++ มีชีวิตในพระบุตร ++

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ พ.ย. 11, 2006 6:24 am

มีชีวิตในพระบุตร
โดย: โปรดปราน ( พีพี )


“ ...ผู้ที่ได้มาโดยน้ำและพระโลหิตคือพระเยซูคริสต์... มีพยานอยู่สามประการด้วยกัน คือพระจิต น้ำ และพระโลหิต และพยานทั้งสามนี้สอดคล้องกัน” ( ๑ ยอห์น ๕.๖-๘ )


รูปภาพ


ตั้งแต่ หนังสือรหัสลับดาวินชี่ ของ แดน บราวน์วางตลาด และต่อมาได้สร้างเป็นภาพยนตร์ ฟอร์มยักษ์ (ว่างั้น ) มีกระแสต่อต้านจาก คริสตชนทั่วโลก เกือบทุกคณะ และนิกาย ก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้พี่น้องคริสเตียน – คริสตัง ค่อนข้างจะสนิทสนมกันดี น้องคริสตังคนหนึ่งบอกว่า คริสตัง-คริสเตียนเข้ากันได้ดีกว่า สมัยหนัง “พระมหาทรมาน” อีก เขาพูดต่อว่า “คราวนี้พวกคริสเตียนไม่ต่อต้านคาทอลิกเรื่องแม่พระ และนักบุญ” นับว่าเป็นนิมิตหมาย ของ คริสตสัมพันธ์ที่ดีทีเดียว ฉันเองได้เดินตามน้องๆคริสตังกลุ่มหนึ่ง ไปฝังตัวที่ โลกไซต์เบอร์ เพื่อดูความเคลื่อนไหว หรือกระแส ของหนัง ว่ามีใคร วิจารณ์ หรือ คิดอย่างไร กับเรื่องพระเยซูคริสต์

นับว่าเป็นโอกาสดี ที่เราคริสตชนจะได้ทบทวนความเชื่อและศรัทธาของตัวเองอีกครั้ง เรื่องการต่อต้านพระเยซูเจ้านั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ตอนที่พระเยซู ดำรงพระชนม์ ก็มีคนต่อต้านปฏิเสธ พระองค์ หลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แล้ว ก็มีการต่อต้าน และข้องใจเรื่องความเป็นพระเจ้าแท้ และให้ชีวิตนิรันดร์ แก่ ผู้เชื่อพระองค์ อย่างต่อเนื่อง พระคัมภีร์ใหม่ของนักบุญยอห์น ที่ผู้เขียนนำมาแบ่งปัน คือ ๑ ยอห์น หนังสือเล่มนี้ พระจิตทรงดลใจให้ท่านยอห์นเขียนขึ้นเพราะมีครูเทียมเท็จแทรกเข้าไปในกลุ่มคริสตชน คนพวกนี้เที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าพวกเขาเท่านั้นที่ “คุ้นกับพระองค์” (๒.๔) ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงได้ชื่อว่า พวกนอสติค (ภาษากรีกคำว่า กะโนสิส แปลว่า “ความรู้”) พวกนี้ยังบอกอีกว่าร่างกายเป็นสิ่งชั่วร้ายและวิญญาณเป็นสิ่งดี ดังนั้นเมื่อร่างกายทำบาป วิญญาณก็ยังชอบธรรมอยู่ จึงทำให้พวกเขาใช้ชีวิตในความบาปอย่างเปิดเผย และมีคริสตชนหลายคนหลงไปกับคำสอนเช่นนี้ อัครสาวกยอห์นได้พยายามทำสองเรื่อง เรื่องแรกคือ พยายามแสดงให้เห็นว่าคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนเท็จ และเรื่องที่สองคือ พยายามให้ความมั่นใจในเรื่องความรอดแก่ผู้อ่าน และท่านยอห์นก็ทำสำเร็จทั้งสองเรื่องโดยเสนอวิธีการทดสอบสามประการ คือ ( ๑ ) ทดสอบเรื่องความบาป ( ๒ ) ทดสอบเรื่องความรัก ( ๓ ) ทดสอบเรื่องพระเยซูเจ้า เพื่อดูว่าใครเป็นคริสตชนที่แท้จริงกันแน่

พื้นฐานด้านศาสนศาสตร์เรื่องพระคริสต์ จากการอภิปรายในเรื่องความรัก (๑ ยอห์น๔:๗-๕:๓) ได้นำไปสู่ความคิดเรื่องการเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า (๑ ยอห์น๕:๔-๕) เนื่องจากความเชื่อส่งผลทำให้เกิดการบังเกิดใหม่ และการบังเกิดใหม่ก็ส่งผลให้เกิดความรักต่อสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า พระคัมภีร์ ๑ ยอห์น ๕.๖-๑๒ มีการอภิปรายเรื่องการเชื่อในพระคริสต์ รากฐานแข็งแกร่งของความเชื่อ ความเชื่อไม่ใช่การหลงเชื่อ เพราะความเชื่อนี้ตั้งอยู่บนพยานน่าเชื่อถือ ท่านยอห์นได้ชี้ให้เห็นพยาน ๒ ประการ คือ (๑) พยานที่สอดคล้องกันของข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์กับพระจิตเจ้า(๑ ยอห์น๕:๖-๙) (๒) พยานที่ได้จากประสบการณ์แห่งชีวิตนิรันดร์ (๑ ยอห์น๕:๑๐-๑๒)

๑.พยานที่สอดคล้องกันของข้อเท็จจริง ทางประวัติศาสตร์กับพระจิต ( ๑ ยอห์น ๕.๖-๙)

พยานสามประการ (๑ ยอห์น ๕:๖) ถ้าอ่านเพียงผิวเผินก็ตีปริศนายาก แต่ที่สอดคล้องกับบริบทของข้อนี้ คำว่า “นี่แหละคือผู้ที่...” หมายถึงพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าตามข้อ ๕ “ใครเล่าชนะโลก ไม่ใช่คนอื่น คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง” พระเยซูทรงเป็นผู้ที่ “มาโดยน้ำและพระโลหิต” ในข้อ ๑ และ ๕ ยอห์นเน้นว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ (พระผู้ช่วยให้รอด) ไม่ต้องตกอยู่ในความผิดบาป พระบุตรของพระเจ้า การเน้นเช่นนี้เพราะต้องการต่อต้านคำสอนของนอสติค ( กลุ่ม เซธินธัส ) ที่สอนว่าพระคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าได้เสด็จสวมทับมนุษย์ที่ชื่อเยซูในวันล้างบาป ( มัทธิว ๓.๑๖ )และเสด็จจากไปก่อนที่ชายชื่อเยซูจะสิ้นใจ ( มธ.๒๗.๒๖)

รูปภาพ

ดังนั้น อัครสาวกยอห์นเน้นว่า “ไม่ใช่ด้วยน้ำสิ่งเดียว แต่ด้วยน้ำและพระโลหิต” ต้นฉบับบันทึกภาษากรีก “ไม่ใช่ด้วยน้ำนี้ (the water) สิ่งเดียวแต่ด้วยน้ำนี้ (the water) และพระโลหิตนี้ (the blood) การใช้ว่า”นี้” (the) เจาะจงเพื่อชี้ให้เห็นถึงน้ำในพิธีล้างบาปและพระโลหิตในการสิ้นพระชนม์ นอกจากน้ำและพระโลหิตแล้ว ท่านยอห์นเพิ่มพยานจากพระจิต “และพระจิตทรงเป็นพยาน” พระวรสารนักบุญยอห์น ๑๕.๒๖ กล่าวว่าพระราชกิจหลักของพระจิตคือทรงเป็นพยานเกี่ยวกับพระคริสต์ ทรงเป็นพยานเกี่ยวกับพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า (ข้อ ๕) ส่วนพระจิตเจ้า ทรงเป็นพยานได้อย่างไรนั้น ไม่มีการอธิบายไว้ อย่างไรก็ตามการที่พระจิตทรงเสด็จลงมาสวมทับพระเยซูในสัณฐานของนกพิราบ ในวันที่พระองค์ทรงล้างบาป ซึ่งอัครสาวกยอห์นได้บันทึกข้อความที่ท่านยอห์นผู้ให้การล้างบาปบอกไว้ว่า การเสด็จมาสวมทับของพระจิตเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านรู้ว่า พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า (ยอห์น ๑:๓๓-๓๔)

รูปภาพ


การอธิบายถึงการเป็นพยานของพระจิตเจ้าในลักษณะนี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกลมกลืนกับบริบทมากที่สุด และเห็นได้ชัดว่าพระจิตทรงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นพยาน “พระจิตทรงเป็นความจริง” นั่นหมายความว่าพระจิตเจ้าจะไม่เป็นพยานเท็จ เกี่ยวกับเรื่องความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า พยานที่ยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาเป็นมนุษย์ มีสามประการ (๓ ปาก) ในพระคัมภีร์เก่าระบุว่าถ้ามีการฟ้องร้องใดๆ จำเป็นต้องมีพยานสองถึงสามปาก (กดว. ๑๙:๑๕) ในที่นี้มี คือ พยานพระจิตเจ้า พยานจากพิธีล้างบาปของพระเยซูเจ้าและพยานจากการสิ้นพระชนม์ (จากข้อ ๘) เมื่อพระเยซูเจ้าทรงล้างบาป มีพระดำรัสจากสวรรค์เปล่งออกมาว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” (มธ. ๓.๑๗ ) ส่วนการสิ้นพระชนม์ที่กางเขนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เน้นการเป็นมนุษย์ที่มีเลือดมีเนื้อ จึงถูกตรึงและโลหิตไหล นี่คือความเป็นพระเจ้าและมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ ความสอดคล้องกันของพยาน ใน๑ ยอห์น ๕.๘ ตามความหมายเดิมอ่านตรงตามตัวอักษรว่า “และทั้งสามมีเพื่อสิ่งเดียวกัน” หมายความว่า พยานทั้งสามนี้ต่างมีจุดประสงค์อันเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน เพราะว่า ทั้งพระจิต น้ำ และพระโลหิตต่างร่วมกันเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาๆ ที่พระคริสต์ลงมาสวมทับเพียงชั่วคราว แต่พระเยซูองค์นี้ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์แน่นอน

๑ ยอห์น ๕. ๙ “ถ้าเรายังรับพยานหลักฐานของมนุษย์ พยานหลักฐานของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่า...” นั่นคือหลักฐานพยานของพระเจ้าเหนือกว่า เพราะถ้ามนุษย์ยังรับหลักฐานพยานมนุษย์ได้ ดังนั้นหลักฐานพยานของพระเจ้ามีน้ำหนักมากกว่า เที่ยงตรงกว่าน่าเชื่อถือกว่า ดังนั้นเราควรยอมรับหลักฐานของพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากน่าเชื่อคือมากกว่าของมนุษย์เสียอีก
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ เสาร์ พ.ย. 18, 2006 12:09 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ พ.ย. 11, 2006 6:27 am

๒. พยานจากประสบการณ์ชีวิตนิรันดร์ ( ๑ ยน.๕. ๑๐-๑๒)

พยานสามประการที่กล่าวมาเป็นพยานจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นพระสุรเสียงของพระบิดาวันที่พระเยซูเจ้าทรงล้างบาป การเสด็จมาของพระจิตเจ้าในสัณฐานนกพิราบ รวมทั้งการหลั่งพระโลหิตบนกางเขน

ข้อ ๑๐ “ ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ก็มีพยานอยู่ในตัว ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา เพราะเขามิได้เชื่อคำพยาน...” พยานที่จะชี้ให้หนักแน่นกว่าคือ มีพยานอยู่ในตัว พยานที่ไม่ใช่ได้ยินมา หรือได้อ่านมา แต่เป็นสิ่งที่เขาได้ประสบการณ์มาเป็นสิ่งที่เขาครอบครองไว้ในตัวเอง คำว่า เชื่อ เป็นความเชื่อที่เป็นประสบการณ์อันต่อเนื่อง “เชื่อในพระบุตร” และ “ไม่เชื่อในพระเจ้า” การเชื่อในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือการใส่ความเชื่อมั่นลงไปในตัวคนๆ นั้น อุทิศตัวเองให้แก่เขา “มีพยานในตัว” เขาได้ใส่ความเชื่ออย่างสนิทใจลงในตัวของพระบุตรของพระเจ้า เขากำลังวางใจเชื่อพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้รับความรอด

ในทางกลับกัน เราไปพูดถึงเรื่องการเชื่อพระเจ้า ในกรณีนี้เป็นการเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ ถ้าใครปฏิเสธไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ ก็เท่ากับทำให้พระเจ้าตรัสมุสา หรือเรียกว่าพระเจ้าโกหกนั่นเอง ๑ ยอห์น ๕.๑๐ ไม่ได้บอกว่าพยานที่ผู้เชื่อมีอยู่ในตัวคืออะไร มาถึงข้อ ๑๑ บอกว่า “ และพยานหลักฐานนั่นก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย”

ดังนั้นพยานสามประการ (๑ ยอห์น.๕.๖-๘) นั้นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่พยานจากประสบการณ์เป็นการช่วยเสริมสิ่งที่พยานกลุ่มแรกยืนยัน ช่วยย้ำให้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรพระเจ้าจริงๆ และชีวิตนิรันดร์นั้นมีในพระบุตรของพระองค์ ซึ่ง ๑ ยอห์น ๕.๑๐-๑๒ อัครสาวก ยอห์นตั้งใจชี้ให้เห็นว่าการมีชีวิตนิรันดร์อยู่ในตัวก็คือพยานของพระเจ้าเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์นั่นเอง จากคำอธิบายเหล่านี้ทำให้พวกนอสติก หรือ กลุ่มที่สอนเท็จ ไม่สามารถลบล้างได้


รูปภาพ

ดังนั้นเราคริสตชนสามารถยืนยันว่า พระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ (มัทธิว ๓.๑๗) การเสด็จมาของพระจิตเจ้าในสัณฐานของนกพิราบ (มัทธิว ๓.๑๖ ) รวมทั้งการหลั่งพระโลหิตของพระเยซูเจ้าในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทั้งหมดนี้คือข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้า ยิ่งกว่านั้นผู้เชื่อแต่ละคนยังมีข้อพิสูจน์อยู่ภายในตัวเอง นั่นคือชีวิตนิรันดร์ซึ่งได้รับโดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด แก่ผู้เชื่อและวางใจทุกๆคน ... อาแมน

**********************************************************************************************************


( หมายเหตุ ตีพิมพ์ในอิสระรายปักษ์ ปักษ์หลัง-กันยายน 2006 หน้า 4-7)
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ เสาร์ พ.ย. 18, 2006 12:05 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
-Rei-
โพสต์: 1015
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มิ.ย. 09, 2005 8:31 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ พ.ย. 17, 2006 7:10 pm

อาเมนค่ะ  : xemo026 :
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

พุธ ม.ค. 12, 2011 11:25 pm

เราต้องให้ชีวิตพระเยซูเจ้าสวมทับชีวิตของเรา
ตอบกลับโพส