มารู้จัก สายประคำ กันค่ะ

สมาชิกกลุ่มลูกแกะน้อยของพระคริสตเจ้า และผู้สนใจกลุ่มลูกแกะของพระองค์
elmo_prim

ศุกร์ พ.ค. 26, 2006 3:29 am

อาจจะมีคนเคยโพสแล้วนะค่ะ แต่เห็นเป้นความรู้เผื่อเพื่อนๆ บางคนยังไม่เคยได้รู้จัก
ขออนุญาตโพสอีกครั้งแล้วกันนะค่ะ

สายประคำ

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อแม่พระของคริสตชนเรา มีได้หลายวิธีด้วยกัน สุดแล้วแต่ใครจะสันทัดกรณี
แต่ต้องไม่ลืมว่ากิจศรัทธาของเราทั้งหมดต้องมุ่งสรรเสริญพระเป็นเจ้า

มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสายประคำให้ฟังอยู่มากมาย ซึ่งล้วนแต่ส่งเสริมความรักความศรัทธาต่อแม่พระ และสายประคำให้เพิ่มขึ้นๆ อย่างไรก็ตามการสวดสายประคำก็เป็นกิจศรัทธาหนี่งที่คริสตังเราพึงมีต่อแม่พระ

ในสายประคำ 1 สายได้บรรจุบทภาวนาสำคัญ ๆ ไว้ถึง 5 บท นั่นคือ

บทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า ที่บรรดาอัครสาวกเป็นผู้เรียบเรียง

บทข้าแต่พระบิดา ที่พระเยซูเจ้าเป็นผู้สอนให้อัครสาวกสวดแล้วท่านเหล่านี้ก็จำมาสอนให้เราสวดกัน

บทวันทามารีอา ที่เทวทูตมาคำนับพระนางมารีอาและคำทักทายของนางเอลีซาเบธ เมื่อครั้งที่พระนางไปเยี่ยมเยียน

บทสิริพึงมี

บทวันทาพระราชินี

ดังนั้น การสวดสายประคำ จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ถึงน้ำพระทัยของพระได้

จงฝากวันเวลาและฝากใจไว้กับแม่พระ
อย่าให้ตะวันตกดินไป
โดยที่ท่านยังไม่ได้สวดบทวันทามารีอาแม้แต่บทเดียววิธีสวดสายประคำ

ตั้งแต่ปี ค.ศ 1208 นักบุญ ดอมินิก ได้สอนวิธีสวดสายประคำ ที่สืบทอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้

รูปภาพ

1. ที่รูปกางเขน ทำเครื่องหมายกางเขนและสวดบท "ข้าพเจ้าเชื่อ"

2. ที่เม็ดใหญ่สวดบท "ข้าแต่พระบิดา"

3. ที่เม็ดเล็ก 3 เม็ด แต่ละเม็ดสวด "วันทามารีอา"

4. ที่เม็ดใหญ่สวด "สริพึงมี"

5. ในแต่ละช่วง 10 เม็ด ให้รำพึงตามหัวข้อที่กำหนดสำหรับแต่ละวัน (ถ้าทำได้) แล้วสวดบท "ข้าแต่พระบิดา" 1 ครั้ง สวด "วันทามารีอา" 10 ครั้งสำหรับแต่ละเม็ด และสวดบท "สิริพึงมี" ที่เม็ดใหญ่ หรือเมื่อสวดครบสาย

6. เมื่อสวดครบ 5 ช่วง แล้ว ถือว่าจบสายประคำ 1 สาย ให้สวดบท " วันทาพระราชินี" หรือ " โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า" แล้วทำสำคัญมหากางเขนรูปภาพ

รูปภาพ

ข้อรำพึงแนวใหม่ที่ใช้กับการสวดสายประคำ

ขณะสวดลูกประคำ ควรรำพึงเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูเจ้าและแม่พระ พร้อมวอนขอฤทธิ์กุศลเกี่ยวกับข้อรำพึงนั้น

ข้อรำพึงแบ่งเป็น 4 ภาค
แต่ละภาคแบ่งเป็น 5 ตอน ให้เปลี่ยนข้อรำพึงทุก ๆ สิบเม็ด ตามวันดังต่อไปนี้

@ ภาค 1 ธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี ... ข้อรำพึงเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูเจ้า
สำหรับวันจันทร์และวันเสาร์......


รูปภาพ

1. ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่พระนางมารี
ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่า "เยซู" เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์

รูปภาพ

2. พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ
เธอมีบุญยิ่งกว่าหญิงใดๆ และบุตรของเธอก็มีบุญด้วย เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าได้ตรัสแก่เธอไว้จะสำเร็จไป

รูปภาพ

3. พระเยซูเจ้าประสูติ ณ เมืองเบธเลเฮม
พระนางมารีย์ได้คลอดบุตรชายคนแรก ณ เมืองเบธเลเฮม เอาผ้าพันกายกุมารนั้น แล้ววางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย

รูปภาพ

4. พระนางมารีย์ถวายพระกุมารในพระวิหาร
เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมลทินตามธรรมบัญญัติของโมเสส โยเซฟและพระนางมารีย์ได้นำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้า

รูปภาพ

5. พระนางมารีย์พบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร ในวันที่สาม
ท่านทั้งสองจึงพบพระองค์ในพระวิหาร กำลังนั่งอยู่ท่ามกลางบรรดาอาจารย์ ทรงฟังและไต่ถามพวกเขา ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระองค์

@ ภาค 2 ธรมล้ำลึกแห่งมหาทรมาน ... ข้อรำพึงเกี่ยวกับความทุกข์ของพระเยซูเจ้า
(สำหรับวันอังคารและวันศุกร์)…


รูปภาพ

1. พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตในสวนเกทเสมนี
ทรงซบพระพักตร์ลงกับพื้นดิน อธิษฐานภาวนาว่า "พระบิดาเจ้าข้า ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้พ้นข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด"

รูปภาพ

2. พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยน
ประชาชนทุกคนตอบว่า ขอให้เลือดของเขาตกเหนือเรา และเหนือลูกหลานของเราเถิด แล้วปิลาตได้สั่งให้ปล่อยบารับบัส สั่งให้โบยตีพระเยซูเจ้า แล้วส่งพระองค์ให้เขานำไปตรึงบนไม้กางเขน

รูปภาพ

3. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม
เขาเปลื้องฉลองพระองค์ออก นำเสื้อคลุมสีม่วงแดงมาคลุมให้ นำหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียร ให้พระองค์ถือไม้อ้อในพระหัตถ์ขวา และคุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์ เยาะเย้ยพระองค์

รูปภาพ

4. พระเยซูเจ้าทรงแบกไม้กางเขน
พระองค์ทรงแบกไม้กางเขนเสด็จออกไปยังสถานที่ที่เรียกว่า เนินหัวกะโหลก ภาษาฮีบรูว่า กลโกธา เขาได้ตรึงพระองค์บนไม้กางเขนที่นั่น

รูปภาพ

5. พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
พระเยซูเจ้าทรงร้องเสียงดังว่า "พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์" เมื่อตรัสดังนี้แล้ว ก็สิ้นพระชนม์


@ ภาค 3 ธรรมล้ำลึกแห่งสิริมงคล ... ข้อรำพึงเกี่ยวกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
(วันพุธและวันอาทิตย์)


รูปภาพ

1. พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรีทั้งสองคนว่า "อย่ากลัวเลย ข้าพเจ้าทราบว่าท่านกำลังแสวงหาพระเยซู ผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ เพราะกลับคืนพระชนมชีพแล้วตามที่ตรัสไว้"

รูปภาพ

2. พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
พระองค์ได้ทรงนำบรรดาศิษย์ออกไปใกล้หมู่บ้านเบธานี ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอวยพระพร และขณะที่ทรงอวยพระพรอยู่นั้น พระองค์ได้ทรงแยกไปจากเขา และทรงถูกนำขึ้นสู่สวรรค์

รูปภาพ

3. พระจิตเสด็จมา
เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนได้มาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน เขาได้เห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม

รูปภาพ

4. พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ธิดาเอ๋ย ในบรรดาสตรีทั้งหลายในโลก เธอได้รับพระพรพิเศษจากพระเจ้าสูงสุด และขอให้พระเจ้า พระผู้สร้างฟ้าและแผ่นดินจงได้รับการสดุดี

รูปภาพ

5. พระนางมารีย์ได้รับมงกุฎในสวรรค์
เครื่องหมายใหญ่ยิ่งปรากฏในสวรรค์ คือสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะ


@ ภาค 4 ธรรมล้ำลึกแห่งความสว่าง ... ข้อรำพึงเกี่ยวกับชีวิตเปิดเผยและภารกิจของพระเยซูเจ้า
(สำหรับวันพฤหัสบดี)


รูปภาพ

1. พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
ณ แม่น้ำจอร์แดน ขณะที่พระคริสตเจ้าเสด็จลงไปในน้ำ พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ แต่มารับสภาพบาป เพราะเห็นแก่เรา ท้องฟ้าเปิดออก แล้วมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า "ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา" พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ เพื่อส่งพระองค์ไปปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ

รูปภาพ

2. พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรส ณ หมู่บ้านคานา
เมื่อพระคริสตเจ้าทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น พระองค์ทรงกระทำอัศจรรย์นี้เป็นเครื่องหมายแรกที่หมู่บ้านคานา แคว้นกาลิลี พระองค์ทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์ ให้เราขอบคุณพระนางมารีย์ผู้เป็นศิษย์กลุ่มแรก ได้มีส่วนริเริ่มในเหตุการณ์นี้

รูปภาพ

3. พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า และทรงเรียกผู้คนให้กลับใจ
"เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด" พระองค์รงอภัยบาปของทุกคนที่เข้ามาหาด้วยความไว้วางใจ และสุภาพ พระองค์ทรงริเริ่มพระเมตตาและยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาศัยศีลอภัยบาปซึ่งมีอยู่ในพระศาสนจักร

รูปภาพ

4. พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ ณ ภูเขาทาบอร์
พระพักตร์ของพระองค์ฉายพระสิริรุ่งโรจน์ พระบิดาตรัสกับอัครสาวกว่า "ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเรา ผู้ที่เราได้เลือกสรร จงฟังท่านเถิด" และได้เตรียมพวกเขาให้มีประสบการณ์มหาทรมาน เพื่อให้เขาได้รับความยินดีในการกลับคืนพระชนมชีพ และดำเนินชีวิตอาศัยพระจิตเจ้า

รูปภาพ

5. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท เพื่อเป็นเครื่องหมายของธรรมล้ำลึกปัสกา
พระเยซูเจ้าทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้วที่จะทรงจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบิดา พระองค์ทรงรักผู้ที่เป็นของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาถึงที่สุด พระคริสตเจ้าถวายพระองค์ในศีลมหาสนิท ภายใต้รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่น แสดงถึงความรักต่อมนุษยชาตินำข้อมูลมาจากเวบไซต์ http://us.geocities.com/bangsaenchurch2 ... osary.html ค่ะ
แก้ไขล่าสุดโดย elmo_prim เมื่อ ศุกร์ พ.ค. 26, 2006 4:20 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
elmo_prim

ศุกร์ พ.ค. 26, 2006 3:52 am

ภาพของ สายประคำในแบบต่างๆ ค่ะ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย elmo_prim เมื่อ ศุกร์ พ.ค. 26, 2006 4:22 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
elmo_prim

ศุกร์ พ.ค. 26, 2006 4:15 am

มีการ์ดสายประคำด้วยนะ สำหรับพกพาติดกระเป๋า

รูปภาพ

ด้านหน้า
รูปภาพ

ด้านหลัง

รูปภาพ

รูปภาพ
Buddy.

จันทร์ พ.ค. 29, 2006 9:16 am

elmo_prim เขียน:มีการ์ดสายประคำด้วยนะ สำหรับพกพาติดกระเป๋า

รูปภาพI've seen it in a religious store here... It's about $1 or less... So, if anyone is interested in it, please let me know... But it is not really for those who have big hands.. :)
ภาพประจำตัวสมาชิก
iBONT
โพสต์: 311
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 06, 2007 1:22 pm
ที่อยู่: ระย๊อง ระยอง
ติดต่อ:

จันทร์ ม.ค. 14, 2008 5:28 pm

นี่ๆ การ์ดสายประคำบอนพกติดตัวอยู่
พี่บัดดี้ส่งมาให้ครับ ถึงจะใช้ยากจังเลยเพราะมันเล็กมั่กๆ
แต่ว่าก็ถือว่าไม่มีอะไรมาด้วยความสบายละกัน หุหุ
ขอบคุณพี่ส้มบัดดี้อีกรอบนะครับ
Like a Heaven
.
.
โพสต์: 1739
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ต.ค. 28, 2007 5:58 pm
ที่อยู่: In the Christ

อังคาร ม.ค. 15, 2008 1:17 am

ว้าวว มีประโยชน์มากเลยครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
jimseason
โพสต์: 155
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 09, 2007 6:43 pm
ที่อยู่: Pattaya

อังคาร ม.ค. 15, 2008 2:05 am

รู้สึกว่าการ์ด จะเป็นเป็นเกมกดเลยอ่ะ ดูรูปนะ อิอิ
Maria Magdalena
โพสต์: 1946
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มิ.ย. 01, 2005 8:23 pm
ที่อยู่: On this earth obviously

ศุกร์ ม.ค. 18, 2008 12:04 pm

แล้วประคำที่ใส่ที่ข้อมือ สวดเหมือนประคำธรรมดาหรือป่าวค่ะ??

พอดีได้มาอันนึง สงสัยๆๆ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ ม.ค. 18, 2008 12:38 pm

:+: La BouQueT :+: เขียน:แล้วประคำที่ใส่ที่ข้อมือ สวดเหมือนประคำธรรมดาหรือป่าวค่ะ??

พอดีได้มาอันนึง สงสัยๆๆ


นับเม็ดดูสิลูก ::010::

โดยทั่วไป สวดเหมือนกัน ::020::
เป็น10เม็ด
ส่วนจำนวนทศ ให้เราจำเอง ::017::
Maria Magdalena
โพสต์: 1946
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มิ.ย. 01, 2005 8:23 pm
ที่อยู่: On this earth obviously

อาทิตย์ ม.ค. 20, 2008 11:36 am

ยศิโยน:ผู้ยำเกรงพระเจ้า เขียน:
:+: La BouQueT :+: เขียน:แล้วประคำที่ใส่ที่ข้อมือ สวดเหมือนประคำธรรมดาหรือป่าวค่ะ??

พอดีได้มาอันนึง สงสัยๆๆ


นับเม็ดดูสิลูก ::010::

โดยทั่วไป สวดเหมือนกัน ::020::
เป็น10เม็ด
ส่วนจำนวนทศ ให้เราจำเอง ::017::
ก้อไม่แน่ใจนิ ถึงได้ถามไง!  : xemo023 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

อาทิตย์ ม.ค. 20, 2008 6:45 pm

:+: La BouQueT :+: เขียน:ก้อไม่แน่ใจนิ ถึงได้ถามไง!  : xemo023 :


ก็ถึงบอกให้นับดูไง ::010::
Alphonse
โพสต์: 1792
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ส.ค. 23, 2006 10:45 pm
ที่อยู่: Thailand

อาทิตย์ ม.ค. 20, 2008 8:09 pm

ยศิโยน:ผู้ยำเกรงพระเจ้า เขียน:
:+: La BouQueT :+: เขียน:ก้อไม่แน่ใจนิ ถึงได้ถามไง!  : xemo023 :


ก็ถึงบอกให้นับดูไง ::010::

อย่าแกล้งเด็ก...
::014::
Maria Magdalena
โพสต์: 1946
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มิ.ย. 01, 2005 8:23 pm
ที่อยู่: On this earth obviously

อังคาร ม.ค. 22, 2008 6:40 pm

มี 10 เม็ด ครบพอ  : emo034 :

ถามแค่เนี้ยน้า...ตอบให้ดีไม่ได้ แกล้งกันอยู่เรื่อยเชียว ชิช่ะ  : xemo031 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

อังคาร ม.ค. 22, 2008 8:18 pm

สายประคำ(Chaplets)มีตั้งหลายแบบ

ถ้าไม่เห็นกับตา พี่ก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มอ่า  : xemo031 :
กลัวที่น้องมีมันไม่ใช่10เม็ด ::010::
____________________

สายประคำมีคาเอล เป็น 3*9
สายประคำพระสิริพึงมีแด่พระบิดา เป็น12*12
สายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7*7

ฯลฯ


ขอโทษด้วยนะที่ตอบไม่ถูกใจน้อง :emotion_057:
Alphonse
โพสต์: 1792
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ส.ค. 23, 2006 10:45 pm
ที่อยู่: Thailand

อังคาร ม.ค. 22, 2008 11:34 pm

ยศิโยน:ผู้ยำเกรงพระเจ้า เขียน:สายประคำ(Chaplets)มีตั้งหลายแบบ

ถ้าไม่เห็นกับตา พี่ก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มอ่า  : xemo031 :
กลัวที่น้องมีมันไม่ใช่10เม็ด ::010::
____________________

สายประคำมีคาเอล เป็น 3*9
สายประคำพระสิริพึงมีแด่พระบิดา เป็น12*12
สายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7*7

ฯลฯ


ขอโทษด้วยนะที่ตอบไม่ถูกใจน้อง :emotion_057:

เริ่มแก่แล้วๆๆๆ
งอนเหมือนคนแก่
ฮ่าๆๆๆๆ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พุธ ม.ค. 23, 2008 7:42 am

necromancer เขียน:
ยศิโยน:ผู้ยำเกรงพระเจ้า เขียน:สายประคำ(Chaplets)มีตั้งหลายแบบ
ถ้าไม่เห็นกับตา พี่ก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มอ่า  : xemo031 :
____________________
ขอโทษด้วยนะที่ตอบไม่ถูกใจน้อง :emotion_057:

เริ่มแก่แล้วๆๆๆ
งอนเหมือนคนแก่
ฮ่าๆๆๆๆ


ไม่เหมือนหล่อนหรอก ::016::

เป็นเด็กแก่แดดแก่ลมมาตั้งนานแล้วหนิ ::018::
Maria Magdalena
โพสต์: 1946
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มิ.ย. 01, 2005 8:23 pm
ที่อยู่: On this earth obviously

พุธ ม.ค. 23, 2008 5:56 pm

ยศิโยน:ผู้ยำเกรงพระเจ้า เขียน:สายประคำ(Chaplets)มีตั้งหลายแบบ

ถ้าไม่เห็นกับตา พี่ก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มอ่า  : xemo031 :
กลัวที่น้องมีมันไม่ใช่10เม็ด ::010::
____________________

สายประคำมีคาเอล เป็น 3*9
สายประคำพระสิริพึงมีแด่พระบิดา เป็น12*12
สายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7*7

ฯลฯ


ขอโทษด้วยนะที่ตอบไม่ถูกใจน้อง :emotion_057:


ขอโทษที่ทำให้งอนขอนับ ผิดไปแล้ว  : xemo023 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พุธ ม.ค. 23, 2008 6:00 pm

:+: La BouQueT :+: เขียน:ขอโทษที่ทำให้งอนขอนับ ผิดไปแล้ว   : xemo023 :

โอ๋ๆ รักนะเด็กดี  : xemo016 :
Maria Magdalena
โพสต์: 1946
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มิ.ย. 01, 2005 8:23 pm
ที่อยู่: On this earth obviously

เสาร์ ม.ค. 26, 2008 9:44 am

ยศิโยน:ผู้ยำเกรงพระเจ้า เขียน:
:+: La BouQueT :+: เขียน:ขอโทษที่ทำให้งอนขอนับ ผิดไปแล้ว   : xemo023 :

โอ๋ๆ รักนะเด็กดี  : xemo016 :


ชิช่ะ  ::015::
†PricELiFE†
โพสต์: 363
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ก.พ. 12, 2008 10:21 pm
ที่อยู่: World

จันทร์ ก.พ. 25, 2008 10:00 am

เอ..สงสัยแล้วเวลาอธิฐานอ่า ?? ส่วนไหนของสายประคำ ตรงที่สวดวันทามารีอา อันเดียวกับรำพึงป่ะงับ ??  : emo036 :

งง งิงิ ช่วยตอบหน่อยนะขอรับ
Dis volentibus

จันทร์ ก.พ. 25, 2008 6:30 pm

~Sand~ เขียน:เอ..สงสัยแล้วเวลาอธิฐานอ่า ?? ส่วนไหนของสายประคำ ตรงที่สวดวันทามารีอา อันเดียวกับรำพึงป่ะงับ ??  : emo036 :

งง งิงิ ช่วยตอบหน่อยนะขอรับ

ตรงที่มีเรียงกัน 3 เม็ด กับที่มีเรียงกัน10เม็ดอ่ะค่ะ
†PricELiFE†
โพสต์: 363
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ก.พ. 12, 2008 10:21 pm
ที่อยู่: World

จันทร์ ก.พ. 25, 2008 9:38 pm

ขอบคุนมากคับ ^^
Elizabeth
โพสต์: 87
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ก.พ. 21, 2008 2:49 am
ที่อยู่: เชียงใหม่

พฤหัสฯ. ก.พ. 28, 2008 12:41 am

มาสวดสายประคำกันเถอะค่ะ :wink:
^plai^
โพสต์: 59
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ มี.ค. 08, 2008 6:08 pm
ที่อยู่: -
ติดต่อ:

เสาร์ มี.ค. 08, 2008 6:55 pm

อันนี้ทราบแล้วอ่ะค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Moidixmois
โพสต์: 42
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 17, 2008 7:00 am
ที่อยู่: In My Memory
ติดต่อ:

จันทร์ เม.ย. 14, 2008 2:30 am

ขอบคุณมากๆจ้า
ภาพประจำตัวสมาชิก
ธิดาผู้รับใช้...
โพสต์: 30
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ ก.ค. 05, 2008 2:38 pm
ที่อยู่: nakornratchasima diocese
ติดต่อ:

ศุกร์ ก.ย. 05, 2008 6:24 pm

เจ้โบง่ะ หายไปใหน ไม่จอกัน้เลย ติดต่อน้องหน่อยนะเจ้
ภาพประจำตัวสมาชิก
yack
โพสต์: 816
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ส.ค. 11, 2008 11:01 am

จันทร์ ก.ย. 15, 2008 1:16 pm

คือว่า  yack อยากได้ ประตุสวรรค์ ครับไม่ทราบว่าจะหาได้จากที่ใหน เเล้วก้ไม้กางเขน เพราะ yack อยากจะทำไปให้ คนคนหนึ่งอะครับ รบกวนตอบด้วยนะครับ
คือ  yack อยู่ที่นครปฐมเเถวตัวเมืองไม่มีร้านศาสนะพัน( yack เขียนคำนีไม่เป็นครับขอโทด้วยนะครับ )เลยครับ  ไม่รู้จะซึ้อที่ใหน ราคาปรมาณเท่าไร รบกวนตอบด้วยนะครับ
KuRapiKa
โพสต์: 383
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ ส.ค. 30, 2008 10:49 am
ติดต่อ:

เสาร์ ก.ย. 20, 2008 11:49 am

สายประคำ หาซื้อได้ที่ไหนครับ?
Batholomew
~@
โพสต์: 12725
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 2:28 pm
ที่อยู่: Thailand

เสาร์ ก.ย. 20, 2008 1:25 pm

KuRapiKa เขียน:สายประคำ หาซื้อได้ที่ไหนครับ?
เท่าที่รู้ใน กทม. นะครับ

1. ศูนย์สื่อมวลชนคาทอลิก วัดอัสสัมชัญ เปิดจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. (วันเสาร์ 8.00-12.00 น.)
2. ศูนย์สื่อมวลชนคณะพระมหาไถ่
    โบสถ์พระมหาไถ่ 123/19 ซอยร่วมฤดี 5 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
    โทร 0-2256-6076 โทรสาร 0-2256-6077
    เปิดทำการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 07.30 – 17.30 น.
    วันเสาร์ 16.00 – 20.00 น. วันอาทิตย์ 07.00 – 19.00 น.
3. ร้าน Heaven light มาบุญครองชั้น 7 ครับ
    รายละเอียด http://www.newmana.com/yabb/index.php?topic=8230.0;all
4. วัดราชินีแห่งสันติสุข ซ.สุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี 27)
    เปิดทำการวันเสาร์ 17.00 น. (หรือหลังมิสซา) และวันวันอาทิตย์ (7.30-12.30 น. และ หลังมิสซาเย็น)
KuRapiKa
โพสต์: 383
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ ส.ค. 30, 2008 10:49 am
ติดต่อ:

เสาร์ ก.ย. 20, 2008 1:42 pm

[quote author=Batholomew link=topic=3601.msg134018#msg134018 date=1221891913
1. ศูนย์สื่อมวลชนคาทอลิก วัดอัสสัมชัญ เปิดจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. (วันเสาร์ 8.00-12.00 น.)
2. ศูนย์สื่อมวลชนคณะพระมหาไถ่
    โบสถ์พระมหาไถ่ 123/19 ซอยร่วมฤดี 5 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
     โทร 0-2256-6076 โทรสาร 0-2256-6077
     เปิดทำการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 07.30 – 17.30 น.
     วันเสาร์ 16.00 – 20.00 น. วันอาทิตย์ 07.00 – 19.00 น.
3. ร้าน Heaven light มาบุญครองชั้น 7 ครับ
    รายละเอียด http://www.newmana.com/yabb/index.php?topic=8230.0;all
4. วัดราชินีแห่งสันติสุข ซ.สุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี 27)
    เปิดทำการวันเสาร์ 17.00 น. (หรือหลังมิสซา) และวันวันอาทิตย์ (7.30-12.30 น. และ หลังมิสซาเย็น)
[/quote]

ขอบคุณค้าบ แต่ผมคงไปซื้อไม่ได้อ่า -*-

เพราะผม อยู่ชลบุรี ครับ  ::008::
ตอบกลับโพส