หน้า 1 จากทั้งหมด 1

บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 09, 2010 8:41 am
โดย Andreas
บทภาวนาต่ออัครเทวดามีคาเอล

ข้าแต่อัครเทวดามีคาเอล เจ้าแห่งกองทัพสวรรค์ โปรดปกป้องเราในการต่อสู้กับนิกรเจ้า และนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้า (อฟ 6:12) โปรดมาเป็นผู้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างมาตามพระฉายาของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยราคาสูงลิ่ว จากการกดขี่ของปีศาจ พระศาสนจักรให้ความเคารพท่านในฐานะผู้พิทักษ์และผู้อารักขาของพระศาสนจักร พระเจ้าทรงไว้วางพระทัยมอบวิญญาณที่ทรงไถ่ไว้ให้ท่านเป็นผู้นำไปสู่สวรรค์ ดังนั้น ขอท่านจงภาวนาต่อพระเจ้าแห่งสันติให้ทรงเหยีบขยี้ซาตานไว้ใต้เท้าของเรา เพื่อมันจะไม่สามารถจองจำและทำร้ายพระศาสนจักรได้อีก โปรดนำคำภาวนาของเราทูลเสนอต่อพระผู้สูงสุด เพื่อพระองค์จะมิทรงรอช้าที่จะประทานพระเมตตาลงมาเหนือชาวเรา โปรดควบคุม “มังกร งูดึกดำบรรพ์ ซึ่งเป็นปีศาจและซาตาน” โปรดมัดและเหวี่ยงมันลงไปสู่ใต้บาดาลด้วยเถิด “เพื่อมิให้มันหลอกลวงนานาชาติได้อีกเลย” (วว 20:2-3)


บทขับไล่ปีศาจ

เดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เดชะคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ผู้นิรมล พระมารดาของพระเจ้า อัครเทวดามีคาเอล
อัครสาวกเปโตรและเปาโล และนักบุญทั้งหลาย (และอานุภาพของอำนาจแห่งศาสนบริการนี้)* เราขอทำหน้าที่นี้ด้วยความมั่นใจที่จะขับไล่การจู่โจมและการล่อลวงของปีศาจ
(* ฆราวาสไม่ต้องกล่าวประโยคนี้)

เพลงสดุดีที่ 68

พระเจ้าทรงลุกขึ้น ศัตรูของพระองค์ก็กระจัดกระจายไป ผู้ที่เกลียดชังพระองค์หลบหนีไปจากพระพักตร์พระองค์
พระองค์ทรงไล่เขากระจัดกระจายเหมือนควันที่จางหายไป ขี้ผึ้งย่อมละลายยามตั้งไฟฉันใด คนชั่วย่อมพินาศไปเมื่อพระเจ้าเสด็จมาฉันนั้น


ก่อ นี่คือไม้กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่หมู่ศัตรูต้องหลบลี้หนีไกล
รับ สิงห์แห่งพงศ์พันธุ์ยูดา เชื้อวงศ์แห่งดาวิด ได้ทรงชนะแล้ว

ก่อ ขอพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเหนือชาวเรา
รับ ให้ยิ่งใหญ่เหมือนดังความหวังในพระองค์ของเรา


(เครื่องหมายกางเขนที่ระบุ ไว้ในบทสวดนี้ สำหรับพระสงฆ์ทำสำคัญมหากางเขน ที่ตัวผู้ถูกปีศาจสิง หากผู้ทำพิธีเป็นฆราวาสก็ไม่ต้องทำเครื่องหมายกางเขน แต่สวดบทนี้ไปเลย)

เราขอขับไล่เจ้าจากผู้ที่เจ้าสิงสถิตอยู่ในหมู่เรา เจ้าจิตโสโครก พลังทั้งสิ้นของซาตาน
ผู้บุกรุกจากนรก กองทัพ กองพล และกลุ่มกองชั่วร้ายทั้งสิ้น ในพระนามและโดยพระอานุภาพของพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา + ขอให้เจ้าได้ถูกดึง และขับออกจากพระศาสนจักรของพระเจ้า และจากวิญญาณซึ่งถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์และพระฉายาของพระเจ้า ซึ่งได้รับการไถ่ด้วยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของลูกแกะพระเจ้า +


เจ้างูเจ้าเลห์ เจ้าจะไม่กล้ามาล่อลวงมนุษยชาติ เบียดเบียนพระศาสนจักร,
และทรมานผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ฝัดเขาดังฝัดข้าวสาลีได้อีกต่อไป + พระเจ้าผู้สูงสุดทรงบัญชาเจ้า + พระเจ้าและพระบุตรซึ่งกับพระองค์ ในความโอหังอย่างยิ่งของเจ้า เจ้ายังคงเรียกร้องที่จะเท่าเทียมกับพระองค์ “พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้น
และรู้ความจริงที่สมบูรณ์” (1 ทธ 2 :4) พระเจ้าพระบิดาทรงบัญชาเจ้า + พระบุตรพระเจ้าทรงบัญชาเจ้า + พระจิตเจ้าทรงบัญชาเจ้า + พระคริสตเจ้า พระวจนาตถ์ของพระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ทรงบัญชาเจ้า + พระองค์ผู้ทรงกอบกู้มนุษยชาติทรงพิชิตความอิจฉาทั้งสิ้นของเจ้า “พระองค์ทรงถ่อมองค์ โดยทรงนอบน้อมเชื่อฟังยอมรับแม้ความตาย” (ฟป 2: พระองค์ผู้ทรงสร้างพระศาสนจักรของพระองค์บนศิลาที่มั่นคง และทรงประกาศยืนยันว่าประตูนรกจะไม่มีวันเอาชนะพระศาสนจักรได้ เพราะว่าพระองค์จะทรงประทับอยู่กับพระศาสนจักร
“ทุกวันตลอดไปจนสิ้นโลก” (มธ 28 :20)
เครื่องหมายอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกางเขนบัญชาเจ้า +อานุภาพแห่งพระธรรมล้ำลึกของความเชื่อคริสตชน + พระนางพรหมจารีมารีย์ พระมารดาผู้ทรงพระสิริของพระเจ้า ทรงบัญชาเจ้า+ พระนางผู้ซึ่งด้วยความถ่อมตนของพระนางและห้วงเวลาแรกแห่งการปฏิสนธินิรมลของพระนางได้เหยียบหัวอันหยิ่งยโสของเจ้า ความเชื่อของอัครสาวกเปโตรและเปาโลผู้ศักดิ์สิทธิ์
และของอัครสาวกทุกองค์บัญชาเจ้า + โลหิตของมรณสักขีและคำเสนอวิงวอนอันล้ำค่าของบรรดานักบุญทั้งหลายบัญชาเจ้า


ดังนั้น เจ้ามังกรที่ถูกสาป และเจ้ากองทัพปีศาจอันชั่วร้าย เราขอร้องเจ้าโดยพระเจ้าผู้ทรงชีวิต + โดยพระเจ้าเที่ยงแท้ + โดยพระเจ้าผู้ศักด์สิทธิ์ + โดยพระเจ้า
“ผู้ทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร”(ยน 3 :16)
จงหยุดล่อลวงมนุษย์และคายพิษแห่งการลงทัณฑ์ชั่วนิรันดรในนรกให้แก่พวกเขา หยุดทำร้าย
และ ขัดขวาง.เสรีภาพของพระศาสนจักร ซาตาน ผู้เริ่มต้น ผู้สร้างและเจ้าแห่งความหลอกลวง ศัตรูแห่งความรอดพ้นของมนุษย์ จงให้ที่พำนักแด่พระคริสตเจ้าในคนที่เจ้าได้พบว่าไม่มีประโยชน์อันใดสำหรับงาน ของเจ้า จงให้ที่พำนักแด่พระเจ้า
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก ที่ได้มาโดยพระคริสตเจ้าด้วยราคาแห่งพระโลหิตของพระองค์
จงหมอบลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธานุภาพของพระเจ้า และจงหลบหนีไปเมื่อเราวิงวอนต่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์และน่าเกรงขามของพระเยซูเจ้า
พระนามนี้ซึ่งทำให้นรกสั่นสะท้าน พระนามนี้ที่ทำให้นิกรอำนาจ นิกรฤทธิ์ และเจ้าผู้ปกครองแห่งฟ้าสวรรค์ยอมจำนนอย่างอ่อนน้อม
พระนามนี้ซึ่งเครูบิมและเซราฟิมร้องสรรเสริญอย่างมิหยุดยั่งว่า ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา


ก่อ ข้าแต่พระเจ้าโปรดสดับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า
รับ ขอให้เสียงของข้าพเจ้าขึ้นไปหาพระองค์

ก่อ ขอพระเจ้าสถิตกับท่าน.
รับ และสถิตกับท่านด้วย

ก่อ ให้เราภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าแห่งสวรรค์ พระเจ้าแห่งพิภพ พระเจ้าแห่งทูตสวรรค์ พระเจ้าแห่งอัครเทวดา
พระเจ้าแห่งอัครปิตา พระเจ้าแห่งประกาศก พระเจ้าแห่งอัครสาวก พระเจ้าแห่งมรณสักขี
พระเจ้าแห่งผู้ถวายตัว พระเจ้าแห่งพรหมจารี พระเจ้าผู้ทรงพลานุภาพที่จะประทานชีวิตหลังความตายและการพักผ่อนหลังจากการงาน
เพราะว่าไม่มีและไม่สามารถมีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้
รัชสมัยของพระองค์มิรู้สิ้นสุด เราหมอบราบตัวลงเบื้องหน้าพระฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ ่ของพระองค์ และเราวอนขอพระองค์ได้โปรดทรงช่วยเราด้วยพระอานุภาพของพระองค์จากทุก ๆ การปกครองกดขี่ของจิตจากขุมนรก จากกับดักของพวกมัน จากความโกหกหลอกลวง
จากความชั่วร้ายอันรุนแรงของพวกมัน โปรดทรงพระกรุณาเถิดพระเจ้าข้า ขอทรงประทานการปกป้องอันทรงพลานุภาพของพระองค์แก่เรา และรักษาเราให้ปลอดภัยและไม่ถูกรบกวน เราวิงวอนพระองค์เดชะพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
อาเมน

ก่อ จากกับดักของปีศาจ
รับ โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระเจ้าข้า

ก่อ เพื่อพระศาสนจักรของพระองค์จะสามารถรับใช้พระองค์ในสันติและเสรีภาพ
รับ เราวิงวอนพระองค์ โปรดสดับฟังเทอญ

ก่อ เพื่อพระองค์จะได้ทรงกำจัดศัตรูทั้งสิ้นของพระศาสนจักรของพระองค์
รับ เราวิงวอนพระองค์ โปรดสดับฟังเทอญ


- พรมน้ำเสก-

บทภาวนานี้เป็นบทสวดสมัยพระสันตะปาปาเลโอที่ 13

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ส.ค. 12, 2010 10:51 am
โดย Jeab Agape
ขอบคุณฮะ พี่เพชร นักบุญมีคาแอล เท่านั้นหรือที่ไล่ผี องค์อื่นไล่ไม่ได้เหรอ :s012:

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ส.ค. 13, 2010 2:26 pm
โดย กุญแจซอล
ขอบคุณค่า... :s012:

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ส.ค. 13, 2010 6:08 pm
โดย n-n@คนบ้าคลั่ง_ศาสนภัณฑ์@n-n
Jeab Agape เขียน:ขอบคุณฮะ พี่เพชร นักบุญมีคาแอล เท่านั้นหรือที่ไล่ผี องค์อื่นไล่ไม่ได้เหรอ :s012:

ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ในนาม ของ ท่านมีคาเอล หรือ saint ที่เด่นๆ เช่น st.benedict แต่ถ้าแบรงบรับก็ในนาม พระบิดา พระบุตร พระจิตได้เลย

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ส.ค. 13, 2010 10:59 pm
โดย Jeab Agape
^
ขอบคุณครับ กางเขน น.เบนเนดิก นี่ใช้ขับวิญญาณขลังมากใช่ไหม :s023:

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 16, 2010 8:50 am
โดย Andreas
ที่จริงยังมีบทสวดไล่ผีอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นจารีตไล่ผีเวอร์ชั่นล่าสุดที่ทางวาติกันรับรอง แต่ยาวกว่าบทที่นำเสนอในกระทู้นี้ ผมเลยยังไม่มีเวลาแปล เพราะถ้าเวอร์ชั่นนี้ใช้ได้ผล ก็ใช้ไปก่อนนะครับ

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 21, 2010 2:40 am
โดย ~@Little lamb@~
เยี่ยมเลยตาเพชร... :s015:
แทงยู แทงยู~~~~~~~~~~

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 24, 2010 5:20 am
โดย Prod Pran
เวลาใช้จริงตอนขับก็ต้องกางสคริปเลยใช่ไหม :s007:

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 24, 2010 5:22 am
โดย Prod Pran
อีกบทหนึ่งง่ายๆที่เราภาวนาเสมอๆแล้วจะผ่านพ้นคือ

1.พระเยซูคริสต์เจ้าข้า โปรดเมตตา ลูกเทอญ

2.พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์

ทั้งสองบทนี้ถ้าท่องไว้ตลอดเวลา จะเป็นพระพรแก่พวกเราค่ะ

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 24, 2010 10:53 am
โดย อันตน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเข้าเงียบที่พนมมา ช่วงสุดท้ายมีการปกพระจิตมีบางคนที่หลับไปนานมากแล้วเริ่มออกอาการ พระคุณเจ้า(มีพ่ออีกคนช่วย แต่ท่านเป็นหลัก)ท่านไล่ง่ายๆคือท่านสวดอะไรไม่รู้เพราะไม่ได้ยินแล้วก็เอาไม้กางเขนแต่ที่ร่างกายคนที่โดนปีศาจกระทำ แล้วสั่งให้มันออกไปในนามพระเยซูคริสต์ พรมน้ำเสก เอาศีลแผ่นใหญ่มาตั้ง แล้วพยายามให้คนที่โดนกระทำออกนามพระเยซู กว่าจะออกก็นานอยู่เหมือนกัน(แบบมีหลายตัว) เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิต สิ่งที่รู้สึกได้คือว่าการไล่ผีของเราช่างไม่น่ากลัวเหมือนในหนัง หรือเหมือนอย่างที่คนศาสนาอื่นเขาทำ คือทุกคนในที่นั้นร้องเพลง สวดภาวนาอ้อนวอน ไม่ได้ดูโหดร้ายด่าทอผีสางเฆี่ยนตี ทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรเลย เต็มไปด้วยพระคุณและความซาบซึ้งไม่มีความกลัวแฝงอยู่ในขั้นตอนพิธีกรรมเลย

ปล. ปีศาจตัวหนึ่งน่ากลัวมาก ตอนก่อนจะออกคนที่โดนทำอ้วกออกมาเป็นสีดำลิ่มๆเลย


ปล.ปล. พอดีตอนกลางวันเขาเลี้ยงเฉาก๊วย พี่เขาเลยอ้วกมาดำเป็นลิ่มๆเลย ไม่ใช่ของเข้าอะไรหรอก มีแต่ผีเฉยๆ :s013:

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 24, 2010 9:25 pm
โดย Jeab Agape
การอ๊วก ก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งของปีศาจที่สิงในคนๆนั้น :s007:

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 25, 2010 10:36 am
โดย Andreas
Oasis Thai_DeSeRT4 เขียน:เข้ามาอ่าน


ระวังนะครับ

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 25, 2010 6:22 pm
โดย Jeab Agape
^
ระวังจะเสกไล่หรือครับ :s012:

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ก.พ. 17, 2011 4:01 pm
โดย s.gabriel
อันตน เขียน:เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเข้าเงียบที่พนมมา ช่วงสุดท้ายมีการปกพระจิตมีบางคนที่หลับไปนานมากแล้วเริ่มออกอาการ พระคุณเจ้า(มีพ่ออีกคนช่วย แต่ท่านเป็นหลัก)ท่านไล่ง่ายๆคือท่านสวดอะไรไม่รู้เพราะไม่ได้ยินแล้วก็เอาไม้กางเขนแต่ที่ร่างกายคนที่โดนปีศาจกระทำ แล้วสั่งให้มันออกไปในนามพระเยซูคริสต์ พรมน้ำเสก เอาศีลแผ่นใหญ่มาตั้ง แล้วพยายามให้คนที่โดนกระทำออกนามพระเยซู กว่าจะออกก็นานอยู่เหมือนกัน(แบบมีหลายตัว) เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิต สิ่งที่รู้สึกได้คือว่าการไล่ผีของเราช่างไม่น่ากลัวเหมือนในหนัง หรือเหมือนอย่างที่คนศาสนาอื่นเขาทำ คือทุกคนในที่นั้นร้องเพลง สวดภาวนาอ้อนวอน ไม่ได้ดูโหดร้ายด่าทอผีสางเฆี่ยนตี ทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรเลย เต็มไปด้วยพระคุณและความซาบซึ้งไม่มีความกลัวแฝงอยู่ในขั้นตอนพิธีกรรมเลย

ปล. ปีศาจตัวหนึ่งน่ากลัวมาก ตอนก่อนจะออกคนที่โดนทำอ้วกออกมาเป็นสีดำลิ่มๆเลย


ปล.ปล. พอดีตอนกลางวันเขาเลี้ยงเฉาก๊วย พี่เขาเลยอ้วกมาดำเป็นลิ่มๆเลย ไม่ใช่ของเข้าอะไรหรอก มีแต่ผีเฉยๆ :s013:

ดีนะอ่านบรรทัดล่างสุด ถึงบางอ้อเลย5555

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ก.พ. 17, 2011 9:24 pm
โดย มะนาวหวาน
:s021:
ตอนนี้เขามีบทไล่ผีมาพิมพ์ไว้แบบนี้แล้วเหรอคับ น่ากลัวอะ เพราะใช้ดีไม่ดี ผีมันจะเข้าไปอยู่ในคนไล่เอาน่ะนา..... มะนาวได้ยินมาอย่างนั้นนะคับ..... มะนาวว่านะคับ การจะไล่ผีน่ะ มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกคับ ขนาดพวกอัครสาวกเอง ผีบางชนิด ยังไล่ไม่ได้เลย.... สาอะไรกับพวกเราคนบาป ... ขอพระเจ้าทรงเมตตาเทอญ

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 18, 2011 2:52 pm
โดย ~@Little lamb@~
ไล่ผีไม่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะยากเกินจนทำไม่ได้
คนที่ไล่ก็ต้องมีการจำศีลภาวนาอย่างดีก่อนไล่สิค่ะ
และก็ต้องมีความเชื่อที่มั่นคงหนักแน่นด้วย
เกิดผีด่า หรือ อาละวาด แล้วปอดแหกขึ้นมา ก็ไล่ไม่ออกเหมือนกัน

แล้วก็ไม่ใช่ไล่เพื่ออยากลองของ ลองวิชา แบบนั้นมักไม่สำเร็จ แถมจะซวยเอาอีกต่างหาก
ผี/ปีศาจบางตัว เก่งกว่าคนไล่ ก็ไล่ไม่ออก
ดังนั้นก็ต้องมีผู้ช่วย มีอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ น้ำเสก รูปพระ พระคัมภีร์ ต้องพร้อม
เหมือนที่พระเยซูเจ้า เวลาส่งอัครสาวกไป ก็ไม่ได้ส่งไปเดี่ยวๆ
พระองค์ส่งไปเป็นคู่ ๆ จะได้ช่วยเหลือกันได้

ปล. แต่ก็ไม่แนะนำให้มือสมัครเล่นไปลองใช้กันหรอกนะคะ
ถ้าเจออะไรแปลก ๆ รู้สึกไม่ดี เช่นไปพักรร. ก็สวดเหมือนขับไล่สิ่งชั่วร้ายไป
แต่ถ้าไม่หาย ก็เชิญพระสงฆ์มา

แต่เดี๋ยวนี้...พระสงฆ์บางท่านก็มองว่าเราเพีัยน หลอนไปเอง มากกว่าจะคิดว่าผี
ก็ต้องดูดี ๆ ล่ะค่ะ ถ้ามั่นใจว่าผีชัวร์ ก็ไปปรึกษากับคุณพ่อที่มีประสบการณ์ด้านนี้แล้วกัน

Re: บทสวดไล่ผีปีศาจ

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ส.ค. 23, 2015 5:37 pm
โดย uiuio9
ผมว่าถ้าจะใช้จริงๆนี่คงต้องแร็บหล่ะ แล้วบทสวดใหม่นี่หน้าตามันเป็นยังไงอ่ะ