อ่านตรงนี้ก่อน---การประจักษ์ของแม่พระคืออะไร

รวมสารการประจักษ์แม่พระที่ลำไทร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ และไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ใด ๆ ในบอร์ดนี้

อ่านตรงนี้ก่อน---การประจักษ์ของแม่พระคืออะไร

Postโดย Holy » Thu Apr 13, 2006 1:21 am

การประจักษ์ - Apparition

การประจักษ์ คือการปรากฎขึ้นของ ของจิต หรือสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ แต่ในกรณีของคริสตศาสนา ใช้เล็งถึงการมาปรากฎของทูตสวรรค์ พระเยซูเจ้า หรือแม่พระ ฯลฯ เพื่อไขแสดงหรือเปิดเผยสารจากสวรรค์ (Revelation) เราพบการประจักษ์ของทูตสวรรค์ของพระเจ้าหลายครั้งในพระธรรมเก่า คือการที่ทูตสวรรค์ปรากฏองค์ขึ้นเพื่อพบกับอับราฮัม หรือแม้แต่การปรากฎมา เพื่อทดสอบกำลังของยาโคบ

การประจักษ์จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากนิมิต(Vision)เล็กน้อย เพราะนิมิต อาจหมายถึงการประทานภาพหรือเสียง โดยอาจไม่ได้มีใครลงจากสวรรค์มาพบจริงๆ แต่การประจักษ์จะให้ความรู้สึกว่ามีใครบางคนลงมาหาจริงๆ เช่นในกรณีในพระธรรมใหม่ ทูตสวรรค์กาเบียรลมาประจักษ์แก่พระแม่มารีย์ หรือการสำแดงพระกายของพระเยซู ซึ่งโมเสส และเอลียาห์ มาสนทนากับพระองค์ บนภูเขา หรือการประจักษ์ของพระเยซูเจ้าต่อท่านนักบุญเปาโล เพื่อให้ท่านกลับใจ

ดังนั้นการประจักษ์ จึงไม่ได้มีแต่ของทูตสวรรค์ หรือจากพระเจ้าเท่านั้น แต่บุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เสียชีวิตไปแล้วและอยู่บนสวรรค์แล้ว และ ก็สามารถมาพบคนในโลกนี้ เพื่อไขแสดงบางสิ่งบางอย่างจากสวรรค์ได้ และท่านเหล่านั้นล้วนมาในพระนามพระเจ้า และมาโดยรับใช้พระเจ้า

การประจักษ์ของพระแม่มารีย์

ในยุคสมัยของเรา หลังจากพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ มีการประจักษ์ต่างๆมากมาย โดยเฉพาะในพระศาสนจักรคาทอลิค ทั้งการประจักษ์ส่วนบุคคล และในที่สาธารณะ โดยมีทั้งการประจักษ์ของทูตสวรรค์ นักบุญ พระแม่มารีย์ และแม้แต่พระเยซูเจ้าเอง หลายครั้งหลายหน ตั้งแต่พระศาสนจักรยุคแรกๆ จนกระทั่งในสมัยปัจจุบัน

ในบรรดาการประจักษ์นี้ การประจักษ์ของพระแม่มารีย์ ดูจะมีบ่อยมาก โดยเฉพาะในพระศาสนจักรคาทอลิค ซึ่งให้ความเคารพในพระมารดาพระเจ้าเป็นพิเศษ


การประจักษ์ในประเทศไทย

ในประเทศไทย เราเชื่อว่ามีไม่น้อยที่ แม่พระ หรือพระเยซูเจ้า ได้มาหาคนบางคน ในการประจักษ์ส่วนตัว ซึ่งจากคำพยานต่างๆ และการอัศจรรย์ที่สำแดง แต่การประจักษ์ที่เป็นการประจักษ์ใหญ่ และเป็นการประจักษ์ต่อสาธารณะชนในประเทศไทยนั้น คือการประจักษ์ของแม่พระที่ลำไทร โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.newmana.com/Thai/Lamsai01.htm

สารจากสวรรค์

ในการประจักษ์ต่างๆ แม่พระ มักจะประทาน "สารจากสวรรค์" ซึ่งแม่พระทรงรับใช้พระบิดาในการนำลงมาบอกลูกๆของพระองค์ โดยแม่พระ จะเลือกลูกของพระบิดาบางคน ในการรับสาร และบอกต่อให้กับบุคคลอื่นๆ และในครั้งนี้ก็เช่นกัน ได้มีสารถึงคริสตชนคนไทยด้วย และเราจึงนำมาลงไว้ณ ที่นี่


ปัญหาและความเข้าใจในเรื่องการประจักษ์ของแม่พระ

เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า การมาประจักษ์ของแม่พระ มาเพื่อ นำสารจากพระเจ้าพระบิดา และผู้ที่จะลงมาจากสวรรค์เพื่อติดต่อกับมนุษย์ย่อมต้องได้รับอณุญาติจากพระบิดา หรือแม้แต่อาจได้รับพระบัญชามาจากพระบิดาเพื่อลงมาพบเรามนุษย์ ดังนั้นแม่พระไม่ได้มาเพื่อแทนที่พระเยซูเจ้า หรือมาทำตัวเป็นพระเจ้า แต่แม่พระ คือผู้รับใช้พระเจ้าเสมอมา ตั้งแต่วันแรกที่แม่ตอบรับทูตสวรรค์กาเบียรล นั่นคือการปฎิญาณนิรันดร์ว่าพระแม่จะทรงทำหน้าที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าเสมอไป

ขอให้ท่านได้มองดูภาพวาดนี้

Image

ภาพนี้ สามารถอธิบายบทบาทและการประจักษ์ของแม่พระได้อย่างชัดเจน แม่พระคือผู้ที่มาช่วยพาเรากลับไปหาพระบุตรสุดที่รักของแม่ คือพระคริสตเยซูผู้เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์และพระบิดาของเรา และแม่พระคือผู้ที่เป็นมนุษย์เหมือนเรา ไม่ได้เป็นพระเจ้าหรือเทพธิดา หรือแม้แต่ทูตสวรรค์ แต่พระนางคือมนุษย์ผู้แสนสุภาพถ่อมตนผู้ที่พระตรีเอกภาพโปรดปรานมากที่สุดยิ่งกว่าหญิงใดๆในโลก และทรงพอพระทัยให้รับใช้พระองค์ ในการช่วยเหลือลูกๆของพระองค์ และแม่พระคือผู้ที่ ช่วยเราทูลวิงวอน หรือเรียกว่า อธิษฐานเผื่อ ที่ทรงพลังที่สุด เพราะคำอ้อนวอนของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลมากมาย(ยก 5:16) และแม่พระคือผู้ที่อยู่ข้างเราช่วยให้กำลังใจเรา และประดับตกแต่งวิญญาณผู้ที่เข้ามาหาพระนาง เพื่อพระนางจะได้จัดเตรียมวิญญาณของเราให้งดงาม ควรค่าแก่การถวายแด่พระเจ้า

(2คร 11:2)ข้าพเจ้าหวงแหนท่านทั้งหลายอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหน เพราะข้าพเจ้าหมั้นท่านไว้กับชายคนเดียว เพื่อถวายประดุจพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระคริสตเจ้า

พระแม่มารีย์ทำสิ่งเดียวกับที่พระนางกระทำใน งานแต่งงานที่กานา (ยน 2:1-12) คือ
1.คอยวอนขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้าให้มนุษย์ผู้น่าสงสาร และ
2.บอกพวกเราว่า "จงฟัง" พระบุตรของแม่เถิด

ดังนั้น เมื่อท่านอ่านสารเหล่านี้ จงพึงระลึกว่า ทั้งหมดนั้น เพื่อนำเรากลับไปหาพระบิดาเจ้า และจงใช้พระจิตเจ้านำทางของท่าน อธิษฐานขอพระวิญญาณของพระเจ้าคือองค์พระจิตเจ้า นำทางท่านทุกถ้อยคำที่ท่านอ่าน เพื่อท่านจะพบแต่พระประสงค์ของพระองค์

ถามตัวเองเพียงว่า ถ้าท่านอ่านและปฏิบัติตามสารเหล่านี้แล้ว ชีวิตของท่าน และคนรอบข้างจะดีขึ้นหรือเลวลง ท่านจะสนิทกับพระเจ้ามากขึ้น หรือไกลห่างจากพระองค์ นี่คือการพิสูจน์ที่พระเยซูเจ้าสอนเราในพระคัมภีร์ว่าอะไรมาจากพระเจ้า

ลก 6:43
ต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดี หรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกัน เรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้น เราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนาม หรือเก็บผลองุ่นจากกอหนาม คนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตน ส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตน เพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา

---ขอพระพรจากองค์พระจิตเจ้า ได้นำลูกของพระองค์ และไขแสดงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสารจากพระองค์ และให้ชีวิตของท่านบังเกิดผลจากพระองค์

ขอพระนามของพระเจ้าพระตรีเอกภาพได้รับการสรรเสริญ

วิงวอนพระบิดาเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ และขอพระมารดามารีย์ช่วยวิงวอนด้วยเทอญ อาเมน
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
User avatar
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 10001
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:06 pm

กลับไปหน้า สารแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน