หน้า 1 จาก 1

ขอเชิญบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมขับร้องประสานเสียง

PostPosted: Mon Sep 16, 2019 5:40 pm
โดย Arttise
ประกาศ
ขอเชิญบุคคลที่มีความสนใจ
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับร้องบทเพลงประสานเสียง
สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2019
https://m.facebook.com/groups/251628347 ... ?ref=share

Image