+++วิธีสวดสายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย+++

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ ก.ย. 21, 2007 7:20 pm

วัตถุประสงค์ และความเป็นมา

สายประคำอัศจรรย์เพื่อคริสตชนทุกนิกายถูกเผยแพร่ครั้งแรกบนระบบเครือข่ายในเดือนกุมภาพันธ์ คศ.1999
สายประคำนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสายประคำศักดิ์สิทธิ์ต้นฉบับ
ซึ่งเป็นการจัดวางบทภาวนาต่างๆและการรำพึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆในพันธสัญญาใหม่
บทภาวนาเหล่านี้ จะถูกนับและภาวนาในแต่ละเม็ดประคำ
ขณะที่สวดบทภาวนาและนับเม็ดประคำนั้น เราจะรำพึงในภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ จากพระคัมภีร์ ซึ่งเรียกว่าธรรมล้ำลึก
สายประคำจะกล่าวเรื่องราวของพระเยซู นับแต่การบังเกิด การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ตลอดจนการคืนชีพและสเด็จขึ้นสวรรค์
โดยผู้ที่คิดค้นขึ้นคือ นักบุญโดมินิก ในศตวรรษที่13

ข้าพเจ้าเป็นลูเธอรันที่ได้สมรสกับคาทอลิค จึงได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องสายประคำจาก กลุ่มสมาชิกคู่สรมรสคาทอลิค
ข้าพเจ้าได้ตกตะลึงในอำนาจของการสวดสายประคำ เพราะ การสวดสายประคำทำให้เราสามารถรำพึงถึงธรรมล้ำลึกต่างๆ ขณะที่ท่องบทภาวนา
คริสตชนที่มีประสบการ์สวดสายประคำแล้ว สามารถอธิษฐานวอนขอได้ในขณะที่ท่องบทภาวนาและรำพึงถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ต่างๆ
สายประคำคือรูปแบบการภาวนาที่ทรงพลังเพราะ สายประคำได้นำเราหลีกพ้นความน่าเบื่อของการภาวนาที่ไร้รูปแบบ
และยังทำให้คริสตชนสามารถใช้เวลามากขึ้นในการสรรเสริญแสดงความรักค่อพระเจ้า เช่นเดียวกับการอธิษฐานกับพระเจ้าโดยตรง

สายประคำอัศจรรย์นี้ ได้ใช้บทข้าแต่พระบิดาฯและบทภาวนาอื่นๆที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากในประสบการณ์ส่วนตัวด้านศรัทธา
ข้าพเจ้าเรียกสายประคำนี้ว่า "สายประคำเอกสัมพันธ์"
เพราะบทภาวนาและข้อรำพึง"อัศจรรย์"ต่างๆได้ยึด/ดัดแปลงจากพระคัมภีร์โดยตรง
เพื่อที่ทุกคริสตจักรจะสามารถท่องบทภาวนาและรำพึงเหตุการณ์อัศจรรย์ได้อย่างสะดวก
ข้าพเจ้ายังเรียกสายประคำนี้ว่า "สายประคำอัศจรรย์"
เพราะข้อรำพึงทั้งหมดได้กล่าวถึงอัศจรรย์ต่างๆ ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำทั้งก่อนและหลังการเสด็จกลับฟื้นคืนชีพ
ข้าพเจ้าไม่อาจยืนยันแต่ก็เชื่อว่า การภาวนาโดยกิจศรัทธานี้จะนำอัศจรรย์ของพระเจ้า มาสู่ชีวิตของเรายิ่งๆขึ้นไป

ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องคาทอลิคจะให้ความสนใจสายประคำนี้เช่นเดียวกับกิจศรัทธาที่ใช้สายประคำแบบทั่วไป
เช่นเดียวกับ สายประคำพระเมตตา ซึ่งนักบุญโฟสติน่าได้เผยแพร่
ข้าพเจ้าอยากให้เข้าใจด้วยว่า สายประคำอัศจรรย์มิได้นำมาแทนที่สายประคำศักดิ์สิทธิ์
และนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้าใช้บทภาวนาและข้อรำพึงที่ต่างออกไป
เพื่อเพ่งพินิจในอัศจรรย์ต่างๆที่พระคริสตเจ้าได้ทรงกระทำขณะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้

ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องโปรแตสแตนท์ จะมองสายประคำนี้เป็น หนทางในการดำลึกในชีวิตการภาวนา
โดยการรำพึงในสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเรา และในความจริงเรื่องการกลับคืนชีพของพระองค์

ข้าพเจ้ามีเป้าหมายที่จะแบ่งปัน สายประคำนี้แก่คริสตชนต่างๆที่มิใช่คาทอลิค
เพื่อสร้างเสริมความเป็นเอกภาพของทุกคริสตจักร
ข้าพเจ้าหวังว่าสายประคำนี้จะถูกใช้ในกลุ่มเอกสัมพันธ์เช่นเดียวกับการตื่นเฝ้าในวันคริสต์มาสและอีสเตอร์ ฯลฯของกลุ่มด้วย

http://www.ecumenicalrosary.org/default.htm
[hr]
1.กางเขน สวด "หลักข้อเชื่อสภานิเชีย" (ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว)
2.เม็ดใหญ่ สวด "บทข้าแต่พระบิดา" (เสริม “+เหตุว่า พระอาณาจักรฯ")
3.เม็ดเล็ก 3 เม็ด แต่ละเม็ดสวด "บัญญัติเอก"
4.เม็ดใหญ่ สวด "บัญชาเอก"
5.สวด 5ข้อรำพึง โดยแต่ละข้อรำพึงสวด 1ทศ คือ:
เม็ดใหญ่ สวด "ข้าแต่พระบิดา" (เสริม “+เหตุว่า พระอาณาจักรฯ")
เม็ดเล็ก 10เม็ด สวด "บัญญัติเอก "10บท
เม็ดใหญ่ สวด "บัญชาเอก" และเริ่มสวดข้อรำพึงต่อไป

6. ประตูสวรรค์ เมื่อครบ5ข้อรำพึง สวด "บทภาวนาพระเยซู"

+++++++++++++++++

หลักข้อเชื่อสภานิเชีย
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว : พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ เนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า: เป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้: มิได้ถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
อาศัยพระบุตรนี้ ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา : เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ เพื่อทรงช่วยเราให้รอด พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์
พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ จากพระนางมารีย์พรหมจารี ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า :และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
สมัยปอนทิอัส ปิลาต พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา :พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้
ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม ตามความในพระคัมภีร์ :เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย :รัชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิต พระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต :ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร :พระองค์ดำรัสทางประกาศก
ข้าพเจ้าเชื่อว่า มีพระศาสนจักร หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก :ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่า มีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ :และคอยชีวิตในโลกหน้า อาแมน


บัญญัติเอก
ข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนหวาน ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจและวิญญาณ
โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ปรนนิบัติรับใช้พี่น้องเพื่อนมนุษย์ ที่ข้าพเจ้าได้พบในวันนี้เทอญ (มัทธิว 22:34-40)


บัญชาเอก
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ปฎิบัติตามคำสอนของพระองค์
และนำไปแบ่งปันแก่ผู้อื่น เพื่อเขาจะได้รู้จักและรักพระองค์เช่นกันเทอญ (มัทธิว28:16-20)

บทภาวนาพระเยซู
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า โปรดทรงเมตตาเราคนบาปเทอญ
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ อังคาร ม.ค. 08, 2008 7:08 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ ก.ย. 21, 2007 7:21 pm

ชุดข้อรำพึง

อัศจรรย์การรักษา (วันจันทร์ และพฤหัสบดี)


1.พระเยซูทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย

รูปภาพ
นายร้อยคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์ ทูลว่า
"พระองค์เจ้าข้า ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่บ้าน ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียว ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหาย"
พระเยซูเจ้าทรงประหลาดพระทัยและตรัสว่า
"เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลยจงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อนั้นเถิด"
(ลก7:1-10, มธ8:5-13)
2.หญิงตกโลหิตสัมผัสฉลองพระองค์ของพระเยซู

รูปภาพ
ขณะนั้น หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตมาสิบสองปีแล้ว
นางได้เข้าปะปนกับประชาชน และสัมผัสฉลองพระองค์ นางคิดว่า "ถ้าฉันได้เพียงสัมผัสฉลองพระองค์ ฉันก็จะหายจากโรค"
ทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไป  พระองค์จึงตรัสว่า "ลูกเอ๋ย ความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว จงไปเป็นสุข หายจากโรคเถิด"
(ลก8:43-48, มก5:25-34, มธ9:20-22)3.พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเบธไซดา

รูปภาพ
พระองค์ทรงจูงคนตาบอดพาออกไปนอกหมู่บ้าน ทรงเอาพระเขฬะแตะตาของเขา ทรงปกพระหัตถ์เหนือเขา เขาเห็นผู้คนเหมือนกับต้นไม้เดินไปมา
พระองค์ทรงวางพระหัตถ์แตะตาของเขาอีก เขาก็หายเป็นปกติ มองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจน
(มก8:22-26)

4.พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน10คน
รูปภาพ
(ลก17:11-21)


4.พระเยซูทรงปลุกลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตาย

รูปภาพ

เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาเบธานี ก็ทรงพบว่า ลาซารัสถูกฝังมาสี่วันแล้ว ทรงบอกให้คนเปิดคูหาฝังศพออก
ทรงเปล่งเสียงดังว่า "ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด!" ผู้ตายก็ออกมา มีผ้าพันมือพันเท้า และผ้าคลุมใบหน้าด้วย
(ยน11:17-44)
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ อาทิตย์ พ.ย. 11, 2007 10:00 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ ก.ย. 21, 2007 7:22 pm

อัศจรรย์ภารกิจ(วันอังคาร และศุกร์)

1.พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น ที่เมืองคานา(ยน2:1-11)
รูปภาพ

2.พระเยซูทรงสงบพายุ (มธ8:18,23-27, มก4:35-41, ลก8:22-25)
รูปภาพ

3.พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพันคน (มธ14:15-21, ลก9:12-17, ยน6:4-13, มก6:35-44)
รูปภาพ

4.พระเยซูทรงเดินบนน้ำ (มก6:47-52, มธ14:24-33, ยน6:16-21)
รูปภาพ

5.พระเยซูทรงสาปต้นมะเดื่อไร้ผล (มก11:19-25, มธ21:19-22)
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ จันทร์ ต.ค. 08, 2007 8:08 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ ก.ย. 21, 2007 7:22 pm

อัศจรรย์การประจักษ์ (วันพุธ และ เสาร์)
1.พระเยซูเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ ผ่านพระนางมารีย์ โดยอานุภาพของพระจิตเจ้า(ลก1:26-56)
รูปภาพ

2.พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ ที่ภูเขาทาบอร์ (มธ17:1-8, ลก9:28-36, มก9:2-8)
รูปภาพ

3.พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์แก่นางมารีย์ ชาวมักดาลา หลังเสด็จกลับฟื้นคืนชีพ  (ยน20:11-18, มก16:9-11)
รูปภาพ

4.พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์แก่โทมัสผู้สงสัย  (ยน20:26-31)
รูปภาพ

5.พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์แก่เซาโล  (กจ9:1-19)
รูปภาพ

****สำหรับวันอาทิตย์
-อาทิตย์แรกเตรียมรับเสด็จจนถึงพุธรับเถ้า: อัศจรรย์การรักษา
-เทศกาลมหาพรตจนถึงอาทิตย์ใบลาน: อัศจรรย์ภารกิจ
-อาทิตย์ปาสกาจนถึงอาทิตย์แรกเตรียมรับเสด็จ: อัศจรรย์การประจักษ์
_________________
แปลจาก
http://www.ecumenicalrosary.org/how_to_pray.htm
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ จันทร์ ต.ค. 08, 2007 8:08 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
minirosary
โพสต์: 137
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.พ. 07, 2005 1:38 pm
ที่อยู่: Bangkok

ศุกร์ ก.ย. 21, 2007 8:01 pm

ช่างหาน่ะ
เก่งจริง ๆ  แล้วที่มา มาจากไหนเหรอ ครับ
แล้วมีภาพของสายประคำนี้เปล่า

:shocked:
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ ก.ย. 21, 2007 8:17 pm

minirosary เขียน:แล้วมีภาพของสายประคำนี้เปล่า

:shocked:


รูปแบบเหมือนสายประคำแม่พระ ละครับ
http://www.ecumenicalrosary.org/images/Rosary1.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ ศุกร์ ก.ย. 21, 2007 8:20 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
holy holy holy
โพสต์: 548
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 07, 2007 8:07 pm

ศุกร์ ก.ย. 21, 2007 8:51 pm

ขอบคุณครับ
แล้วอะไรคือเอกสัมพันธ์ ครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ ก.ย. 21, 2007 8:52 pm

holy holy holy เขียน:ขอบคุณครับ
แล้วอะไรคือเอกสัมพันธ์ ครับ


เอกสัมพันธ์ คือการกระชับความสัมพันธ์ของคริสต์นิกายต่างๆ ให้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกัน :wink:
ภาพประจำตัวสมาชิก
Deo Gratias
โพสต์: 1100
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มี.ค. 16, 2006 11:53 pm

อังคาร ต.ค. 02, 2007 9:02 pm

น่าสนใจมาก
ชุดนี้ไม่ว่าคริสต์สายไหนๆ ถ้าเปิดใจก็ภาวนาได้ทุกคนเลยเนอะ :angel:
ภาพประจำตัวสมาชิก
13PM.
โพสต์: 428
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ มิ.ย. 15, 2007 1:54 am
ที่อยู่: ลุ่มแม่น้ำกังตั๋ง

อาทิตย์ ต.ค. 14, 2007 10:49 pm

พระศาสนจักรรับรองรึป่าวครับ การสวดสายประคำแบบนี้เพราะผมเห็นมีการสวดบางอย่างที่พระศาสนจักรไม่ได้รับรองแต่มาจากกลุ่มความเชื่อบางกลุ่มอ่ะครับ ช่วยไขข้อสงสัยทีฮับป๋ม
ภาพประจำตัวสมาชิก
sasuke
~@
โพสต์: 1120
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ธ.ค. 06, 2006 12:00 am
ที่อยู่: ใต้เสื้อคลุมของแม่

อาทิตย์ ต.ค. 14, 2007 11:15 pm

ความจริงการสวดแบบนี้มีเป็นสิบๆ หรืออาจจะเป็นร้อยๆแบบเลยนะครับ
และบางแบบ พระศาสนจักรก็ไม่ได้รับรอง แต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร เพราะฉะนั้น ก็สวดไปเถอะครับ

ปล.ที่ผมสวดทุกวันนี้ก็ไม่ใช่สายประคำแบบปกตินะครับ แต่เป็นแบบcrown

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม จิ้ม
Rakkypoko!
โพสต์: 960
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ส.ค. 31, 2007 2:35 pm

จันทร์ ต.ค. 15, 2007 11:00 pm

ขอบคุณพี่ยศ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Deo Gratias
โพสต์: 1100
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มี.ค. 16, 2006 11:53 pm

จันทร์ ม.ค. 07, 2008 3:11 pm

พอดีมาเสริทหาไปสวด
เลยถือโอกาสเนื่องในเดือนเอกสัมพันธ์
ขอขุด! และสนับสนุนให้พี่น้อง!! ร่วมกันสวดเด้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

จันทร์ ม.ค. 07, 2008 3:30 pm

ปีนี้ การภาวนาเพื่อเอกภาพ
จัดที่ไหน?เมื่อไหร่เอ่ย? : emo036 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
Deo Gratias
โพสต์: 1100
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มี.ค. 16, 2006 11:53 pm

จันทร์ ม.ค. 07, 2008 3:36 pm

ยศิโยน:ผู้ยำเกรงพระเจ้า เขียน:ปีนี้ การภาวนาเพื่อเอกภาพ
จัดที่ไหน?เมื่อไหร่เอ่ย? : emo036 :


นั่นดิ ถามอยู่เหมือนกัน ยังไม่มีครายตอบเยย
ภาพประจำตัวสมาชิก
แบกะดิน
โพสต์: 1086
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 26, 2007 7:49 pm

อังคาร ม.ค. 08, 2008 6:24 pm

งงอ่ะ สวดไม่เปน 55
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

อังคาร ม.ค. 08, 2008 7:10 pm

แบกะดิน เขียน:งงอ่ะ สวดไม่เปน 55

วิธีสวดสำหรับคาทอลิค

สายประคำอัศจรรย์นี้สวดเหมือนสายประคำแม่พระ
แต่เปลี่ยนข้อรำพึงและ
1.บทข้าพเจ้าเชื่อที่กางเขน: สวดบทข้าพเจ้าเชื่อ แบบที่พระสงฆ์ก่อรับกับสัตบุรุษหลังเทศน์ในมิซซา
2.บทข้าแต่พระบิดา: เพิ่ม "เหตุว่าพระอาณาจักรฯ" (ที่จะสวดในมิซซาเหมือนกัน)
3.วันทามารีอา:สวด "บัญญัติเอก"
4.สิริพึงมี: สวด"บัญชาเอก"
5.ประตูสวรรค์:"บทภาวนาพระเยซู"
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ อังคาร ม.ค. 08, 2008 7:13 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
แบกะดิน
โพสต์: 1086
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 26, 2007 7:49 pm

พุธ ม.ค. 09, 2008 8:40 pm

ขอบคุนมากค้ะ พี่ยศ  :police:
นก

พฤหัสฯ. ม.ค. 10, 2008 10:28 am

เราว่าสวดแบบธรรมดาที่เคยสวดกันที่วัดแหละดีแย้ว ไม่ยุ่งยากดี
ภาพประจำตัวสมาชิก
yuki
โพสต์: 681
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 01, 2006 5:02 am

พฤหัสฯ. ม.ค. 10, 2008 3:07 pm

เก่งจังเลยยศหามาได้ไงเนี่ย...อิอิ
:+:Regina Pacis:+:
.
.
โพสต์: 945
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ต.ค. 18, 2005 11:16 pm

จันทร์ ม.ค. 14, 2008 3:47 am

ขอบคุณน้องยศมากนะจ๊ะ  ::004::
ภาพประจำตัวสมาชิก
jimseason
โพสต์: 155
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 09, 2007 6:43 pm
ที่อยู่: Pattaya

จันทร์ ม.ค. 14, 2008 11:17 pm

ผมคิดว่าคงยากนะคุณยศ เหอๆ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

อังคาร ม.ค. 15, 2008 6:33 am

jimseason เขียน:ผมคิดว่าคงยากนะคุณยศ เหอๆ


อะไรยากเหรอครับ :huh:
ภาพประจำตัวสมาชิก
jimseason
โพสต์: 155
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 09, 2007 6:43 pm
ที่อยู่: Pattaya

อังคาร ม.ค. 15, 2008 6:11 pm

สวดยากขอรับ
สวดทีกางหนังสือ ปิดพัดลม เหอๆ
ตอบกลับโพส