@.The Universal Christian Year.@

วันระลึกถึงนักบุญ 365-6วัน ประวัตินักบุญ และวันฉลองสำคัญของคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ ก.พ. 26, 2005 7:21 am

ปฏิทินเทศกาลของคริสตจักรสากล
(The Universal Christian Year)


ปฏิทินในรอบปีของเทศกาลต่างๆ ที่คริสตจักรสากลถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งพระศาสนจักรของโรมันคาทอลิกและคริสตจักรของโปรเตสแตนต์ ต่างยึดเอาวันคืนพระชนม์ (Easter) เป็นหลักซึ่งในแต่ละปีวันคืนพระชนม์จะไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะตรงกับวันไหน เพราะขึ้นอยู่กับการนับวันตามจันทรคติ คือถือเอาวันอาทิตย์แรกหลังวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 เป็นวันคืนพระชนม์ โดยปกติแล้วมักจะอยู่หลังวันที่ 21 ของเดือนมีนาคม ส่วนคริสตจักรของพวกกรีกออธอร์ดอกซ์จะกำหนดวันคืนพระชนม์โดยขึ้นอยู่กับเทศกาลปัสคาของพวกยิว

กำหนดวันในเทศกาลคืนพระชนม์ ในรอบ 10 ปี (ค.ศ. 2002 – ค.ศ. 2011)

1. ปี ค.ศ. 2002 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม
2. ปี ค.ศ. 2003 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน
3. ปี ค.ศ. 2004 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน
4. ปี ค.ศ. 2005 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม
5. ปี ค.ศ. 2006 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน
6. ปี ค.ศ. 2007 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน
7. ปี ค.ศ. 2008 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม
8. ปี ค.ศ. 2009 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน
9. ปี ค.ศ. 2010 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน
10. ปี ค.ศ. 2011 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน

ส่วนเทศกาลต่างๆ ที่สำคัญตามปฏิทินของคริสตจักรนั้นจะมีวัตถุประสงค์ ความหมาย และวัน/เดือน/ปี ตลอดรวมไปถึงสีที่ใช้ในเทศกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เทศกาลเตรียมรับเสด็จ (Advent)

เทศกาลเตรียมรับเสด็จ คือวันที่คริสตชนจะใช้ระลึกถึงการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ โดยในแต่ละปีจะใช้เวลาอย่างน้อย 4 วันอาทิตย์ก่อนวันที่ 25 ของเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นวันคริสต์สมภพขององค์พระเยซูคริสต์ (Christmas) ในอดีตคริสตจักรจะถือเอาวันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จเป็นวันเริ่มต้นปฏิทินระจำปีของคริสเตียน คือให้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่สำหรับพวกคริสเตียนสีที่ใช้ประจำเทศกาลนี้คือ “สีม่วง”

เทศกาลเตรียมรับเสด็จจะมีความหมายสามขั้นตอนตามกาลเวลาคือ ความหมายที่เล็งถึงอดีตกาล (Past) ซึ่งเล็งถึงการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ ที่หมู่บ้านเบ็ธเลเฮ็มเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันกาล (Present) ซึ่งเล็งถึงการสถิตอยู่ขององค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของบรรดาผู้ที่เชื่อศรัทธาและอนาคตกาล (Future) ซึ่งเล็งถึงการเสด็จกลับมาอีกครั้งขององค์พระเยซูคริสต์ที่เชื่อว่าจะเป็นวันสิ้นสุดของยุค

ข้อพระคัมภีร์สำหรับเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้จะประกอบไปด้วยพันธสัญญาเดิมคือพระธรรมอิสยาห์หรือหมวดผู้เผยพระวจนะที่ได้กล่าวคำทำนายถึงการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ ส่วนพันธสัญญาใหม่จะอ่านจากหมวดพระกิตติคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมลูกา และพระธรรมวิวรณ์
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ ก.พ. 26, 2005 7:24 am

2.เทศกาลคริสตสมภพ (Christmas)

วันคริสตสมภพเป็นเทศกาลแห่งความสุข ความชื่นชมยินดีและเป็นวันแห่งพระคุณของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์จนได้ประทานพระบุตรพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ช่วยให้รอด (Savior) ได้เสด็จมาบังเกิดที่หมู่บ้านเบ็ธเลเฮ็ม เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมา

วันคริสตสมภพจะตรงกับวันที่ 25 ของเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี แม้จะไม่ตรงกับวันอาทิตย์ก็ตาม ปกติแล้วคริสตชนจะใช้เวลาในช่วงระยะ 12 วันในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพนี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เดือนธันวาคมจนถึงวันที่ 5 เดือนมกราคมของปีถัดไป สีที่ใช้ประจำเทศกาลนี้คือ “สีขาว”

ข้อพระคัมภีร์สำหรับเทศกาลคริสตสมภพ ในพันธสัญญาเดิมจะอ่านจาดหมวดผู้เผยพระวจนะที่ได้กล่าวคำทำนายไว้ถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ส่วนในพันธสัญญาใหม่จะอ่านจากหมวดพระกิตติคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมมัทธิว. 1:18-2:18 พระธรรมลูกา 2:1-40 และพระธรรมยอห์น 1:1-18 ส่วนหมวดจดหมายฝากจะอ่านจากพระธรรมฮีบรูบทที่ 1, ทิตัสบทที่ 2, กาลาเทียบทที่ 4 และฟิลิปปีบทที่ 2 เป็นต้น


3.เทศกาลพระคริสต์สำแดงพระองค์ (Epiphany)

เทศกาลพระคริสต์สำแดงองค์ คือวันเฉลิมฉลองการสำแดงองค์ของพระเยซูคริสต์ต่อคนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเหล่าพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกที่ได้เดินทางมากราบนมัสการองค์พระเยซูคริสต์ คริสตจักรโรมันคาทอลิกและคริสตจักรโปรเตสแตนต์จะถือเอาวันที่ 6 มกราคมของทุกปีเป็นวันเริ่มต้นเฉลิมฉลองเทศกาลพระคริสต์สำแดง

พระองค์และจำมีการฉลองต่อไปอีกประมาณ 6-8 สัปดาห์ จนถึงวันพุธขี้เถ้า ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต (Lent) ส่วนพวกกรีกออธอดอกซ์ก็จะใช้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เช่นกัน แต่เขาให้ความสำคัญกับเทศกาลพระคริสต์สำแดงพระองค์นี้มาก (ซึ่งอาจจะมากกว่าวันคริสตสมภพ) เพราะถือว่ามีความหมายต่อชีวิตของผู้ที่เชื่อเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพวกคนต่างชาติซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่เข้ามารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ ฉะนั้นเทศกาลพระคริสต์สำแดงพระองค์จะถือว่าเป็นเทศกาลแห่งการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณไปทั่วโลกก็ว่าได้ สีที่ใช้ประเทศกาลนี้คือ “สีขาว”

ข้อพระคัมภีร์ที่จะใช้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ เช่น ในพันธสัญญาเดิมจะอ่านจากพระธรรมอิสยาห์บทที่ 42-56 และบทที่ 61-65 พระธรรมเอเสเคียลบทที่ 37 และพระธรรมโยนาห์ ส่วนในพันธสัญญาใหม่จะอ่านจากพระธรรมมัทธิวบทที่ 2:1-12 บทที่ 28:16-20 และพระธรรมกิจการ
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ ก.พ. 26, 2005 7:28 am

4.เทศกาลมหาพรต (Lent)

เทศกาลมหาพรตจะเริ่มตั้งแต่วันพุธขี้เถ้าเรื่อยไปประมาณ 40 วัน ก่อนที่จะถึงวันอาทิตย์ทางตาล ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (Holy Week) มหาพรตเป็นเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องและเพื่อระลึกเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงกระทำให้มีฝนตกสี่สิบวันสี่สิบคืนในสมัยของโนอาห์ ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ชนชาติอิสราเอลต้องรอนแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปีในสมัยของโมเสส ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดคือการถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดาร และการอดพระกระยาหารสี่สิบวันขององค์พระเยซูคริสต์ และระลึกถึงเหตุการณ์สี่สิบวันที่องค์พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มก่อนที่จะถูกตรึงที่บนไม้กางเขน ฉะนั้นเทศกาลมหาพรตจึงเป็นเทศกาลแห่งการสำนึกในความผิดบาปและการกลับใจเสียใหม่ เป็นการสำรวจตนเองว่าได้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในองค์พระเยซูคริสต์หรือไม่ สีที่ใช้ประจำเทศกาลนี้คือ “สีม่วง” ซึ่งเป็นสีที่เล็งให้เห็นถึงการทนทุกข์ การสำนึกถึงความผิดบาป อีกทั้งสีม่วงยังเป็นสีประจำราชวงศ์ดาวิดด้วย

ปฏิทินวันพุธขี้เถ้าในรอบ 11 ปี (ค.ศ. 2002 – 2012)

1. ปี ค.ศ. 2002 ตรงกับวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์
2. ปี ค.ศ. 2003 ตรงกับวันพุธที่ 5 มีนาคม
3. ปี ค.ศ. 2004 ตรงกับวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์
4. ปี ค.ศ. 2005 ตรงกับวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์
5. ปี ค.ศ. 2006 ตรงกับวันพุธที่ 1 มีนาคม
6. ปี ค.ศ. 2007 ตรงกับวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์
7. ปี ค.ศ. 2008 ตรงกับวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์
8. ปี ค.ศ. 2009 ตรงกับวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์
9. ปี ค.ศ. 2010 ตรงกับวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์
10. ปี ค.ศ. 2011 ตรงกับวันพุธที่ 9 มีนาคม
11. ปี ค.ศ. 2012 ตรงกับวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์

ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ในเทศกาลมหาพรตนี้ จะอ่านจากพันธสัญญาเดิมเช่น พระธรรมปฐมกาลโดยเฉพาะเรื่องของโนอาห์, พระธรรมอพยพ, พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ, พระธรรมเยเรมีย์, พระธรรมบทเพลงคร่ำครวญ, พระธรรมเอเศเคียล ส่วนพันธสัญญาใหม่จะอ่านจากพระธรรมมัทธิวบทที่ 4-7 พระธรรมมาระโกบทที่ 1 พระธรรมลูกาบทที่ 4 และบทที่ 6 รวมถึงข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ในสวนเกมเสมนี และพระธรรมฮีบรู


5.สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (Holy Week, Passion Week)

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์ทางตาล (Palm Sunday) และสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย (Easter Sunday) ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ยังมีอีกหลายวันที่มีความสำคัญอย่างมากต่อคริสตจักร ประกอบด้วย

ก.วันอาทิตย์ทางตาล (Palm Sunday) เป็นการระลึกถึงการเสด็จมาสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต ขององค์พระเยซูคริสต์

ข.วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ (Maundy Thursday) เป็นการระลึกถึงการรับประทานอาหารครั้งสุดท้ายขององค์พระเยซูคริสต์กับเหล่าบรรดาอัครสาวกของพระองค์ ซึ่งในการรับประทานอาหารนี้พระเยซูคริสต์ได้ประทานพิธีมหาสนิทในค่ำคืนวันนั้นก่อนพระองค์จะทรงถูกอายัดในสวนเกทเสมนี

ค.วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) เป็นการระลึกถึงการตรึงพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์

ง.วันอาทิตย์คือพระชนม์ (Easter Sunday) เป็นการระลึกถึงเช้าวันอาทิตย์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ภายหลังจากที่พระองค์ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เป็นเวลา 3 วัน

ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้จะใช้สีต่างๆ ในแต่ละวันคือวันพฤหัสบดีจะใช้ “สีม่วง” ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันแรกของเทศกาลมหาพรต ส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะใช้ “สีดำ” ซึ่งเป็นสีแห่งการทนทุกข์และความตาย และเช้าวันอาทิตย์จะใช้ “สีขาว” ซึ่งแสดงถึงชัยชนะจากความตายของพระองค์

ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ ประกอบด้วยพันธสัญญาเดิมที่กล่าวไว้เกี่ยวกับการเป็นผู้รับใช้ที่ทนทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 และหมวดผู้เผยพระวจนะที่กล่าวถึงลูกแกะสำหรับเครื่องถวายบูชา รวมไปถึงเทศกาลปัศคาของพวกยิว ส่วนในพันธสัญญาใหม่จะอ่านพระคัมภีร์ที่บันทึกถึงสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูคริสต์ ประกอบด้วยพระธรรมมัทธิวบทที่ 21-28 พระธรรมมาระโกบทที่ 11-16 พระธรรมลูกาบทที่ 19:28 ไปจนถึงบทที่ 24 และพระธรรมยอห์นบทที่ 13 ถึงบทที่ 21
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ ก.พ. 26, 2005 7:30 am

6.เทศกาลพระคริสต์คืนพระชนม์ (Easter Season)

วันคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดในปฏิทนของคริสตจักร และเป็นหัวใจแห่งความเชื่อศรัทธาของคริสตชนทั้งปวง หากปราศจากวันพระคริสต์คืนพระชนม์นี้ การเป็นคริสเตียนจะไม่มีความหมายใดๆ เลย เทศกาลพระคริสต์คืนพระชนม์จะใช้เวลา 6 สัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย กระทั่งถึงวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเพื่อคริสตจักร สีที่ใช้คือ “สีขาว”

ข้อพระคัมภีร์สำหรับเทศกาลนี้คือ หมวดจดหมายฝากของท่านเปาโล ที่ได้กล่าวถึงการเป็นขึ้นมาจากความตาย เช่น พระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 1-2 และบทที่ 15 พระธรรมเธสะโลนิกาทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 รวมไปถึงการอ่านจากพระธรรมอพยพ พระธรรมฮีบรู และพระธรรมอิสยาห์ บทที่ 40-56

7.วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (Ascension Day)

วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จะเริ่มภายหลังจากเช้าวันอาทิตย์ที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายประมาณ 40 วัน ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี เป็นการระลึกถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์ที่บนภูเขามะกอกเทศ สีที่ใช้คือ “สีขาว” ส่วนข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ในเทศกาลนี้ประกอบด้วยพระธรรมมัทธิวบทที่ 26 ลูกาบทที่ 24 และกิจการบทที่ 1
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ ก.พ. 26, 2005 7:34 am

8.วันเพนเทศเต (Pentecost)

วันเพนเทศเตจะเริ่มขึ้นภายหลังจากวันศุกร์ประเสริฐไป 50 วัน ในอดีตวันเพนเทศเตมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของพวกยิวมาก เพราะเป็นวันหยุดพักจากการงานทั้งปวง เพื่อเฉลิมฉลองเป็นระยะเวลาถึง 50 วัน ภายหลังจากที่พวกเขาได้เข้าร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลปัศคา ส่วนพวกคริสเตียนจะถือว่าวันเพนเทศเตเป็นวันที่พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่คริสตจักร ซึ่งอาจเรียกวันเพนเทศเตนี้ว่าเป็นวันกำเนิดของคริสตจักรก็ได้ สีที่ใช้คือ “สีแดง”


ปฏิทินวันเพนเทศเตในรอบ 11 ปี (ปี ค.ศ. 2002 – 2012)

1. ปี ค.ศ. 2002 ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม
2. ปี ค.ศ. 2003 ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน
3. ปี ค.ศ. 2004 ตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม
4. ปี ค.ศ. 2005 ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม
5. ปี ค.ศ. 2006 ตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน
6. ปี ค.ศ. 2007 ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม
7. ปี ค.ศ. 2008 ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม
8. ปี ค.ศ. 2009 ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม
9. ปี ค.ศ. 2010 ตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม
10. ปี ค.ศ. 2011 ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน
11. ปี ค.ศ. 2012 ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม

ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ในเทศกาลวันเพนเทศเต จะอ่านจากพระธรรมยอห์นบทที่ 14 และ 16 พระธรรมกิจการบทที่ 2 พระธรรมโยเอล และจากตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยนำชีวิตคริสตจักรและคริสตชน

9.ตรีเอกภาพ (Trinity)

ตรีเอกภาพ (เดิมเรียกว่าตรีเอกานุภาพ) เป็นเทศกาลที่สำคัญของคริสตจักรที่ได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองในฐานะที่เป็นพระวรกายของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่เทศกาลวันเพนเทศเตกับวันตรีเอกภาพจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกัน เพราะจะพูดถึงชีวิคริสตจักรและชีวิตคริสตชน เช่น ความรับผิดชอบของคริสตชนในการทำพันธกิจรับใช้คริสเตียนศึกษา การอภิบาล การเทศนา การอธิษฐาน พันธกิจด้านเยาวชน การแต่งงาน ชีวิตครอบครัว ความรัก พระคุณ และสันติภาพ เป็นต้น

วันตรีเอกภาพจะมีช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดของคริสตจักร คือเกือบครึ่งหนึ่งของปฏิทินคริสตจักรที่ใช้อยู่ (อยู่ในช่วงระยะเวลา 24-28 สัปดาห์) วันตรีเอกภาพจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 หลังวันเพนเทศเต จนถึงวันอาทิตย์เตรียมรับเสด็จ สีที่ใช้ประจำเทศกาลนี้คือ “สีเขียว” ข้อพระคัมภีร์ขึ้นอยู่กับผู้เทศนาจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเรื่องชีวิตคริสตจักรและชีวิตของคริสตชน
panuchat
โพสต์: 0
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มี.ค. 03, 2005 12:54 pm
ที่อยู่: Bangkok, Thailand
ติดต่อ:

เสาร์ มี.ค. 05, 2005 5:13 am

ผมว่าน่าจะขึ้นไว้เป็นบทความ..หรือตรึงไว้ จะได้สะดวกในการเข้าถึง นะครับ

ขอบคุณสำหรับสาระดีๆครับ

:D
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ มี.ค. 05, 2005 7:06 am

panuchat เขียน: ผมว่าน่าจะขึ้นไว้เป็นบทความ..หรือตรึงไว้ จะได้สะดวกในการเข้าถึง นะครับ

ขอบคุณสำหรับสาระดีๆครับ

:D
5555 พี่ภาณุฉัตร ใช้ว่าตรึงไว้ หนูคิดถึง ตรึงพระเยซูฮะ ;D ขออภัยสำหรับความขี้จี้ของเจี๊ยบฮับ :D

Oh, yes!! หากทีมงานมีเวลา ก็น่าจะทำตามที่พี่เขาแนะนำนะฮะ :-*
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

อังคาร มี.ค. 11, 2008 6:12 pm

ดึงขึ้นมาให้ น้องเซราฟีม เป็นพิเศษ และท่านผู้อ่านอื่นๆด้วยค่ะ :cheesy:
:+: seraphim :+:
~@
โพสต์: 7624
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

อังคาร มี.ค. 11, 2008 6:57 pm

Prod Pran เขียน:
ดึงขึ้นมาให้ น้องเซราฟีม เป็นพิเศษ และท่านผู้อ่านอื่นๆด้วยค่ะ :cheesy:

::017:: ขอบคุณพี่พีพีมากคะ  :shocked:
ภาพประจำตัวสมาชิก
แบกะดิน
โพสต์: 1086
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 26, 2007 7:49 pm

อังคาร มี.ค. 11, 2008 9:19 pm

ขอบคุนมากกกกกกกกกกกก  : xemo026 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
nok_friendly
โพสต์: 139
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 25, 2007 11:32 am
ที่อยู่: Laksi-BKK
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. มี.ค. 13, 2008 11:21 am

thanks มากๆเลย  เป็นประโยชน์ จิงๆๆๆ
Alphonse
โพสต์: 1792
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ส.ค. 23, 2006 10:45 pm
ที่อยู่: Thailand

พฤหัสฯ. มี.ค. 13, 2008 6:57 pm

ขอบคุณครับ
ปล. กระทู้ดึกดำบรรพ์
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

อาทิตย์ พ.ย. 09, 2008 6:35 am

ใกล้เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อีกปีหนึ่ง ปีนี้จะเริ่ม 30 พฤศจิกายน 2008 ค่ะ

พี่น้องคริสตังไปวัด คุณพ่อคงเปลี่ยนสีอาภรณ์ บางวัดอาจจะจัดถ้ำพระกุมาร

Happy Christmas to all :cheesy:
ภาพประจำตัวสมาชิก
เด็ก น้อย ผู้ หลง ทาง
โพสต์: 89
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ ม.ค. 10, 2009 2:20 pm

อาทิตย์ ม.ค. 18, 2009 7:29 pm

โอ้วววว ... แน่นปึ้กเลยค้าบพี่น้องค้าบ .... สาระ ทั้งนั้น ขอบคุณค้าบ ::013::
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

จันทร์ ม.ค. 03, 2011 10:24 pm

ปี 2011

พุธรับเถ้า 9 มีนาคม 2011

Easter
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน
ตอบกลับโพส