บทนพวารท่านนักบุญเทเรซา

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา
ตอบกลับโพส
St.paul

อังคาร ม.ค. 10, 2006 2:03 pm

โอ้... ท่านนักบุญเทเรซา (น้อย) แห่งพระกุมารเยซู
โปรดประทานดอกกุหลาบจากสวนสวรรค์แก่ข้าพเจ้า
เปรียบประดุจดังสัญญาณแห่งความรักต่อข้าพเจ้า
โอ้... ดอกไม้น้อยขององค์พระเยซู
ในวันนี้โปรดวิงวอนขอจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้โปรดทรงพระเมตตาต่อข้าพเจ้า
พระเมตตาซึ่งบัดนี้ ข้าพเจ้าขอมอบฝากไว้ด้วยความไว้วางใจ
ให้อยู่ในคำเสนอวิงวอนของท่าน

(เอ่ยถึงความต้องการต่าง ๆ ทั้งฝ่ายกาย และฝ่ายจิตใจ)

โอ้... ท่านนักบุญเทเรเซา โปรดช่วยข้าพเจ้า
ให้มีความเชื่อมั่นคงเยี่ยงท่านในความรักอันยิ่งใหญ่
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีต่อข้าพเจ้า
เพื่อข้าพเจ้าจะได้เลียนแบบ "ทางสายน้อย" ของท่าน
ในชีวิตแต่ละวันของข้าพเจ้า อาแมน
ตอบกลับโพส