+++ขอให้เราทุกคนร่วมกันภาวนาเพื่อเวบบอร์ดของเรา+++

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10001
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

อังคาร พ.ค. 03, 2005 1:24 am

ดังที่ผมและพี่น้องบางท่านในเวบนี้ ได้เคยบอกพวกเราแล้วว่า การตั้งเวบบอร์ดนี้นั้น เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยเฉพาะในเรื่องการรับใช้ การประกาศแก่ผู้เชื่อใหม่ และการเป็นเอกภาพกันในคริสตชนนิกายต่างๆ

ยน 17:20
ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามิใช่สำหรับคนเหล่านี้เท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้าผ่านทางวาจาของเขาด้วย
ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้า โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา พระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้ให้กับเขา เพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน

-------------------------------------------------------

โดยที่มีบางคนที่ได้นิมิต และการอัศจรรย์ ยืนยันว่ากิจการรับใช้ของพวกเรานี้ เป็นพระประสงค์ และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและพระองค์ทรงประทานพระพร และพระองค์ได้ประทานนิมิตล่วงหน้านานแล้วว่าในการงานของเรานี้จะมีอุปสรรคด้วย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมารซาตานที่พยายามขัดขวางกิจการดีของพระเจ้า

รูปภาพ

ความจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่พระเยซูเจ้า ได้ให้ผมขอพลังการอธิษฐานเพื่อเวบของเรา และได้ทรงประทานพระวาจานี้ ที่ผมได้มาเมื่อ2วันก่อน แต่ผมก็ผลัดไป ทรงเตือนอีกเมื่อวาน และวันนี้ก็ทรงเตือนมาอีก

2ธส 2:13-17 คำเตือนใจให้ยืนหยัดมั่นคงต่อไป
พี่น้องทั้งหลาย ท่านเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรท่านให้เป็นคนกลุ่มแรก ที่จะรับความรอดพ้นเพราะความเชื่อในความจริงและด้วยเดชะพระจิตเจ้า ผู้ทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงเรียกท่านมาเพราะข่าวดีที่เราเทศน์สอน เพื่อท่านจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดังนั้น พี่น้องทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคงและยึดถือธรรมประเพณีที่ท่านเรียนรู้มาทั้งด้วยวาจาและด้วยจดหมายของเรา ขอพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และพระเจ้าพระบิดาของเรา ผู้ทรงรักเรา ประทานกำลังใจนิรันดรและความหวังที่ดีให้เราเดชะพระหรรษทาน โปรดประทานกำลังใจให้ท่านและบันดาลให้ท่านยืนหยัดมั่นคงในกิจการและวาจาที่ดีทุกประการเทอญ
2ธส 3:1-5
พี่น้องทั้งหลาย สุดท้ายนี้ จงอธิษฐานภาวนาเพื่อเรา ขอให้พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็วและได้รับการยกย่องดังที่เป็นไปในหมู่ท่านแล้ว และให้เราพ้นจากคนชั่วร้าย เพราะมิใช่ทุกคนมีความเชื่อ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเสริมกำลังให้ท่านมั่นคง และทรงคุ้มครองท่านจากมารร้าย เรามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านกำลังทำสิ่งที่เรากำชับนั้นและจะทำต่อไป ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของท่านสู่ความรักของพระเจ้า และสู่ความอดทนมั่นคงของพระคริสตเจ้าเถิด

-------------------------------------------------------------------------

ดังที่ผมได้บอกไว้ในคอกแกะว่า พระเยซูเจ้าทรงพอพระทัยในเรื่องที่เราได้ยืนหยัดในสันติสุขระหว่างนิกาย อันเป็นการประสานพระกายทิพย์ของพระองค์ และแม่พระเองก็ได้สนับสนุนอย่างมากให้เราอย่าตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว

แต่ในครั้งนี้พระองค์ได้เร่งเร้าให้เราสวดภาวนาเพื่อกิจการนี้ด้วย ไม่ใช่ด้วยการตอบกระทู้ หรือส่งพระคัมภีร์อย่างเดียว แต่ต้องด้วยสิ่งที่มีพลังและสามารถวอนขอความช่วยเหลือ และปกป้องจากเบื้องบนด้วย นั่นคือ การอธิษฐานภาวนา แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีกิจการรับใช้พระเจ้าใดๆ จะดำเนินไปโดยปราศจากการอธิษฐานภาวนาได้

ดังนั้น ผมอยากขอร้องให้พี่น้องทุกคนในเวบบอร์ดนี้ ไม่ว่าจะนิกายไหน ขอให้ช่วยนำเรื่องของเวบของเรานี้ เข้าไปในการอธิษฐานภาวนาของทุกท่าน ในทุกๆวันด้วย

รูปภาพ

+ขอให้เวบของเราพ้นจากคนชั่วร้าย และจากกิจการของมารซาตานที่พยายามขัดขวางทำลายงานของพระองค์ โปรดส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ขับไล่ปีศาจและจิตชั่วร้ายให้หมดสิ้น และโปรดทรงประทานอภัยแก่ผู้กระทำไปโดยไม่รู้และขอพระจิตเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเมตตาให้เขาได้เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์อย่างแท้จริง
+วิงวอนขอสันติภาพระหว่างนิกาย ให้บรรดาคริสตชนได้มีความเชื่อที่ถูกต้อง และรักใคร่ปรองดองกัน ไม่โจมตีซึ่งกันและกัน และให้พระจิตเจ้า หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทางบรรดาผู้เชื่อ ให้กระทำแต่สิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ ไม่ใช่ความคิดตามประสามนุษย์ ให้คริสตชนมีเอกภาพ ให้พระกายทิพย์ของพระองค์ทรงประสานสัมพันธ์และสามัคคีกันภายใต้การนำของศีรษะคือองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา
+ขอให้เวบของเรา ได้รับใช้และเผยแผ่พระนามของพระเจ้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ขอทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ นำบรรดาแกะที่พยายามหาผู้เลี้ยงของเขา ให้พวกเขาได้พบพระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงของเรา

รูปภาพ

ลูกกราบวิงวอนต่อองค์พระบิดาเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ อาศัยการเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้า ขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อราชกิจของพระบิดาเจ้าด้วย

อาแมน
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ อังคาร พ.ค. 03, 2005 1:31 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Nihil
~@
โพสต์: 1764
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 4:36 pm
ที่อยู่: Pax
ติดต่อ:

อังคาร พ.ค. 03, 2005 1:36 am

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพระพรแก่บ้านหลังน้อยหลังนี้ของพวกเราด้วยเถิด อาแมน...
พระเจ้าสถิตย์กับเราเสมอ
~@
โพสต์: 2548
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 10:54 pm

อังคาร พ.ค. 03, 2005 2:12 am

บทสวดประยุกต์ของผมเองครับ

ข้าแต่พระบิดาของขาพเจ้าและของทุกๆคนบนโลกนี้
พระนามของพระองค์สมควรได้รับการสักการะ
พระอาณาจักรสวรรค์จงมาถึงบนแผ่นดิน
พระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จในแผ่นดินดั่งในสวรรค์
ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยอันดีงามของพระองค์
โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ผู้ไม่มีจะกินให้เขาได้มีกินด้วยเทอญ
โปรดประทานอภัยแก่ขาพเจ้า และแก่ผู้อื่นที่ไม่ได้มีโอกาศรู้จักความรักอันหาที่สุดมิได้
อย่าปล่อยให้พวกลูกพ่ายแพ้ต่อการผจญ โปรดช่วยให้พ้นจากมารซาตานและแผนการ การล่อลวงของมันเทอญ

พระมารดาขอลูกช่วยวิงวอนเอชาวเราด้วย เพราะว่าลูกวิงวอนด้วยความเชื่ออันน้อย
จะมีพลังเท่าคำวิงวอนอันทรงความเชื่อของแม่ได้หรือ?
ขอให้เสื้อสีฟ้าหมอกของแม่ปกคลุมเพื่อลูกๆเพื่อคุ้มครองป้องกัน
ในยามที่ลูกได้ละทิ้งพระบิดา หรือลูกไม่เรียกหาพระองค์ ของให้แม่โปรดเรียกแทนลูกด้วย อาแมน
Buddy
โพสต์: 3057
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 09, 2005 10:48 am
ที่อยู่: USA

อังคาร พ.ค. 03, 2005 6:17 am

Through the group prayer, we can be more united spiritually not just personally. It's good that we can have friendly conversation.. but isn't it better if we have spiritual connection too? This can menifest that God is really with us no matter what denomination we belong to. ...This is the agenda of the 1-hour group prayer that I'd like to suggest na ka..

5-10 minutes: singing songs that inspire us to pray... e.g ... As the deer.. everyone is free to pray during the song in every form they are comfortable with... or just sing...
5 minutes: gospel reading
10 minutes: reflection from a guest speaker... It could be the priest, minister or just anyone who'd like to speak his reflection .. anyway, it should be prepared, not just the reflection at the moment... The reflection is not preaching... When we learn to listen to others, the relationship could develop and the barriers can break down... Don't you like to see protestant listening to the priest and the catholic listening to the minister or pastor.
25-30 minutes: group discussion, talking your personal reflection on the gospel or your personal experience on the gospel .. how the gospel touches you
10 minutes: closing prayer... Thank God, praise God ... and our common prayer : Our Father... (well, I'm not sure there are any denomination that doesn't pray Our Father .. if there is, just ask them is it against their faith to pray Our Father... if it's really against their faith, just pray something else)...

This is my suggestion for our spiritual unity na ka.. :)
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

อังคาร พ.ค. 03, 2005 6:21 pm

ขอพระองค์ทรงปกปักษ์พิทักษ์รักษา
เวปบอร์ดแห่งนี้ของพระองค์
ให้ทุกคนที่เข้ามายังที่แห่งนี้
แสวงหาทางของพระองค์ด้วยสันติวิธี
เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระคริสตเจ้า
และเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ อาแมน :D
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ อังคาร พ.ค. 03, 2005 6:21 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

อังคาร พ.ค. 03, 2005 9:56 pm

อยู่ในคำภาวนาเสมอค่ะ ;)
ภาพประจำตัวสมาชิก
Nihil
~@
โพสต์: 1764
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 4:36 pm
ที่อยู่: Pax
ติดต่อ:

พุธ พ.ค. 04, 2005 4:18 am

เผอิญได้รับจากพระองค์เรื่องนี้มาเหมือนกัน :)
พระองค์ตรัสบอกให้เราสวดภาวนาให้มาก ๆ เพราะการสวดภาวนาแต่ละครั้งเป็นการก่อสร้างบ้านหลังนี้ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และบ้านหลังนี้จะไม่มีวันถูกทำลายได้เลยด้วยฝีมือของมาร หากแต่มันจะแฝงตัวเข้ามาตรงๆกับคนที่เข้ามา และ พวกเราที่โดนมันหลอกไปพามันเข้ามาเอง ดังนั้นอย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร และอย่าท้อถอยในกิจการอันดีงามที่ได้กระทำอยู่ อนาคตจะมีความยากลำบากและการโจมตีจาก "มัจจุราชสีแดง" อีก (ผมก็ไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไร) แต่ก็ขอให้ยืนหยัดในความเชื่อและการภาวนา แล้วทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
Batholomew
~@
โพสต์: 12725
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 2:28 pm
ที่อยู่: Thailand

พฤหัสฯ. พ.ค. 05, 2005 10:46 am

สวดด้วยคนครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
โกจ๋อ
.
.
โพสต์: 1050
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 7:37 pm

ศุกร์ พ.ค. 06, 2005 11:47 pm

รับทราบ จะสวดทุกวันก่อนนอนเลย
kendo

อาทิตย์ มิ.ย. 12, 2005 1:07 am

ขอบคุณพระเจ้า และ ทีมงาน
web นี้ เป็น โอเอซิส กลางทะเลทราย
ขอพักอาศัยอยู่ด้วยคนนะครับ จะให้เป็นคนใช้ก็ยอม
ภาพประจำตัวสมาชิก
kyrie
โพสต์: 252
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 23, 2005 11:31 pm
ที่อยู่: chonburi
ติดต่อ:

อาทิตย์ มิ.ย. 19, 2005 5:44 pm

:D :D :D ขอพระพรของพระเยซูเจ้าและพระมารดามารีย์สถิตในWebนะคะ ขอให้อยู่เป็นกำลังใจให้ลูกแกะตัวน้อย ตัวใหญ่ทั้งในฝูง นอกฝูงของพระเยซูเจ้าตลอดไป ;) ;) ;) ;)
Junior Boy
โพสต์: 659
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ ก.ย. 10, 2005 2:01 pm
ที่อยู่: I believe in God...

อาทิตย์ ก.ย. 18, 2005 12:50 pm

อวยพรแล้วคร๊าบบ
chollatiyoui
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ก.ย. 13, 2005 1:53 pm
ที่อยู่: bangkok

พุธ ม.ค. 11, 2006 3:21 pm

สวดด้วยอีกคน
Phulasso
โพสต์: 1236
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 24, 2006 10:18 am
ที่อยู่: Thailand

พฤหัสฯ. มี.ค. 02, 2006 9:47 am

Lord hear our prayer.
พักใจ
โพสต์: 18
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ก.พ. 24, 2005 4:17 pm

พุธ พ.ย. 29, 2006 4:03 pm

ข้าแต่พระเป็นเจ้า
ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวง
เพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามและทรงน่ารักหาที่สุดมิได้
และเพราะรักพระองค์  ข้าพเจ้ายังรักผู้อื่นเหมือนรักตัวข้าพเจ้าเอง
อาเมน
Psalms:23
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ธ.ค. 07, 2006 8:09 pm

พฤหัสฯ. ม.ค. 11, 2007 2:05 pm

พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุข
จงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง
ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น

ลูกา 2:14
: xemo026 :
lend
โพสต์: 32
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ต.ค. 24, 2007 10:15 pm

พฤหัสฯ. ต.ค. 25, 2007 9:11 pm

อวยพร ขอให้เว็บบอร์ดนี้ได้เผยแพร่สู่ผู้คน  ตามพระประสงค์ของท่าน แม้เขาผู้นั้นจะเป็นซาตาน  แต่ขอได้โปรดเมตตาช่วยชี้ทางสว่างให้เขา


ขอพระองค์ทรงคุ้มครองเว็บบอร์ดแห่งนี้ด้วย           
LampOfGod
โพสต์: 17
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ม.ค. 14, 2007 4:42 pm

อังคาร ม.ค. 08, 2008 10:13 pm

ข้าพระเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมื่อนรักตัวข้าพระเจ้าเอง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Moidixmois
โพสต์: 42
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 17, 2008 7:00 am
ที่อยู่: In My Memory
ติดต่อ:

อังคาร เม.ย. 15, 2008 3:16 am

ขอให้บอร์ดแห่งเป็นทีดับทุกข์แก่ทุกคนและผู้แสวงหาผลบุญตลอดนานเท่านาน
lovely
โพสต์: 14
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 25, 2008 11:37 pm

อังคาร พ.ค. 27, 2008 10:42 pm

กระผมขอให้กลุ่มของ newmana ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงกัน ทั่วหน้ากันทุกๆคน  กระผมขอคำภาวนาให้ ป้าณัฐของกระผม ให้สุขภาพแข็งแรงด้วย  และท้ายนี้กระผมขอคำภาวนาให้ยอแซฟธีรวุฒิ วรรณมาลา ด้วยครับ และขอให้เวบบอร์ดของเราเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและตลอดไปอาแมน
lovely
โพสต์: 14
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 25, 2008 11:37 pm

พุธ พ.ค. 28, 2008 7:01 pm

กระผมก็จะร่วมด้วยอีกพลังหนึ่งครับ จะพยายามอ่านพระคัมภีร์ที่บ้านป้าของผมด้วยและขอให้พระอวยพรท่านด้วยตลอดไปอาแมน กระผมลูกแกะตัวน้อยๆขอฝากตัวด้วย
SaintofAmara
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 16, 2008 8:42 pm

จันทร์ มิ.ย. 16, 2008 9:28 pm

ภาวนาให้บอร์ดนี้

ช่วยระงับบาปและความทุกข์ใจของทุกคนนะครับ        ::004::
w_boonklin84@
โพสต์: 20
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.ค. 09, 2008 1:29 pm

จันทร์ ก.ค. 14, 2008 10:41 am

ข้าแต่องค์พระบิดาเจ้า ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่บอร์ดนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งแสวงหาความรู้ตลอดไปเป็นนิจ      เอเมน.......
namน่ารัก
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.ย. 17, 2008 10:06 am

พุธ ก.ย. 17, 2008 10:15 am

ขอพระเจ้าอวยพรผู้รับใช้ของพระเจ้า :afro: :afro: :grin: : xemo026 : ::015:: :kiss:
jiwpilojupa
โพสต์: 13
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ต.ค. 28, 2008 9:29 am
ที่อยู่: 100/20 ร้านธนวัฒน์ แอร์ ศรีราชา ชลบุรี

อังคาร ต.ค. 28, 2008 10:19 am

ขอให้ ประเทศไทย มีความสุขสงบ โดยเร็วค่ะ
เกรฟ

เสาร์ ก.พ. 28, 2009 11:25 am

ลูกา  12:40
  ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วย เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสร็จมา

พระเจ้าอวยพระพรทุกๆ ท่านนะครับ
chet-dare
โพสต์: 42
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. พ.ค. 07, 2009 8:28 am

พฤหัสฯ. พ.ค. 07, 2009 2:48 pm

สาธุการแด่องค์พระบิดาเจ้า ขอให้พวกเราได้สัมผัสความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้น รักกันและกัน หนุนใจซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกับพระองค์ในทุกขณะเวลา
ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแด่พี่น้องคริสเตียนในเวบไซต์นี้ รวมไปถึงพี่น้องคริสเตียนอื่นๆทุกๆคนให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่เป็นผู้เป็นผู้สราง เป็นบิดาของพวกเราทั้งหลาย และเป็นความรักของพวกเราทั้งหลาย ในพระนามของพระเยซูคริสต์  อาเมน
ภาพประจำตัวสมาชิก
YRNN
โพสต์: 21
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. เม.ย. 16, 2009 2:10 pm
ที่อยู่: ----
ติดต่อ:

จันทร์ พ.ค. 11, 2009 7:13 am

ทุกสิ่งอาจเปลี่ยนได้...แต่ใจฉันมั่นคง
APaladin
โพสต์: 204
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ พ.ค. 15, 2009 1:59 am

อาทิตย์ พ.ค. 17, 2009 9:56 am

คำสวดของคุณส่งผลมาถึงผมโดยตรง เพราะผมเสิร์จมาเจอเว็บบอร์ดนี้ช่วงที่ผมสับสนอย่างมาก ปัจจุบันผมไม่ได้เข้าร่วมกับคริสตจักรใหน
แต่เวลาผมทุกข์ใจผมก็อยากมีเพื่อนที่รู้จักพระเจ้าไว้คอยหนุนใจ ปัจจุบันเพื่อนผมไม่มีคนรู้จักพระเจ้าเลย มันยากจิงๆที่จะปรับทุกข์ในเรื่องลึกซึ้งบางอย่าง เพราะอาศัยลำพังความรู้ของผมและเพื่อนคงไม่สามารถหาคำตอบที่ถูกตต้องได้ ต้องขอบคุณคนสร้างเว็บนี้จริงๆ ผมขอให้พระเจ้าอวรพรเว็บนี้และพระคำของพระองค์จงโปรยปรายลงมาดังสายฝนเพื่อความชุมเย็นให้เว็บบอร์ดแห่งนี้ และนำพาคนอีกมากมาสู่พระองค์ เอเมน
Batholomew
~@
โพสต์: 12725
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 2:28 pm
ที่อยู่: Thailand

อาทิตย์ พ.ค. 17, 2009 9:25 pm

เข้ามาบ่อย ๆ นะครับ ที่นี่ยินดีเป็นเพื่อนคุณครับ  : xemo017 :
ตอบกลับโพส