พระวาจา ปจว 16 พ.ย. โดยคุณพ่อสมเกียรติ

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
tuztiz
โพสต์: 423
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.พ. 19, 2007 7:45 pm

พุธ พ.ย. 14, 2012 9:08 am

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
“ความรัก คือ การดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ” บัญญัติเอกของเราคริสต์ศาสนิกชนคือ “บัญญัติแห่งความรัก” ในช่วงท้ายของปีพิธีกรรมเราได้อ่านจดหมายสั้นๆสองฉบับของยอห์น วันนี้พ่ออยากจะดึงเอาคำสอนสวยงามเรื่องความรักมาจากจดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่งมาให้อ่าน เพื่อจะสรุปในจดหมายของของยอห์นฉบับที่สองที่วา “ความรักคือการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ” และแน่นอน “บัญญัติแห่งความรัก” เรามาพิจารณาจดหมายของยอห์นฉบับที่หนึ่งกันนะครับ....
พ่อขอคัดข้อความจากจดหมายยอห์นฉบับที่หนึ่ง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “กำเนิดของความรัก” หรือเป็น “บทเพลงสรรเสริญความรัก” เพราะพระเจ้าเป็นความรัก วันนี้พ่อขออ่านข้อความต่อไปนี้นะครับ (1ยน 4:7-21)

7ท่านที่รักทั้งหลาย
เราจงรักกัน
เพราะความรักมาจากพระเจ้า
และทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระองค์

8ผู้ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จักพระเจ้า
เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก

9ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้ คือ
พระเจ้าทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียวมาในโลก
เพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น

10ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา
และทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา
มิใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้า

11ท่านที่รักทั้งหลาย
ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้
เราก็ควรจะรักกันด้วย

12ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า
แต่ถ้าเรารักกัน
พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเรา
และความรักของพระองค์ในเราก็จะสมบูรณ์

13เรารู้ว่าเราดำรงอยู่ในพระองค์
และพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเรา
เพราะพระองค์ประทานพระพรของพระจิตเจ้าให้เรานั่นเอง

14เราเห็นและเราเป็นพยานได้ว่า
พระบิดาทรงส่งพระบุตรของพระองค์
มาเป็นพระผู้ไถ่โลก

15ผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา และเขาย่อมอยู่ในพระเจ้า

16เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
พระเจ้าทรงเป็นความรัก
ผู้ใดดำรงอยู่ในความรัก ย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้า
และพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา

17ความรักสมบูรณ์อยู่ในเรา
เพื่อให้เรามีความมั่นใจในวันพิพากษา
เพราะพระองค์ทรงเป็นอย่างไร
เราในโลกนี้ย่อมเป็นอย่างนั้นด้วย

18ไม่มีความกลัวในความรัก
ความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัว
เพราะความกลัว คือความคาดหมายว่าจะถูกลงโทษ
ความรักของผู้มีความกลัวจึงยังไม่สมบูรณ์

19จงมีความรักเถิด
เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน

20ถ้าผู้ใดพูดว่า “ฉันรักพระเจ้า”
แต่เกลียดชังพี่น้องของตน
ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ
เพราะผู้ไม่รักพี่น้องที่เขาแลเห็นได้
ย่อมไม่รักพระเจ้าที่เขาแลเห็นไม่ได้

21เราได้รับบทบัญญัตินี้จากพระองค์
คือให้ผู้ที่รักพระเจ้า รักพี่น้องของตนด้วย

อ่านมาจนจบบทเพลงกำเนิดของความรัก และอ่านบทอ่านของวันนี้ต่อไปจะเห็นชัดว่า ชัดที่สุด ความรัก คือ “การดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติแห่งความรักนั่นเอง” อยากรัก ก็รักสิครับ พ่อเคยได้ยินเขากล่าวว่า “ช่างไม้เป็นช่างไม้ด้วยการเป็นช่างไม้” คือ อยากเป็นอะไรก็ปฏิบัติสิ่งนั้นสิครับ กล่าวโดยสรุป ชีวิตคริสตชน ความรักไม่ใช่ความคิด ไม่ใช่อุดมการณ์ ไม่ใช่คำพูดที่หวานหูและงดงาม แต่ความรัก คือ การปฏิบัติด้วยความรักต่อกันและกันนั่นคือความรัก พ่อชอบบทเพลงสรรเสริญความรักข้างบนนี้หลายประโยคจริงๆ พ่อขอสรุปและคัดลอกออกมาอีกทีนะครับ.... ทุกประโยคเพราะและเป็นพระโยคทองทั้งสิ้น ขอให้พระวาจาและบทเพลงแห่งความรักนี้เป็นแรงใจให้เรารัก รัก และก็รัก ถ้าเรารัก เราก็เป็นบุตรของพระเจ้าครับ
• เราจงรักกันและกัน
• ผู้ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จักพระเจ้า
• ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้ เราก็ควรจะรักกันด้วย
• เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
• ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา
• พระเจ้าเป็นความรัก
• ในความรักไม่มีความกลัว
• จงมีความรักเถิด
และก็มาสรุปที่บทอ่านวันนี้ ที่ว่า ความรักคือการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัตินะครับ... ขอพระเจ้าองค์ความรักอวยพรทุกท่านครับ...

2 ยน 1:4-9…………………
4ข้าพเจ้ามีความปีติมากที่รู้ว่า บุตรบางคนของท่านดำเนินชีวิตตามความจริงตลอดมา โดยปฏิบัติตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดา 5เวลานี้ ข้าพเจ้าเขียนมาขอให้ท่านทั้งหลายทำสิ่งหนึ่ง สิ่งนี้ไม่ใช่บทบัญญัติใหม่ แต่เป็นบทบัญญัติที่เรามีมาตั้งแต่แรกเริ่ม นั่นคือ เราจงรักกันเถิด
6ความรัก คือการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ บทบัญญัตินี้ท่านเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม คือให้ดำเนินชีวิตในความรัก
7คนหลอกลวงจำนวนมากออกไปทั่วโลก พวกนี้ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์ คนเหล่านี้คือคนหลอกลวงและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า 8ท่านจงระวังไว้ มิฉะนั้นงานทุกอย่างของเรา จะสูญเปล่า และท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างสมบูรณ์ 9ผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในคำสอนของพระคริสตเจ้าและออกไปจากคำสอนนั้น เขาไม่มีพระเจ้าอยู่กับตน แต่ผู้ที่ดำรงอยู่ในสิ่งที่ทรงสอนเท่านั้นมีพระบิดาและพระบุตรอยู่ด้วย
ตอบกลับโพส