ 6 )
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ได้รับสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1983 และเข้ารับพิธีสถาปนาที่กรุงโรม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983 โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนเมืองไทย วันที่ 10-11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
พระองค์ สิ้นพระชนม์ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2005 พระชนม์มายุ 84 พรรษา
ทรงได้รับสถาปนาเป็นบุญราศี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011

องค์ที่ 265
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 (Benedict XVI ค.ศ. 2005-ปัจจุบัน)
(โยเซฟ รัตซิงเกอร์) เกิดวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1927 ที่เมืองมาร์คเติล อัม อินน์ เยอรมัน
ค.ศ. 1951 ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ค.ศ. 1977 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราช, 1 เดือนต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัล
ค.ศ. 1981 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสมณกระทรวงพระสัจธรรม
ค.ศ.2002 ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพระคาร์ดินัล
ได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2005
สมณภิเษกวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2005 พระชนม์มายุ 78 พรรษา เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีผู้แทนคือ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ไปร่วมเลือกตั้งด้วยองค์ที่ 266
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (13 มีนาคม 2013-ปัจจุบัน)
มีพระนามเดิมว่า คอร์เค มาเรียว เบร์โกเกลียว (สเปน: Jorge Mario Bergoglio) ประสูติเมื่อ 17 ธันวาคม 1936 ประสูติในกรุงบัวโนสไอเรส อาเจนติน่า
รับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1969 ทรงทำงานสอนที่มหาวิทยาลัย Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel จนดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ทางเทววิทยา
ค.ศ.1998–2013 ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส อาเจนติน่า
ค.ศ. 2001–2013 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหลายหน่วยงานในสภาปกครองโรมัน
เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสละตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 ได้มีการจัดการประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปา โดยกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2013 หลังจากการลงคะแนนเสียงครั้งที่ 5 โดยพระคาร์ดินัลผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน 115 ท่าน ผลปรากฏว่าพระคาร์ดินัลคอร์เค เบร์โกเกลียว พระคาลดินัลแห่งบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ได้รับเลือก และทรงเลือกพระนาม "ฟรังซิส" ซึ่งหมายถึงนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี นับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากทวีปอเมริกาและคณะเยสุอิต
ตอบกลับโพส