+++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา

+++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย Zion » Fri Sep 21, 2007 7:20 pm

วัตถุประสงค์ และความเป็นมา

สายประคำอัศจรรย์เพื่อคริสตชนทุกนิกายถูกเผยแพร่ครั้งแรกบนระบบเครือข่ายในเดือนกุมภาพันธ์ คศ.1999
สายประคำนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสายประคำศักดิ์สิทธิ์ต้นฉบับ
ซึ่งเป็นการจัดวางบทภาวนาต่างๆและการรำพึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆในพันธสัญญาใหม่
บทภาวนาเหล่านี้ จะถูกนับและภาวนาในแต่ละเม็ดประคำ
ขณะที่สวดบทภาวนาและนับเม็ดประคำนั้น เราจะรำพึงในภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ จากพระคัมภีร์ ซึ่งเรียกว่าธรรมล้ำลึก
สายประคำจะกล่าวเรื่องราวของพระเยซู นับแต่การบังเกิด การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ตลอดจนการคืนชีพและสเด็จขึ้นสวรรค์
โดยผู้ที่คิดค้นขึ้นคือ นักบุญโดมินิก ในศตวรรษที่13

ข้าพเจ้าเป็นลูเธอรันที่ได้สมรสกับคาทอลิค จึงได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องสายประคำจาก กลุ่มสมาชิกคู่สรมรสคาทอลิค
ข้าพเจ้าได้ตกตะลึงในอำนาจของการสวดสายประคำ เพราะ การสวดสายประคำทำให้เราสามารถรำพึงถึงธรรมล้ำลึกต่างๆ ขณะที่ท่องบทภาวนา
คริสตชนที่มีประสบการ์สวดสายประคำแล้ว สามารถอธิษฐานวอนขอได้ในขณะที่ท่องบทภาวนาและรำพึงถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ต่างๆ
สายประคำคือรูปแบบการภาวนาที่ทรงพลังเพราะ สายประคำได้นำเราหลีกพ้นความน่าเบื่อของการภาวนาที่ไร้รูปแบบ
และยังทำให้คริสตชนสามารถใช้เวลามากขึ้นในการสรรเสริญแสดงความรักค่อพระเจ้า เช่นเดียวกับการอธิษฐานกับพระเจ้าโดยตรง

สายประคำอัศจรรย์นี้ ได้ใช้บทข้าแต่พระบิดาฯและบทภาวนาอื่นๆที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากในประสบการณ์ส่วนตัวด้านศรัทธา
ข้าพเจ้าเรียกสายประคำนี้ว่า "สายประคำเอกสัมพันธ์"
เพราะบทภาวนาและข้อรำพึง"อัศจรรย์"ต่างๆได้ยึด/ดัดแปลงจากพระคัมภีร์โดยตรง
เพื่อที่ทุกคริสตจักรจะสามารถท่องบทภาวนาและรำพึงเหตุการณ์อัศจรรย์ได้อย่างสะดวก
ข้าพเจ้ายังเรียกสายประคำนี้ว่า "สายประคำอัศจรรย์"
เพราะข้อรำพึงทั้งหมดได้กล่าวถึงอัศจรรย์ต่างๆ ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำทั้งก่อนและหลังการเสด็จกลับฟื้นคืนชีพ
ข้าพเจ้าไม่อาจยืนยันแต่ก็เชื่อว่า การภาวนาโดยกิจศรัทธานี้จะนำอัศจรรย์ของพระเจ้า มาสู่ชีวิตของเรายิ่งๆขึ้นไป

ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องคาทอลิคจะให้ความสนใจสายประคำนี้เช่นเดียวกับกิจศรัทธาที่ใช้สายประคำแบบทั่วไป
เช่นเดียวกับ สายประคำพระเมตตา ซึ่งนักบุญโฟสติน่าได้เผยแพร่
ข้าพเจ้าอยากให้เข้าใจด้วยว่า สายประคำอัศจรรย์มิได้นำมาแทนที่สายประคำศักดิ์สิทธิ์
และนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้าใช้บทภาวนาและข้อรำพึงที่ต่างออกไป
เพื่อเพ่งพินิจในอัศจรรย์ต่างๆที่พระคริสตเจ้าได้ทรงกระทำขณะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้

ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องโปรแตสแตนท์ จะมองสายประคำนี้เป็น หนทางในการดำลึกในชีวิตการภาวนา
โดยการรำพึงในสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเรา และในความจริงเรื่องการกลับคืนชีพของพระองค์

ข้าพเจ้ามีเป้าหมายที่จะแบ่งปัน สายประคำนี้แก่คริสตชนต่างๆที่มิใช่คาทอลิค
เพื่อสร้างเสริมความเป็นเอกภาพของทุกคริสตจักร
ข้าพเจ้าหวังว่าสายประคำนี้จะถูกใช้ในกลุ่มเอกสัมพันธ์เช่นเดียวกับการตื่นเฝ้าในวันคริสต์มาสและอีสเตอร์ ฯลฯของกลุ่มด้วย

http://www.ecumenicalrosary.org/default.htm
[hr]
1.กางเขน สวด "หลักข้อเชื่อสภานิเชีย" (ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว)
2.เม็ดใหญ่ สวด "บทข้าแต่พระบิดา" (เสริม “+เหตุว่า พระอาณาจักรฯ")
3.เม็ดเล็ก 3 เม็ด แต่ละเม็ดสวด "บัญญัติเอก"
4.เม็ดใหญ่ สวด "บัญชาเอก"
5.สวด 5ข้อรำพึง โดยแต่ละข้อรำพึงสวด 1ทศ คือ:
เม็ดใหญ่ สวด "ข้าแต่พระบิดา" (เสริม “+เหตุว่า พระอาณาจักรฯ")
เม็ดเล็ก 10เม็ด สวด "บัญญัติเอก "10บท
เม็ดใหญ่ สวด "บัญชาเอก" และเริ่มสวดข้อรำพึงต่อไป

6. ประตูสวรรค์ เมื่อครบ5ข้อรำพึง สวด "บทภาวนาพระเยซู"

+++++++++++++++++

หลักข้อเชื่อสภานิเชีย
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว : พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ เนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า: เป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้: มิได้ถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
อาศัยพระบุตรนี้ ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา : เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ เพื่อทรงช่วยเราให้รอด พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์
พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ จากพระนางมารีย์พรหมจารี ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า :และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
สมัยปอนทิอัส ปิลาต พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา :พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้
ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม ตามความในพระคัมภีร์ :เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย :รัชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิต พระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต :ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร :พระองค์ดำรัสทางประกาศก
ข้าพเจ้าเชื่อว่า มีพระศาสนจักร หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก :ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่า มีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ :และคอยชีวิตในโลกหน้า อาแมน


บัญญัติเอก
ข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนหวาน ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจและวิญญาณ
โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ปรนนิบัติรับใช้พี่น้องเพื่อนมนุษย์ ที่ข้าพเจ้าได้พบในวันนี้เทอญ (มัทธิว 22:34-40)


บัญชาเอก
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ปฎิบัติตามคำสอนของพระองค์
และนำไปแบ่งปันแก่ผู้อื่น เพื่อเขาจะได้รู้จักและรักพระองค์เช่นกันเทอญ (มัทธิว28:16-20)

บทภาวนาพระเยซู
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า โปรดทรงเมตตาเราคนบาปเทอญ
Last edited by Anonymous on Tue Jan 08, 2008 7:08 pm, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำเอกสัมพันธ์+++

Postโดย Zion » Fri Sep 21, 2007 7:21 pm

ชุดข้อรำพึง

อัศจรรย์การรักษา (วันจันทร์ และพฤหัสบดี)


1.พระเยซูทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย

Image
นายร้อยคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์ ทูลว่า
"พระองค์เจ้าข้า ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่บ้าน ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียว ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหาย"
พระเยซูเจ้าทรงประหลาดพระทัยและตรัสว่า
"เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลยจงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อนั้นเถิด"
(ลก7:1-10, มธ8:5-13)
2.หญิงตกโลหิตสัมผัสฉลองพระองค์ของพระเยซู

Image
ขณะนั้น หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตมาสิบสองปีแล้ว
นางได้เข้าปะปนกับประชาชน และสัมผัสฉลองพระองค์ นางคิดว่า "ถ้าฉันได้เพียงสัมผัสฉลองพระองค์ ฉันก็จะหายจากโรค"
ทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไป  พระองค์จึงตรัสว่า "ลูกเอ๋ย ความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว จงไปเป็นสุข หายจากโรคเถิด"
(ลก8:43-48, มก5:25-34, มธ9:20-22)3.พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเบธไซดา

Image
พระองค์ทรงจูงคนตาบอดพาออกไปนอกหมู่บ้าน ทรงเอาพระเขฬะแตะตาของเขา ทรงปกพระหัตถ์เหนือเขา เขาเห็นผู้คนเหมือนกับต้นไม้เดินไปมา
พระองค์ทรงวางพระหัตถ์แตะตาของเขาอีก เขาก็หายเป็นปกติ มองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจน
(มก8:22-26)

4.พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน10คน
Image
(ลก17:11-21)


4.พระเยซูทรงปลุกลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตาย

Image

เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาเบธานี ก็ทรงพบว่า ลาซารัสถูกฝังมาสี่วันแล้ว ทรงบอกให้คนเปิดคูหาฝังศพออก
ทรงเปล่งเสียงดังว่า "ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด!" ผู้ตายก็ออกมา มีผ้าพันมือพันเท้า และผ้าคลุมใบหน้าด้วย
(ยน11:17-44)
Last edited by Anonymous on Sun Nov 11, 2007 10:00 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำเอกสัมพันธ์+++

Postโดย Zion » Fri Sep 21, 2007 7:22 pm

อัศจรรย์ภารกิจ(วันอังคาร และศุกร์)

1.พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น ที่เมืองคานา(ยน2:1-11)
Image

2.พระเยซูทรงสงบพายุ (มธ8:18,23-27, มก4:35-41, ลก8:22-25)
Image

3.พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพันคน (มธ14:15-21, ลก9:12-17, ยน6:4-13, มก6:35-44)
Image

4.พระเยซูทรงเดินบนน้ำ (มก6:47-52, มธ14:24-33, ยน6:16-21)
Image

5.พระเยซูทรงสาปต้นมะเดื่อไร้ผล (มก11:19-25, มธ21:19-22)
Image
Last edited by Anonymous on Mon Oct 08, 2007 8:08 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำเอกสัมพันธ์+++

Postโดย Zion » Fri Sep 21, 2007 7:22 pm

อัศจรรย์การประจักษ์ (วันพุธ และ เสาร์)
1.พระเยซูเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ ผ่านพระนางมารีย์ โดยอานุภาพของพระจิตเจ้า(ลก1:26-56)
Image

2.พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ ที่ภูเขาทาบอร์ (มธ17:1-8, ลก9:28-36, มก9:2-8)
Image

3.พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์แก่นางมารีย์ ชาวมักดาลา หลังเสด็จกลับฟื้นคืนชีพ  (ยน20:11-18, มก16:9-11)
Image

4.พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์แก่โทมัสผู้สงสัย  (ยน20:26-31)
Image

5.พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์แก่เซาโล  (กจ9:1-19)
Image

****สำหรับวันอาทิตย์
-อาทิตย์แรกเตรียมรับเสด็จจนถึงพุธรับเถ้า: อัศจรรย์การรักษา
-เทศกาลมหาพรตจนถึงอาทิตย์ใบลาน: อัศจรรย์ภารกิจ
-อาทิตย์ปาสกาจนถึงอาทิตย์แรกเตรียมรับเสด็จ: อัศจรรย์การประจักษ์
_________________
แปลจาก
http://www.ecumenicalrosary.org/how_to_pray.htm
Last edited by Anonymous on Mon Oct 08, 2007 8:08 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำเอกสัมพันธ์+++

Postโดย minirosary » Fri Sep 21, 2007 8:01 pm

ช่างหาน่ะ
เก่งจริง ๆ  แล้วที่มา มาจากไหนเหรอ ครับ
แล้วมีภาพของสายประคำนี้เปล่า

:shocked:
User avatar
minirosary
 
ตอบ: 137
สมัครสมาชิก: Mon Feb 07, 2005 1:38 pm
ที่อยู่: Bangkok

Re: +++วิธีสวดสายประคำเอกสัมพันธ์+++

Postโดย Zion » Fri Sep 21, 2007 8:17 pm

minirosary wrote:แล้วมีภาพของสายประคำนี้เปล่า

:shocked:


รูปแบบเหมือนสายประคำแม่พระ ละครับ
http://www.ecumenicalrosary.org/images/Rosary1.jpg
Last edited by Anonymous on Fri Sep 21, 2007 8:20 pm, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับเอกสัมพันธ์+++

Postโดย holy holy holy » Fri Sep 21, 2007 8:51 pm

ขอบคุณครับ
แล้วอะไรคือเอกสัมพันธ์ ครับ
Image
User avatar
holy holy holy
 
ตอบ: 548
สมัครสมาชิก: Wed Mar 07, 2007 8:07 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับเอกสัมพันธ์+++

Postโดย Zion » Fri Sep 21, 2007 8:52 pm

holy holy holy wrote:ขอบคุณครับ
แล้วอะไรคือเอกสัมพันธ์ ครับ


เอกสัมพันธ์ คือการกระชับความสัมพันธ์ของคริสต์นิกายต่างๆ ให้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกัน :wink:
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับเอกสัมพันธ์+++

Postโดย Deo Gratias » Tue Oct 02, 2007 9:02 pm

น่าสนใจมาก
ชุดนี้ไม่ว่าคริสต์สายไหนๆ ถ้าเปิดใจก็ภาวนาได้ทุกคนเลยเนอะ :angel:
User avatar
Deo Gratias
 
ตอบ: 1100
สมัครสมาชิก: Thu Mar 16, 2006 11:53 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย 13PM. » Sun Oct 14, 2007 10:49 pm

พระศาสนจักรรับรองรึป่าวครับ การสวดสายประคำแบบนี้เพราะผมเห็นมีการสวดบางอย่างที่พระศาสนจักรไม่ได้รับรองแต่มาจากกลุ่มความเชื่อบางกลุ่มอ่ะครับ ช่วยไขข้อสงสัยทีฮับป๋ม
User avatar
13PM.
 
ตอบ: 428
สมัครสมาชิก: Fri Jun 15, 2007 1:54 am
ที่อยู่: ลุ่มแม่น้ำกังตั๋ง

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย sasuke » Sun Oct 14, 2007 11:15 pm

ความจริงการสวดแบบนี้มีเป็นสิบๆ หรืออาจจะเป็นร้อยๆแบบเลยนะครับ
และบางแบบ พระศาสนจักรก็ไม่ได้รับรอง แต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร เพราะฉะนั้น ก็สวดไปเถอะครับ

ปล.ที่ผมสวดทุกวันนี้ก็ไม่ใช่สายประคำแบบปกตินะครับ แต่เป็นแบบcrown

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม จิ้ม
Image
User avatar
sasuke
~@
 
ตอบ: 1120
สมัครสมาชิก: Wed Dec 06, 2006 12:00 am
ที่อยู่: ใต้เสื้อคลุมของแม่

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย Rakkypoko! » Mon Oct 15, 2007 11:00 pm

ขอบคุณพี่ยศ
[img]http://i471.photobucket.com/albums/rr77/miyabella/jj4r3cjpg.gif[/img]
Rakkypoko!
 
ตอบ: 960
สมัครสมาชิก: Fri Aug 31, 2007 2:35 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย Deo Gratias » Mon Jan 07, 2008 3:11 pm

พอดีมาเสริทหาไปสวด
เลยถือโอกาสเนื่องในเดือนเอกสัมพันธ์
ขอขุด! และสนับสนุนให้พี่น้อง!! ร่วมกันสวดเด้อ
User avatar
Deo Gratias
 
ตอบ: 1100
สมัครสมาชิก: Thu Mar 16, 2006 11:53 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย Zion » Mon Jan 07, 2008 3:30 pm

ปีนี้ การภาวนาเพื่อเอกภาพ
จัดที่ไหน?เมื่อไหร่เอ่ย? : emo036 :
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย Deo Gratias » Mon Jan 07, 2008 3:36 pm

ยศิโยน:ผู้ยำเกรงพระเจ้า wrote:ปีนี้ การภาวนาเพื่อเอกภาพ
จัดที่ไหน?เมื่อไหร่เอ่ย? : emo036 :


นั่นดิ ถามอยู่เหมือนกัน ยังไม่มีครายตอบเยย
User avatar
Deo Gratias
 
ตอบ: 1100
สมัครสมาชิก: Thu Mar 16, 2006 11:53 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย แบกะดิน » Tue Jan 08, 2008 6:24 pm

งงอ่ะ สวดไม่เปน 55
★ผู้อาศัยอยู่ภายใต้ชายคาพระเจ้า อยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ทั้งชีวา
ทูลพระองค์คือที่พึ่งของข้าฯ ศิลาที่ข้าฯเชื้อใจ ★
User avatar
แบกะดิน
 
ตอบ: 1086
สมัครสมาชิก: Mon Mar 26, 2007 7:49 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย Zion » Tue Jan 08, 2008 7:10 pm

แบกะดิน wrote:งงอ่ะ สวดไม่เปน 55

วิธีสวดสำหรับคาทอลิค

สายประคำอัศจรรย์นี้สวดเหมือนสายประคำแม่พระ
แต่เปลี่ยนข้อรำพึงและ
1.บทข้าพเจ้าเชื่อที่กางเขน: สวดบทข้าพเจ้าเชื่อ แบบที่พระสงฆ์ก่อรับกับสัตบุรุษหลังเทศน์ในมิซซา
2.บทข้าแต่พระบิดา: เพิ่ม "เหตุว่าพระอาณาจักรฯ" (ที่จะสวดในมิซซาเหมือนกัน)
3.วันทามารีอา:สวด "บัญญัติเอก"
4.สิริพึงมี: สวด"บัญชาเอก"
5.ประตูสวรรค์:"บทภาวนาพระเยซู"
Last edited by Anonymous on Tue Jan 08, 2008 7:13 pm, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย แบกะดิน » Wed Jan 09, 2008 8:40 pm

ขอบคุนมากค้ะ พี่ยศ  :police:
★ผู้อาศัยอยู่ภายใต้ชายคาพระเจ้า อยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ทั้งชีวา
ทูลพระองค์คือที่พึ่งของข้าฯ ศิลาที่ข้าฯเชื้อใจ ★
User avatar
แบกะดิน
 
ตอบ: 1086
สมัครสมาชิก: Mon Mar 26, 2007 7:49 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย นก » Thu Jan 10, 2008 10:28 am

เราว่าสวดแบบธรรมดาที่เคยสวดกันที่วัดแหละดีแย้ว ไม่ยุ่งยากดี
นก
 

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย yuki » Thu Jan 10, 2008 3:07 pm

เก่งจังเลยยศหามาได้ไงเนี่ย...อิอิ
พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอด
User avatar
yuki
 
ตอบ: 681
สมัครสมาชิก: Wed Mar 01, 2006 5:02 am

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย :+:Regina Pacis:+: » Mon Jan 14, 2008 3:47 am

ขอบคุณน้องยศมากนะจ๊ะ  ::004::
Image
User avatar
:+:Regina Pacis:+:
.
.
 
ตอบ: 945
สมัครสมาชิก: Tue Oct 18, 2005 11:16 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย jimseason » Mon Jan 14, 2008 11:17 pm

ผมคิดว่าคงยากนะคุณยศ เหอๆ
User avatar
jimseason
 
ตอบ: 155
สมัครสมาชิก: Sun Dec 09, 2007 6:43 pm
ที่อยู่: Pattaya

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย Zion » Tue Jan 15, 2008 6:33 am

jimseason wrote:ผมคิดว่าคงยากนะคุณยศ เหอๆ


อะไรยากเหรอครับ :huh:
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

Postโดย jimseason » Tue Jan 15, 2008 6:11 pm

สวดยากขอรับ
สวดทีกางหนังสือ ปิดพัดลม เหอๆ
User avatar
jimseason
 
ตอบ: 155
สมัครสมาชิก: Sun Dec 09, 2007 6:43 pm
ที่อยู่: Pattaya


กลับไปหน้า สวนมะกอก

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน

cron